Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod k licencím Creative Commons Lukáš Gruber, NK ČR This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 LicenseCreative Commons Attribution.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod k licencím Creative Commons Lukáš Gruber, NK ČR This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 LicenseCreative Commons Attribution."— Transkript prezentace:

1 Úvod k licencím Creative Commons Lukáš Gruber, NK ČR This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 LicenseCreative Commons Attribution 2.5 License

2 Vymezení základních pojmů •Licence = svolení k činnosti, která je jinak zakázána…[Boháček, Martin; 1] •Licenční smlouva = samostatný smluvní typ, kterým poskytovatel uděluje nabyvateli svolení (licenci) k výkonu svých absolutních práv k nehmotnému statku…[Boháček, Martin; 1] •Základní komponenty licenční smlouvy: návrh (projev vůle) a jeho akceptace •Absolutní práva = majetková autorská práva (pro účely této prezentace) •Majetková autorská práva – upravena v AutZ (oddíl 3) •rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti •Typy licenční smluv – nejednotná klasifikace •výhradní, nevýhradní, sólová licence •sdružená, křížová, zákonná, •veřejná

3 Veřejné licence •Objevují se v souvislosti s rozvojem informačních sítí (Internet) a pohybu autorských děl v nehmotné (elektronické) podobě •Společné znaky: •Licence je poskytována neurčitému okruhu osob •Licence je poskytována po celou dobu ochrany díla •Licenci získá automaticky každý, kdo dílo v souladu s licencí užívá •Nabyvatelé licence jsou oprávněny dílo dále šířit •Licence je nabízena bezúplatně •Jedná se o standardizovaný text (adhezní smlouvu), který je připojen k nehmotnému dílu •„softwarové licence“ •např. GNU GPL, Apache License •„dokumentační licence“ •upravují šíření dokumentace ke softwaru nebo jiného literárního díla (např. GNU FDL, Open Publication License)

4 • poprvé představeny v roce 2002 • vydány americkou neziskovou společností Creative Commons • autorem je prof. Lawrence Lessig • navazují na GNU licence, koncipovány pro širokou škálu nehmotných statků (literární, hudební, audiovizuální, vizuální díla aj…) • podpora kreativity • vycházejí z konceptu „some rights reserved“ Díla chráněná dle AutZ Volná díla (tj. po uplynutí 70 po smrti autora); vyjímky z ochrany ve veřejném zájmu (§ 3 AutZ)…

5 Charakteristika licencí Creative Commons • modulární licenční schéma • jedná se o kombinaci tzv. licenčních prvků •práva nabyvatele licence •povinnosti nabyvatele licence • autor (nositel autorských práv) si na základě kombinace licenčních prvků volí jednu ze šestí CC licencí Práva nabyvatele licence: Symbol licenčního prvku Název licenčního prvku Práva nabyvatele Právo dílo šířit Dílo kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti Právo dílo upravovat Dílo pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech

6 Povinnosti poskytovatele licence Symbol licenčního prvku Název licenčního prvku Povinnosti nabyvatele licence Uvedení autora Povinnost uvést údaje o autorovi a díle způsobem, který autor stanovil Zpřístupnění upraveného díla Pokud nabyvatel licence dílo jakkoliv upraví nebo použije ve svém díle, má povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí Zákaz zásahu do díla Toto dílo nesmí nabyvatel licence upravovat, doplňovat nebo jinak zasahovat do jeho celistvosti Zákaz komerčního využívání Dílo nesmí být využito pro komerční účely

7 Typy CC licencí Označení licenceLicenční prvkyVysvětlivky BY uvedení autora BY-SA uvedení autora, zachování licence BY-ND uvedení autora, žádná úprava díla BY-NC uvedení autora, nekomerční využití BY-NC-SA uvedení autora, nekomerční využítí, zachování licence BY-NC-ND uvedení autora, nekomerční využití, žádná úprava díla

8 Společné znaky CC licencí • všechny CC licence dovolují nabyvateli minimálně dílo šířit (tzn. kopírovat, distribuovat, vysílat rozhlasem, půjčovat, vystavovat….) • všechny CC licence požadují od nabyvatele minimálně uvést údaje o díle při jeho dalším šíření (požadavek se vztahuje i na upravené dílo) • všechny CC licence jsou neodvolatelné (autor má sice právo licenci zrušit, nicméně nemůže zamezit zakázat uživatelům nakládat s kopií díla nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence) • všechny CC licence jsou nevýhradní (možnost poskytnutí již licencovaného díla pod CC jiným distribučním kanálem) • všechny CC licence zanikají v případě porušení jejich podmínek ze strany nabyvatele licence

9 3 podoby CC licencí Plné znění (Legal Code) : dokument s právní váhou Zkrácené znění (Commons Deed) : stručný výklad práv a povinností Metadata (Digital Code) : označení díla odkazem na zkrácené znění licence

10 CC Metadata (digital code) • funkce: • viditelně označuje, že dané dílo je licencováno pod CC • loga CC (vyobrazení) – propojení na zkrácený text licence • obsahuje údaje o díle (nutné k jejich uvedení v rámci citační povinnosti) • např.: Uvod k licencim Creative Commons by Lukas Gruber is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial- Share Alike 3.0 Unported License • indexovány vyhledávači na internetu; možnost vyhledávání licencovaných děl (google, yahoo, flickr, blip.tv....) • dostupný generátor CC metadat ve formě html kódu: http://creativecommons.org/license/ http://creativecommons.org/license

11 Generátor CC metadat

12 Zkrácené znění CC licence práva nabyvatele povinnosti nabyvatele odkaz na plný text licence

13 Plný text CC licence • základní dokument • legislativní závaznost • obsahuje : • definici pojmů (typy děl, pojmy poskytovatel, nabyvatel licence) • podmínky poskytnutí licence; omezení licence; podmínky ukončení licence apod… • jeden dokument upravující provozování všech šesti typů licencí • na tento dokument odkazuje zkrácené znění CC licence • existují národní verze plného znění CC licence • v národním jazyce • větší provázanost s národním autorsko-právním prostředím (terminologický soulad; adaptace na místní odlišnosti – např. otázky součinnosti CC licencí s kolektivní správou) • vytvoření národní verze licence probíhá v součinnosti s organizací Creative Commons, která poté plný text licence vystaví na svůj server (pevné URL) • v současné době je vytvořeno 47 národních verzí CC licencí • obecná verze CC licence : unported

14 Tyto země vytvořily své národní verze CC licencí…

15 Projekt na vytvoření české verze CC licence • tvořen: • Iuridicum Remedium ve spolupráci PF UK (vedoucí projektu): www.iure.orgwww.iure.org • Národní knihovna ČR – projekt Webarchiv:; www.webarchiv.czwww.webarchiv.cz • Společnost pro informační technologie autorského právo; SNA; • cíl: • na základě spolupráce s CCinternational (CCi) vytvořit právně závazný překlad plného textu CC licence • CCi poté bude text licence hostovat a implementuje ji do současných struktur a nástrojů na provozování CC licencí • pracovní plán: • vytvořit první a druhé znění české verze; výchozí bod: verze typu „unported“ • každé podrobené veřejnému připomínkovému řízení • zpětné přeložení do anglického jazyka k posouzení CCi = zohlednění odlišností české autorskoprávní legislativy a zároveň snaha o zachování vzájemné slučitelnosti mezi jednotlivými portovanými licencemi • současný stav činností: • vytvořeno první znění české verze, vystaveno veřejnému připomínkování • nyní hodnoceno v CCi • stránky pracovní skupiny: • www.creativecommons.cz www.creativecommons.cz

16 CC licence z pohledu české legislativy 3 relevantní zdroje legislativy: • zásady uzavírání smluv vycházejí z Občanského zákoníku ( jako smlouvy nepojmenované) • zásady uzavírání licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví upraveny v Obchodním zákoníku • zásady uzavírání licenčních smluv o dílu upraveny v Autorském zákoně v § 46-55 • k platnému uzavření smlouvy je třeba: • podat návrh (projev vůle) : strana poskytovatele licence • akceptovat návrh (projevit souhlas s podmínkami licence) : strana nabyvatele licence • do poloviny roku 2006 bylo k uzavření licenční smlouvy nutné: • podat návrh adresně • informovat navrhovatele o akceptaci jeho návrhu • novela AutZ č. 216/2006 Sb. (§ 46, odst. 5 a 6) (5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle neurčitému okruhu osob (6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn

17 CC licence - statistiky • celkem 130 mil. CC licencovaných děl (údaje z generátoru CC licencí) • vývoj počtu licencovaných děl

18 CC licence – statistiky (2)

19 CC licence - shrnutí • co přinášejí: • nový model přístupu k autorským dílům • podporu legálního sdílení autorských děl (informací) a jejich následné (znovu)využití – např. v oblasti veřejného sektoru; – oblast vzdělávání a výchovy (portál: www.rvp.cz)www.rvp.cz – oblast kyberumění; oblast alternativní hudební a audiovizuální produkce – oblast vědy a výzkumu (science commons) • podporu citační povinnosti (uvedení autorských údajů jako povinná podmínka šíření díla) • širokou podporu ze strany silné mezinárodní komunity uživatelů – technickou (technologie na značkování děl různých formátů) – informační (mailing listy, mezinárodní konference) • možnost adaptace licenčního schématu pro vlastní účely –- Creative Archive Group– Creative Archive (CA)

20 CC licence – shrnutí (2) • otazníky: • je poskytovatel licence skutečně nositelem autorských práv? • nedůsledné vymezení pojmů: – nekomerční užití – zpracování díla • vzájemná nekompatibilita CC licencí • obtížné dohlížení nad dodržováním licenčních podmínek

21 Děkuji za pozornost….. Kontakt: lukas.gruber@nkp.czlukas.gruber@nkp.cz

22 Použitá literatura 1)BOHÁČEK, Martin. Licenční smlouvy v oblasti autorských práv. In JAKL, Ladislav (ed). Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2008. s. 9-35. ISBN: 978-80-86855-29-5 2)MCGINLEY, Mags. Creative Commons Licensing.[online]. 2008-, [cit. 2008-09-22]. Dostupné z WWW: http://www.dcc.ac.uk/resource/legal- watch/creative-commons-licensing/http://www.dcc.ac.uk/resource/legal- watch/creative-commons-licensing/ 3)JANSA, Petr: Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ v České republice. Praha, 2008. 99 s., 6. s. příl. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 4)GRUBER, Lukáš. Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č.3 [cit. 2008-09-15]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/4612.http://www.ikaros.cz/node/4612 5)CREATIVE COMMONS. Creative Commons. [online]. 2002-, [cit. 2008-09- 22]. Dostupné z WWW: http://creativecommons.orghttp://creativecommons.org


Stáhnout ppt "Úvod k licencím Creative Commons Lukáš Gruber, NK ČR This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 LicenseCreative Commons Attribution."

Podobné prezentace


Reklamy Google