Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 22. 8. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 22. 8. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 22. 8. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 10. zasedání dozorčí rady 24. 7. 2013 Koncepce obnovy vozového parku autobusů 2013 – vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů seznámil dozorčí radu se současným stavu vozového parku autobusů, okomentoval přehled nuceného vyřazování autobusů s důrazem na potřeby obnovy vozového parku. Dozorčí rada byla informována o přípravách veřejných zakázek na dodávky nových vozů. Dozorčí rada vzala předloženou koncepci na vědomí Návrhy okruhů interních auditů na II. pol. 2013 – vedoucí odboru Interní audit předložil dozorčí radě výborem pro audit a představenstvem společnosti schválený návrh okruhů interních auditů pro 2. pol. 2013. Dozorčí rada byla podrobně seznámena s plánovanými auditními zakázkami a chystanými metodickými a konzultačními aktivitami odboru Interní audit. Lze zmínit např. Vnitřní kontrolní systém, Audit investorské činnosti technického úseku či příprava Statutu interního auditu Informace o průběhu stavby metra V. A – na jednání byli vyjma zástupce technického ředitele a projektového manažera stavby metra V.A přizváni též zástupci společnosti Inženýring dopravních staveb, a.s.; hlavním tématem tohoto bodu programu byl harmonogram stavby s akcentem na termín otevření metra V. A. Dozorčí rada se v tomto kontextu věnovala též problematice dosud nezasmluvněných částí projektu

5 16. zasedání představenstva14. 8. 2013 I. změna investičního plánu na rok 2013 – představenstvo společnosti schválilo návrh první změny investičního plánu, který byl po udělení souhlasu dozorčí rady schválen představenstvem dne 15. 4. 2013; v investičním plánu došlo mimo jiné k navýšení vlastních zdrojů pro financování investiční výstavby z 2 150 000 tis. Kč na 2 700 000 tis. Kč; představenstvo společnosti požádalo o udělení souhlasu se schválení navrhovaných změn; příprava další úpravy investičního plánu je plánována od října Dlouhodobý výhled financování DPP – ekonomická ředitelka seznámila představenstvo se studiemi od společnosti Deloitte s názvem Dlouhodobý výhled financování investic a provozu společnosti a Ekonomická analýza smluvního plnění ze Smlouvy o veřejných službách; představenstvo přijalo informace k výhledu financování DP na příštích 30 let, a to variantně za použití krizové i optimální varianty Strategie pronájmů nebytových prostor ve vestibulech metra – představenstvu byla ústy vedoucí odboru Nemovitý majetek prezentována strategie mající za cíl realizaci snahy poskytovat cestující veřejnosti přidanou hodnotu k samotnému cestování ve formě služeb, které mohou v rámci používání MHD využít a současně dosáhnout maximálních výnosů z pronájmů komerčních prostor při zachování kvality a úrovně prodeje a stabilních nájemních vztahů

6 Provozní informace

7 Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do konce září Výluka TRAM Poděbradská – od 1. 9. 2013 Krátkodobé výluky TRAM Výluka BUS Čakovice: 20. 8. – 31. 8. 2013 ul. Cukrovarská, od 1. 9. 2013 ul. Oderská – do konce roku Výluka BUS Kolovraty: do 9. 9. 2013 Výluka BUS Újezd: 14. 5. – říjen 2013 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy

8 130000 – jednotka Provoz Autobusy Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen - prázdninový JŘ

9 130000 – jednotka Provoz Autobusy Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013) červenec a srpen 2013 - prázdninový JŘ

10 200100 - Odbor Energetika Kontrola a následné úpravy všech smluv o přenechání médií

11 200400 - odbor TSO Informace – poptávková řízení na pronájem kantýn Kantýna ve vozovně Vokovice Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne 26. 7. 2013 požádána o vypsání nového poptávkového řízení Text poptávkového řízení je již v připomínkách s termínem 12. 8. 2013 Kantýna ve vozovně Motol Nový provozovatel zahájil činnost 1. 8. 2013 Kantýna v depu Zličín Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne 26. 7. 2013 požádána o vypsání nového poptávkového řízení Text poptávkového řízení je již v připomínkách s termínem 12. 8. 2013 Odbor TSO opětovně žádá určené zástupce OO o zasílání připomínek ve stanovených termínech. Neplněním termínů dochází ke zpožďování poptávkových řízení

12 100300 – odbor Přepravní kontrola

13 Finanční sumář za 1– 6/2013

14 Výsledek hospodaření za období 1-6/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 62 590 tis. Kč, tj. o 36 740 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 25 850 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -14 753 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 21 987 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 5 301 641 tis. Kč Zasílaná kompenzace je ve výši 1 / 12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

15 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 6/2012 a 2013

16 Přehled tržeb PID za 1-6/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

17 Financování Na začátku roku měl DPP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 663 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily téměř 6 mld. Kč, z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu. Směnky jsou splatné 30. 8. 2013 Z velkých příjmů obdržel DPP (kromě tržeb z jízdného) od MHMP zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách, dotaci na výstavbu metra V. A a od finančního úřadu vrácené částky nadměrného odpočtu DPH Z investičních dotací obdržel DPP 7 mil. Kč na protichemický varovný systém, 20 mil. Kč na metro I.D a 995,66 mil. Kč na výstavbu metra V. A, současně byla DPP ponechána nedočerpaná dotace z roku 2012 ve výši 195 mil. Kč na trasu metra V. A ke stejnému využití Pokud jde o výdaje, byly hrazeny v provozu i v oblasti investiční V průběhu 1. pololetí proběhla pouze jedna splátka úvěru na vlaky metra (2. 4. 2013, další byla až 1. 7. 2013). Splátka jistiny spolu s úroky činila 102 mil. Kč. Po této splátce zůstala výše úvěru finančně 1 924 mil. Kč Na konci června měl DPP krátkodobý finanční majetek ve výši 2 511 mil. Kč, z toho na hlavním účtu 2 428 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 5 264 mil. Kč

18 Předpokládaný vývoj V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DPP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP Vzhledem k tomu, že je uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky nových tramvají, je nutné jejich dodávky platit z cizích zdrojů Usnesením č. 28/3 ze dne 20. 6. 2013 přijalo Zastupitelstvo HMP závazek k odkupu směnek vystavených DPP v rámci nového 10tiletého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč. Z tohoto objemu použije DPP 4 mld. Kč na splacení směnek z předešlého směnečného programu (30. 8. 2013). Druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a 2014. Splatnost programu bude v prosinci 2024. Smlouva mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČSOB, a.s. o směnečném programu byla uzavřena dne 28. 6. 2013 Dodávky tramvají začnou podle informace oddělení strojních investic v červenci 2013 (výsledek kontrolního dne ve Škoda Transportation, a. s.), platby faktur pak dle splatnosti cca v září

19 Personální úsek

20 ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 1.500040 odd. Podpora ř ízení LZ referent IX - specialista (HR generalista) 25.6. 2012zrušenoxx 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2.1.2013 ukon č eno 1. 5. 2013 3.500310odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí odd ě lení 9. 1.2013 ukon č eno 1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25.1.2013zrušenoxx 5.310000 jednotka Informa č ní technologieprojektový mana ž er 4.2.2013 ukon č eno 11. 3. 2013 6.241000služba Elektrotechnika vedoucí slu ž by 6.2.2013 ukon č eno 1. 6. 2013 7.900300odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) 26.3. 2013 ukon č eno 1. 7. 2013 8.310100odbor Aplikacevedoucí odboru27.3.2013 ukon č eno 1. 5. 2013 9.310020odd. Strategie a rozvoj IT vedoucí odd ě lení 4.4.2013 ukon č eno 1. 7. 2013 10.400010 Sekretariát E Ř zástupce odborného ř editele 2.5.2013 ukon č eno 1. 7. 2013 11.600310 odd. Vnit ř ní kontrola referent VII21. 5. 2013 ukon č eno 1. 10. 2013 12.100740 odd. St ř ediska dopravních informací vedoucí odd ě lení 19. 6. 2013zrušenoxx 13.900700odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru19.6.2013 ukon č eno 2. 7. 2013 14.900000Vedení společnosti projektový mana ž er 19.6.2013 ukon č eno 3. 7. 2013 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 13. 8. 2013)

21 ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM 15. 500020 odd. Vzd ě lávání a výb ě r zam ě stnanc ů referent VIII26. 7. 2013probíhá 16.900000 Vedení spole č nostiprojektový mana ž er 5. 8. 2013probíhá 17.600010 Sekretariát B Ř zástupce odborného ř editele 7. 8. 2013probíhá Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 13. 8. 2013)

22 Přehled absolventských míst (převedení volných AM vybraným útvarům) stav k 12. 8. 2013 Č.Číslo AM Útvar, kterém u je AM převed eno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolvent a na AM dne Předpoklad uvolnění AM 1.500020.801100730 provozní zámečník 3.7.201331.5.2014 16.500020.816 2.500020.802226100elektromechanik1.7.201330.6.2014 17.500020.817 3.500020.803226200elektromechanik1.7.201330.8.2014 18.500020.818 4.500020.804226800elektromechanik1.9.201330.6.2015 19.500020.819 5.500020.805229120elektromechanik1.7.201331.12.2014 20.500020.820 6.500020.806226500elektromechanik1.8.201330.6.2014 21.500020.821 7.500020.807231230automechanik1.8.201331.12.2014 22.500020.822 8.500020.808231930automechanik1.7.201312.2.2014 23.500020.823 9.500020.809242440 zabezp. a sděl. obvodář 22.7.201331.12.2013 24.500020.824 10.500020.810 25.500020.825 11.500020.811 26.500020.826 12.500020.812110000dozorčí stanice1.9.2013 Nejpozději 31.3.2014 27.500020.827 13.500020.813244370provozní elektrikář1.9.20137.2.2014 28.500020.828 14.500020.814 29.500020.829 15.500020.815 30.500020.830 obsazeno

23 Průměrné počty zaměstnanců 7/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD4 0854 234 z toho Metro564581 Tramvaje1 3211 369 Autobusy2 2002 284 D3 1773 235 kat.30 3 1373 188 kat.314047 POP413419 TH2 7632 823 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS 1 8501 899 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS 913924 Bez kategorie (absolventi)021 Celkem10 43810 732

24 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-7/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci2131875148 POP1920916 TH931365168 ŘMHD1541635130 z toho Metro991315 Tramvaje67462113 Autobusy78108172 Rozdíl nárůstem 27 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,54 %

25 Celková míra fluktuace za období 1-7/2013 1- 7/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 50610 5154,81 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1873 1885,87 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 204164,81 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1131 8576,09 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 239172,51 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 95701,58 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 461 3273,47 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 1082 2404,82

26 Přehled mzdy DP

27 Plnění KS v bodě 2.8 přílohy Bod 2.8 přílohy ke KS – nárůst mzdových tarifů (bod 2.1) a středů mzdových tarifů (body 2.2, 2.3 a),b) a 2.4 k 1. 1. 2014 o polovinu součtu ročních CPI let 2012 a 2013 plus 0,7 % a v roce 2015 o 1 % nad roční inflaci roku 2014 Roční inflace je známa vždy po 10. dni v následujícím měsíci, tj. po 10. lednu 2014 (2015) Není možné zrealizovat úpravu tarifních mezd k datu 1. 1., jak to ukládá KS a předat mzdové výměry před datem účinnosti Návrh, který byl by použit pro rok 2014 i 2015: Vzít v úvahu roční inflaci tak, jak stanoví KS a úpravu tarifů realizovat až od 1. 3. 2014 Na jednání s OO v lednu 2014 by byly předloženy přepočítané tabulky mzdových tarifů V únoru 2014 by se celý proces rozdělení mzdových prostředků zrealizoval tak, aby zaměstnanci obdrželi mzdové výměry před jejich účinností Mzdy za leden a únor 2014 by byly doplaceny Doplatek by se týkal tarifní mzdy za odpracovanou dobu a výkonnostních odměn

28 Vývoj inflace Roční míra inflace 2012 3,3 % Míra inflace za 6/2013 2,3 % Roční prognóza MF ČR a ČNB pro rok 2013 2 % – 2,10 %

29 Volba do DR Termín 6. 11. 2013 pro volbu člena DR


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 22. 8. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Personální úsek."

Podobné prezentace


Reklamy Google