Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13.9.2014 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13.9.2014 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1."— Transkript prezentace:

1 13.9.2014 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1

2 www.rr-jihozapad.cz 17. výzva pro předkládání projektů Datum vyhlášení 17. výzvy: - 27.7.2011 Datum zahájení příjmu projektových žádostí: - 27.7.2011 Ukončení příjmu projektových žádostí: - 30.9.2011 do 12h Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ: - přelom leden/únor 2012 Datum ukončení fyzické realizace projektu: - 30.6.2013

3 www.rr-jihozapad.cz Alokace 17. výzvy dle podporovaných aktivit VýzvaAktivitaAlokace celkem v Kč 27.7.2011 – 30.9.2011 do 12h Výstavba, rekonstrukce sportovně- rekreační vybavenosti 270.000.000,- Kč Ekologicky šetrné formy turistiky 50.000.000,- Kč

4 www.rr-jihozapad.cz Zaměření kola výzvy 4 vymezené turistické lokality regionu NUTS II Jihozápad: Kralovicko a Bezdružicko – ORP Kralovice, ORP Nýřany, ORP Stříbro Český les – ORP Domažlice, ORP Horšovský Týn, ORP Tachov, ORP Stříbro Blatensko – ORP Nepomuk, ORP Blatná, ORP Písek, ORP Strakonice - Česko-rakouské pohraničí České Kanady, jižního Třeboňska a Novohradských hor – ORP Dačice, ORP Jindřichův Hradec, ORP Kaplice, ORP Trhové Sviny, ORP Třeboň

5 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Podporované aktivity - Rekonstrukce a výstavba sportovně-rekreační vybavenosti – víceúčelová hřiště, sportovní areály, poznávací a zábavní prostory a parky, koupaliště, sjezdovky, golfová hřiště s důrazem na zlepšení turistické nabídky v případě špatného počasí (sportovně- rekreační vybavenost nezahrnuje ubytovací kapacity!!!) - Ekologicky šetrné formy turistiky – cykloturistika, pěší turistika, vodácká turistika, venkovská turistika, hipostezky

6 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Vodácká turistika - Přístaviště, kotviště, vaziště, sociální zařízení, doplňková sportovně-rekreační infrastruktura -Aktivity týkající se vodácké turistiky je možné realizovat na níže uvedených nejatraktivnějších vodních tocích regionu Jihozápad: -Berounka -Otava -Lužnice -Nežárka -Vltava -Vodácká turistika nezahrnuje ubytovací kapacity, vodní toky nezahrnují vodní nádrže na nich umístěné

7 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Cykloturistika -Postupné budování páteřních koridorů – dálkových cyklotras, které propojují území se sousedními kraji a státy – Vltavská cyklostezka, Otavská cyklostezka, Česko – rakouská příhraniční cyklostezka, cyklotrasa č. 32 Greenways Praha – Wien, cyklotrasa č. 3 Praha – Plzeň – Regensburg, cyklotrasa č. 37 Panevropská cyklotrasa, cyklotrasa č. 36 Magistrála Český les, cyklotrasa č. 33 Šumavská magistrála -Výstavba místních a regionálních cyklostezek a budování specifických produktů pro terénní turistiku, tzv. singltrack s převažujícím místem realizace v definovaných oblastech a obcích = alespoň 70% podíl z celkového úseku musí být veden v rámci katastrálního území definovaných obcí.

8 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Cykloturistika V souvislosti s touto aktivitou lze podpořit i tzv. doprovodnou infrastrukturu – odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, značení. -Singltrack (stezka pro horská kola) = cesta o šířce do 1,8m s přírodním povrchem, nesmí nikdy stoupat víc než polovinu sklonu spádnice a úsek trasy by nikdy neměl mít celkový sklon více než 15%.

9 www.rr-jihozapad.cz Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Dobrovolné svazky obcí podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle § 23 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Oprávnění žadatelé

10 www.rr-jihozapad.cz Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 3/2002 Sb., č. 227/1997 Sb. Malé a střední podniky podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, subjekty podnikající minimálně 2 roky Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f až 20i občanského zákoníku s tím, že podnikají minimálně 2 roky Oprávnění žadatelé

11 www.rr-jihozapad.cz Velikost projektu Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů: Sportovně-rekreační vybavenost: 2.000.000,- Kč Ekologicky šetrné formy turistiky – 1.000.000,- Kč Maximální přípustná výše dotace na jeden projekt není stanovena.

12 www.rr-jihozapad.cz Veřejná podpora Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto 4 podmínek, které musí být naplněny současně: –Podpora je poskytnuta z veřejných zdrojů –Udělení podpory zvýhodňuje určité podnikání či odvětví výroby –Podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže –Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

13 www.rr-jihozapad.cz Regionální investiční podpora „RIP“ Jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů související s pořízením majetku. Dále jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. investici do hmotného a nehmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny Uznatelné aktivity: založení nového či rozšíření stávajícího objektu žadatele (novostavba, přístavba, přestavba, modernizace), změna užívání stávajícího objektu. V rámci RIPu nelze hradit obecně neinvestiční výdaje a služby, např. provozní náklady, výdaje na administraci, řízení projektu, publicitu, apod.

14 www.rr-jihozapad.cz De minimis Je podpora malého rozsahu dle nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES. Celková výše pomoci udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout 200.000 EUR (100.000 EUR v případě subjektu působícího v silniční dopravě) během tříletého fiskálního období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. Aktuální kurz pro přepočet Kč/EUR je 24,479 Kč/1 EUR

15 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě, že projekt nezakládá VP Projekty nezakládající veřejnou podporu RRŽadatel Projekty krajů, obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, svazků obcí a veřejnoprávních NNO 85%15% Projekty soukromoprávních NNO a MSP 87%13%

16 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě předložení projektu v režimu „RIP“ Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory („RIP“) RRŽadatel Projekty krajů, obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, svazků obcí a veřejnoprávních NNO 30%70% Projekty středních podnik ů 40%60% Projekty malých podniků 50%

17 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě předložení projektu v režimu de minimis Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu de minimis RRŽadatel Projekty krajů, obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, svazků obcí a veřejnoprávních NNO 85%15% Projekty soukromoprávních NNO 87%13% Projekty malých podniků 56%44% Projekty středních podniků 46%54%

18 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz Etapizace projektu Projekt je možné koncipovat jako víceetapový, tj. rozdělit na dílčí části z důvodu podávání žádosti o platbu za každou etapu samostatně. Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální celkové způsobilé výdaje každé etapy jsou stanoveny na 2.000.000,- Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce, tzn. žadatel může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce max. čtyři.

19 www.rr-jihozapad.cz Způsobilé výdaje Způsobilý výdaj je náklad, který je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí rozpočtu, který je předložen v žádosti o podporu projektu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Způsobilé výdaje musejí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: - hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu - účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu - efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu Výdaje musejí být identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné účetními doklady – správně zaúčtované, podložené objednávkou či smlouvou.

20 Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek: 1) výdaje vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu, kdy žadatel předkládá žádost o platbu 2) výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR Postup při veřejných zakázkách Žadatel je povinen řídit se: Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Závaznými postupy pro zadávání zakázek mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

21 www.rr-jihozapad.cz Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty realizované v režimu de minimis: Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po 1. 1. 2007. Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimu RIP: Způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. od data přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti. Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu, který je zveřejněn na stránkách www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz Způsobilé výdaje

22 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz pořízení pozemků, celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce pořízení staveb formou nákupu, cena stavby může být započtena maximálně do výše 15% celkových způsobilých výdajů na projekt odstranění staveb Hlavní způsobilé výdaje

23 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika) jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb CR (např. informační technologie), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok Hlavní způsobilé výdaje

24 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, jejichž vstupní cena je vyšší než 60.000,- Kč a mají provozně- technické funkce delší než 1 rok pořízení samostatných movitých věcí, popř. souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok náklady na úpravu veřejných prostranství výdaje na přípravu projektové žádosti, projektovou dokumentaci stavby, odborné a znalecké posudky, studie v souvislosti s přípravou dokumentace k žádosti, zpracování žádosti a výdaje spojené s výběrovým řízením - maximálně do 5 % celkových způsobilých výdajů – pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!! Hlavní způsobilé výdaje

25 www.rr-jihozapad.cz služby: výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad výdaje na audit projektu (je-li vyžadován Řídícím orgánem) výdaje na odborné a znalecké posudky (součást výdajů na přípravu projektové žádosti) – max. 1 % z celkových způsobilých výdajů, max. však do 300 000,- Kč Hlavní způsobilé výdaje

26 www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz výkup budov určených k demolici služby: - výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství - výdaje na účetnictví vztahující se k projektu -výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor - max. 3 % z celkových způsobilých výdajů na skutečně provedené stavební práce osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu uvedených v žádosti o dotaci) Poznámka: Metodické oznámení číslo 12, revize č. 3 Vedlejší způsobilé výdaje (max. 10% celkových způsobilých výdajů projektu)

27 www.rr-jihozapad.cz opravy budov a komunikací leasing odpisy úroky režijní náklady (zejména na nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, telefon, fax, internet, úklid a údržbu) věcné příspěvky nákup použitého zařízení drobný hmotný majetek Nezpůsobilé výdaje

28 www.rr-jihozapad.cz služby pokud je projekt realizován v režimu RIP stavební práce svépomocí náklady na zpracování projektové žádosti a jejich příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu (či pod jiné položky v rámci rozpočtu) a budou převyšovat 5% CZV Supervizní řízení projektu zajišťované externím subjektem (dohled nad obsahovým, ekonomickým či technickým souladem) – Metodické oznámení č. 12, revize č. 3 Nezpůsobilé výdaje

29 www.rr-jihozapad.cz Příprava projektové žádosti

30 www.rr-jihozapad.cz Žádost je elektronický formulář, který je žadateli k dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese: www.rr-jihozapad.cz www.euzadost.cz www.eu-zadost.cz Projektová žádost

31 www.rr-jihozapad.cz doklad o právní subjektivitě – dle typu žadatele - doklad o přidělení IČ, zřizovací listina, výpis z OR ne starší 90 dní před registrací projektové žádosti, živnostenské oprávnění !!!Všechny nestátní neziskové organizace předloží čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO, které je umístěno na www.rr-jihozapad.cz jako součást dokumentace pro danou výzvu. Veřejnoprávní/soukromoprávní charakter subjektu má vliv na výši dotacewww.rr-jihozapad.cz !!!Žadatel typu MSP předkládá čestné prohlášení o tom, že je malým/středním podnikem. Formulář čestného prohlášení je součástí dokumentace k dané výzvě a je umístěn na www.rr-jihozapad.cz.www.rr-jihozapad.cz Povinné přílohy žádosti

32 www.rr-jihozapad.cz podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele – výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní, snímek z KN, jiné právo posouzení vlivu projektu na životní prostředí – stanoviska EIA a NATURA 2000 územní rozhodnutí s nabytou právní mocí – jednotlivé formy dokumentů vymezeny v PPŽ Povinné přílohy žádosti

33 www.rr-jihozapad.cz projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí včetně rozpočtu podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu – závazná osnova dle výše CZV projektu doklad o finančním krytí projektu, respektive minimálně prvních dvou etap v případě etapizace projektu – Usnesení zastupitelstva, závazný úvěrový příslib Povinné přílohy žádosti

34 www.rr-jihozapad.cz podrobný rozpočet projektu (s uvedením jednotek a jednotkových cen) stavba + soubory samostatných movitých věcí. Jako příloha tohoto rozpočtu bude doložen výkaz výměr, na základě kterého byl rozpočet sestaven. osvědčení o registraci DPH – pouze v případě plátců DPH soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst – IPRM mohou v rámci ROP NUTS II Jihozápad předkládat pouze města nad 50 tis. obyvatel, dílčí projekty jsou vymezeny v seznamu, který je veden městem Plzeň – v této výzvě nerelevantní čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem – formulář k dispozici na www.rr-jihozapad.cz Usnesení zastupitelstva o preferencích kraje ohledně projektu - předložený projekt odpovídá prioritám kraje, resp. naplňuje jeho cíle – bodové zvýhodnění v rámci věcného hodnocení projektů Specifické povinné přílohy

35 www.rr-jihozapad.cz Přílohy předkládané nejdéle před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace stavební povolení s nabytím právní moci a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu stavby aktuální doklad o finančním krytí projektu – úvěrová smlouva smlouva o vedení účtu/podúčtu žadatele doklad o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení tzv. jiného práva – nutno doložit již smlouvu platnou a účinnou, MO č. 20 Tyto přílohy je žadatel povinen předložit v případě doporučení k financování 25 pracovních dní od schválení usnesení o výběru projektů VRR!

36 www.rr-jihozapad.cz Žadatel předkládá vytištěný výstup elektronické žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na: Územní odbor implementace programu Plzeň Oddělení administrace žádostí Poděbradova 2842/1 301 00 Plzeň Místo a způsob doručení žádosti

37 www.rr-jihozapad.cz Vzor formuláře předávacího protokolu je k dispozici na www.rr- jihozapad.czwww.rr- jihozapad.cz Žadatel předkládá tištěný výstup žádosti a přílohy ve dvou pare – v jednom originále/ověřené kopii a v jedné prosté kopii. Obálka je v místě spoje přelepena samolepkou s podpisem, případně s razítkem statutárního zástupce. Na obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7. Místo a způsob doručení žádosti

38 www.rr-jihozapad.cz Administrativní postupy v rámci ROP NUTS II Jihozápad

39 www.rr-jihozapad.cz 1. Vyhlášení Výzvy (27.7.2011) 2. Předkládání Žádostí o podporu (27.7.2011 – 30.9.2011 do 12.00 hod.) 3. Hodnocení projektů 4. Schválení seznamu projektů při zasedání Výboru RR

40 www.rr-jihozapad.cz 5. Analýza rizik, kontrola ex-ante, doklady nutné před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (OKČ/OKP) 6. Smlouva o poskytnutí dotace (podpisem Smlouvy se z žadatele stává příjemce) Pravidlo n+3 pro období 2007-2010, Pravidlo n+2 pro období 2011-2013 7. Předložení průběžné monitorovací zprávy 8. Ukončení realizace projektu/etapy

41 www.rr-jihozapad.cz 10. Administrativní kontrola Žádosti o platbu a fyzická kontrola v místě realizace projektu dle Smlouvy 9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu 11. Převod finančních prostředků na účet příjemce 12. Monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu

42 www.rr-jihozapad.cz Hodnocení projektů

43 www.rr-jihozapad.cz a) Hodnocení formálních náležitostí projektu Možné důvody pro vyzývání žadatelů: Žádost není řádně vyplněna – tzn. nejsou vyplněny všechny předepsané údaje Nejsou doloženy všechny povinné přílohy vč. stanoveného počtu Žádost a přílohy, u kterých je to vyžadováno, nejsou řádně podepsány statutárním zástupcem žadatele, případně jím pověřeným zástupcem, není doložena plná moc pověřenému zástupci. Nedoložení nebo neúplné doložení příloh, které se týkají hodnocení finančního zdraví žadatele (daňová přiznání za poslední dvě účetní období) I. stupeň hodnocení

44 www.rr-jihozapad.cz Nedoložení stanovisek EIA, NATURA 2000 Nedoložení projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu Chybějící podpis statutárního zástupce v Benefitové žádosti nebo na položkovém rozpočtu Nedostatečné prokázání vlastnických vztahů

45 www.rr-jihozapad.cz b) Hodnocení přijatelnosti projektů Možné důvody pro vyřazení projektu: Projekt není v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad nebo v souladu s oprávněnými aktivitami definovanými v PPŽ Projekt se nevztahuje pouze na jednu oblast podpory Projekt nemá hlavní dopad na území definovaném v PPŽ Projekt je v rozporu s legislativou ČR a EU, zejména např. v oblasti zadávání veřejných zakázek a pravidel veřejné podpory (výjimka u RIP a režimu de minimis)

46 www.rr-jihozapad.cz Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce uvedenou v PPŽ Datum ukončení fyzické realizace projektu překračuje datum uvedený v příslušné výzvě, fyzická realizace projektu je zahájena ve lhůtě delší než 6 měsíců od podpisu Smlouvy (harmonogram administrace viz dále) Výše celkových způsobilých výdajů projektu je nižší než minimální výše celkových způsobilých výdajů uvedená v příslušné výzvě Požadovaný příspěvek přesahuje procentuální výši příspěvku z celkových způsobilých výdajů na projekt uvedenou v příslušné výzvě Minimální výše celkových způsobilých výdajů etapy je nižší než 2 mil. Kč Struktura způsobilých výdajů porušuje limity pro jednotlivé skupiny výdajů stanovené v PPŽ Zvolené indikátory projektu nejsou v souladu s cíli projektu

47 Indikátory pro oblast 3.1 Název indikátoru Jednotka Hlavní Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotraspočet km Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěšípočet km Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem počet Počet nových sportovně rekreačních zařízenípočet Vedlejší Délka rekonstruovaných cyklostezekpočet km Délka nových a zrekonstruovaných vodních cestpočet km Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišťpočet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - muži počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - ženy počet Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízenípočet

48 Harmonogram administrace 17. kola výzvy Činnost Počet prac. dnů od ukončení předchozí činnosti Počet prac. dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Konkrétní data pro 17. výzvu Ukončení příjmu žádostí 0030.9. 2011 Hodnocení formálních náležitostí + 202031.10. 2011 Hodnocení přijatelnosti + 153522.11. 2011 Věcné hodnocení projektů + 387316.1. 2012 Zpracování podkladů pro VRR + 37619.1. 2012 Zasedání VRR + 58126.1. 2012 Analýza rizik + 10919.2. 2012 Kontroly ex – ante + 151061.3. 2012 Kompletace a podpis smluv + 251315.4. 2012

49 www.rr-jihozapad.cz Systém čtyř kategorií kritérií: Předkladatel (10%) – finanční zdraví žadatele, kompetence a zkušenosti, formální zpracování projektu Kvalita projektu (40%) – realizovatelnost projektu, kvalita zpracování, udržitelnost, řízení rizik Význam projektu (40%) - naplňování závazných indikátorů programu, soulad projektu s rozvojovými dokumenty Horizontální kritéria (10%) - životní prostředí, rovné příležitosti, rozvoj informační společnosti II. stupeň hodnocení Věcné hodnocení projektu

50 www.rr-jihozapad.cz Tento stupeň hodnocení se týká pouze projektů doporučených k financování. Hodnocení rizik proběhne do 10 pracovních dnů a fyzická kontrola ex – ante do 25 dnů od schválení Usnesení o výběru projektů ve VRR. 1.1 III. stupeň hodnocení Hodnocení rizik

51 www.rr-jihozapad.cz 1.Příručka pro žadatele 2. Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ 3.Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Informace pro žadatele

52 www.rr-jihozapad.cz 4.Metodick á ozn á men í 5.Soubor výběrových krit é ri í 6.Pravidla pro publicitu 7.Př í ručka Benefit7 8.Ře š en í problematiky veřejn é podpory v Region á ln í m operačn í m programu regionu soudržnosti Jihoz á pad 9.Studie IPR Ú http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro- zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapadhttp://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro- zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapad 10. www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz 11. E-mailov é, telefonick é a osobn í konzultace s referenty OAP Informace pro žadatele

53 www.rr-jihozapad.cz Územní odbor implementace programu Plzeň Poděbradova 2842/1 301 00 Plzeň Mgr. Daniel Svoboda (pro prioritní osu 1 - Dostupnost center) svoboda@rr-jihozapad.cz 389 058 632 Ing. Zdeňka Berková (pro prioritní osu 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí) berkova@rr-jihozapad.cz389 058 634 Ing. Jitka Dobrovská (pro prioritní osu 3 – Rozvoj cestovního ruchu) dobrovska@rr-jihozapad.cz389 058 643 Kontakty pro konzultace

54 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost Ing. Jitka Dobrovská


Stáhnout ppt "13.9.2014 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci výzvy zaměřené na IPRÚ - OP 3.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google