Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 22. 8. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 22. 8. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 10. zasedání dozorčí rady Koncepce obnovy vozového parku autobusů 2013 – vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů seznámil dozorčí radu se současným stavu vozového parku autobusů, okomentoval přehled nuceného vyřazování autobusů s důrazem na potřeby obnovy vozového parku. Dozorčí rada byla informována o přípravách veřejných zakázek na dodávky nových vozů. Dozorčí rada vzala předloženou koncepci na vědomí Návrhy okruhů interních auditů na II. pol – vedoucí odboru Interní audit předložil dozorčí radě výborem pro audit a představenstvem společnosti schválený návrh okruhů interních auditů pro 2. pol Dozorčí rada byla podrobně seznámena s plánovanými auditními zakázkami a chystanými metodickými a konzultačními aktivitami odboru Interní audit. Lze zmínit např. Vnitřní kontrolní systém, Audit investorské činnosti technického úseku či příprava Statutu interního auditu Informace o průběhu stavby metra V. A – na jednání byli vyjma zástupce technického ředitele a projektového manažera stavby metra V.A přizváni též zástupci společnosti Inženýring dopravních staveb, a.s.; hlavním tématem tohoto bodu programu byl harmonogram stavby s akcentem na termín otevření metra V. A. Dozorčí rada se v tomto kontextu věnovala též problematice dosud nezasmluvněných částí projektu

5 16. zasedání představenstva I. změna investičního plánu na rok 2013 – představenstvo společnosti schválilo návrh první změny investičního plánu, který byl po udělení souhlasu dozorčí rady schválen představenstvem dne ; v investičním plánu došlo mimo jiné k navýšení vlastních zdrojů pro financování investiční výstavby z tis. Kč na tis. Kč; představenstvo společnosti požádalo o udělení souhlasu se schválení navrhovaných změn; příprava další úpravy investičního plánu je plánována od října Dlouhodobý výhled financování DPP – ekonomická ředitelka seznámila představenstvo se studiemi od společnosti Deloitte s názvem Dlouhodobý výhled financování investic a provozu společnosti a Ekonomická analýza smluvního plnění ze Smlouvy o veřejných službách; představenstvo přijalo informace k výhledu financování DP na příštích 30 let, a to variantně za použití krizové i optimální varianty Strategie pronájmů nebytových prostor ve vestibulech metra – představenstvu byla ústy vedoucí odboru Nemovitý majetek prezentována strategie mající za cíl realizaci snahy poskytovat cestující veřejnosti přidanou hodnotu k samotnému cestování ve formě služeb, které mohou v rámci používání MHD využít a současně dosáhnout maximálních výnosů z pronájmů komerčních prostor při zachování kvality a úrovně prodeje a stabilních nájemních vztahů

6 Provozní informace

7 Výluka TRAM Francouzská: – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do konce září Výluka TRAM Poděbradská – od Krátkodobé výluky TRAM Výluka BUS Čakovice: – ul. Cukrovarská, od ul. Oderská – do konce roku Výluka BUS Kolovraty: do Výluka BUS Újezd: – říjen 2013 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy

8 – jednotka Provoz Autobusy Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od do ) červenec a srpen - prázdninový JŘ

9 – jednotka Provoz Autobusy Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od do ) červenec a srpen prázdninový JŘ

10 Odbor Energetika Kontrola a následné úpravy všech smluv o přenechání médií

11 odbor TSO Informace – poptávková řízení na pronájem kantýn Kantýna ve vozovně Vokovice Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne požádána o vypsání nového poptávkového řízení Text poptávkového řízení je již v připomínkách s termínem Kantýna ve vozovně Motol Nový provozovatel zahájil činnost Kantýna v depu Zličín Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne požádána o vypsání nového poptávkového řízení Text poptávkového řízení je již v připomínkách s termínem Odbor TSO opětovně žádá určené zástupce OO o zasílání připomínek ve stanovených termínech. Neplněním termínů dochází ke zpožďování poptávkových řízení

12 – odbor Přepravní kontrola

13 Finanční sumář za 1– 6/2013

14 Výsledek hospodaření za období 1-6/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby ( tis. Kč) činí rozpis na sledované období tis. Kč Zasílaná kompenzace je ve výši 1 / 12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

15 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 6/2012 a 2013

16 Přehled tržeb PID za 1-6/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

17 Financování Na začátku roku měl DPP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily téměř 6 mld. Kč, z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu. Směnky jsou splatné Z velkých příjmů obdržel DPP (kromě tržeb z jízdného) od MHMP zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách, dotaci na výstavbu metra V. A a od finančního úřadu vrácené částky nadměrného odpočtu DPH Z investičních dotací obdržel DPP 7 mil. Kč na protichemický varovný systém, 20 mil. Kč na metro I.D a 995,66 mil. Kč na výstavbu metra V. A, současně byla DPP ponechána nedočerpaná dotace z roku 2012 ve výši 195 mil. Kč na trasu metra V. A ke stejnému využití Pokud jde o výdaje, byly hrazeny v provozu i v oblasti investiční V průběhu 1. pololetí proběhla pouze jedna splátka úvěru na vlaky metra ( , další byla až ). Splátka jistiny spolu s úroky činila 102 mil. Kč. Po této splátce zůstala výše úvěru finančně mil. Kč Na konci června měl DPP krátkodobý finanční majetek ve výši mil. Kč, z toho na hlavním účtu mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily mil. Kč

18 Předpokládaný vývoj V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DPP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP Vzhledem k tomu, že je uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky nových tramvají, je nutné jejich dodávky platit z cizích zdrojů Usnesením č. 28/3 ze dne přijalo Zastupitelstvo HMP závazek k odkupu směnek vystavených DPP v rámci nového 10tiletého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč. Z tohoto objemu použije DPP 4 mld. Kč na splacení směnek z předešlého směnečného programu ( ). Druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a Splatnost programu bude v prosinci Smlouva mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČSOB, a.s. o směnečném programu byla uzavřena dne Dodávky tramvají začnou podle informace oddělení strojních investic v červenci 2013 (výsledek kontrolního dne ve Škoda Transportation, a. s.), platby faktur pak dle splatnosti cca v září

19 Personální úsek

20 ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Podpora ř ízení LZ referent IX - specialista (HR generalista) zrušenoxx odbor Interní auditvedoucí odboru ukon č eno odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí odd ě lení ukon č eno odd. Marketingreferent VII zrušenoxx jednotka Informa č ní technologieprojektový mana ž er ukon č eno služba Elektrotechnika vedoucí slu ž by ukon č eno odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) ukon č eno odbor Aplikacevedoucí odboru ukon č eno odd. Strategie a rozvoj IT vedoucí odd ě lení ukon č eno Sekretariát E Ř zástupce odborného ř editele ukon č eno odd. Vnit ř ní kontrola referent VII ukon č eno odd. St ř ediska dopravních informací vedoucí odd ě lení zrušenoxx odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru ukon č eno Vedení společnosti projektový mana ž er ukon č eno Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do )

21 ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Vzd ě lávání a výb ě r zam ě stnanc ů referent VIII probíhá Vedení spole č nostiprojektový mana ž er probíhá Sekretariát B Ř zástupce odborného ř editele probíhá Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do )

22 Přehled absolventských míst (převedení volných AM vybraným útvarům) stav k Č.Číslo AM Útvar, kterém u je AM převed eno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolvent a na AM dne Předpoklad uvolnění AM provozní zámečník elektromechanik elektromechanik elektromechanik elektromechanik elektromechanik automechanik automechanik zabezp. a sděl. obvodář dozorčí stanice Nejpozději provozní elektrikář obsazeno

23 Průměrné počty zaměstnanců 7/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD z toho Metro Tramvaje Autobusy D kat kat POP TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS Bez kategorie (absolventi)021 Celkem

24 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-7/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci POP TH ŘMHD z toho Metro Tramvaje Autobusy Rozdíl nárůstem 27 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,54 %

25 Celková míra fluktuace za období 1-7/ /2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,81 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,87 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,81 kat. TH dle bodu b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,09 TH dle bodu a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,51 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 95701,58 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,47 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,82

26 Přehled mzdy DP

27 Plnění KS v bodě 2.8 přílohy Bod 2.8 přílohy ke KS – nárůst mzdových tarifů (bod 2.1) a středů mzdových tarifů (body 2.2, 2.3 a),b) a 2.4 k o polovinu součtu ročních CPI let 2012 a 2013 plus 0,7 % a v roce 2015 o 1 % nad roční inflaci roku 2014 Roční inflace je známa vždy po 10. dni v následujícím měsíci, tj. po 10. lednu 2014 (2015) Není možné zrealizovat úpravu tarifních mezd k datu 1. 1., jak to ukládá KS a předat mzdové výměry před datem účinnosti Návrh, který byl by použit pro rok 2014 i 2015: Vzít v úvahu roční inflaci tak, jak stanoví KS a úpravu tarifů realizovat až od Na jednání s OO v lednu 2014 by byly předloženy přepočítané tabulky mzdových tarifů V únoru 2014 by se celý proces rozdělení mzdových prostředků zrealizoval tak, aby zaměstnanci obdrželi mzdové výměry před jejich účinností Mzdy za leden a únor 2014 by byly doplaceny Doplatek by se týkal tarifní mzdy za odpracovanou dobu a výkonnostních odměn

28 Vývoj inflace Roční míra inflace ,3 % Míra inflace za 6/2013 2,3 % Roční prognóza MF ČR a ČNB pro rok % – 2,10 %

29 Volba do DR Termín pro volbu člena DR


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 22. 8. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."

Podobné prezentace


Reklamy Google