Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 19. 9. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 19. 9. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 11. zasedání dozorčí rady Volba místopředsedů dozorčí rady – v návaznosti na ukončení členství místopředsedy DR Ing. Vodrážky v DR odvoláním jediným akcionářem a uplynutí funkčního období místopředsedy DR pana Čady, proběhla volba místopředsedů dozorčí rady. Novými místopředsedy dozorčí rady DP byli zvoleni pánové Ing. Marek Doležal a Jiří Obitko I. změna investičního plánu na rok 2013 – dozorčí radě byl předložen k odsouhlasení návrh první změny investičního plánu na rok 2013; jednou z hlavních změn je navýšení vlastních zdrojů pro financování investiční výstavby z tis. Kč na tis. Kč; dozorčí rada požadovaný souhlas se schválením předložené změny udělila s tím, že žádá představenstvo společnosti o stanovení harmonogramu čerpání investičních prostředků tak, aby nedocházelo k čerpání kontokorentního úvěru Dlouhodobý výhled financování DPP – dozorčí rada se seznámila se studiemi od společnosti Deloitte s názvem Dlouhodobý výhled financování investic a provozu společnosti a Ekonomická analýza smluvního plnění ze Smlouvy o veřejných službách. Dozorčí rada vzala informace prezentované ekonomickou ředitelkou na vědomí. Vzhledem k závažnosti probírané problematiky se dne uskutečnilo samostatné setkání se zástupci společnosti Deloitte, kde byli členové DR obeznámeni o všech podrobnostech vypracovaných studií

5 17. zasedání představenstva I. změna investičního plánu na rok 2013 – představenstvo v návaznosti na souhlas dozorčí rady společnosti schválilo první změnu investičního plánu pro rok 2013, který byl po udělení souhlasu dozorčí rady schválen představenstvem dne Změny v organizační struktuře k – personální ředitel předložil představenstvu návrh změny v organizační struktuře, která má nabýt účinnosti dne ; jedná se zejména o zrušení jednotky Zásobování a vytvoření jednotky Obchodní; představenstvo navrhovanou úpravu odsouhlasilo a požádalo o udělení souhlasu dozorčí radu společnosti Informace – představenstvo společnosti přijalo informace o stavbě metra V. A, o přípravě investičních akcí financovaných z EU a s tím spojeným čerpáním dotací z fondů EU, informace k rekonstrukci stanice metra Národní třída či doplňující informace k veřejné zakázce na komplexní zajištění fyzické ochrany v objektech DP

6 – Interní audit Strategie interního auditu

7 1. Úvod Dokument Strategie interního auditu Dopravního podniku hl. m. Prahy vznikl v návaznosti na požadavek Výboru pro audit dne týkající se zpracování připomínek k dokumentům zpracovaným zástupci fy Ernst & Young ČR. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty částečně nenaplňují požadavky Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, zpracoval odbor Interní audit Strategii interního auditu Dopravního podniku hl. m. Prahy

8 2. Účel Účelem této Strategie je zejména: –nastavení efektivního výkonu činnosti interního auditu ve společnosti v souladu s Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interního auditu a –posílení nezávislosti odboru Interní audit 1 1 Dle Mezinárodních standardů IIA organizační nezávislosti pomáhá uspořádání, ve kterém vedoucí interního auditu podléhá orgánům společnosti (funkční nezávislost) a zároveň je organizačně začleněn pod generálního ředitele společnosti (organizační nezávislost)

9 3. Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci1/3 a)Organizační začlenění a funkční podřízenost odboru Interní audit b)Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu

10 3. Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci2/3 a)Organizační začlenění a funkční podřízenost odboru Interní audit Oproti Koncepci je ve Strategii zohledněn požadavek na organizační a funkční nezávislost interního auditu. Aby byl interní audit funkčně nezávislý, není vhodné, aby byl v přímé řídicí působnosti představenstva. Důvodem je, že představenstva jsou mj. také vybraní členové vrcholového managementu, kteří auditu podléhají. V praxi by tak byla snížena jeho funkční nezávislost Navrhovaná změna vychází z požadavku Rámce profesní praxe interního auditu, konkrétně standardu 1110 – Organizační nezávislost „Uspořádání, v rámci kterého vedoucí interního auditu funkčně podléhá orgánům (v podmínkách DPP Výboru pro audit) a organizačně je začleněn pod generálního ředitele společnosti, napomáhá společnosti dosažení nezávislosti.“

11 3. Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci3/3 a)Organizační začlenění a funkční podřízenost odboru Interní audit V praxi tedy bude vedoucí odboru Interního auditu funkčně podřízený primárně Výboru pro audit společnosti z pohledu výkonu své činnosti. Mimo to bude přímo komunikovat se všemi orgány společnosti, jak je již v praxi aplikováno Organizační začlenění interního auditu pod generálního ředitele bude i nadále přetrvávat. Podle definice standardů se organizační podřízeností rozumí vztah podřízenosti, který umožňuje každodenní chod funkce interního auditu Jde především o vazbu pro zajištění zdrojů interního auditu. Současně je také nezbytné, aby vedoucí interního auditu měl přímý přístup k vrcholovému stupni vedení DPP v souvislosti s potřebou operativního řešení průběžných zjištění a mimořádných úkolů

12 Tab. 1 - nové závazné organizační začlenění a funkční podřízenosti útvaru Interní audit ve společnosti dle Strategie

13 Tab. 2 - původní závazné organizační začlenění a funkční podřízenosti útvaru Interní audit ve společnosti dle Koncepce E&Y

14 Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci1/3 b)Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu V návaznosti na bod a) Organizační začlenění a funkční podřízenost odboru Interní audit bylo nutné požadavky Mezinárodních standardů IIA zohlednit a upravit rovněž v části Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu. Nově v této části Strategie byla doplněna následujícími požadavky vztahujícími se k: funkční podřízenosti, nezávislosti a objektivitě, organizačnímu začlenění a zpracování Zprávy o stavu vnitřního kontrolního systému

15 Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci2/3 b)Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu Z důvodu funkční nezávislosti byla posílena činnost Výboru pro audit, zejména ve vztahu ke schválení: Statutu interního auditu, jmenování a odvolání vedoucího odboru Interního auditu, odměn vedoucího odboru Interního auditu, Strategie, střednědobých a pololetních plánů a Schválení zprávy o stavu vnitřního kontrolního systému

16 Změny uvedené ve Strategii oproti původně zpracované Koncepci3/3 b)Pravomoci a odpovědnosti směrem k internímu auditu Opětovně je postupováno podle požadavku doporučení pro praxi k mezinárodnímu standardu rámce profesní praxe interního auditu č Většina úprav se týká přenesení kompetencí z představenstva společnosti na Výbor pro audit. Ve vztahu k dozorčí radě zůstává většina kompetencí bez úpravy Nově je dozorčí rada schvalovatelem Statutu interního auditu. Dále je předem informována o jmenování a odvolávání vedoucího odboru interní audit. V oblasti schvalování strategie, střednědobého a pololetního plánu IA má dozorčí rada možnost návrhu témat, celkový výstup následně schvaluje Výbor pro audit. Stejně tak je na Výbor pro audit přenesena kompetence schvalování odměny vedoucího Interního auditu. Ostatní body zůstávají beze změn

17 Tab. 3 – Nově upravené pravomoci a odpovědnosti dle Strategie

18 Tab. 4 – Původní Pravomoci a odpovědnosti dle Koncepce E&Y

19 Provozní informace

20 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Francouzská: – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul.: do Výluka TRAM Evropská: do listopadu 2013 Výluka TRAM Badeniho: říjen 2013 Výluka TRAM Poděbradská: do listopadu 2013 Krátkodobé výluky TRAM Výluka BUS Čakovice: ul. Oderská – do konce roku Výluka BUS Záběhlice: do konce roku (změny etap) Výluka BUS Újezd: do konce října 2013 Výluka LD Petřín – pravidelná revize: –

21 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od do ) červenec a srpen - prázdninový JŘ – JPA

22 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od do ) červenec a srpen prázdninový JŘ trvalý stav je bez posily linky 112 (2-4 vozy – linka 782 v provozu březen – říjen) – JPA

23 odbor Technická správa objektů Informace – poptávková řízení na pronájem kantýn Kantýna ve vozovně Vokovice a depu Zličín Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne požádána o vypsání nových poptávkových řízení Prohlídka prostor – – vozovna Vokovice 4 zájemci, depo Zličín 3 zájemci Podání nabídek do Vyhodnocení nabídek Kantýna DOZ Hostivař Stávající nájemce byl vypovězen – neplacení nájmu. Smluvní vztah bude ukončen k Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne požádána o vypsání nového poptávkového řízení Příprava poptávkového řízení

24 Finanční sumář za 1– 7/2013

25 Výsledek hospodaření za období 1-7/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč více oproti plánované ztrátě ve výši tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby ( tis. Kč) činí rozpis na sledované období tis. Kč Na základě usnesení RHMP č ze byla po vyhodnocení smluvního vztahu za 1. čtvrtletí 2013 navýšena roční plánovaná provozní část kompenzace o tis. Kč Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1 / 12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

26 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 7/2012 a 2013

27 Přehled tržeb PID za 1-7/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

28 Financování Na začátku července měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši mil. Kč. Z této částky jsou 4 mld. Kč směnky na nákup nových tramvají, ostatní pak běžné závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč a dotaci na výstavbu metra V. A ve výši 363 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc květen ve výši 45,8 mil. Kč Pokud jde o provozní výdaje, byly hrazeny jako vždy vysoké částky za mzdy, energie, Full servis metra, služby datových systémů, úklid a další V investiční oblasti byly vysoké pouze výdaje na výstavbu metra V. A (Metrostavu, a. s. bylo uhrazeno cca 277 mil. Kč)

29 V červenci měly začít dodávky nových tramvají, do konce července však žádné fakturovány nebyly. Na letos plánovanou dodávku 32 ks tramvají byla v únoru zaplacena záloha ve výši 689 mil. Kč (včetně DPH) Na konci července měl DP na hlavním účtu mil. Kč, tzn., že v červenci byly příjmy o 117 mil. Kč větší než výdaje. Jedním z důvodů je nízké čerpání vlastních zdrojů Závazky z obchodních vztahů měl DP k tomuto datu ve výši mil. Kč, z toho opět 4 mld. Kč ze směnečného programu. Z dodavatelů měl DP největší závazek vůči Metrostavu, a. s., a to ve výši 343 mil. Kč K měl DP stále pohledávku z kompenzace za rok 2012 ve výši 321 mil. Kč

30 Předpokládaný vývoj Uvedený závazek ze směnečného programu je splatný Vzhledem k tomu, že předběžný odhad kompenzace na rok 2013 neobsahuje žádný přiměřený zisk, musí DP řešit nákup nových tramvají opět cizími zdroji Dne podepsal proto s Českou spořitelnou, a. s. a ČSOB, a. s. další smlouvu o směnečném programu a to do výše 8 mld. Kč. Polovinou z této částky splatí na konci srpna směnky stávající a druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a Splácet dluh ze směnečného programu začne DP v roce 2015 a bude jej splácet po dobu deseti let ZHMP zajistilo závazek DP ze směnečného programu svým usnesením č. 28/3 ze dne Směnečný program řeší však nákup tramvají pouze v letech 2013 a Navíc se výrazně zvýší zadlužení DP a narostou náklady dluhové služby

31 Personální úsek

32 ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Podpora ř ízení LZ referent IX - specialista (HR generalista) zrušenoxx odbor Interní auditvedoucí odboru ukon č eno odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí odd ě lení ukon č eno odd. Marketingreferent VII zrušenoxx jednotka Informa č ní technologieprojektový mana ž er ukon č eno služba Elektrotechnika vedoucí slu ž by ukon č eno odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) ukon č eno odbor Aplikacevedoucí odboru ukon č eno odd. Strategie a rozvoj IT vedoucí odd ě lení ukon č eno Sekretariát E Ř zástupce odborného ř editele ukon č eno odd. Vnit ř ní kontrola referent VII ukon č eno odd. St ř ediska dopravních informací vedoucí odd ě lení zrušenoxx odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru ukon č eno Vedení společnosti projektový mana ž er ukon č eno Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do )

33 ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Vzd ě lávání a rozvojové programy referent VIII ukon č eno Vedení spole č nosti projektový manažer ukon č eno Sekretariát BŘ zástupce odborného ř editele ukon č eno odd. Strategie a rozvoj ITprojektový manažer probíhá odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor compliance probíhá odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor pro procesní ř ízení, risk management a projekty EU probíhá odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor ICT probíhá odd. Oborové vztahyreferent VII probíhá Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do )

34 Přehled absolventských míst (převedení volných AM vybraným útvarům) stav k Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM provozní zámečník elektromechanik elektromechanik elektromechanik elektromechanik elektromechanik automechanik automechanik zabezp. a sděl. obvodář dozorčí stanice Nejpozději provozní elektrikář obsazeno

35 Motivační program DP (MP) pro žáky SPŠD 1/3 součást I. fáze Absolventského motivačního programu Cíl: –získání většího počtu úspěšných a motivovaných absolventů pro uplatnění v DP –zvýšení motivace žáků nižších ročníků k řádnému plnění studijních povinností a k získání pracovních návyků a zkušeností pro budoucí uplatnění v DP Určen pro žáky posledních ročníků SPŠD, tj.: –žáky 3. ročníků vybraných učebních oborů –žáky 4. ročníků vybraných studijních oborů –tříleté učební obory ve školním roce 2013/2014: autolakýrník automechanik elektromechanik pro dopravní prostředky karosář –čtyřleté maturitní obory ve školním roce 2013/2014: autotronik

36 Motivační program DP (MP) pro žáky SPŠD 2/3 součást I. fáze Absolventského motivačního programu Žáci dále musí splnit stanovená kritéria: –úspěšné ukončení předposledního ročníku studia v řádném termínu –kladné hodnocení z odborného výcviku/praxe v předposledním ročníku –absolvování odborného výcviku na pracovišti DP v 1. pololetí posledního ročníku studia –dobré studijní výsledky v 1. pololetí posledního ročníku studia –kladné hodnocení z odborného výcviku v 1. pololetí posledního ročníku studia –řádná docházka v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku studia bez neomluvené absence –nesnížená známka z chování v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku studia

37 Části MP Přípravná – výběrová část žák - čekatel období, kdy má žák možnost projevit zejména v rámci odborného výcviku v DP svoji motivaci a snaží se prokázat, že je vhodným kandidátem na zařazení do realizační části MP termín: 9/2013 – 1/2014 Realizace MP žák je zařazen do MP (předpoklad max. 15 žáků) období čerpání výhod a účasti na zážitkových akcích –finanční motivace (poskytuje SPŠD) –mimořádné zážitkové akce připravené DP »prohlídka Muzea MHD s odborným výkladem »prohlídka depa a jiných zajímavých prostor metra »exkurze na další vybraná pracoviště DP termín: 2/2014 – 5/2014 Závěr MP – návaznost v Absolventském programu (ABP) 05/2014 podrobnější informace žákům v MP o možnosti jejich zařazení do ABP (tj. o případném získání zaměstnání v DP) Motivační program DP (MP) pro žáky SPŠD 1/3

38 Průměrné počty zaměstnanců 8/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD z toho Metro Tramvaje Autobusy D kat kat POP TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS Bez kategorie (absolventi)021 Celkem

39 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1 - 8/2013 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,63 % NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci POP TH ŘMHD z toho Metro Tramvaje Autobusy Rozdíl nárůstem 12

40 Celková míra fluktuace za období 1 - 8/ /2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,10 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,18 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,05 kat. TH dle bodu b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,46 TH dle bodu a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,51 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 95691,58 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,69 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,23

41 Přehled mzdy DP

42 Příjmy a náklady za 1. pololetí rehabilitace

43 Návrh využití strojů z posilovny

44 Směrnice Stravování zaměstnanců a Volební řád Prosíme Vás o navržení termínu společného jednání zaměstnavatele se zástupci OO, na kterém bude řešena: – směrnice Stravování zaměstnanců, – Volební řád


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 19. 9. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."

Podobné prezentace


Reklamy Google