Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 11. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 11. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 15. zasedání dozorčí rady Projednání rezignace Ing. Marie Kousalíkové – dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti projednala rezignaci Ing. Marie Kousalíkové na funkci členky dozorčí rady a schválila zánik její funkce ke dni Stav přejímek tramvají 15T ForCity – dozorčí radě byl předložen materiál informující o aktuální stavu přejímek tramvají 15T ForCity v roce Vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje seznámil členy dozorčí rady zejména se smluvními povinnostmi Škoda Transportation a. s. pro tento rok a s popisem vad, které nejčastěji DP při přejímce nejčastěji vytýká Pražská strojírna a. s. – generální ředitel Pražské strojírny a. s. prezentoval dozorčí radě společnosti informace o historii společnosti, výrobkovém portfoliu, referencích společnosti, tržbách za posledních 5 let a o výhledu do roku 2015 Modernizace veřejných toalet – v návaznosti na velký mediální zájem o tuto problematiku se dozorčí rada nechala vedoucím jednotky Dopravní cesta Metro informovat o aktuálním stavu veřejných WC v metru a o návrhu na jejich opravy a modernizaci

5 20. zasedání představenstva Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za I. – III. čtvrtletí 2013 – představenstvo vzalo na vědomí zprávu, která mimo jiné konstatovala, že Dopravní podnik hl. m. Prahy oproti plánu dosáhl zisku vyššího o tis. Kč (úspora plánovaných nákladů a překročení plánovaných výnosů) Návrh 2. změny investičního plánu pro rok 2013 – představenstvo společnosti schválilo znění návrhu druhé změny v IP pro rok 2013; změny reagují na možnosti čerpání prostředků u jednotlivých akcí, přičemž např. dochází k navýšení plánu u akce Komplexní bezpečnostní systém o 400 mil. Kč Koncepce péče o autobusy v jednotce Správa Vozidel a Autobusů – představenstvo společnosti se seznámilo s koncepcí rozdělenou do tří základních částí péče historická, současná a budoucí; představenstvo též přijalo doplňující informace ke koncepci obnovy vozového parku autobusů, která byla projednávána v létě tohoto roku Pravidelně předkládané informace – představenstvo přijalo periodicky předkládané informace o průběhu stavby metra V.A či o čerpání dotací z fondů EU

6 Provozní informace

7 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Evropská: do 25. listopadu 2013 Výluka TRAM Trojská: do dubna 2014 Krátkodobé výluky TRAM Výluka TRAM Kubánské nám. – Průběžná: od do 21. prosince 2013 Výluka BUS Čakovice: ul. Oderská – do konce roku Výluka BUS Záběhlice: do konce listopadu 2013

8 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do ) červenec a srpen - prázdninový JŘ

9 – JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od do ) červenec a srpen prázdninový JŘ trvalý stav je bez posily linky 112 (2 - 4 vozy – linka 782 v provozu březen – říjen)

10 Finanční sumář za 1– 9/2013

11 Výsledek hospodaření za období 1-9/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby ( tis. Kč) činí rozpis na sledované období tis. Kč Na základě usnesení RHMP č ze byla po vyhodnocení smluvního vztahu za 1. čtvrtletí 2013 navýšena roční plánovaná provozní část kompenzace o tis. Kč Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

12 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 9/2012 a 2013

13 Přehled tržeb PID za 1-9/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

14 Financování V průběhu sledovaného období od začátku roku měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. stále dostatek finančních prostředků, takže nečerpal kontokorentní úvěr Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši ,6 tis. Kč, dotace na výstavbu metra V.A a přípravu metra I.D v celkové výši 1,4 mld. Kč a vrácené částky nadměrných odpočtů DPH ve výši 724 mil. Kč V dubnu byla na účet připsána bonifikace od pojišťovny vypočtená dle průběhu škodních událostí r ve výši 33,9 mil. Kč Dne 27. srpna byly na účet DP připsány dividendy za rok 2012 od Rencar, a. s. ve výši 9,24 mil. Kč Velkým investičním výdajem byla záloha na dodávku tramvají 15T v r ve výši téměř 690 mil Kč. Tato záloha byla zaplacena převážně z vlastních zdrojů vč. DPH (421 mil. Kč), zbytek ze směnečného programu. Dne uhradil DP směnky z prvního směnečného programu ve výši 4 mld. Kč. V souladu se smlouvou o směnečném programu podepsanou mezi DP, Českou spořitelnou a. s. a ČSOB, a. s. byly směnky nahrazeny novými ve stejné výši. Splatnost těchto směnek je a předpokládá se jejich nahrazení novými směnkami. Výše dalšího čerpání ze směnečného programu závisí na dodávkách nových tramvají

15 V investiční oblasti byly další vysoké výdaje na výstavbu metra V.A (Metrostavu, a. s. bylo uhrazeno cca 2,11 mld. Kč bez DPH) a dalším dodavatelům investic (IDS a. s., SOR Libchavy s. r. o., CSC s. r. o.) V oblasti předpokládaných příjmů byla k zaúčtována pohledávka z kompenzace za rok 2012 ve výši 321 mil. Kč (Usnesení ZHMP č. 30/2 ze dne pohledávku uznalo, vyrovnána však nebyla) a dále pohledávky vůči Pražské strojírně, a. s. (61,6 mil. Kč) a prodejcům cenných kupónů a jízdenek Další pohledávkou je příslib dotace ve výši 150 mil. Kč z operačního programu Praha - konkurenceschopnost (podpora ekologicky příznivé dopravy - výtah Můstek) Dlouhodobé závazky tvoří převážně odložený daňový závazek (3,5 mld. Kč), dále závazek vůči Ahold Czech Republic, a. s. za technické zhodnocení vestibulu ve stanici Můstek (cca 87,9 mil. Kč) a pozastávky Metrostavu, a. s. související s výstavbou metra V.A (46,6 mil. Kč) Krátkodobé závazky tvoří převážně 4 mld. Kč závazek ze směnečného programu, dále pak závazek vůči Metrostavu, a. s. ve výši 381 mil. Kč

16 Předpokládaný vývoj Zůstatek na hlavním účtu DP je vysoký (2 459 mil. Kč), přitom má ale DP vysoké závazky Výše uvedený závazek z druhého směnečného programu na nové tramvaje je splatný , kdy bude nahrazen novými směnkami na další rok Směnečný program je podepsán do výše 8 mld. Kč s tím, že pokryje dodávky nových tramvají v letech 2013 a Dle schválené změny investičního plánu na rok 2013 se na nákupu nových tramvají bude DP podílet i vlastními zdroji, a to částkou 421 mil. Kč. To znamená, že nedojde k výraznému snížení finančních prostředků na hlavním účtu DP, ale dojde k dalšímu zvýšení závazků a zadlužení DP. Směnečný program začne být splácen v r. 2015, a to ve výši 800 mil. Kč ročně Výstavba metra má být hrazena z dotace HMP, ale vyfakturováno a dokonce i zaplaceno bylo k více, než činila dotace. Bude tedy záležet, kdy DP dotace obdrží

17 Personální úsek

18 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do ) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) zrušenoxx odbor Interní auditvedoucí odboru ukončeno odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení ukončeno odd. Marketingreferent VII zrušenoxx jednotka Informační technologieprojektový manažer ukončeno služba Elektrotechnikavedoucí služby ukončeno odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) ukončeno odbor Aplikacevedoucí odboru ukončeno odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení ukončeno Sekretariát EŘzástupce odborného ředitele ukončeno odd. Vnitřní kontrolareferent VII ukončeno odd. Střediska dopravních informací vedoucí oddělení zrušenoxx odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru ukončeno Vedení společnostiprojektový manažer ukončeno

19 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do ) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Vzdělávání a rozvojové programy referent VIII ukončeno Vedení společnostiprojektový manažer ukončeno Sekretariát BŘzástupce odborného ředitele ukončeno odd. Strategie a rozvoj ITprojektový manažer ukončeno odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor compliance probíhá odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor pro procesní řízení, risk management a projekty EU ukončeno odb. Interní auditreferent X – specialista, interní auditor ICT ukončeno odd. Oborové vztahyreferent VII ukončeno odd. Strategie a rozvoj ITprojektový manažer probíhá odd. Provozní účtárnavedoucí oddělení probíhá

20 Počty zaměstnanců 2013 KategoriePlán prac. míst k Evidenční počet zaměstnanců k z toho absolventi Ř MHD z toho Metro Tramvaje Autobusy D vč. POP z toho D z toho z toho POP z toho TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS absolventi19 11 Celkem DP

21 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-10/2013 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,86 % NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci POP TH ŘMHD z toho Metro Tramvaje Autobusy Rozdíl nárůstem82

22 Celková míra fluktuace za období 1-10/ /2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,82 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,03 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,47 kat. TH dle bodu b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,04 TH dle bodu a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,94 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 95701,58 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,67 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,92

23 Mzdy v DP

24 Plnění KS v bodě 2.8 přílohy Bod 2.8 přílohy ke KS – nárůst mzdových tarifů (bod 2.1) a středů mzdových tarifů (body 2.2, 2.3 a),b) a 2.4 k o polovinu součtu ročních CPI let 2012 a 2013 plus 0,7 % a v roce 2015 o 1 % nad roční inflaci roku 2014 Roční inflace je známa vždy po 10. dni v následujícím měsíci, tj. po 10. lednu 2014 (2015) Není možné zrealizovat úpravu tarifních mezd k datu 1. 1., jak to ukládá KS a předat mzdové výměry před datem účinnosti Návrh, který byl by použit pro rok 2014 i 2015: Vzít v úvahu roční inflaci tak, jak stanoví KS a úpravu tarifů realizovat až od Na jednání s OO v lednu 2014 by byly předloženy přepočítané tabulky mzdových tarifů V únoru 2014 by se celý proces rozdělení mzdových prostředků zrealizoval tak, aby zaměstnanci obdrželi mzdové výměry před jejich účinností Mzdy za leden a únor 2014 by byly doplaceny Doplatek by se týkal tarifní mzdy za odpracovanou dobu a výkonnostních odměn

25 Vývoj inflace Roční míra inflace ,3 % Míra inflace za 10/2013 1,6 % Roční prognóza MF ČR a ČNB pro rok ,6 %

26 Navýšení plánu přesčasových hodin v roce 2013 Dopravní úsek Technický úsek

27 Termíny pravidelných jednání zaměstnavatele se zástupci OO v roce

28 Navrhované termíny podání informací a projednávání OZ s OO v r Podání informací o OZ Projednávání OZ (po PJ zaměstnavatele a OO)


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 11. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."

Podobné prezentace


Reklamy Google