Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nobody’s Unpredictable

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nobody’s Unpredictable"— Transkript prezentace:

1 Nobody’s Unpredictable
Ipsos Tambor pro Gender Studies Rovné příležitosti Kvantitativní výzkum Září 2008

2 Cíl výzkumu a metodologie
Hlavním cílem výzkumu je zjistit míru vnímání rovných příležitostí zaměstnanců ve vztahu k možným diskriminacím, a to jak celkově, tak v porovnání mezi jednotlivými zaměstnaneckými pozicemi. Pozn.: Detailní popis cílových skupin (TG1 až TG7) viz následující slide Metoda:Kvantitativní výzkum: osobní dotazování (F2F) pro TG1, telefonické dotazování (CATI) pro TG2 a TG3, online dotazování (CAWI) pro TG4, TG5, TG6 a TG7. Termín výzkumu: 2007 Nástroj výzkumu: jednotný strukturovaný dotazník Metoda výběru: Kvótní výběr podle pozice a pohlaví Velikost vzorku: 614 respondentů Struktura vzorku: 330 mužů a 284 žen ve věku od 18-ti do 65-ti let 2

3 Specifikace cílové skupiny
Cílová skupina Specifikace cílové skupiny Počet respondentů TG 1 Pracovník / ice bez nutné kvalifikace (pomocný dělník, hlídač apod.) 114 TG 2 Pracovník / ice s nutnou kvalifikací (kadeřnice, soustružník apod.) 100 TG 3 Řadový zaměstnanec / kyně nemanuální pracovník / ice (není ve vedoucí pozici) TG 4 Odborník / ice, specialista, pracovník s vysokoškolským vzděláním Všichni pracovníci bez vedoucí funkce s VŠ vzděláním, např. IT specialista, techničtí pracovníci, zaměstnanci v obchodu, odborní pracovníci v průmyslu a výrobě, atd. TG 5 Vedoucí pracovník/-ice v nižším managementu Respondenti minimálně s jedním podřízeným nebo se zodpovědností za samostatnou jednotku (např. sales manager, vedoucí menších týmů, atd.) 80 TG 6 Vedoucí pracovník / ice ve středním managementu Podobná skupina jako TG 2, mají na starosti organizaci většího pracovního týmu (vedoucí obchodu, veoucí prodejní sítě, vedoucí nákupčích, vedoucí PR, reklamy, atd.) 70 TG 7 Vedoucí pracovník / ice v top /vrcholovém managementu Ředitelé, ředitelé divizí nebo větších jednotek (ředitelé marketingu, obchodní ředitelé, atd.) členové managementu firem, jednatelé, majitelé 50 Celkem 614

4 Shrnutí Shrnutí hlavních poznatků z výzkumu
Zaměstnanci, především pak odborní pracovníci a manažeři na všech pozicích, vidí jako hlavní příčinu nerovnosti na pracovním trhu v diskriminaci dle věku (více než dvě třetiny dotázaných v každé kategorii) a rovněž dle pohlaví (necelá polovina zaměstnanců). Diskriminaci dle pohlaví vnímají více ženy (55 %) než muži (36 %). Pracovníci na nižších pozicích (dělníci bez kvalifikace) uvádějí častěji než ostatní diskriminaci kvůli vzdělání (50 %). Zhruba pětina zaměstnanců (21 %) se domnívá, že v jejich firmě nepanují rovné podmínky mezi ženami a muži v souvislosti s platy, odměnami, možností postupu, atd. Ostatní uvedli, že rovnost mezi muži a ženami ve firmě spíše existuje (36 %) nebo rozhodně existuje (41 %). Největší rozdíly mezi muži a ženami jsou shledávány v otázce platů. Téměř dvě pětiny žen (39 %) a čtvrtina mužů (25 %) se domnívá, že ženy nedostávají za stejnou práci stejný plat. Zhruba stejně dopadlo i hodnocení rovných šancí mezi muži a ženami na kariérní postup a v získání vedoucích postů. Naproti tomu v případě odměn (stravenky, firemní vzdělávání, jazykové kurzy, finanční příspěvky na zdravotní pobyty, atd.) je naprostá většina oslovených (90 %) přesvědčena o tom, že je mohou čerpat rovným dílem muži i ženy.

5 Shrnutí Ve výzkumu byl zjištěn významný převis poptávky mezi zaměstnanci po možnosti práce z domova. V současné době má čtvrtina pracovníků (26 %) možnost práce z domova, nicméně tuto variantu by přivítala více než polovina dotázaných (celkem 57 %, více pak ženy 61 %, než muži 52 %). Ženy by také častěji přivítaly zkrácený pracovní úvazek (42 %) než muži (32%). Naprostá většina zaměstnanců (83 %) se domnívá, že zaměstnavatelé vycházejí pracovníkům vstříc při slaďování osobního a profesního života (u dělníků bez kvalifikace je to jen 72 %). Na druhou stranu více než pětina (22 %, u středního managementu 29 %) uvádí, že zaměstnavatelé nevycházejí dostatečně vstříc zaměstnancům na rodičovské dovolené, kteří se chtějí částečně zapojit do pracovního procesu. Většina dotázaných (44 %, v případě vedoucích pozic více než dvě třetiny) hovořila o tom, že zaměstnavatel pouze komunikuje s pracovníkem na mateřské dovolené o tom, kdy by chtěl zpět nastoupit do zaměstnání. Užší spolupráce během mateřské dovolené nebo zaškolení po opětovném nástupu či práce na zkrácený úvazek je zmiňována mnohem méně. Minimum zaměstnanců (5 %) uvedlo, že v jejich firmě pracuje alespoň jeden muž, který odešel na mateřskou dovolenou.

6 Shrnutí Nejčastějším způsobem (57 %), jak zaměstnavatel podporuje rovné příležitosti ve firmách, je skutečnost, že při náborech nebo přijímacích pohovorech nerozhoduje pohlaví, nýbrž schopnosti zaměstnance. Třetina respondentů (31 %) rovněž uvedla, že rovné příležitosti jsou součástí firemního kodexu. Necelé dvě pětiny zaměstnanců označili za další způsob boje proti nerovnosti to, že zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům sladit osobní a profesní život (39 %) a že ve firmě je nepřípustné sexuální obtěžování 41 %). Pětina zaměstnanců uvedla, že zaměstnavatel rovnost mužů a žen nijak aktivně nepodporuje. O tom, že by společnost, kde zaměstnanci působí, měla vypracovaný plán pro řešení diskriminačních záležitostí, hovořila ve výzkumu pouze necelá desetina dotázaných (8 %), v případě zástupců top managementu pak 16 %. Zastoupení žen ve funkcích klesá směrem k top managerským pozicím. Polovina respondentů (49 %) uvedla, že ve vedoucích pozicích je výrazně více mužů než žen, 15 % pak o něco více mužů než žen (pouze 9 % dotázaných uvedlo, že ve vedoucích pozicích je naopak více žen než mužů).

7 Q1. Co si představujete pod pojmem rovné příležitosti?
Bez ohledu na pracovní pozici si pod pojmem rovné příležitosti zaměstnanci nejčastěji představí stejné příležitosti pro muže a ženy. Manažeři na všech pozicích a odborníci s vysokoškolským vzděláním pod rovnými příležitostmi vidí také možnost získat práci bez ohledu na věk a barvu pleti. Ženy pak více než muži hovoří o rovnosti podmínek (12 % ženy, 8 % muži) a výši platu (12 % ženy, 6 % muži). Rovné příležitosti Q1. Co si představujete pod pojmem rovné příležitosti? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

8 Důvody znevýhodnění na pracovním trhu
Zaměstnanci, především pak odborní pracovníci a manažeři na všech pozicích, vidí jako hlavní příčinu nerovnosti na pracovním trhu v diskriminaci dle věku (více než dvě třetiny dotázaných v každé kategorii) a rovněž dle pohlaví (necelá polovina zaměstnanců). Diskriminaci dle pohlaví vnímají více ženy (55 %) než muži (36 %). Pracovníci na nižších pozicích (dělníci bez kvalifikace) uvádějí častěji než ostatní diskriminaci kvůli vzdělání (50 %). Důvody znevýhodnění na pracovním trhu Q2. Z jakých důvodů jsou podle Vás v současné době lidé na pracovním trhu znevýhodněni? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

9 Zhruba pětina zaměstnanců (21 %) se domnívá, že v jejich firmě nepanují rovné podmínky mezi ženami a muži v souvislosti s platy, odměnami, možností profesního růstu, atd. Ostatní uvedli, že rovnost mezi muži a ženami ve firmě spíše existuje (36 %) nebo rozhodně existuje (41 %). Rovné příležitosti Q3. Domníváte se, že ve vaší firmě se zachází stejně s muži i ženami (např. mají stejný přístup ke vzdělání, stejné šance na profesní růst, dostávají za stejnou práci stejný plat a mimoplatové odměny)? n=601 n=114 n=88 n=99 n=100 n=80 n=70 n=50 n=317 n=284

10 65 % dotázaných uvedlo, že při výběru práce nepřihlíželi k tomu, zda jsou ve firmě respektovány rovné příležitosti žen a mužů. Rovné příležitosti Q4. Přihlížel/a jste při výběru zaměstnání k tomu, zda jsou ve firmě respektovány rovné příležitosti žen a mužů? n=611 n=114 n=97 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=327 n=284

11 V současné době u žen převládá pocit, že jsou v práci znevýhodněny
V současné době u žen převládá pocit, že jsou v práci znevýhodněny. Pouze 65 % žen oproti 82 % mužů se domnívá, že možnost získat odměny za dobře odvedenou práci je stejná pro obě pohlaví. Skeptičtější jsou ženy i v oblasti profesního růstu a platových podmínek. Zatímco 76 % mužů je přesvědčeno o stejné možnosti profesního růstu, u žen je to jen 64 %. Více než polovina žen (55 %) se také domnívá, že za stejnou práci dostanou muži více zaplaceno. Rovné příležitosti Q5. Domníváte se, že jsou u Vás ve firmě uznávány a prosazovány následující hodnoty týkající se rovných příležitostí žen a mužů? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

12 Manažeři na všech pozicích a odborníci s vysokoškolským vzděláním (více ženy než muži) uvedli častěji než ostatní zaměstnanci, že slyšeli o znevýhodnění z důvodu pohlaví při stanovení výše platu ( 26 % žen oproti 13 % mužů) a při rozdělování odměn nad rámec platu (14 % žen oproti 8 % mužů). Rovné příležitosti Q6. Slyšel/a jste někdy o tom, že by někdo ve Vaší firmě byl nějakým způsobem znevýhodněn z důvodu pohlaví v následujících situacích? n = n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

13 Téměř dvě pětiny žen (39 %) a jedna čtvrtina mužů (25 %) se domnívá, že ženy nedostávají za stejnou práci stejný plat. Rovné příležitosti Q7. Myslíte si, že muži a ženy ve Vaší firmě dostávají stejný plat za stejnou práci? n=596 n=114 n=86 n=96 n=100 n=80 n=70 n=50 n=316 n=280

14 Téměř dvě pětiny žen (38 %) a více než pětina mužů (22 %) hodnotí rovnost šancí mezi muži a ženami na kariérní postup a v získání vedoucích postů negativně. Rovné příležitosti Q8. Myslíte si, že muži a ženy ve Vaší firmě mají stejné šance být povýšeni a zastávat vedoucí posty? n=614 n=114 n=85 n=99 n=100 n=80 n=70 n=50 n=317 n=281

15 Napříč všemi pracovními pozicemi je v současné době nejčastější odměnou nad rámec platu příspěvek na stravování. Odborníci s vysokoškolským vzděláním a zaměstnanci středního managementu také hovoří o jazykových kurzech. Rovné příležitosti Q9. Poskytuje Vaše firma svým zaměstnancům nějaké odměny nad rámec platu? Například… n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

16 V případě odměn (stravenky, firemní vzdělávání, jazykové kurzy, finanční příspěvky na zdravotní pobyty, atd.) je naprostá většina oslovených (90 %) přesvědčena o tom, že je mohou čerpat rovným dílem muži i ženy. Rovné příležitosti Q10. Myslíte si, že tyto odměny nad rámec platu (stravenky, firemní vzdělávání, jazykové kurzy, finanční příspěvky na zdravotní pobyty, atd.) jsou ve Vaší firmě dostupné všem zaměstnancům bez rozdílu? n=526 n=81 n=83 n=91 n=91 n=68 n=67 n=45 n=289 n=237

17 Q12. Máte Vy osobně možnost využít následující úpravy pracovní doby?
V současné době má zhruba čtvrtina pracovníků (27 %) možnost práce z domova. Rovné příležitosti Q12. Máte Vy osobně možnost využít následující úpravy pracovní doby? Pozn: V grafu jsou uvedeny pouze hodnoty „Mám možnost využít“ 70% pracovníků/nic bez nutné kvalifikace, kteří pracují na směny, má možnost využít její úpravy. n=513 n=67 n=86 n=89 n=93 n=68 n=67 n=43 n=269 n=244

18 Zatímco pouze čtvrtina pracovníků má možnost práce z domova, více než polovina dotázaných (57 %) by tuto variantu ocenila. Práci z domova by pak častěji přivítaly ženy (61 %) než muži (52 %). Ženy (42 %) by také častěji než muži (32 %) pracovaly na zkrácený pracovní úvazek. Rovné příležitosti Q12b. Uvítal/a byste takový způsob práce nebo využil/a byste takový způsob práce? Pozn: V grafu jsou uvedeny pouze hodnoty „Uvítal/a bych ji“ 65% pracovníků/nic bez nutné kvalifikace, kteří odpověděli, že nemají možnost úpravy směny, by tuto možnost uvítalo. n=513 n=67 n=86 n=89 n=93 n=68 n=67 n=43 n=269 n=244

19 Více než dvě pětiny zaměstnanců mají ve firmě personální oddělení.
Human Ressources Q14. Máte ve firmě personální oddělení/ Human Ressources? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

20 Naprostá většina zaměstnanců (83 %) se domnívá, že zaměstnavatelé vycházejí pracovníkům vstříc při slaďování osobního a profesního života (u dělníků bez kvalifikace je to jen 72 %). Rovné příležitosti Q15. Máte pocit, že Váš zaměstnavatel vychází vstříc Vašim potřebám a požadavkům týkajícím se sladění osobního a profesního života (např. v případě rodinných nebo zdravotních záležitostí)? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

21 V případě problému týkajícího se sladění osobního a pracovního života by se většina zaměstnanců (59 %) obrátila primárně na svého přímého nadřízeného, na druhém místě pak na vedení společnosti (45 %). Pouze 7 % dotázaných by problém řešilo v personálním oddělení. Muži (63 %) se častěji než ženy (53 %) obracejí na svého nadřízeného. Naopak ženy preferují vedení firmy. Zatímco zaměstnanci na nižších pozicích (s výjimkou nekvalifikovaných dělníků) jdou s osobním problémem za vedením, zaměstnanci na vyšších pozicích za svým přímým nadřízeným. Rovné příležitosti Q16. Na koho ve Vaší firmě byste se obrátil/a, když byste potřeboval/a vyřešit problém týkající se sladění osobního života a práce (např. upravit pracovní dobu či snížit úvazek z rodinných důvodů)? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

22 Více než pětina (22 %, u středního managementu 29 %) uvádí, že zaměstnavatelé nevycházejí dostatečně vstříc zaměstnancům na rodičovské dovolené, kteří se chtějí částečně zapojit do pracovního procesu. Rodičovská dovolená Q17. Vychází Váš zaměstnavatel vstříc zaměstnancům na rodičovské dovolené, kteří se chtějí částečně zapojit do pracovních činností i během rodičovské dovolené (např. formou částečného úvazku nebo práce z domova)? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

23 Většina dotázaných (44 %, v případě vedoucích pozic více než dvě třetiny) hovořila o tom, že zaměstnavatel pouze komunikuje s pracovníkem na mateřské dovolené o tom, kdy by chtěl zpět nastoupit do zaměstnání. Užší spolupráce během mateřské dovolené nebo zaškolení po opětovném nástupu či práce na zkrácený úvazek je zmiňována mnohem méně. Rovné příležitosti Q18. Jakým způsobem probíhá návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené zpět do práce? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

24 Pouze 5 % zaměstnanců uvedlo, že v jejich firmě pracuje alespoň jeden muž, který odešel na mateřskou dovolenou Rodičovská dovolená Q19. Pracuje ve Vaší firmě nějaký muž, který nastoupil na rodičovskou dovolenou? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

25 Nejčastějším způsobem (57 %) podpory rovné příležitosti ve firmách je skutečnost, že při náborech nebo přijímacích pohovorech nerozhoduje pohlaví, nýbrž schopnosti zaměstnance. Třetina respondentů (31 %) rovněž uvedla, že rovné příležitosti jsou součástí firemního kodexu. 41 % dotázaných také uvedlo, že ve firmě je nepřípustné sexuální obtěžování. Pětina zaměstnanců uvedla, že zaměstnavatel rovnost mužů a žen nijak aktivně nepodporuje. Rovné příležitosti Q20. Podporuje Váš zaměstnavatel rovné příležitosti mužů a žen ve firmě? Pokud ano, jakým způsobem? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

26 O tom, že by společnost, kde zaměstnanci působí, měla vypracovaný plán pro řešení diskriminačních záležitostí, hovořila ve výzkumu pouze necelá desetina dotázaných (8 %), v případě zástupců top managementu pak 16 %. Rovné příležitosti Q21. Má Vaše firma vypracovaný přesný postup, jak jednat v případě diskriminačního chování u Vás ve firmě? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

27 Zástupci nižších pozic odhadují, že u nich ve firmě je větší zastoupení mužů než žen. Střední a vyšší management se domnívá, že poměr mužů a žen v zaměstnání je přibližně stejný. Odborníci a nižší management si myslí že mužů u nich ve firmě pracuje o něco málo víc než žen. Rovné příležitosti Q22. Pokuste se, prosím, odhadnout poměr mužů a žen pracujících ve Vaší firmě. n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

28 Polovina respondentů (49 %) uvedla, že v top managerských pozicích je výrazně více mužů než žen, 15 % pak o něco více mužů než žen (pouze 9 % dotázaných uvedlo, že ve vedoucích pozicích je naopak více žen než mužů). Rovné příležitosti Q23. Teď se, prosím, pokuste, odhadnout poměr mužů a žen na odlišných pozicích ve Vaší firmě. n=614

29 Rozložení vzorku velikost firem
Rovné příležitosti Q24. Jak velká je firma, ve které pracujete? n=614 n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 n=330 n=284

30 Rozložení vzorku pozice a socio-demografie
Dle pozice ve firmě Vzdělání R5. Jaká je / byla Vaše pozice ve firmě? R4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? v % v % n=114 n=100 n=100 n=100 n=80 n=70 n=50 Dle pracovního úvazku Dle pohlaví Dle věkových kategorií R4. Jaký je / byl Váš pracovní úvazek v součsném / v posledním zaměstnání? % n=614 v % v % n=192 n=213 n=209

31 Rozložení vzorku pozice a socio-demografie
Místo bydliště Měsíční příjem ID6. Ve kterém regionu/kraji bydlíte? Rodinný stav ID1. Jaký je Váš rodinný stav? n=614 v % v % Velikost domácnosti Děti do 18 let ID3. Kolik členů má Vaše domácnost (včetně Vás)? ID4. Kolik dětí do 18 let žije u Vás v domácnosti? v % v %


Stáhnout ppt "Nobody’s Unpredictable"

Podobné prezentace


Reklamy Google