Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 19. 9. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 19. 9. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 19. 9. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 11. zasedání dozorčí rady 21. 8. 2013 Volba místopředsedů dozorčí rady – v návaznosti na ukončení členství místopředsedy DR Ing. Vodrážky v DR odvoláním jediným akcionářem a uplynutí funkčního období místopředsedy DR pana Čady, proběhla volba místopředsedů dozorčí rady. Novými místopředsedy dozorčí rady DP byli zvoleni pánové Ing. Marek Doležal a Jiří Obitko I. změna investičního plánu na rok 2013 – dozorčí radě byl předložen k odsouhlasení návrh první změny investičního plánu na rok 2013; jednou z hlavních změn je navýšení vlastních zdrojů pro financování investiční výstavby z 2 150 000 tis. Kč na 2 700 000 tis. Kč; dozorčí rada požadovaný souhlas se schválením předložené změny udělila s tím, že žádá představenstvo společnosti o stanovení harmonogramu čerpání investičních prostředků tak, aby nedocházelo k čerpání kontokorentního úvěru Dlouhodobý výhled financování DPP – dozorčí rada se seznámila se studiemi od společnosti Deloitte s názvem Dlouhodobý výhled financování investic a provozu společnosti a Ekonomická analýza smluvního plnění ze Smlouvy o veřejných službách. Dozorčí rada vzala informace prezentované ekonomickou ředitelkou na vědomí. Vzhledem k závažnosti probírané problematiky se dne 6. 9. 2013 uskutečnilo samostatné setkání se zástupci společnosti Deloitte, kde byli členové DR obeznámeni o všech podrobnostech vypracovaných studií

5 17. zasedání představenstva9. 9. 2013 I. změna investičního plánu na rok 2013 – představenstvo v návaznosti na souhlas dozorčí rady společnosti schválilo první změnu investičního plánu pro rok 2013, který byl po udělení souhlasu dozorčí rady schválen představenstvem dne 15. 4. 2013 Změny v organizační struktuře k 1. 1. 2014 – personální ředitel předložil představenstvu návrh změny v organizační struktuře, která má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2014; jedná se zejména o zrušení jednotky Zásobování a vytvoření jednotky Obchodní; představenstvo navrhovanou úpravu odsouhlasilo a požádalo o udělení souhlasu dozorčí radu společnosti Informace – představenstvo společnosti přijalo informace o stavbě metra V. A, o přípravě investičních akcí financovaných z EU a s tím spojeným čerpáním dotací z fondů EU, informace k rekonstrukci stanice metra Národní třída či doplňující informace k veřejné zakázce na komplexní zajištění fyzické ochrany v objektech DP

6 900300 – Interní audit Strategie interního auditu

7 1. Úvod Dokument Strategie interního auditu Dopravního podniku hl. m. Prahy vznikl v návaznosti na požadavek Výboru pro audit dne 15. 5. 2013 týkající se zpracování připomínek k dokumentům zpracovaným zástupci fy Ernst & Young ČR. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty částečně nenaplňují požadavky Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, zpracoval odbor Interní audit Strategii interního auditu Dopravního podniku hl. m. Prahy

8 2. Účel Účelem této Strategie je zejména: –nastavení efektivního výkonu činnosti interního auditu ve společnosti v souladu s Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interního auditu a –posílení nezávislosti odboru Interní audit 1 1 Dle Mezinárodních standardů IIA organizační nezávislosti pomáhá uspořádání, ve kterém vedoucí interního auditu podléhá orgánům společnosti (funkční nezávislost) a zároveň je organizačně začleněn pod generálního ředitele společnosti (organizační nezávislost)

9 3. Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci1/3 a)Organizační začlenění a funkční podřízenost odboru Interní audit b)Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu

10 3. Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci2/3 a)Organizační začlenění a funkční podřízenost odboru Interní audit Oproti Koncepci je ve Strategii zohledněn požadavek na organizační a funkční nezávislost interního auditu. Aby byl interní audit funkčně nezávislý, není vhodné, aby byl v přímé řídicí působnosti představenstva. Důvodem je, že představenstva jsou mj. také vybraní členové vrcholového managementu, kteří auditu podléhají. V praxi by tak byla snížena jeho funkční nezávislost Navrhovaná změna vychází z požadavku Rámce profesní praxe interního auditu, konkrétně standardu 1110 – Organizační nezávislost „Uspořádání, v rámci kterého vedoucí interního auditu funkčně podléhá orgánům (v podmínkách DPP Výboru pro audit) a organizačně je začleněn pod generálního ředitele společnosti, napomáhá společnosti dosažení nezávislosti.“

11 3. Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci3/3 a)Organizační začlenění a funkční podřízenost odboru Interní audit V praxi tedy bude vedoucí odboru Interního auditu funkčně podřízený primárně Výboru pro audit společnosti z pohledu výkonu své činnosti. Mimo to bude přímo komunikovat se všemi orgány společnosti, jak je již v praxi aplikováno Organizační začlenění interního auditu pod generálního ředitele bude i nadále přetrvávat. Podle definice standardů se organizační podřízeností rozumí vztah podřízenosti, který umožňuje každodenní chod funkce interního auditu Jde především o vazbu pro zajištění zdrojů interního auditu. Současně je také nezbytné, aby vedoucí interního auditu měl přímý přístup k vrcholovému stupni vedení DPP v souvislosti s potřebou operativního řešení průběžných zjištění a mimořádných úkolů

12 Tab. 1 - nové závazné organizační začlenění a funkční podřízenosti útvaru Interní audit ve společnosti dle Strategie

13 Tab. 2 - původní závazné organizační začlenění a funkční podřízenosti útvaru Interní audit ve společnosti dle Koncepce E&Y

14 Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci1/3 b)Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu V návaznosti na bod a) Organizační začlenění a funkční podřízenost odboru Interní audit bylo nutné požadavky Mezinárodních standardů IIA zohlednit a upravit rovněž v části Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu. Nově v této části Strategie byla doplněna následujícími požadavky vztahujícími se k: funkční podřízenosti, nezávislosti a objektivitě, organizačnímu začlenění a zpracování Zprávy o stavu vnitřního kontrolního systému

15 Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci2/3 b)Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu Z důvodu funkční nezávislosti byla posílena činnost Výboru pro audit, zejména ve vztahu ke schválení: Statutu interního auditu, jmenování a odvolání vedoucího odboru Interního auditu, odměn vedoucího odboru Interního auditu, Strategie, střednědobých a pololetních plánů a Schválení zprávy o stavu vnitřního kontrolního systému

16 Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci3/3 b)Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu Opětovně je postupováno podle požadavku doporučení pro praxi k mezinárodnímu standardu rámce profesní praxe interního auditu č. 1110. Většina úprav se týká přenesení kompetencí z představenstva společnosti na Výbor pro audit. Ve vztahu k dozorčí radě zůstává většina kompetencí bez úpravy Nově je dozorčí rada schvalovatelem Statutu interního auditu. Dále je předem informována o jmenování a odvolávání vedoucího odboru interní audit. V oblasti schvalování strategie, střednědobého a pololetního plánu IA má dozorčí rada možnost návrhu témat, celkový výstup následně schvaluje Výbor pro audit. Stejně tak je na Výbor pro audit přenesena kompetence schvalování odměny vedoucího Interního auditu. Ostatní body zůstávají beze změn

17 Tab. 3 – Nově upravené pravomoci a odpovědnosti dle Strategie

18 Tab. 4 – Původní Pravomoci a odpovědnosti dle Koncepce E&Y

19 Provozní informace

20 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul.: do 28. 9. 2013 Výluka TRAM Evropská: do listopadu 2013 Výluka TRAM Badeniho: říjen 2013 Výluka TRAM Poděbradská: do listopadu 2013 Krátkodobé výluky TRAM Výluka BUS Čakovice: ul. Oderská – do konce roku Výluka BUS Záběhlice: do konce roku (změny etap) Výluka BUS Újezd: do konce října 2013 Výluka LD Petřín – pravidelná revize: 7. 10. – 25. 10. 2013

21 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen - prázdninový JŘ 130000 – JPA

22 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen 2013 - prázdninový JŘ trvalý stav je bez posily linky 112 (2-4 vozy – linka 782 v provozu březen – říjen) 130000 – JPA

23 200400 - odbor Technická správa objektů Informace – poptávková řízení na pronájem kantýn Kantýna ve vozovně Vokovice a depu Zličín Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne 26. 7. 2013 požádána o vypsání nových poptávkových řízení Prohlídka prostor – 2. 9. 2013 – vozovna Vokovice 4 zájemci, depo Zličín 3 zájemci Podání nabídek do 9. 9. 2013 Vyhodnocení nabídek 11. 9. 2013 Kantýna DOZ Hostivař Stávající nájemce byl vypovězen – neplacení nájmu. Smluvní vztah bude ukončen k 30. 9. 2013 Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne 8. 8. 2013 požádána o vypsání nového poptávkového řízení Příprava poptávkového řízení

24 Finanční sumář za 1– 7/2013

25 Výsledek hospodaření za období 1-7/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 60 808 tis. Kč, tj. o 89 458 tis. Kč více oproti plánované ztrátě ve výši -28 650 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -59 280 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 30 178 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 629 578 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 6 211 548 tis. Kč Na základě usnesení RHMP č. 1305 ze 30. 7. 2013 byla po vyhodnocení smluvního vztahu za 1. čtvrtletí 2013 navýšena roční plánovaná provozní část kompenzace o 26 304 tis. Kč Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1 / 12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

26 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 7/2012 a 2013

27 Přehled tržeb PID za 1-7/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

28 Financování Na začátku července měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 428 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 5 264 mil. Kč. Z této částky jsou 4 mld. Kč směnky na nákup nových tramvají, ostatní pak běžné závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč a dotaci na výstavbu metra V. A ve výši 363 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc květen ve výši 45,8 mil. Kč Pokud jde o provozní výdaje, byly hrazeny jako vždy vysoké částky za mzdy, energie, Full servis metra, služby datových systémů, úklid a další V investiční oblasti byly vysoké pouze výdaje na výstavbu metra V. A (Metrostavu, a. s. bylo uhrazeno cca 277 mil. Kč)

29 V červenci měly začít dodávky nových tramvají, do konce července však žádné fakturovány nebyly. Na letos plánovanou dodávku 32 ks tramvají byla v únoru zaplacena záloha ve výši 689 mil. Kč (včetně DPH) Na konci července měl DP na hlavním účtu 2 545 mil. Kč, tzn., že v červenci byly příjmy o 117 mil. Kč větší než výdaje. Jedním z důvodů je nízké čerpání vlastních zdrojů Závazky z obchodních vztahů měl DP k tomuto datu ve výši 5 095 mil. Kč, z toho opět 4 mld. Kč ze směnečného programu. Z dodavatelů měl DP největší závazek vůči Metrostavu, a. s., a to ve výši 343 mil. Kč K 31. 7. 2013 měl DP stále pohledávku z kompenzace za rok 2012 ve výši 321 mil. Kč

30 Předpokládaný vývoj Uvedený závazek ze směnečného programu je splatný 30. 8. 2013. Vzhledem k tomu, že předběžný odhad kompenzace na rok 2013 neobsahuje žádný přiměřený zisk, musí DP řešit nákup nových tramvají opět cizími zdroji Dne 28. 6. 2013 podepsal proto s Českou spořitelnou, a. s. a ČSOB, a. s. další smlouvu o směnečném programu a to do výše 8 mld. Kč. Polovinou z této částky splatí na konci srpna směnky stávající a druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a 2014. Splácet dluh ze směnečného programu začne DP v roce 2015 a bude jej splácet po dobu deseti let ZHMP zajistilo závazek DP ze směnečného programu svým usnesením č. 28/3 ze dne 20. 6. 2013 Směnečný program řeší však nákup tramvají pouze v letech 2013 a 2014. Navíc se výrazně zvýší zadlužení DP a narostou náklady dluhové služby

31 Personální úsek

32 ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 1.500040 odd. Podpora ř ízení LZ referent IX - specialista (HR generalista) 25. 6. 2012zrušenoxx 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2. 1. 2013 ukon č eno 1. 5. 2013 3.500310odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí odd ě lení 9. 1. 2013 ukon č eno 1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25. 1. 2013zrušenoxx 5.310000 jednotka Informa č ní technologieprojektový mana ž er 4. 2. 2013 ukon č eno 11. 3. 2013 6.241000služba Elektrotechnika vedoucí slu ž by 6. 2. 2013 ukon č eno 1. 6. 2013 7.900300odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) 26. 3. 2013 ukon č eno 1. 7. 2013 8.310100odbor Aplikacevedoucí odboru27. 3. 2013 ukon č eno 1. 5. 2013 9.310020odd. Strategie a rozvoj IT vedoucí odd ě lení 4. 4. 2013 ukon č eno 1. 7. 2013 10.400010 Sekretariát E Ř zástupce odborného ř editele 2. 5. 2013 ukon č eno 1. 7. 2013 11.600310 odd. Vnit ř ní kontrola referent VII21. 5. 2013 ukon č eno 1. 10. 2013 12.100740 odd. St ř ediska dopravních informací vedoucí odd ě lení 19. 6. 2013zrušenoxx 13.900700odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru19. 6. 2013 ukon č eno 2. 7. 2013 14.900000Vedení společnosti projektový mana ž er 19. 6. 2013 ukon č eno 3. 7. 2013 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 6. 9. 2013)

33 ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 15. 500020 odd. Vzd ě lávání a rozvojové programy referent VIII26. 7. 2013 ukon č eno 1. 10. 2013 16.900000 Vedení spole č nosti projektový manažer5. 8. 2013 ukon č eno 1. 9. 2013 17.600010Sekretariát BŘ zástupce odborného ř editele 7. 8. 2013 ukon č eno 1. 9. 2013 18.310020odd. Strategie a rozvoj ITprojektový manažer15. 8. 2013probíhá 19.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor compliance 23. 8. 2013probíhá 20.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor pro procesní ř ízení, risk management a projekty EU 23. 8. 2013probíhá 21.900300odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor ICT 23. 8. 2013probíhá 22.900120odd. Oborové vztahyreferent VII2. 9. 2013probíhá Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 6. 9. 2013)

34 Přehled absolventských míst (převedení volných AM vybraným útvarům) stav k 4. 9. 2013 Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM 1.500020.801100730 provozní zámečník 3. 7. 201331. 5. 2014 16.500020.816 2.500020.802226100elektromechanik1. 7. 201330. 6. 2014 17.500020.817 3.500020.803226200elektromechanik1. 7. 201330. 8. 2014 18.500020.818 4.500020.804226800elektromechanik1. 9. 201330. 6. 2015 19.500020.819 5.500020.805229120elektromechanik1. 7. 201331. 12. 2014 20.500020.820 6.500020.806226500elektromechanik1. 8. 201330. 6. 2014 21.500020.821 7.500020.807231230automechanik1. 8. 201331. 12. 2014 22.500020.822 8.500020.808231930automechanik1. 7. 201312. 2. 2014 23.500020.823 9.500020.809242440 zabezp. a sděl. obvodář 22. 7. 201331.12. 2013 24.500020.824 10.500020.810 25.500020.825 11.500020.811 26.500020.826 12.500020.812110000dozorčí stanice1. 9. 2013 Nejpozději 31. 3. 2014 27.500020.827 13.500020.813244370 provozní elektrikář 1. 9. 20137. 2. 2014 28.500020.828 14.500020.814 29.500020.829 15.500020.815 30.500020.830 obsazeno

35 Motivační program DP (MP) pro žáky SPŠD 1/3 součást I. fáze Absolventského motivačního programu Cíl: –získání většího počtu úspěšných a motivovaných absolventů pro uplatnění v DP –zvýšení motivace žáků nižších ročníků k řádnému plnění studijních povinností a k získání pracovních návyků a zkušeností pro budoucí uplatnění v DP Určen pro žáky posledních ročníků SPŠD, tj.: –žáky 3. ročníků vybraných učebních oborů –žáky 4. ročníků vybraných studijních oborů –tříleté učební obory ve školním roce 2013/2014: autolakýrník automechanik elektromechanik pro dopravní prostředky karosář –čtyřleté maturitní obory ve školním roce 2013/2014: autotronik

36 Motivační program DP (MP) pro žáky SPŠD 2/3 součást I. fáze Absolventského motivačního programu Žáci dále musí splnit stanovená kritéria: –úspěšné ukončení předposledního ročníku studia v řádném termínu –kladné hodnocení z odborného výcviku/praxe v předposledním ročníku –absolvování odborného výcviku na pracovišti DP v 1. pololetí posledního ročníku studia –dobré studijní výsledky v 1. pololetí posledního ročníku studia –kladné hodnocení z odborného výcviku v 1. pololetí posledního ročníku studia –řádná docházka v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku studia bez neomluvené absence –nesnížená známka z chování v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku studia

37 Části MP Přípravná – výběrová část žák - čekatel období, kdy má žák možnost projevit zejména v rámci odborného výcviku v DP svoji motivaci a snaží se prokázat, že je vhodným kandidátem na zařazení do realizační části MP termín: 9/2013 – 1/2014 Realizace MP žák je zařazen do MP (předpoklad max. 15 žáků) období čerpání výhod a účasti na zážitkových akcích –finanční motivace (poskytuje SPŠD) –mimořádné zážitkové akce připravené DP »prohlídka Muzea MHD s odborným výkladem »prohlídka depa a jiných zajímavých prostor metra »exkurze na další vybraná pracoviště DP termín: 2/2014 – 5/2014 Závěr MP – návaznost v Absolventském programu (ABP) 05/2014 podrobnější informace žákům v MP o možnosti jejich zařazení do ABP (tj. o případném získání zaměstnání v DP) Motivační program DP (MP) pro žáky SPŠD 1/3

38 Průměrné počty zaměstnanců 8/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD4 0944 232 z toho Metro564579 Tramvaje1 3301 369 Autobusy2 2002 284 D3 1853 259 kat.30 3 1453 216 kat.314043 POP414413 TH2 7642 821 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 8521 896 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS912925 Bez kategorie (absolventi)021 Celkem10 45710 746

39 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1 - 8/2013 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,63 % NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci2331975350 POP1921917 TH1001435471 ŘMHD1721755533 z toho Metro991416 Tramvaje77492415 Autobusy86117172 Rozdíl nárůstem 12

40 Celková míra fluktuace za období 1 - 8/2013 1- 8/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 53610 5075,10 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1973 1886,18 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 214165,05 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1201 8576,46 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 239152,51 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 95691,58 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 491 3273,69 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1172 2355,23

41 Přehled mzdy DP

42 Příjmy a náklady za 1. pololetí 2013 - rehabilitace

43 Návrh využití strojů z posilovny

44 Směrnice Stravování zaměstnanců a Volební řád Prosíme Vás o navržení termínu společného jednání zaměstnavatele se zástupci OO, na kterém bude řešena: – směrnice Stravování zaměstnanců, – Volební řád


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 19. 9. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."

Podobné prezentace


Reklamy Google