Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza možností realizace dalších obdobných evaluací v OP financovaných z ESF či ERDF v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza možností realizace dalších obdobných evaluací v OP financovaných z ESF či ERDF v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Analýza možností realizace dalších obdobných evaluací v OP financovaných z ESF či ERDF v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

2 Obsah Představení evaluačního úkolu č. 3 a metodika přístupu; Vyhodnocení relevantních OP a příslušných oblastí podpory z hlediska aplikace CIE; Nerelevantní OP z hlediska CIE.

3 Představení evaluačního úkolu č. 3 Úkol 3: „Identifikujte oblasti intervencí evropských fondů v České republice, které nejlépe umožňují aplikaci obdobného přístupu jakým je řešen úkol 1.“ Výstupem tohoto úkolu je odpověď na otázku: Jaké další oblasti intervencí evropských fondů v ČR jsou zvláště vhodné pro aplikaci CIE, s ohledem na dostupnost dat, dostatečný počet jednotlivých projektů či podpořených osob a předpoklad opakování obdobné intervence v budoucím programovém období, což by umožnilo případné zohlednění výsledků těchto případných evaluací?

4 Metodika evaluačního úkolu č. 3 Při hledání dalších potenciálních oblastí podpory pro aplikaci CIE byla použita následující primární kritéria: Velký počet případů. Skupina A - více než 1000 případů Skupina B - počet případů v rozmezí 500 – 999 Skupina C - počet případů v rozmezí 150 – 499 Skupina N - maximálně 149 případů Homogenita případů. Nerelevantní a nevhodné oblasti podpory byly konfrontovány také z hlediska dostupnosti dat na úrovni cílových skupin.

5 Vyhodnocení relevantních OP a příslušných oblastí podpory z hlediska aplikace CIE Operační program podnikání a inovace Integrovaný operační program (IOP) Operační program Životní prostředí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

6 Operační program podnikání a inovace

7

8

9 Ostatní nerelevantní oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům Oblast podpory 1.2 Využití nových finančních nástrojů (JEREMIE) Oblast podpory 3.1. Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Oblast podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků Oblast podpory 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj Oblast podpory 5.1 Platformy SPOLUPRÁCE Oblast podpory 5.2. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Oblast podpory 5.3. Infrastruktura pro podnikání Oblast podpory 6.1 Podpora poradenských služeb

10 Integrovaný operační program

11 Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

12 Integrovaný operační program Oblast podpory 5.3 - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

13 Integrovaný operační program Ostatní nerelevantní oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Oblasti podpory v prioritní ose 3 Prioritní osy 4a a 4b – Národní podpora cestovního ruchu Oblast podpory 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

14 Možnosti aplikace CIE v OP ŽP V rámci OPŽP je vyhovující pro analýzu CIE Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod Závěr k oblasti podpory 1.1 ve vazbě na primární kritéria CIE Velký počet případů. Z hlediska počtu podaných projektových žádostí patří oblast podpory 1.1 ke statisticky významným pro použití CIE. Skupina C Homogenní případy. Ano, z hlediska míry homogenity je oblast podpory vyhovující. Více než 90 % příjemců jsou pouze obce případně svazky obcí a všechny projekty mají jeden cíl – vybudovat či dostavět kanalizaci v obci nebo mikroregionu. Určité riziko je možné nalézt v souvislosti s případným uplatněním CIE a dostupností dat o životním prostředí na lokální (municipální úrovni). Vyhovuje – homogenita podporovaných aktivit ve výzvách i typu konečných příjemců

15 Oblast podpory 1.3 Oblast podpory 1.3. se zaměřuje na omezování rizika povodní Tato oblast může být vhodná pro kontrafaktuální evaluaci zejména z důvodu velkého dopadu na cílovou skupinu Závěr k oblasti podpory 1.3 ve vazbě na primární kritéria CIE Velký počet případů. Počet samotných projektů není vysoký, nicméně dopad na cílovou skupinu je nesporný a dotýká se velkého množství obyvatel (případně obcí) Skupina C Homogenní případy. S ohledem na charakter oblasti podpory lze předpokládat, že realizované projekty i cílová skupina resp. žadatelé jsou homogenní. Vyhovuje – homogenita podporovaný ch aktivit ve výzvách i typu konečných příjemců

16 Oblast podpory 3.1 Charakter všech podpořených projektů je relativně stejný a jedná se o instalaci fotovoltaických systémů a panelů na různé typy budov. V souvislosti s aplikací CIE lze ověřovat reálný přínos fotovoltaických systémů pro žadatele, kteří využili dotaci a zbývajících podobných typů subjektů Závěr k oblasti podpory 3.1 ve vazbě na primární kritéria CIE Velký počet případů. Ano, počet projektů je vyhovující.Skupina C Homogenní případy. Ano, sledovaný soubor projektů s vydaným Rozhodnutím je díky povaze podporovaných opatření velmi podobný stejně jako cílová skupina žadatelů. Vyhovuje – homogenita podporovan ých aktivit ve výzvách i typu konečných příjemců

17 Oblast podpory 3.2 Hlavním cílem této oblasti podpory je prosazování úspor energie a vyšší využití odpadního tepla. Celkový počet projektů s vydaným rozhodnutím je 1021 (6. 7. 2011). Charakter podpořených projektů je také velmi podobný – zateplení mateřských, základních či středních škol, případně rekonstrukce obecních úřadů spojené s úsporou energie. Homogenita projektů je tedy také vysoká. Aplikace CIE je v tomto případě možné. Lze uvažovat např. o hodnocení dlouhodobých nákladů na energie. Závěr k oblasti podpory 3.2 ve vazbě na primární kritéria CIE Velký počet případů. Počet projektů je vyhovující.Skupina A Homogenní případy. Ano, sledovaný soubor projektů s vydaným Rozhodnutím je díky povaze podporovaných opatření velmi podobný stejně jako cílová skupina žadatelů. Vyhovuje – homogenita podporovaných aktivit ve výzvách i typu konečných příjemců

18 Problematika dostupnosti dat u nevyhovujících oblastí podpory OP ŽP Oblast intervence 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody je problematická z hlediska počtu podaných projektů Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (velká heterogenita projektů) Oblast podpory 4.1 – Zkvalitněni nakládání s odpady (různorodost realizovaných aktivit) Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží (nedostatečný počet projektů i jejich obsahové zaměření) Oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění (počtem i charakterem projektů se nejedná o vhodnou oblast pro aplikaci CIE) Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (široká škála podporovaných aktivit) Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informaci (za předpokladu budoucího vyššího počtu podpořených projektů lze zvážit aplikaci CIE na úrovni jednotlivců)

19 Možnosti aplikace CIE v OP VK V rámci OPVK je vyhovující pro analýzu CIE oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Potenciální efekty těchto aktivit je možné sledovat na cílových skupinách až s odstupem více let. Lze uvažovat i sledování vlivu zavedeného nového kurikula na přijetí na VŠ apod. Závěr k oblasti podpory 1.1 ve vazbě na primární kritéria CIE Velký počet případů. Ano, z hlediska počtu projektů se jedná o oblast podpory vhodnou pro aplikaci CIE. Skupina B Homogenní případy. Ano, projekty jsou svým obsahem relativně homogenní. Vyhovuje – homogenita podporovanýc h aktivit ve výzvách i typu konečných příjemců

20 Oblast podpory 1.3 Další vzděláváni pracovníků škol a školských zařízeni dopad na cílovou skupinu je potenciálně značný a proto se jedná o metodu vhodnou pro aplikaci CIE. Zkoumaný dopad bude nutné řešit na úrovni žáků Závěr k oblasti podpory 1.3 ve vazbě na primární kritéria CIE Velký počet případů. Ano, z hlediska počtu projektů se jedná o oblast podpory vhodnou pro aplikaci CIE. Skupina B Homogenní případy. Ano, projekty jsou svým obsahem relativně homogenní. Vyhovuje – homogenita podporovaný ch aktivit ve výzvách i typu konečných příjemců

21 Oblast podpory 1.4 Zlepšeni podmínek pro vzdělávání na základních školách Do června 2011 bylo evidováno 2766 projektů s vydaným Rozhodnutím z celkového počtu 3379 žádostí V rámci této oblasti podpory je podporován rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti atd.

22 Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání V rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání je z hlediska celkového počtu realizováno málo projektů, nicméně dopad na cílovou skupinou je potenciálně velký. Příkladem je systémový projekt MŠMT Klíč pro život, kde celková dotace je ve výši 240 mil. Kč a cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci pracující v rámci neformálního vzdělávání s mladými lidmi, dětmi a studenty. Během projektu bude proškoleno více než 5000 pedagogických pracovníků, kteří následně nové a inovované poznatky a zkušenosti přenášejí na studenty.

23 Problematika dostupnosti dat u nevyhovujících oblastí podpory OP VK Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory 3.1 - V rámci oblasti podpory 3.1 není žádný projekt s vydaným Rozhodnutím, a proto není uvedeno další hodnocení. Oblast podpory 4.2 a 4.3 - Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a Systémový rámec dalšího vzdělávání. Příjemcem projektů je MŠMT a dosud bylo realizováno 6 projektů v OP 4.2 a 3 projekty v OP 4.3. Obsahovým charakterem se však nejedná o vhodné projekty pro aplikaci CIE. Jedná se např. o Přípravu a realizaci mezinárodního výzkumu PIAAC a zveřejnění jeho výsledků, nebo rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací.

24 Ostatní operační programy Ostatní operační programy: OP Doprava Regionální operační programy OP Praha konkurenceschopnost (Cíl 2) Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 Specifikem je ještě OP Praha-Adaptabilita (Cíl 2)…….

25 Ostatní operační programy OP Praha-Adaptabilita (Cíl 2): Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky – celkem 270 projektů Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce – celkem 69 projektů Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání – celkem 145 projektů

26 Ostatní operační programy OP Praha-Adaptabilita (Cíl 2):

27 Děkujeme za pozornost! Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.


Stáhnout ppt "Analýza možností realizace dalších obdobných evaluací v OP financovaných z ESF či ERDF v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google