Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém datových schránek – ISDS Ing. Miroslav Štěpán, ČP, s

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém datových schránek – ISDS Ing. Miroslav Štěpán, ČP, s"— Transkript prezentace:

1 Informační systém datových schránek – ISDS Ing. Miroslav Štěpán, ČP, s
Informační systém datových schránek – ISDS Ing. Miroslav Štěpán, ČP, s.p.

2 e-Government Zákon 300/2008 Sb.
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Úspěch e-Governmentu v ČR je do značné míry závislý na stupni rozšíření a používání datových schránek Datové schránky se budou používat pokud uživatelé budou vědět jak je mají, mohou či musí používat Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR Schválen Senátem PČR Publikován ve Sbírce zákonů Účinnost od eGON, symbol eGovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. „Moderní, přátelský a efektivní úřad“ "Czech POINTy jsou eGonovy prsty, zajišťují kontakt s vámi" Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V minulosti musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Czech POINT Poskytuje občanům veškeré informace o údajích z centrálních registrů a zároveň jim umožňuje učinit jakékoliv podání vůči státu. Z jediného místa tak lze komunikovat se všemi úřady a institucemi. CzechPoint bude dostupný na obecních úřadech, poštách, českých zastupitelských úřadech v zahraničí, u notářů a v kancelářích Hospodářské komory. "Komunikační infrastruktura je eGonův oběhový systém, bez něj by mu prsty nebyly nic platné" Současná doba přináší zvýšení nároků na způsob využívání stávajících informačních technologií a jejich další rozvoj v rámci státní správy, které pramení především z požadavků na budování e-státu. Pro budování e-státu, tedy elektronizaci agend potřebných pro řádný chod státu, již není postačující individuální existence jednotlivých informačních zdrojů a individuální poskytování služeb jejich poskytovateli. Je nutná celková vzájemná koordinace rozvoje informačních zdrojů tak, aby byl postupně umožněn úplný výkon potřebných činností uživatelů (ať již v rámci státní správy nebo jejich klientů - občanů) z jednoho místa. Klíčové je zjednodušení služeb veřejné správy pro občana jednak přenesením povinnosti shromažďovat a předkládat informace dostupné v různých informačních zdrojích státu z občana na orgány veřejné správy a jednak možností vyřídit různé agendy z jednoho místa. Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (dále jen „KIVS“) je založená na Koncepci KIVS schválené usneseními vlády č. 1156, č. 1270, č Základ budované infrastruktury je Centrální místo služeb. Zajišťuje vzájemné řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy, dále zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, jakými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS. CMS zajišťuje vzájemné řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších veřejných či neveřejných sítích, jakými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU (TESTA-II, připravovaná s-TESTA)  tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS "eGA čili zákon o eGovernmentu je eGonovo srdce, které ho přivádí k životu„ Stanovuje základní principy pro efektivní fungování elektronické komunikace s občanem a úřady navzájem. Zaměřuje se na zrovnoprávnění listinné a elektronické podoby dokumentů (tzv. eDokument), vytvoření bezpečné elektronické identity a důkladnou ochranu osobních údajů (tzv. eIdentita), resp.elektronické datové schránky pro úřady, firmy, občany, do nichž budou úřady doručovat rozhodnutí, výzvy a podněty. Zákon povinnost elektronické komunikace ukládá úřadům, nikoliv občanům. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č.300/2008 Sb.  eGovernment představuje zcela inovativní přístup k elektronizaci veřejné správy. Poprvé v naší historii dochází k naprosto revolučním změnám v komunikaci s občanem, právnickými osobami a mezi úřady navzájem. Jeho cílem je od základů změnit systém veřejné správy a dosáhnout jejího efektivního fungování směrem k občanům. "Základní registry jsou eGonův mozek, bez něj by jeho fungování bylo málo efektivní" Současná roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází, v nichž jsou vedena data potřebná pro velkou část nejdůležitějších informačních systémů veřejné správy, neumožňuje z těchto databází sdílet, resp. přebírat data do příslušných informačních systémů, což nutí správce těchto systémů pořizovat si tato data individuálně pro své potřeby z různých dostupných datových zdrojů. Primárním prostředkem pro nápravu tohoto nevyhovujícího stavu je adekvátní úprava legislativní základny. Je připravován obecný zákon, který umožní vytvoření specifikovaných centrálních registrů veřejné správy, a v návaznosti na něj  bude iniciován legislativní proces přípravy speciálních zákonů pro realizaci proponovaných čtyř základních registrů veřejné správy: Registr obyvatel Registr osob (všech osob s právní subjektivitou) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr práv a povinností (uchovává informace o právech a povinnostech osob a obyvatel) Tím budou zajištěny legislativní podmínky pro možnost vybudování, průběžnou aktualizaci a využívání výše uvedených čtyř základních referenčních centrálních registrů veřejné správy. Přijaté zákony musí predikovat možnost bezpečného sdílení (čerpání) dat orgány veřejné správy pro potřeby informačních systémů, v nichž jsou tato data potřebná, a zároveň umožnit veřejnosti (právnickým a fyzickým osobám a občanům) oprávněný přístup k datům těchto registrů. Musí být zajištěna rychlá, autorizovaná a bezpečná aktualizace dat, přičemž veškerá data, na rozdíl od současnosti, budou pořizována pouze jednou. Tím také bude zajištěna integrita a konzistence nejdůležitějších, nejčastěji užívaných dat ve veřejné správě. Podstatnou však je skutečnost, že tyto registry, ve své cílové podobě a funkcionalitách, musí tvořit jednotný, vzájemně provázaný a ucelený systém, který umožní, v jejich klíčové funkci, čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného relevantního datového zdroje, spolehlivě a transparentně aktualizovaného, s patřičnou úrovní zabezpečení práce s těmito daty. Tím dojde jednak k významnému zvýšení kvality dat i funkcionalit příslušných informačních systémů, jednak ke značnému zvýšení jejich efektivnosti, a tím k úsporám nemalých finančních prostředků.

3 Smlouva o provozování podepsána 27. února 2009
Postavení MV ČR a ČP, s.p. ČESKÁ POŠTA, s.p. Ministerstvo vnitra ČR Provozovatel informačního systému datových schránek Důvěryhodný prostředník pro elektronickou komunikaci Telefónica O Dodavatel technologického řešení ISDS Správce informačního systému Vydává prováděcí vyhlášky „Nakupuje“ služby provozu od ČP Kontroluje provoz systému Smlouva o provozování podepsána 27. února 2009

4 Česká pošta a datové schránky
Česká pošta je PROVOZOVATELEM systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra. ČP, s.p. zajišťuje chod celého systému, rozesílání přístupových údajů, helpdesk, call-centrum a další provozní služby. Česká pošta hraje historicky roli důvěryhodného prostředníka při doručování písemností. Česká pošta bude nabízet další služby pro snadnější využívání systému datových schránek.

5 zásilku, a to i do vlastních rukou !!!
Datová schránka DATOVÁ SCHRÁNKA JE: Místo, kam se doručují a odkud se posílají zprávy, které plně nahrazují písemnou korespondenci Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!! Elektronické úložiště, které slouží pro: doručování dokumentů orgánů veřejné moci provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu. DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ: Elektronický archiv

6 Datová zpráva DATOVÁ ZPRÁVA je: DATOVÁ ZPRÁVA se skládá z: 10 MB
jako dopis a je jedno, zda obyčejný či doporučený jen ji nemůžete fyzicky uchopit, ohnout, polít, otevřít … DATOVÁ ZPRÁVA se skládá z: obálky, která nese informace o příjemci, odesílateli, přílohách apod. obsahu zprávy, tedy příloh ve formátech taxativně vymezených vyhláškou: pdf; txt; doc; xls;….. Maximální velikost DATOVÉ ZPRÁVY: Velikost DATOVÉ SCHRÁNKY: 10 MB není omezena

7 Druhy datových schránek
Datová schránka právnické osoby Povinná pro PO zapsané v obch. rejstříku, zřízena ze zákona do 90ti dnů od účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obchodního rejstříku Datová schránka orgánu veřejné moci Zřízena do 90ti dnů od účinnosti zákona, centrální orgány, kraje, obce, měst. části, ČT, ČRo, zdravotní pojišťovny, samospr. komory, … Datová schránka fyzické osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové poradce*) a insolvenční správce *) ze zákona až za 3 roky Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, žádost se podává na MV, Czech POINTech

8 Použití datových schránek
VLASTNÍK DATOVÉ SCHRÁNKY Komu mohu posílat a od koho mohu dostávat? Orgán veřejné moci Právnická osoba Podnikající fyzická osoba Fyzická osoba Kdo jsem? ANO ANO* NE * Podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, pokud mají zřízenu datovou schránku.

9 Orgán veřejné moci Co a Kdo je OVM ?
zejména státní orgány a instituce, vč. orgánů státní správy, orgány územních samosprávných celků, územní samosprávné celky, veškeré státní fondy České republiky, zejména včetně Pozemkového fondu České republiky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, všechny samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři, soudy, všechny složky Policie České republiky a Armády České republiky, všechny organizační složky státu a jiných veřejnoprávních korporací, veřejnoprávní korporace a všechny státní příspěvkové organizace,

10 Založení datové schránky

11 Zřízení datové schránky
OVM DS bude zřízena automaticky, bezodkladně po vzniku OVM v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co správce obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence Právnická osoba DS bude zřízena ihned, po zapsání do obchodního rejstříku v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku Fyzická osoba a Fyzická osoba podnikající DS bude zřízena 3 dny od podání žádosti Žádost lze podat na oficiálním formuláři: OSOBNĚ - na Czech pointu (nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti) ELEKTRONICKY– nutné podepsat kvalifikovaným certifikátem

12 Přístupové údaje

13 Přístupové údaje – jak dál?
pracoviště Czech Point – lze zde podat žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových (dle IČ firmy) nové údaje lze získat elektronicky nebo doporučeně do vlastních rukou po podání žádosti předchozí přístupové údaje pozbývají platnosti Nevyzvednuté zásilky se shromažďují na poště Praha 1 – Jindřišská ulice (je možno je zde vyzvednout)

14 Co bude třeba k používání ISDS ?
počítač internetový prohlížeč připojeni k internetu přístupové údaje, které budou zaslány oprávněné osobě poštou doporučeně jen do vlastních rukou adresáta pro běžný provoz také – tiskárnu a scaner

15 Přístup do datové schránky
Může delegovat přístup na další osoby Oprávněná osoba Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, statutární orgán, člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky, vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor Může dále delegovat pravomoce k DS Pověřená osoba Osoba se stanoveným rozsahem práv Způsob pověřování osob: prostřednictvím datové schránky - přístupové údaje budou zaslány poštou do vlastních rukou pověřené osoby, na CzechPointu - pověřená osoba získá přístupové údaje přímo na místě

16 Možné přístupy k DS Jednoduchý webový klient
základní rozhraní pro přistup k Informačnímu systému datových schránek pro přímý přistup uživatele zobrazuje doručené a odeslané datové zprávy umožňuje přistup k adresáři subjektů umožňuje vytvořeni datové zprávy, přiřazení adresáta, napsání „věci“ zprávy a připojení příloh umožňuje základní správu uživatelského účtu pro odpovědnou osobu a pověřené osoby Prostřednictvím elektronické spisové služby

17 Rozhraní spisových služeb
MV ČR ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb připravilo jednotný standard komunikace. podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a zástupci výrobců elektronických spisových služeb Univerzální rozhraní datových schránek na bázi web services slouží k využívání služeb ISDS spisovými službami umožní automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných kromě odesílání a přijímání datových zpráv umožní stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, jejich historii včetně doručenek spisová služba musí být ovšem na uvedené připravena.

18 Co bude třeba k používání ISDS ?
Struktura ISDS Co bude třeba k používání ISDS ?

19 Odeslání datové zprávy do DS
Po vyplnění obálky datové zprávy a připojení příloh je možné datovou zprávu odeslat. Následně ISDS provede kontrolu DZ ve smyslu Provozního řádu, zašifruje ji, přidá příslušná systémová data (časové razítko) a přijme DZ k „přepravě“, čímž je zpráva považována za odeslanou. Informace o stavu odeslané DZ má odesílatel dostupné ze své schránky.

20 Doručení do datové schránky
Dokument dodaný do datové schránky je doručen: okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup, jsou zprávy považovány za doručené, a to i tehdy, pokud zprávu neotevře. nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. pokud vlastník schránky provozuje spisovou službu, je DZ doručena okamžikem „převzetí“ spisovou službou

21 Povinnosti provozovatele
Zajistit připojení kvalifikovaného časového razítka k odesílané datové zprávě Dodat odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta Vyrozumět adresáta o dodání zprávy Oznámit odesílateli, že: zpráva byla doručena (označeno elektronickou značkou) datová schránka příjemce byla znepřístupněna, zrušena, neexistuje. O těchto událostech vést bezpečnou evidenci

22 Zabezpečení Bezpečnost Dostupnost systému – 99,9%
Zprávy jsou po celou dobu šifrované Důvěrnost – ani provozovatel nemá přístup k datům Průkaznost - evidence veškerých událostí spojených s provozem ISDS Autentifikace a autorizace uživatelů Stanoveno vyhláškou MV ČR (možnost použití el. podpisu a certifikátů) Audit a dohled Dohled 24x7x365 Prvotní bezpečnostní audit před spuštěním – červen 2009 Pravidelné (plánované) bezpečnostní audity – každý rok Dohled MV, úřadu na ochranu os. údajů Dostupnost systému – garance přístupu k DS, 99,9% je cca 8 hodin v roce, ne v kuse. Vysvětlit pojmy autentifikace a autorizace - MV Autentifikace (= Autentizace) - Autentizace je proces pro jednoznačné ověření subjektu (člověka), který vstupuje do informačního systému Autorizace - Autorizace je ověření práv daného klienta. Přihlášený klient může mít různá práva pro různé úkony. Například může určitý soubor pouze číst, nebo může údaj pouze editovat a nemůžu číst atd?

23 Zabezpečení Bezpečnostní prvky zajišťují ochranu proti ztrátě dat – architektura systému je postavena zdvojení a uložení ve dvou vzdálených geografických lokalitách. Bezpečnost proti zneužití osobních údajů – zákon definuje, které údaje smí provozovatel a správce využít a komu je zpřístupnit. Bezpečnost na ochranu údajů obsažených v datových schránkách – celý systém je šifrován, aby bylo zachováno listinné tajemství. Bezpečný přístup do DS – pomocí protokolu (https – obdoba el. bankovnictví), bezpečnost bude moci zvýšit pomocí přístupu formou certifikátu Bezpečnost systému proti zneužití je ošetřena legislativou (pokuty, sankce) Dostupnost systému – garance přístupu k DS, 99,9% je cca 8 hodin v roce, ne v kuse. Vysvětlit pojmy autentifikace a autorizace - MV Autentifikace (= Autentizace) - Autentizace je proces pro jednoznačné ověření subjektu (člověka), který vstupuje do informačního systému Autorizace - Autorizace je ověření práv daného klienta. Přihlášený klient může mít různá práva pro různé úkony. Například může určitý soubor pouze číst, nebo může údaj pouze editovat a nemůžu číst atd?

24 Datové schránky – revoluce v úřadování
Povinné používání datových schránek orgány veřejné správy může výrazně zvýšit rychlost implementace eGovernmentu v ČR. Díky datovým schránkám a elektronické konverzi dokumentů bude možné naprostou většinu úředních záležitostí vyřídit elektronicky. Systém je navržen tak, aby umožnil respektovat stávající procesy a usnadnil tak pro přechod na „elektronické úřadování“ Systém datových schránek nemění chod úřadu, firmy!!! Dokumenty podepisují ty samé kompetentní osoby jako v listinné podobě, v systému DS pak elektronickým podpisem Dostupnost systému – garance přístupu k DS, 99,9% je cca 8 hodin v roce, ne v kuse. Vysvětlit pojmy autentifikace a autorizace - MV Autentifikace (= Autentizace) - Autentizace je proces pro jednoznačné ověření subjektu (člověka), který vstupuje do informačního systému Autorizace - Autorizace je ověření práv daného klienta. Přihlášený klient může mít různá práva pro různé úkony. Například může určitý soubor pouze číst, nebo může údaj pouze editovat a nemůžu číst atd?

25 Datové schránky – ceny, náklady
Soukromé subjekty mají odeslané a přijaté datové zprávy ZDARMA!!! Datové schránky šetří: časové náklady; provozní náklady (papíry, toner); mzdové náklady (zvyšují produktivitu práce); Dostupnost systému – garance přístupu k DS, 99,9% je cca 8 hodin v roce, ne v kuse. Vysvětlit pojmy autentifikace a autorizace - MV Autentifikace (= Autentizace) - Autentizace je proces pro jednoznačné ověření subjektu (člověka), který vstupuje do informačního systému Autorizace - Autorizace je ověření práv daného klienta. Přihlášený klient může mít různá práva pro různé úkony. Například může určitý soubor pouze číst, nebo může údaj pouze editovat a nemůžu číst atd?

26 Kontakty a informační zdroje ISDS
infolinka MV:  200 pracoviště ČP, s.p.: semináře hospodářské komory Workshop spol. S-COMP Centre CZ s.r.o.

27 Implementace datových schránek v prostředí firmy

28 Implementace – časový harmonogram
k datu účinnosti zákona 300/2008 byl novelizován legislativní rámec tzv. měkký start!!! ostrý start!!! – do uvedeného data bylo nutno aktivovat dat.schránku; pokud k aktivaci nedošlo, byla tato aktivována automaticky se všemi právními dopady paralelně funguje testovací prostředí Dostupnost systému – garance přístupu k DS, 99,9% je cca 8 hodin v roce, ne v kuse. Vysvětlit pojmy autentifikace a autorizace - MV Autentifikace (= Autentizace) - Autentizace je proces pro jednoznačné ověření subjektu (člověka), který vstupuje do informačního systému Autorizace - Autorizace je ověření práv daného klienta. Přihlášený klient může mít různá práva pro různé úkony. Například může určitý soubor pouze číst, nebo může údaj pouze editovat a nemůžu číst atd?

29 Implementace – testovací prostředí
aktivace na stránkách vyzkoušení činnosti tak, jak probíhá v reálném provozu; přijímané a odesílané zprávy nemají právní hodnotu; k aktivaci je nutno vyplnit žádost a odeslat tlačítkem „žádosti o DEMO datové schránky“; přístup do testovacího prostředí (kódy) obdrží uživatel do 24 na zvolenou ovou adresu; pozor! nezaměňovat s kódy obdrženými v listinné podobě; Dostupnost systému – garance přístupu k DS, 99,9% je cca 8 hodin v roce, ne v kuse. Vysvětlit pojmy autentifikace a autorizace - MV Autentifikace (= Autentizace) - Autentizace je proces pro jednoznačné ověření subjektu (člověka), který vstupuje do informačního systému Autorizace - Autorizace je ověření práv daného klienta. Přihlášený klient může mít různá práva pro různé úkony. Například může určitý soubor pouze číst, nebo může údaj pouze editovat a nemůžu číst atd?

30 Implementace – novela legislativy
Možnost zřizovat na žádost další datové schránky pro každou OVM §6 odst. 2 Zpřístupnění DS jenom prostřednictvím přihlášení statutárního orgánu §10 Náklady ISDS hradí stát s prostředků státního rozpočtu z kapitoly Všeobecné pokladní správa §14 odst. 2 Možnost komunikace mezi PO a FO od § 18a Zmocnění MV k vydávání vyhlášek §20 odst. 3 Správní delikty za zneužití ISDS §26a, 26b, 26c Možnost se přihlásit systémovým certifikátem § 29 Přechodné období 1.7. – § 31 odst. Dostupnost systému – garance přístupu k DS, 99,9% je cca 8 hodin v roce, ne v kuse. Vysvětlit pojmy autentifikace a autorizace - MV Autentifikace (= Autentizace) - Autentizace je proces pro jednoznačné ověření subjektu (člověka), který vstupuje do informačního systému Autorizace - Autorizace je ověření práv daného klienta. Přihlášený klient může mít různá práva pro různé úkony. Například může určitý soubor pouze číst, nebo může údaj pouze editovat a nemůžu číst atd?

31 Implementace POZOR! Následující popisované úkony nejsou v případě odesílaných dokumentů nutné pro soukromé subjekty, neboť zákon neukládá povinnost soukromému subjektu odesílat dokumenty v elektronické podobě!! Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

32 Implementace POZOR! Pro subjekty jež nejsou zapsány v obchodním rejstříku nevyplývá dle legislativy žádná povinnost spojená se spuštěním systému ISDS od ! Tj. i v režimu příjmu dokumentů od orgánu veřejné moci. Subjekty nezapsané v obchodním rejstříku přijímají i odesílají (pokud se tak rozhodnou) dokumenty nadále v listinné podobě, tj. nezřídí si datovou schránku. Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

33 Implementace Administrátor datové schránky (viz § 8, odst. 7)
Zajištění přípravy pro převzetí přístupových údajů a pověření administrátora/pověřených osob/ osob provádějících autorizovanou konverzi dat Zákon zavádí 3 nové role: Administrátor datové schránky (viz § 8, odst. 7) Pověřená osoba (viz § 8, odst. 6 a 3) Pracovník provádějící autorizovanou konverzi dat (§§ 22 a násl.) Je nutné, určit kdo bude za subjekt pověřen výkonem uvedených rolí, předat toto pověření MV a vyžádat si přístupové údaje do ISDS; doplnit pracovní náplně vybraných osob, popř. úpravu jejich prac. smluv; osoby proškolit; Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

34 Příprava změny interních dokumentů
Implementace Příprava změny interních dokumentů Činnosti a povinnosti dané Zákonem je třeba k promítnout do interních norem Organizační řád Podpisový řád Archivní řád Spisový a skartační řád další dotčené normy – pokud existují Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

35 Implementace Zajištění odpovídajícího uložení dokumentů (zpracovávaných, odesílaných, přijímaných) Subjekt provozující spisovou službu elektronicky: Je třeba zahájit jednání s dodavatelem elektronické spisové služby zajistit napojení spisové služby a e-podatelny na ISDS zajistit podporu elektronického podepisování dokumentů ve spis.službě vyžádat si u provozovatele ISDS systémový certifikát pro vytvoření bezpečného spojení mezi serverem spisové služby a datovou schránkou Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

36 Implementace Je třeba:
Zajištění odpovídajícího uložení dokumentů (zpracovávaných, odesílaných, přijímaných) Subjekt neprovozující vlastní elektronickou spisovou službu Je třeba: zajistit aplikaci pro vedení spis.služby nebo evidence dokumentu nebo zajistit bezpečné pracovní úložiště elektron.dokumentů Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

37 Implementace Zajištění odpovídajícího uložení dokumentů (zpracovávaných, odesílaných, přijímaných) Každý subjekt musí zajistit načítání doručených datových zprav z datové schránky do modulu elektronické podatelny anebo vytištění do „hard copy“, jejich kontrola a následné zaevidování do spisové služby; částečná či plná automatizace rozdělování dokumentů na odbory podle metadat, uvedených v obálce datové zprávy anebo v papírové verzi tak, jak to dělá dosud s poštou doručenou v papírové podobě; archivaci, vyhledávání datových schránek adresátů při přípravě dokumentu na vypravení; vypravení připravovaných dokumentů prostřednictvím datové schránky, včetně řešení neočekávaných stavů (datová schránka adresáta byla znepřístupněna, dokument přesáhl povolenou velikost); načítání datových zpráv o dodání a doručení vypraveného dokumentu a spárování této informace s dokumentem. Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

38 Implementace Identifikace osob, které za subjekt podepisují (rozhodnutí, elektronické dokumenty) Elektronizace doručování je vhodným impulsem pro elektronizaci odesílaných a zpracovávání doručovaných dokumentů. Od začne zřejmě výrazně narůstat počet dokumentů, které budou připravovány a vypravovány v elektronické podobě. Elektronizace vyžaduje elektronické podepisování expedovaných dokumentů, protože každé rozhodnutí a každý dokument určený ke konverzi musí být opatřen elektronickým podpisem příslušné konkrétní osoby. Bude nutné zabezpečit, aby pracovníci s podpisovým právem měli možnost podepsat dokument elektronicky. Proto je vhodné vymezit přesně okruh osob, které budou za podnik elektronické dokumenty podepisovat a jimž bude přidělen digitální certifikát ověřující jednoznačně autora dokumentu Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

39 Přidělení digitálních certifikátů vybraným uživatelům
Implementace Přidělení digitálních certifikátů vybraným uživatelům Digitální certifikát - komerční produkt Digitální certifikát – možno pořídit od některého z autorizovaných poskytovatelů této služby. Česká pošta je autorizovaným poskytovatelem, proto nabízí dodání potřebného počtu digitálních podpisů, včetně implementace přímo na příslušném úřadě svým mobilním obslužným pracovištěm. Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

40 Implementace – zahájení provozu
První přihlášení (zadání přístupových údajů do systému) není aktivace datové schránky !!! U subjektů PO (zapsaných v OR) a OVM byl prostor na aktivaci do U subjektů FO podnikajících lze kdykoliv požádat o zřízení DS, po obdržení přístupových kódů je 15 dnů na aktivaci Elektronický archiv – místo, kde můžu zabezpečeně ukládat elektronické dokumenty a y Varianty archivace dokumentů z DS: - konverze do fyzické podoby - uložení na vlastní medium - komerční elektronický archiv Rozdíl mezi datovým úložištěm a elektronickým archivem je, že elektronický archiv je pouze archiv pro soubory. Datové úložiště garantuje dlouhodobou archivaci kompletní datovou zprávu.

41 Děkuji za pozornost Diskuse
41


Stáhnout ppt "Informační systém datových schránek – ISDS Ing. Miroslav Štěpán, ČP, s"

Podobné prezentace


Reklamy Google