Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářská práce / Diplomová práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářská práce / Diplomová práce"— Transkript prezentace:

1 Bakalářská práce / Diplomová práce
Požadavky KRL

2 Zpracování BP / DP Student je povinen během zpracovávání svou práci pravidelně konzultovat se svým vedoucím BP! Student postupně odevzdává části své BP k posouzení vedoucímu práce dle závazného harmonogramu KRL!!! Zápočet za předmět „Příprava a zpracování Bc./Dp. práce“ – uděluje a zapisuje vedoucí katedry na základě odevzdání finální verze BP/DP!!! – předmět si proto student zapíše v semestru, ve kterém bude BP/DP odevzdávat

3 Harmonogram zpracování pro SZZ v červnu 2014
Březen 2013 – zadání BP/ listopad 2012 – zadání DP Do konce září 2013 – min. úvod, kde bude jasně formulován cíl práce a metodika zpracování práce, případně výchozí hypotézy, struktura práce – kapitoly, podkapitoly a jejich náplň Do konce listopadu 2013 – min. 20 stran vlastního textu, tj. celá teoretická část + kus praktické Do konce ledna 2014 – první verze celé BP/DP!! Do konce března 2014 – finální verze BP/DP k poslední kontrole se všemi úvodními i závěrečnými stranami!! Do – odevzdání BP/DP v tištěné i elektronické podobě – Termín NELZE prodloužit! Při nedodržení výše uvedených termínů – práce nebude puštěna k obhajobě!

4 Harmonogram zpracování pro SZZ v září 2014
Březen 2012 – zadání BP / listopad 2011 – zadání DP Do konce října 2013 – min. úvod, kde bude jasně formulován cíl práce a metodika zpracování práce, případně výchozí hypotézy, struktura práce – kapitoly, podkapitoly a jejich náplň Do konce ledna 2014 – min. 20 stran vlastního textu, tj. celá teoretická část + kus praktické Do konce března 2014 – první verze celé BP/DP!! Do konce dubna 2014 – finální verze BP/DP k poslední kontrole se všemi úvodními i závěrečnými stranami!! Do – odevzdání BP/DP v tištěné i elektronické podobě – Termín NELZE prodloužit! Při nedodržení výše uvedených termínů – práce nebude puštěna k obhajobě!

5 Harmonogram zpracování pro SZZ v lednu 2015
Březen 2012 – zadání BP / listopad 2011 – zadání DP Do konce června 2014 – min. úvod, kde bude jasně formulován cíl práce a metodika zpracování práce, případně výchozí hypotézy, struktura práce – kapitoly, podkapitoly a jejich náplň Do konce srpna 2014 – min. 20 stran vlastního textu, tj. celá teoretická část + kus praktické Do konce září 2014 – první verze celé BP/DP!! Do konce října 2014 – finální verze BP/DP k poslední kontrole se všemi úvodními i závěrečnými stranami!! Do či dle harmonogramu – odevzdání BP/DP v tištěné i elektronické podobě - Termín NELZE prodloužit! Při nedodržení výše uvedených termínů – práce nebude puštěna k obhajobě!

6 Odevzdání BP Odevzdávají se 2 svázané výtisky BP/DP na podatelnu, student však práci na podatelně nenechává, nýbrž oba výtisky odnese na KRL do Celetné!!! Student vloží BP/DP v pdf-formátu do SISu + abstrakty v ČJ a AJ Na vnitřní stranu zadních desek tištěných prací student přilepí Evidenční list, který je ke stažení na stránkách fakulty – Knihovna – Kvalifikační práce – Příloha 2.pdf

7 Rozsah BP/DP BP – normostran vlastního textu ( znaků včetně mezer) – tj. min. 40 stran od úvodu do závěru DP – normostran vlastního textu ( znaků včetně mezer) – tj. min. 60 stran od úvodu do závěru úvodní strany, strany s resumé, seznamem použité literatury, přílohami se do povinného rozsahu nepočítají!!

8 Struktura BP/DP Úvodní list (Zadání BP/DP – bude v budoucnu, zatím ne)
Prohlášení Poděkování Abstrakt + klíčová slova Abstract + key words Obsah – první číslovaná stránka Úvod – aktuálnost tématu, zdůvodnění výběru tématu, jasná formulace hlavního cíle a dalších dílčích cílů, jasně formulovaná metodika zpracování BP/DP, hypotézy

9 Struktura BP II 1, 2 …Vlastní text členěný do kapitol – max. 3 úrovně nadpisů (vel. 16,14,12), jinak použít puntíky Závěr – zhodnocení Cílů BP/DP, potvrzení či vyvrácení hypotéz, zhodnocení výsledků práce Seznam použitých zdrojů – rozdělit: Literární zdroje/Elektronické zdroje/Ostatní zdroje, seřadit podle abecedy, zvlášť zdroje v ČJ, RJ, AJ, NJ… Resumé v ČJ a RJ, případně ještě v dalším jazyce – cca stránky – uvedení cílů a hlavně výsledků práce, nikoli čím jste se zabývali, ale co jste zjistili!!! Seznam zkratek/tabulek/grafů/obrázků – pokud jich bude v práci více Seznam příloh – poslední číslovaná strana, strany příloh se již nečíslují

10 Abstrakt / Abstract 100 – 200 slov
výstižná charakteristika předmětu, cíle a metod v abstraktu nesmí být uveden název práce!!! „Práce řeší, pojednává, analyzuje, shrnuje, zkoumá…“ („The bachelor/diploma thesis deals with, analyses, summaries, investigates …“) Klíčová slova - 3 – 5 slov charakterizujících obsah práce

11 Formální úprava Formální náležitosti + vzory úvodních listů – viz webové stránky Katedry informačních technologií PedF UK vpravo „Metodické pokyny pro BP/DP“ – kapitola 3.2 Podrobnosti o normě ČSN ISO – citování zdrojů

12 Odkazování na zdroje I Citát – doslovně převzatý text, max. 10 řádků - v uvozovkách, za uvozovkami číslo odkazu či zdroj v závorce Parafrázování nebo výtah - bez uvozovek, číslo na konci odstavce či závorka se zdrojem Odkaz se jménem autora - bez uvozovek, číslo či závorka hned za jménem autora

13 Odkazování na zdroje II
Odkazování pomocí poznámek pod čarou V odkazech pod čarou je pouze zkrácený bibliografický záznam – autor, název, místo vydání, rok vydání, citovaná strana ³ NOVÁK, P. Morfologie ruského jazyka. Praha, 2008, s ³ NOVÁK, P. Výuka ruštiny. Pedagogika. 2011, č. 5, s ³Národní knihovna ČR – Kdo jsme [online]. 2000, poslední revize [cit. 2. února 2012]. Dostupný z WWW: < &submenu2=9>.

14 Odkazování na zdroje III
Odkazování v závorkách v textu - Za citátem či odstavcem (příjmení autora, rok vydání, strana) Např. (Novák, 2008, s. 12–14) - V textu s uvedením jména (rok vydání, strana) Např. Slovesa dělí Novák (2008, s. 12–14) podle: …

15 Seznam použité literatury
Kniha ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN JELÍNEK, J., STYBLÍK, V. Čtení o českém jazyku. 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN NOVÁ, M. et al. Pedagogika. Praha : Fortuna, s. ISBN Článek ze sborníku VEC, V. Učitelovo pojetí efektivních vyučovacích postupů. In: SLAVÍK, J., NOVÁK, T. Učitelovo pojetí výuky. Brno : Masarykova univerzita,1996, s ISBN

16 Seznam použité literatury II
Článek z časopisu nebo novin PALOUŠ, R. Filosofie jakožto výchova. Pedagogika. 1998, roč. 48, č. 2, s ISSN Internetová stránka Národní knihovna ČR – Kdo jsme [online]. 2000, poslední revize [cit. 2. února 2012]. Dostupný z www: < Elektronická kniha JANÍK, T. Akční výzkum pro učitele : příručka pro teorii a praxi [online]. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Katedra sociální pedagogiky, 2003 [cit. 6. září 2003]. Dostupný z www: < ISBN

17 Seznam použité literatury III
Internetový článek z internetového časopisu KUBROVÁ, B. WWW prezentace jako nástroj online marketingu. Ikaros [online].1998, roč. 15, č. 6 [cit. 6. dubna 1999]. Dostupný z www: < ISSN Internetový článek Podvodný internetový obchod neposílá zakoupené zboží [online] [cit. 29. září 2011]. Dostupný z www: < podvodny-internetovy-obchod-neposila-zakoupene- zbozi.html>.

18 Seznam použité literatury IV
Kvalifikační práce - Používat velmi opatrně – informace v kvalifikačních pracích jsou většinou již převzaté z jiného zdroje a někdy bohužel bez uvedení zdroje! – mohl by nastat problém s autorstvím jednotlivých pasáží, navíc nemusí být informace objektivní – raději nepoužívat! NOVÁK, P. Správní právo. Praha, s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. NOVÁK, P. Správní právo [online].Praha, PF UK, [cit ] Dostupný z www: <

19 Poznámky V BP/DP nepoužívat:
– 1. osobu č.j. spíše nahradit trpným rodem nebo 1. os.č.mn.! - Formulace typu: „podle mého názoru, z vlastní zkušenosti…“ i při formulace vlastních myšlenek spíše nepoužívat - Wikipedii nebo podobné neprověřené servery jako zdroje!!!

20 Ať jde práce od ruky!


Stáhnout ppt "Bakalářská práce / Diplomová práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google