Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela Zákona 300/2008. Změny novely zákona 300/2008 Novela zahrnuje změny k ● 1.7.2009 ● 1.1.2010 Cílem novely ●zvýšení komfortu uživatelů (více DS,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela Zákona 300/2008. Změny novely zákona 300/2008 Novela zahrnuje změny k ● 1.7.2009 ● 1.1.2010 Cílem novely ●zvýšení komfortu uživatelů (více DS,"— Transkript prezentace:

1 Novela Zákona 300/2008

2 Změny novely zákona 300/2008 Novela zahrnuje změny k ● 1.7.2009 ● 1.1.2010 Cílem novely ●zvýšení komfortu uživatelů (více DS, syst.certifikát, zveřejnění organ.struktur atd.) ●zvýšení bezpečnosti systému (def.přestupky a delikty, vynětí administrátora z § 10) ●změna kompetencí (FO/PO – fce OVM) ●zjednodušení financování ISDS (VPS) ●zpřesnění technických parametrů ●usnadnění aktivace OVM a PO (automatická aktivace k 1.11.2009) Pouze některé změny mají vliv na implementaci ISDS

3 Testování ISDS Testování dle původního znění Zákona bylo zahájeno ● 15.5.-31.5.2009 - spisové služby, které podepsaly memorandum ● 1.6.2009 všechny spisové služby a veřejnost (jen demoverze) Testování dle novely Zákona bylo zahájeno ● 15.6.2009 – všechny spisové služby ● 1.6. Veřejnost – testování bude pouze v demoverzi

4 Změny od 1.7.2009 § 5a) - Umožnění FO a PO prostřednictvím ISDS výkon veřejné správy  u fyzických osob, podnikajících fyzických osob i právnických osob pověřených výkonem veřejné správy bude umožněno, aby jejich datová schránka plnila funkci datové schránky OVM.  FO a PO budou moci prostřednictvím své datové schránky činit vůči adresátům veřejné správy elektronické správní úkony.  propůjčení této funkce DS zajistí Ministerstvo vnitra na žádost držitele datové schránky podloženou dokladem o tom, že držitel vykonává veřejnou správu. Vyžaduje změnu funkcionality ISDS – uživatel bude mít možnost zvolit si, zda DZ posílá jako OVM nebo FO/PO

5 Změny od 1.7.2009 §§ 6) a 7) - Založení více DS Aditivní DS  budou zřizovány na žádost orgánu veřejné moci, a to zejména pro potřebu jejich vnitřních organizačních jednotek (např. územních pracovišť, oblastních inspektorátů apod.).  aditivní DS bude plnohodnotnou datovou schránkou orgánu veřejné moci  doručení dokumentu do aditivní datové schránky či zaslání dokumentu z takovéto datové schránky bude mít stejné účinky jako v případě užití DS „hlavní“ (tj. DS zřízené přímo ze zákona)  Možnost požádat o zřízení více datových schránek by měly mít rovněž právnické osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné správy. Vyžaduje změnu funkcionality ISDS – přihlášení do konkrétní DS bude uživateli zprostředkováno přímo spisovou službou (syst.certif.), nebo prostřednictvím webového rozhraní.

6 Změny od 1.7.2009 § 10 - Zvýšení bezpečnosti při předávání přístupových údajů Původní znění Zákona  Možno zasílat přístupové údaje statutárnímu orgánu, vedoucímu OVM i Administrátorovi Novela 300/2008  Možno zasílat přístupové údaje pouze osobám, jimž jsou přímo určeny, tj. odstraňuje se možnost, aby byl prostředníkem administrátor. Nevyžaduje změnu funkcionality ISDS

7 Změny od 1.7.2009 § 14 - Změna způsobu financování ISDS Původní znění Zákona  provozovatel měl nárok na odměnu hrazenou uživateli ISDS Novela 300/2008  zůstává zachována odměna provozovateli ISDS (stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, tj. tak, aby pokryla oprávněné náklady a zajistila přiměřený zisk)  odměna bude hrazena z prostředků státního rozpočtu - kapitola „Všeobecná pokladní správa - VPS“.  doručování dokumentů OVM – OVM, OVM-PO/FO v případech, kdy bude vůči těmto osobám činěn veřejnoprávní úkon, bude hrazeno VPS,  úkony PO/FO-OVM budou bezplatné  „privátní“ komunikace PO/FO bude zpoplatněna Nevyžaduje změnu funkcionality ISDS

8 Změny od 1.7.2009 § 15 - Změna kompetencí poskytovatelů dat Původní znění Zákona  správní orgány měly informovat správce ISDS pouze o výmazech podnikajících fyzických nebo právnických osob z evidence, což nebylo dostačující Novela 300/2008  správní orgány musí informovat správce ISDS - o zápisech takovýchto osob do jimi vedených evidencí, - o údajích v těchto evidencích vedených, které jsou potřebné pro provoz ISDS, - o změnách v evidencích.  správní orgány musí poskytovat dodávat správci ISDS jimi držené údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nevyžaduje změnu funkcionality ISDS

9 Změny od 1.7.2009 § 20 - povinnost MV zveřejňovat seznam DS OVM a jejich organizační struktury Ministerstvo vnitra musí zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup  seznam datových schránek OVM, FO a PO, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy  organizační struktury těchto subjektů Uvedené subjekty o svých organizačních strukturách a jejich změnách musí Ministerstvo vnitra bezodkladně informovat. S největší pravděpodobností budou org. struktury subjektů zveřejňovány mimo systém ISDS.

10 Změny od 1.7.2009 §§ 22), 23), 24) - Autorizovaná konverze Původní znění Zákona  zákaz provádět autorizovanou konverzi dokumentů u dokumentu, který je již konvertovaným dokumentem.  nutno dodržet podmínku, aby dokument, který má být konvertován, obsahoval časové razítko. Novela Zákona  I konvertovaný dokument bude možné konvertovat, tj. dokument bude možno neomezeně převádět z listinné podoby do podoby datové zprávy a naopak  Konvertovat je možno i dokumenty obsažené v datové zprávě, které časové razítko nemají. Nevyžaduje změnu funkcionality ISDS

11 Změny od 1.7.2009 § 26a), b) a c) - Zvýšení ochrany ISDS Novela zákona zavádí nové skutkové podstaty přestupků a jiných správních deliktů týkajících se rozesílání  nevyžádaných obchodních sdělení  obtěžujících sdělení (spamy)  škodlivých programů (virů) Přestupek - sankce do 20.000 Delikt – sankce do 20 000.000 Funkci správního orgánu projednávajícího tyto delikty bude vykonávat Ministerstvo vnitra (povinnost zahájit řízení do 2 let, po 10-ti letech zaniká odpovědnost za delikt) Nevyžaduje změnu funkcionality ISDS

12 Změny od 1.7.2009 § 31) - Automatická aktivace DS Novela zákona upravuje i způsob dodání přístupových údajů k datovým schránkám subjektů existujících v okamžiku nabytí účinnosti zákona, jimž budou datové schránky zřízeny obligatorně.  Všem OVM, PO budou přístupové údaje uloženy po dobu 90 dnů v příslušné provozovně ČP. Po tuto dobu si je může adresát vyzvednout.  Všem OVM a PO (popř. PO/FO s fcí. OVM) se DS zpřístupní přihlášením statutárního orgánu, respektive vedoucího orgánu veřejné moci nebo automaticky dnem 1. listopadu 2009. Nevyžaduje změnu funkcionality ISDS

13 Změny od 1.7.2009 § 29 - Přihlašování do ISDS Systémovým certifikátem Systémový certifikát umožní systému spisové služby či jiné elektronické aplikace přihlásit se do datové schránky  usnadní způsob přihlášení do ISDS zejména velkým institucím, které užívají spisové služby  nebude nutné využívat webového rozhraní a přihlašování do schránky statutárním orgánem, vedoucím orgánu veřejné moci, případně administrátorem  Jedním SC bude možno se přihlásit do více DS, bude možno souběžně být připojen do DS prostřednictvím SC i webového rozhraní Vyžaduje změnu funkcionality ISDS.

14 Změny od 1.1.2010 §§ 1) a 2) Dodávání datových zpráv mezi PO a FO – privátní komunikace Původní znění Zákona  využívat DS bylo možno jen tehdy, kdy jednou ze stran (adresát, odesílatel) bylo OVM (§1, odst. 1) Novela 300/2008  Novela 300/2009 – umožňuje využívat DS ke komunikaci mezi PO/FO x FO/PO - ČP umožní tuto funkcionalitu na vyžádání - služba bude placena - náklady hradí odesílatel - pro zajištění plynulého provozu – postupný „nájezd“ (od 1.1.2010 pouze fakturace a žádosti o zaplacení, od 1.7.2010 plný provoz) Vyžaduje změnu funkcionality ISDS – technické řešení odloženo po 1.7.2009

15 Technické změny  Předsíň – bude sloužit pouze pro definování pravomocí – administrátora, pověřených osob, v rámci předsíně se bude objevovat formulář s požadovanými údaji – doručovací adresy, detailnější informace o osobách administrátora, pověřených osob, s největší pravděpodobností nebude součástí informace o struktuře úřadu  Testy spisových služeb budu probíhat od 15.6.2009 na adrese https://pilot.czebox.cz. V současné době dostávají email s potřebnými informacemi a dokumentací k další fázi testování. Jedná se cca o 120 subjektů, mezi kterými figurují jak ti, co podepsali memorandum, tak ti, co se přihlásili do veřejného testování pro dodavatele po 1.6.2009. https://pilot.czebox.cz  Více DS – bude zřízeno v ISDS  Formáty DZ, které bude možno rozesílat budou stanoveny přesným výčtem (nepůjde jen o negativní vymezení)  Provoz ISDS – bude fungovat na adrese www.mojedatovaschranka.czwww.mojedatovaschranka.cz  Přihlášení 1 syst. certifikátem do více DS, lze být zároveň připojen do DS prostřednictvím webového rozhraní  Systém ISDS bude mít funkce i pro „slabozraké“

16 Technické změny  B2B privátní komunikace – bude až k 1.1.2010  Bude zavedena funkcionalita – nelze doručit „fikcí“  Hromadné dotazy a hromadné ukládání přečtených zpráv – k 1.1.2010  Znepřístupnění přístupových údajů po telefonu (patrně k 1.1.2010)  Od 22.6.2009 budou fungovat call centra (sloučené O2, MV i ČP)  Na www.datoveschranky.info budou k dispozici vyhlášky i znění Zákonawww.datoveschranky.info  Využití testovací adresy pro spisové služby – bude probíhat i po 1.7.2009  Formulář na jehož základě budou subjekty elektronicky zasílat aktualizace údajů – k 1.1.2010  Bude zavedena funkcionalita přepínání PO/FO-OVM. Zneužití nebude mít ISDS možnost sledovat.

17 Další změny Vyhlášky – jsou schváleny, bude vypuštěno omezení konverze v rozsahu 50 stran textu Rozesílání obálek s přístupovými údaji po 1.7.20009 – nejprve OVM (cca 8.000), následně akciové společnosti (20.000), VIP klienti (priority stanoví MV), naposledy - Všechny subjekty budou obesílány dle abecedního pořadí Konverze z moci úřední (pro vlastní potřebu úřadu) bude možno provádět pouze prostřednictvím CzechPoint&Office (nikoli jinými aplikacemi), provoz bude zdarma – úřad si ale musí zřídit přístup do tohoto prostředí Doručenka i dodejka nebudou součástí DZ, ale budou samostatnou zprávou, která se zobrazí v ISDS (obdoba písemného doručení)

18 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Novela Zákona 300/2008. Změny novely zákona 300/2008 Novela zahrnuje změny k ● 1.7.2009 ● 1.1.2010 Cílem novely ●zvýšení komfortu uživatelů (více DS,"

Podobné prezentace


Reklamy Google