Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologický profil peritoneálně dialyzovaného pacienta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologický profil peritoneálně dialyzovaného pacienta"— Transkript prezentace:

1 Psychologický profil peritoneálně dialyzovaného pacienta
Marcela Znojová

2 PD? HD? Intruzivní vliv dialýzy na sociální role, práceschopnost, ekonomickou úroveň, identitu, sebedůvěru, smysluplnost, hodnoty. Negativní dopady může zčásti eliminovat správná volba dialyzační metody. PD a HD jsou z hlediska účinnosti srovnatelné, ale kontext a scénář léčby se liší stejně jako vliv na život nemocného.

3 Predialyzační příprava
Včasná nefrologická péče prováděná dobře organizovaným multidisciplinárním týmem. Příprava nemocného na volbu metody, ▪ která je medicínsky indikovaná, ▪ odpovídá potřebám pacienta, ▪ zohledňuje jeho osobnostní založení, ▪ umožní zachovat jeho životní styl. Svobodná volba patří k základním hodnotám moderního člověka. Čím víc musí pacient změnit svůj styl života, tím je pravděpodobnější špatná spolupráce. „Svobodná volba je jedna z nejvýznamnějších hodnot moderního světa, ale reálný svět není ideální místo pro naplňování našich svobodných voleb.“

4 Motivace pacienta k PD Pacient musí mít osobní důvod, aby převzal provádění léčby a odpovědnost za ni. Zisky vedoucí k sebe-potvrzení (zvládne úkol, osvědčí se, získá nezávislost). Zisky vedoucí k „zakrytí slabosti“ (strach z krve, z napichování, strach z bílého pláště). Pokud je motivace silná, je jedno, jaký je její zdroj. „Kdo ví proč, ví i jak.“

5 Zmocnění pacienta Empowerment
vybavení mocí, pověření, delegování Základní princip participativního přístupu. Pověření pacienta, ▪ aby se aktivně podílel na zdravotní péči, ▪ aby prováděl, monitoroval a administroval léčbu svého onemocnění. Přístup orientovaný na zmocnění nahrazuje přístup orientovaný na komplianci. „Empowerment mentalita“ je typická pro nemocné, kteří si sami zvolili PD. Zmocněním pacienta lékař posiluje self-management. Zmocnění, vybavení mocí (schopností), pověření, delegování Zmocnění, zmocňování znamená pomoc lidem, aby získali větší moc (kontrolu, vládu) nad vlastními životy a životními podmínkami, aby byli více schopni kontrolovat svou životní situaci cestou svépomoci a vlastních aktivit. Posilování zmocnění - způsob psychosociální práce s tzv. „obchodovanými lidmi“. Problém lékaře: u Hd pacienta je kontrola vlastního života omezena, lékař má nemocného více pod kontrolou, řadě lékařů toto může více vyhovovat, ale způsobuje jim to těžké chvíle, když se setkávají s nespoluprací nemocných, když ti se vymykají jejich kontrole. dní princip participativního přístupu.

6 Self-management (S-M)
„Schopnost jedince zvládat symptomy, léčení, fyzické a psychosociální konsekvence a změny životního stylu, které souvisejí se životem s chronickou nemocí.“ Barlow J. Lancet 2004 S-M je více než spolupráce při léčení. Jde o psychologický a sociální management života s nemocí. S-M hraje v současnosti klíčovou roli v oblasti zdravotní péče. Automanažerství, sebeřízení, autoregulace Zapojení pacienta do péče o vlastní zdraví. Z definice plyne, že S-M je více než spolupráce při léčení, ale zahrnuje psychol. a soc. management života s chron. nemocí. Kompetence - schopnost úspěšně dosahovat žádoucích výsledků Relatedness - pacient si osvojí S-M, pokud je podporován, povzbuzován a oceňován významnými osobami svého života (rodina, zdravotníci)

7 5 dimenzí self-managementu
Komunikace Partnerství Self-care Self-advocacy Adherence Komunikace a partnerství jsou základní předpoklady adherentního chování. Kurtin RB, Advances in CHKD, 2008 Komunikace-základní, S-M není bezpečný ani možný bez toho, že pac.lékaře informuje o symptomech, ptá se, jak řešit problémy, a nazpět získává relevantní info a vedení. Partnerství s léčebným týmem je možné jen tehdy, když vzájemná komunikace je efektivní. Self-care vychází z předpokl. že nejlepší výsledky zdravotní péče jsou dosaženy, když se pacient na léčbě a péči podílí. Self-advocacy-pacientova ochota jednat pozitivně ve vlastním zájmu, dělat rozhodnutí pro svůj vlastní prospěch, vyjednávat s léčebným týmem, dohlížet na vlastní léčení Adherence s ohledem na dodržování dopor. postupů a užívání léků.

8 PD pacient je self-manager
Denně rozhoduje o programu výměn, síle dialyzačního roztoku, dietě, kontroluje symptomy, předchází komplikacím aj. Klade otázky, hledá vysvětlení, vyjadřuje názor, očekává, že mu bude nasloucháno. Umí jednat samostatně, ale zároveň umí žádat o pomoc. Na zmocnění je založený koncept self-managementu. Zvládání sebe sama. S-M hraje v současnosti klíčovou roli v oblasti zdravotní péče.

9 Společné znaky PD pacientů
Autonomie. Normalita. Vnímaná osobní účinnost.

10 Autonomie Základní psychologická potřeba, předpoklad duševního zdraví a štěstí. Člověk je autonomní, když jedná v souladu se svými autentickými zájmy, cíli a hodnotami. Nenaplnění potřeby autonomie snižuje pocit osobní hodnoty i kvalitu života. Autonomie týkající se zdraví - téma posledních desetiletí, významné pro nemocné s chro. nemocí. Pocit autonomie je spojený s lepším psychol. přizpůsobením, lepší odpovědí na léčbu, dosažením štěstí a žádoucí úrovně soc. aktivity. Naopak ztráta autonomie často popisována jako nežád. důsledek dial. léčb, bývá příčinou špatné spolupráce, lépe je ohrozit zdraví, než přijít o autonomii.. Dokladem významnosti autonomie je, že to bývá primární důvod pro volbu PD (WUERTH 2002). Dokázáno, že self-efficacy a self-management tréning určený ke zvýšení pac. autonomie, byl spojený s lepším fyz. fungováním a poklesem intenzity bolesti, kontrolou mezidial. váh. přírůstků u HD, snížením hospitalizací, amputací, zvýšením QoL dial. diabetiků. Normalita. Pacienti mohou redefinovat svou situaci po začátku onem. jako novou normalitu. Nefrology Nursing Journal, 01, 2004

11 Autonomie v nemoci Autonomie v nemoci zlepšuje adaptaci na nemoc i reakci na léčbu, vede k větší spokojenosti a lepšímu sociální zapojení. Pozitivní vliv silného pocitu autonomie na výsledky léčby opakovaně prokázán u řady chronických nemocí (DM,RA, astma aj.) Autonomie týkající se zdraví - téma posledních desetiletí, významné pro nemocné s chro. nemocí. Pocit autonomie je spojený s lepším psychol. přizpůsobením, lepší odpovědí na léčbu, dosažením štěstí a žádoucí úrovně soc. aktivity. Naopak ztráta autonomie často popisována jako nežád. důsledek dial. léčb, bývá příčinou špatné spolupráce, lépe je ohrozit zdraví, než přijít o autonomii.. Dokladem významnosti autonomie je, že to bývá primární důvod pro volbu PD (WUERTH 2002). Dokázáno, že self-efficacy a self-management tréning určený ke zvýšení pac. autonomie, byl spojený s lepším fyz. fungováním a poklesem intenzity bolesti, kontrolou mezidial. váh. přírůstků u HD, snížením hospitalizací, amputací, zvýšením QoL dial. diabetiků. Normalita. Pacienti mohou redefinovat svou situaci po začátku onem. jako novou normalitu. Nefrology Nursing Journal, 01, 2004

12 Autonomie dialyzovaných
Ztráta autonomie je běžným důsledkem dialýzy, především hemodialýzy. Úsilí o zachování autonomie bývá často interpretováno jako nespolupráce. Snaha o zachování autonomie je primárním důvodem volby PD. Wuerth, 2002. A právě ztráta autonomie je častým důsledkem dialýzy (zvláště hemodialýzy) a souvisí se selháváním dialyzovaného pacienta v různých oblastech života a s nemožností nebo neschopností naplnit své možnosti a realizovat své plány.

13 Autonomie a preference PD
Existuje významná skupina nemocných s CHSL, pro které je autonomie důležitou hodnotou. Pro ty je PD vhodnou alternativou léčby. Předpokladem je, aby byli v predialýze včas a kvalitně edukováni.

14 Normalita Peritoneální dialýza pacientovi spíše umožní vést normální každodenní život a zachovat si navyklý životní styl. Probíhá v soukromí, chrání intimitu. Poskytuje flexibilitu, nezávislost. Méně interferuje s pracovními povinnostmi. Umožňuje běžný kontakt se zdravotníky.

15 Vnímaná osobní účinnost Self-efficacy
Přesvědčení, že člověk dokáže účinně využívat své schopnosti ke zvládání situací a dosahování cílů. Interpretuje těžkosti jako výzvy. Vyvíjí se zkušeností s překonáváním obtížných úkolů u pacienta a jeho vzorů. Silný pocit vlastní účinnosti přispívá ke zvládání stresu spojeného s chronickou nemocí, vede k lepší adaptaci na léčbu a zvyšuje kvalitu života. Ústředním tématem psychologie zdraví je Bandurův koncept, tzv. vnímaná vlastní účinnost (self-efficacy). Posiluje optimistické postoje, udržuje naději, dává smysl.

16 Vyšší míra osobní účinnosti
U peritoneálně dialyzovaných pacientů, kteří si metodu sami vybrali. U hemodialyzovaných diabetiků je spojena s lepší kontrolou mezidialyzačních přírůstků, s menším počtem hospitalizací a amputací, s vyšší kvalitou života. McMurray, AJKD,2002

17 Profil pečovatele Je třeba brát v úvahu, kdykoli je PD pacient málo soběstačný a závislý na druhých. Snaha zajistit komfortní domácí léčbu může být nadlimitní zátěží pro pečující rodinu. Mapovat rodinnou situaci, potřeby pečujících, míru přetížení. Vyhoření se týká i rodinných pečovatelů. Systém multidisciplinární pomoci pro rodiny pečující o PD pacienty. Starý, polymorbidní, mentálně či smyslově hendikepovaný. pečující přebírá úkoly, které se i při dobré vůli mohou stát neúnosným břemenem pečující - stejně starý partner, dcery na vrcholu produktivity, sourozenec… pečující také stárne a stoná

18 Shrnutí PD pacient je motivovaný k self-care,
má silnou potřebu autonomie a kontroly, má vědomí osobní účinnosti, chce žít co nejnormálněji, je zmocněn lékařem, aby se aktivně účastnil na svém léčení, je self-managerem.


Stáhnout ppt "Psychologický profil peritoneálně dialyzovaného pacienta"

Podobné prezentace


Reklamy Google