Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Licence Creative Commons Přednáška na semináři Neznalost zákona neomlouvá: Autorský zákon versus internet VŠCHT, 26. listopadu 2009 Petr Jansa Tuto prezentaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Licence Creative Commons Přednáška na semináři Neznalost zákona neomlouvá: Autorský zákon versus internet VŠCHT, 26. listopadu 2009 Petr Jansa Tuto prezentaci."— Transkript prezentace:

1 Licence Creative Commons Přednáška na semináři Neznalost zákona neomlouvá: Autorský zákon versus internet VŠCHT, 26. listopadu 2009 Petr Jansa Tuto prezentaci jste oprávněni užívat dle licence Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko Tuto prezentaci jste oprávněni užívat dle licence Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko Tato prezentace vznikla úpravou prezentace Lukáše Grubera Úvod k licencím Creative Commons, dostupné pod licencí Creative Commons Attribution 2.5 LicenseCreative Commons Attribution 2.5 License na adrese www.webarchiv.cz/files/dokumenty/konference/ivig08gruber.pptwww.webarchiv.cz/files/dokumenty/konference/ivig08gruber.ppt Tato prezentace vznikla úpravou prezentace Lukáše Grubera Úvod k licencím Creative Commons, dostupné pod licencí Creative Commons Attribution 2.5 LicenseCreative Commons Attribution 2.5 License na adrese www.webarchiv.cz/files/dokumenty/konference/ivig08gruber.pptwww.webarchiv.cz/files/dokumenty/konference/ivig08gruber.ppt

2 Poznámky k filmu „Get Creative“ Averze vůči „big C“ má tři hlavní příčiny: 1) automatická ochrana díla – dílo je chráněno od okamžiku vzniku bez ohledu na to, jestli o to autor stojí nebo ne (to je evropské pojetí, ke kterému se později přidal zbytek světa) – označení © tím pádem ztratilo opodstatnění 2) doba ochrany – dnes činí 70 let po smrti autora, doba ochrany se během 20 století průběžně prodlužovala – výsledkem je, že díla za posledních cca 100 let jsou vesměs nedostupná 3) prostředníci – práva k dílům velmi často nepatří autorům, ale vydavatelům, jejich svolení je náročné a drahé získat, mnoho projektů se z tohoto důvodu vůbec neuskuteční, což může být proti zájmu autora

3 Poznámky k filmu „Get Creative“ Creative Commons „big C“ NENAHRAZUJE ale VYUŽÍVÁ: -CC je LICENCE, tj. souhlas autora s tím, aby někdo druhý dílo užíval – aby autor mohl práva poskytovat, musí je nejprve mít – „big C“ je tedy předpoklad pro existenci licencí CC -CC je příkladem tzv. veřejné licence, tj. „big C“ využívá autor k tomu, aby souhlas s užitím díla poskytl  ZADARMO  KAŽDÉMU  NEODVOLATELNĚ

4 Veřejná licence – pokus o definici veřejná licence je nevýhradní bezúplatná licence poskytovaná autorem po celou dobu ochrany díla neurčitému okruhu osob, která opravňuje nabyvatele dílo dále šířit (alespoň) a kterou konkludentně získá každý, kdo dílo v souladu s licencí užívá nevýhradní = autor může poskytovat jiné licence k témuž dílu (opakem je výhradní licence) poskytována po celou dobu ochrany = neodvolatelná konkludentně = užíváním, tj. není třeba kontaktovat autora (srv. registraci u sharewaru)

5 Licence CC - přehled Licence Licenční prvky Označení licence PrávaPovinnosti BY Uveďte autora BY-SA Uveďte autora- Zachovejte licenci BY-ND Uveďte autora- Nezasahujte do díla BY-NC Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně BY-NC-SA Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci BY-NC-ND Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla

6 Odlišnosti: -GPL ani FDL nemají varianty ani národní verze -GPL obsahuje navíc licenční prvek open-source typický pro software -GPL a FDL mj. požadují, aby byl spolu s dílem vždy šířen úplný text licence – nepraktické -klauzule SA je u GPL a FDL uzavřená Jinak: FDL zhruba odpovídá licenci CC-BY-SA GPL zhruba odpovídá CC-BY-SA + open-source Předchůdci – licence GPL a FDL BY-SA Uveďte autora- Zachovejte licenci

7 Národní verze licencí CC a „vrstvy“ Plné znění (Legal Code) : plné znění licence, které je právně závazné – liší se nejenom JAZYK, ale i pojmy – shodný je (měl by být) ÚČEL a DŮSLEDKY Zkrácené znění (Commons Deed) : stručný výklad práv a povinností – existuje v různých PŘEKLADECH Metadata (Digital Code) : označení díla odkazem na zkrácené znění licence – informace „čitelná“ pro vyhledavače

8 Šířit = kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti (dle autorského zákona se jedná o rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti) Podmínky kladené na uživatele: -vždy je třeba uvést licenci nebo odkaz na licenci ve formátu URI -je zakázáno používat DRM (technické prostředky ochrany) -dílo lze zařadit dílo do souboru a licence se vztahuje na dílo, ne na celý soubor -nelze poskytovat podlicence – každý další uživatel získává licenci přímo od autora POZNÁMKA – autor sice může kdykoli přestat dílo šířit nebo začít poskytovat pod jinou licencí, ale původní licenci poskytuje dál Společné všem – oprávnění dílo šířit –.

9 Pojem „rozmnožování“ označuje pro účely tohoto ujednání zhotovování rozmnoženin díla, a to jakýmikoli prostředky. Rozmnoženiny mohou být mimo jiné tiskové, fotografické, zvukové, obrazové, nebo zvukově- obrazové a mohou mít též elektronickou podobu, zahrnující vyjádření analogové i digitální. Rozmnožováním je též zhotovení rozmnoženiny nezbytné k zavedení, uložení, zobrazení, provoz a přenos počítačového programu a vytěžování obsahu databáze. Pojem „rozšiřování“ označuje pro účely tohoto ujednání zpřístupňování originálu díla nebo jeho rozmnoženiny v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva. Za rozšiřování díla se považuje také jeho vystavování, pronájem a půjčování. Pojem „sdělování veřejnosti“ označuje pro účely tohoto ujednání zpřístupňování díla v nehmotné podobě. Sdělováním veřejnosti se mimo jiné rozumí veřejné provozování díla nebo jeho přenos, vysílání rozhlasem nebo televizí a zpřístupňování díla veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo jiné sítě, a to způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své volby. Sdělováním veřejnosti je též zužitkování obsahu databáze. Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat Dílo nebo ho sdělovat veřejnosti pouze za podmínek stanovených tímto ujednáním. Nabyvatel je při tom vždy povinen k Dílu připojit text tohoto ujednání nebo odkaz na něj ve formátu Uniform Resource Identifier (dále jen „URI“). Nabyvatel není oprávněn omezovat užití Díla nad rámec stanovený tímto ujednáním. Nabyvatel není oprávněn poskytovat podlicenci k Dílu. Při rozšiřování Díla nebo jeho sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen zachovat beze změny všechny odkazy na toto ujednání a případná ustanovení o odpovědnosti vztahující se k Dílu. Při rozšiřování Díla nebo jeho sdělování veřejnosti nesmí nabyvatel použít žádné technické prostředky ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití Díla v souladu s tímto ujednáním. Ustanovení tohoto čl. 4 písm. a) se vztahují na Dílo i tehdy, je-li zahrnuto do souborného díla. Licence poskytovaná podle tohoto ujednání se však nemusí vztahovat na souborné dílo jako celek nebo na jeho ostatní části. Pokud nabyvatel vytvoří souborné dílo je povinen na žádost poskytovatele odstranit ze souborného díla údaje uvedené v ustanovení čl. 4 písm. c), je-li to fakticky možné. Pokud nabyvatel vytvoří upravené Dílo je povinen na žádost poskytovatele odstranit z upraveného Díla údaje uvedené v ustanovení čl. 4 písm. c), je-li to fakticky možné. Když nabyvatel rozšiřuje nebo sděluje veřejnosti Dílo nebo souborné dílo, poskytuje licenci k Dílu dalším osobám přímo poskytovatel, a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém získal licenci k Dílu nabyvatel na základě tohoto ujednání. Společné všem – oprávnění dílo šířit –.

10 Společné všem – povinnost uvést autora –. Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte). Podmínky: -uvádí se autor (jiné osoby) a název díla, je-li znám -dále se uvádí odkaz na konkrétní internetové stránky, pokud (i) to autor požaduje, (ii) stránky obsahují informace o autorských právech k dílu (!!! DŮLEŽITÉ – nejde jen o slušnost, ale o ochranu !!!) -jedná-li se o upravené dílo, uvádí se navíc způsob, kterým bylo podkladové dílo zpracováno (překlad povídky, výřez z fotografie, sestřih ze záznamu, upravená prezentace, atp.)

11 Při rozšiřování Díla, upraveného Díla nebo souborného díla nebo při jejich sdělování veřejnosti je nabyvatel povinen, pokud nebyl v souladu s ustanovením čl. 4 písm. a) požádán o opak, připojit beze změny všechny copyrightové doložky a je povinen způsobem odpovídajícím danému nosiči a v přiměřené formě uvést následující údaje, pokud existují a jsou mu známy: i.jméno případně pseudonym autora nebo jména či označení jiných osob, které autor nebo poskytovatel uvedl v copyrightové doložce k Dílu, v podmínkách užití Díla nebo které označil jiným přiměřeným způsobem (dále jen „uvedené osoby“), pozdější verze tohoto licenčního ujednání se shodnými licenčními prvky, ii.název Díla, iii.odkaz ve formátu URI, který poskytovatel k Dílu připojil, pokud odkazuje na copyrightovou doložku k Dílu nebo na licenční podmínky a iv.pokud se jedná o upravené Dílo, též údaje o Díle a o způsobu, kterým bylo upraveno, v souladu s ustanovením čl. 3 písm. b). Údaje uvedené v ustanovení tohoto čl. 4 písm. c) má nabyvatel povinnost uvést jakýmkoli přiměřeným způsobem. V případě upraveného Díla nebo souborného díla se považuje za přiměřené, aby údaje vztahující se k Dílu byly uvedeny spolu s obdobnými údaji o ostatních dílech, která byla zahrnuta do souborného díla nebo využita při vzniku upraveného Díla, a to způsobem nesnižujícím jejich hodnotu ve srovnání s obdobnými údaji o ostatních uvedených dílech a ostatních uvedených osobách. Údaje uvedené v ustanovení tohoto čl. 4 písm. c) je nabyvatel oprávněn použít pouze pro označení Díla v souvislosti s užitím Díla v souladu s tímto ujednáním. Bez předchozího písemného souhlasu uvedených osob není nabyvatel oprávněn uvádět údaje o Díle způsobem, který by přímo či nepřímo vyvolal dojem účasti nebo jiné formy podpory ze strany uvedených osob. Společné všem – povinnost uvést autora –.

12 První volba: ND – Nezasahujte do díla –. nebo Oprávnění dílo upravovat – ? Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. POZNÁMKA – licenční prvek ND obsahují 2 licence – BY-ND a BY-NC-ND, zbývající licence naopak umožňují dílo upravovat. Podmínky: -u ND lze pouze upravovat formát (celistvost díla) -u ND nelze překládat, ani slučovat s jiným dílem (např. opatřovat titulky, spojovat hudbu s obrazem) -výjimkou je zařazení díla do souboru (v nezměněné podobě) (ilustrace či fotka v textu, skladba na CD s více skladbami, …)

13 První volba: ND – Nezasahujte do díla –. nebo Oprávnění dílo upravovat – ? Pojem „upravené Dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání výsledek jakékoliv úpravy Díla, kterou může být zejména zpracování Díla nebo zpracování Díla s jinými díly, doplnění Díla nebo jiné změny Díla. Upraveným Dílem může být mimo jiné jeho překlad, dramatizace, zhudebnění. Za upravené Dílo se považuje i jeho spojení s dalším dílem či prvky (např. užití hudebního díla jako doprovodu), ale ne jeho pouhé zařazení do souborného díla. Pojem „souborné dílo“ označuje pro účely tohoto ujednání soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který je jako celek dílem, a do něhož je celé Dílo v nezměněné, tj. neupravené podobě zařazeno. Souborným dílem může být zejména časopis nebo jiné periodikum, sborník, encyklopedie, antologie, pásmo nebo výstava. Zařazení Díla do souborného díla se nepovažuje za jeho úpravu. Pokud je to výslovně uvedeno, považuje se za souborné dílo též soubor, který místo Díla obsahuje upravené Dílo. Bez ND: Nabyvatel je oprávněn Dílo užívat výše uvedenými způsoby na všech nosičích a ve všech formátech, není-li takové užití omezeno zákonem. Oprávnění nabyvatele se vztahuje i na provádění technických úprav nezbytných k tomu, aby Dílo bylo dovoleným způsobem užito na jiném nosiči nebo v jiném formátu. ND – jiný text, stejný smysl: Nabyvatel je oprávněn Dílo užívat výše uvedenými způsoby na všech nosičích a ve všech formátech, není-li takové užití omezeno zákonem. S výjimkou provádění technických úprav nezbytných k tomu, aby Dílo bylo dovoleným způsobem užito na jiném nosiči nebo v jiném formátu, není nabyvatel oprávněn vytvářet upravená Díla. Když nabyvatel rozšiřuje nebo sděluje veřejnosti upravené Dílo, poskytuje licenci k Dílu dalším osobám přímo poskytovatel, a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém získal licenci k Dílu nabyvatel na základě tohoto ujednání.

14 Druhá volba: NC – Neužívejte komerčně –. Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Podmínky: -hranice komerčního a nekomerčního využití je vágní, závisí na výkladu a bude se lišit v jednotlivých právních řádech a v jednotlivých případech -NC výslovně umožňuje sdílení v p2p sítích -autoři mají zpravidla volnější výklad než uživatelé, proto lze doporučit: A)autorům, aby u NC raději doplnili svůj výklad; B)uživatelům, aby v pochybnostech žádali souhlas

15 Druhá volba: NC – Neužívejte komerčně –. Oprávnění poskytnutá nabyvateli podle ustanovení čl. 3 se vztahují pouze na užití Díla, jejichž primárním účelem není získání přímého nebo nepřímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění (dále jen „nekomerční využití“). Za nekomerční využití se pro potřeby této licence považuje i poskytnutí Díla za jiné dílo, ke kterému dochází například při sdílení dat prostřednictvím počítačové nebo jiné sítě, pokud v souvislosti s poskytnutím nedochází k platbám nebo jinému peněžitému plnění. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file- sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works. Otázka z praxe: Lze dílo pod BY-NC-SA přeložit, vytisknout a prodávat za výrobní cenu? Je to nekomerční využití pro překladatele a pro tiskárnu? Co když nezískám peníze, ale jinou výhodu? (ušetřím) Záleží na tom, o koho jde – obchodník x NGO x stát x univerzita?

16 Třetí volba: SA - Zachovejte licenci –. Zachovejte licenci — Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, smíte takto vzniklé dílo šířit pouze pod stejnou nebo slučitelnou licencí. POZNÁMKA 1 – licenční prvek Zachovejte licenci má smysl pouze u licencí, které umožňují dílo upravovat, tj. nelze SA a zároveň ND POZNÁMKA 2 - SA obsahují pouze licence BY-SA a BY-NC-SA Podmínky: -uživatel má na výběr – může pro upravené dílo kromě A) shodné licence použít B) novější verzi, C) jinou národní verzi, D) „unported“ verzi téže licence -licence BY-SA (od verze 3.0) umožňuje navíc výběr z „Compatible Licenses“ – POŽADAVKY: stejný účel (FDL a mnoho dalších) + vzájemnost (chybí) → ZATÍM PRÁZDNÁ MNOŽINA POZNÁMKA - smyslem Compatible Licenses je propojit vzájemně oddělené množiny děl – věcně asi správné, právně sporné (viz Wikipedie a CC-BY- SA)

17 Nabyvatel je oprávněn rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti upravené Dílo výhradně za podmínek : i.tohoto licenčního ujednání, ii.pozdější verze tohoto licenčního ujednání se shodnými licenčními prvky, iii.verze 3.0 nebo vyšší licenčního ujednání Creative Commons určeného pro právní řád jiného státu, jež obsahuje shodné licenční prvky, iv.verze 3.0 nebo vyšší licenčního ujednání Creative Commons Unported se shodnými licenčními prvky, nebo v.licenčního ujednání kompatibilního s Creative Commons. Pojem „licenční ujednání kompatibilní s Creative Commons“ označuje pro účely tohoto ujednání licenční ujednání uvedené na adrese http://creativecommons.org/compatiblelicenses/, které Creative Commons uznala jako ve své podstatě ekvivalentní s tímto ujednáním, neboť splňuje minimálně následující kritéria:http://creativecommons.org/compatiblelicenses/ i.obsahuje licenční podmínky, které mají stejný účel a stejné důsledky jako licenční prvky tohoto ujednání a ii.výslovně umožňuje poskytování upraveného díla za podmínek tohoto ujednání nebo licenčního ujednání Creative Commons Unported se shodnými licenčními prvky, popřípadě licenčního ujednání určeného pro právní řád jiného státu se shodnými licenčními prvky. Třetí volba: SA - Zachovejte licenci –.

18 Volbu vhodné licence CC lze shrnout do tří otázek: Odpověď 1 – licenční prvek NC – Odpověď 2 – licenční prvky ND a SA – Odpověď 3 – „unported“ x dostupné národní verze Výběr licence – shrnutí –.

19 Public Domain (PD) = volná díla volným se dílo obvykle stává 70 let po smrti autora autorský zákon neumožňuje, aby se autor práv vzdal a dílo mezi volná díla „postrčil“ dříve – po dobu trvání ochrany může pouze poskytovat licence CC - Public Domain Dedication a jiná obdobná prohlášení proto v ČR nemají smysl – jsou neplatná licence CC-BY se dílům v Public Domain velmi blíží v ČR máme naopak široce pojatá tzv. volná užití (osobní potřeba) a zákonné licence (knihovní, citační, …) Public Domain – několik poznámek

20 Vzniká použitím licence CC platná smlouva? ANO (SNAD) Je licence skutečně neodvolatelná? ANO i NE Co se stane, když bude dílo pod CC poskytováno bez souhlasu autora? Kdo za to odpovídá? TĚŽKO ŘÍCI - teoreticky TEN PRVNÍ, prakticky VŠICHNI, reálně NIKDO Lze se porušení licence úspěšně domáhat u soudu? ANO Je možné jasně definovat nekomerční užití? NE Je možné jasně definovat ND a povolené úpravy? STĚŽÍ Může dát autor bianco-souhlas s poskytováním díla pod novými verzemi licence, které ještě neexistují? NE Mohou uživatelé Wikipedie odhlasovat přechod na jinou licenci bez souhlasu tvůrců? NE Je to celé víc o právu nebo o psychologii? NEVÍM ? Právnické ? otázky ? Otazníky ? Provokace?

21 Děkuji za pozornost … … rád zodpovím vaše dotazy … … a těším se … … na Vaše díla pod CC !!! S úctou: Petr.Jansa@mujmail.czPetr.Jansa@mujmail.cz ke stažení: Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ v České republice. Diplomová práce, 2008, CC-BY-SA.Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ v České republice. Diplomová práce, 2008, CC-BY-SA.


Stáhnout ppt "Licence Creative Commons Přednáška na semináři Neznalost zákona neomlouvá: Autorský zákon versus internet VŠCHT, 26. listopadu 2009 Petr Jansa Tuto prezentaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google