Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOTERAPIE je … Kterými – a proč právě těmi?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOTERAPIE je … Kterými – a proč právě těmi?"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOTERAPIE je … Kterými – a proč právě těmi?
„léčba psychologickými prostředky“ Otázka: Kterými – a proč právě těmi? Odpovědi nabízejí PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY …

2 Dva teoretické zdroje psychoterapie
Psychologie osobnosti a mezilidských vztahů Psychologie mezilidského komunikačního působení Které osobnostní a vztahové kvality a děje jsou klíčové pro vznik a trvání přítomné poruchy a pro vyvolání léčebné změny a které jsou pak až na nich závislé? Které způsoby komunikace jsou za daných okolností nejvhodnější pro terapeuticky žádoucí ovlivnění člověka v klíčové osobnostní či vztahové kvalitě a dění? Tím se psychoterapeutické směry navzájem teoreticky liší … a o toto půjde dále!

3 Člověk je tvor rozumný…
TRADIČNÍ OBRAZ O ČLOVĚKU PŘEVLÁDAJÍCÍ V PSYCHOLOGII DO PŘEDMINULÉHO STOLETÍ Člověk je tvor rozumný… tj. řídící se ROZUMEM při rozpoznávání a ovládání své VŮLE, svých ŽÁDOSTÍ, svého KONÁNÍ Duševní nemoc = „pozbytí rozumu“ Léčba = obnovení (vlády) rozumu

4 Antropologická východiska novodobýrch psychoterapeutických přístupů a směrů
Co v člověku vládne, co určuje běh jeho prožívání a počínání? SEBEPROŽÍVÁNÍ ! NE! SOCIALIZACE ! NE! ROZUMOVÉ POZNÁNÍ A VŮLE ??? TĚLESNÉ DĚNÍ ! NE! ABREAKCE PUDŮ ! NE! OSVOJOVÁNÍ REAKCÍ ! NE!

5 „Návrat rozumu“ do psychologie osobnosti a do psychoterapie
Obnovený důraz na racionální či kognitivní založení, tj. na rozhodující úlohu „myšlení“ v duševní normalitě i patologii, se teoreticky rehabilitoval a prosadil se mezi doposud převládající teoretické důrazy v posledním půlstoletí počínaje 50. lety. Oproti své někdejší strategii spíš spekulativního pojmového rozboru duševního dění, jeho poruch a jejich nápravy se tento přístup navrátil s nově propracovanou strategií empiricky založeného rozboru a experimentálně založenou strategií léčby. Stal se tím pro některé směry vítaným spojencem k rozšiřování nebo propojování jejich dosavadních „těžišť“ v tomto ohledu, pro jiné respektovaným nebo bagatelizovaným konkurentem. Přitom zaujal v poli psychologie, psychopatologie a psychoterapie již nikoli ústřední, nýbrž poměrně rovnocenné postavení vůči svým někdejším teoretickým soupeřům a „myšlení“ opět zaujalo své místo v sestavě předpokládaných rozhodujících činitelů v psychoterapii.

6 Současné hlavní osobnostní důrazy v poli psychoterapeutických přístupů
SEBE- PROŽÍVÁNÍ MYŠLENÍ PUZENÍ CHOVÁNÍ E M O C E

7 Pole psychoterapie: osy zvolené pro uspořádání různých teoretických směrů v psychoterapii
VĚDOMÍ PODLE DŮRAZU NA: N I T R O VNĚJŠEK NEVĚDOMÍ

8 Pole psychoterapie: osy uspořádání, východiska a typy teoretických přístupů v psychoterapii
VĚDOMÍ PROŽÍVÁNÍ SEBE POZNÁVÁNÍ SVĚTA HUMANI-STICKÉ KOGNI- TIVNÍ N I T R O VNĚJŠEK PSYCHODY-NAMICKÉ BEHAVIO-RÁLNÍ PUDOVÁ MOTIVACE ZPEVNĚNÍ CHOVÁNÍ NEVĚDOMÍ

9 Obsahové „pokrytí“ oproti „těžišti“ psychoterapeutických směrů
VĚDOMÍ N I T R O VNĚJŠEK NEVĚDOMÍ Každý psychoterapeutický směr se nutně vyrovnává s celou oblastí duševního dění, avšak svým „těžištěm“ odkazuje na to, co pokládá za základní a rozhodující pro ně, pro vznik poruch a pro jejich léčbu.

10 Pole psychoterapie: další možné „rozměry“ psychoterapeutických směrů
„ROZSAH“ OBSAHOVÉHO TĚŽIŠTĚ „DOSAH“ VĚCNÉ PROPRACOVANOSTI VĚDOMÍ N I T R O VNĚJŠEK KOMBINACE RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ V JEDNOM SMĚRU NEVĚDOMÍ „HLOUBKA“ PONORU V ČASE DO MINULA ČI „DÁLKA“ VÝHLEDU DO BUDOUCNA

11 Rozměr dimenzionálního přesahu mezi odlišnými „rovinami“ života člověka
DUCHOVNÍ „volní“ „správné“ SVĚDOMÍ „já mám“ DUŠEVNÍ „prožitková“ „účinné“ „příjemné“ VĚDOMÍ „já chci“ NEVĚDOMÍ „musím“ TĚLESNÁ „hmotná“ „nutné“ ORGANISMUS „je možno“ FYZIOLOGIE „je nutno“

12 Pole psychoterapie: mimopsychologické zdroje
NOOLOGIE: „NOÚS“ EXISTEN-CIÁLNÍ VŮLE VNĚJŠEK N I T R O PROŽÍVÁNÍ SEBE POZNÁVÁNÍ SVĚTA HUMANI-STICKÉ KOGNI- TIVNÍ BIOLOGIE: „BIOS“ PSYCHODY-NAMICKÉ BEHAVIO-RÁLNÍ BIO-PSYCHO-LOGICKÉ ŽIVOT PUDOVÁ MOTIVACE ZPEVNĚNÍ CHOVÁNÍ

13 Psychoterapeutické přístupy: určující funkce
S M Y S L SEBEREA- LIZACE ORIENTACE EXISTEN-CIÁLNÍ HUMANI-STICKÉ KOGNI- TIVNÍ PSYCHODY-NAMICKÉ BEHAVIO-RÁLNÍ BIO-PSYCHO-LOGICKÉ ABREAKCE ADAPTACE P Ř E Ž I T Í

14 Výkladová „těžiště“ tradičních směrů
boss binswanger yalom frankl glasser Jména představitelů různých přístupů jsou vybrána hlavně na základě odkazů v Kratochvílových „Základech psychoterapie“. Malá první písmena ve jménech naznačují, že nejde o díla jednotlivých osob, nýbrž o směry, které z jejich výchozí podoby na ně navazující další tvůrci dále rozvíjejí a proměňují. längle may ellis maslow beck meichenbaum rogers perls polster watzlawick selvini ludewig adler berne jung kohut fromm sullivan horney mjasiščev bandura klein kernberg lazarus eysenck wolpe watson skinner janetfreud rank reich lowen pavlov salter

15 Psychoterapeutické směry: vývojové posuny
EXISTENCIÁLNÍ TERAPIE RACIONÁLNÍ TERAPIE ET FENOMENOLOGICKÉ TERAPIE FE RT HUMANISTICKÉ TERAPIE KOG.-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE HU KB TERAPIE SOCIÁLNÍM UČENÍM JU SU NEOBEHAVIORÁLNÍ TERAPIE NA NB NEOPSYCHOANALÝZA JUNGOVSKÁ TERAPIE PA BE BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE PSYCHOANALÝZA BR BIOPSYCHOL. A REFLEXNÍ TERAPIE

16 Tendence ve vývoji psychoterapeutických směrů a metod v posledním půlstoletí
Teoretická východiska a pojetí odlišných směrů se spojují a tím se mnohé směry teoreticky sbližují a postupně zčásti prostupují. Nově se vyhraňující tzv. integrující směry spojují zpravidla dva či tři dřívější teoretické a metodické přístupy nebo důrazy; vytvoření jednotné psychoterapeutické teorie dnes není pravděpodobné. V podstatě shodné praktické psychoterapeutické postupy se stále častěji užívají v různých směrech, byť s odlišným teoretickým výkladem a zdůvodněním. Obliba v užívání praktických psychoterapeutických metod stále výrazněji polarizuje výlučné upřednostňování postupů založených na jedné straně ve spontánním emočním a tělesném prožívání, na druhé straně v plánovitém racionálním zpracování a jednání.

17 Z á v ě r e m : Celkový obraz o vývoji psychoterapeutických přístupů a směrů v moderní době => DÁLE 1 – 4 =>

18 Spontánní vývoj v „teoretickém poli těžišť psychoterapeutických přístupů“, představovaný vznikáním a proměnami konkrétních směrů, průběžně směřuje k vyvažování jejich obsahových důrazů. SEBE- PROŽÍVÁNÍ VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ VNĚJŠEK N I T R O PUZENÍ CHOVÁNÍ MYŠLENÍ

19 V předminulém půlstoletí měl tento vývoj podobu „odstředivé“ polarizace teoretických a metodických důrazů na jednotlivé oblasti psychologických zdrojů vznikání a průběhu poruch a jejich léčby. VĚDOMÍ SEBE- PROŽÍVÁNÍ MYŠLENÍ !!! N I T R O VNĚJŠEK CHOVÁNÍ PUZENÍ NEVĚDOMÍ

20 V minulém půlstoletí se směr tohoto vývoje obrací v probíhajícím „dostředivém“ obsahovém sbližování, propojování a vzájemném přejímání psychologických důrazů v několika vývojových liniích. NEVĚDOMÍ VNĚJŠEK N I T R O VĚDOMÍ SEBE- PROŽÍVÁNÍ PUZENÍ CHOVÁNÍ MYŠLENÍ ?

21 4. Otázka k pozorovanému vývojovému „pohybu směrů“:
(A) Probíhá touto cestou pouze jedno nezbytné stadium počátečního ustalování oboru novodobé psychoterapie? NEBO (B) Bude nadále tento proces „pulzování“ při vzájemném vyvažování protikladných důrazů probíhat dalšími údobími nových polarizací do krajností a následného symetrického sbližování směrů? ? A ? B ?!?


Stáhnout ppt "PSYCHOTERAPIE je … Kterými – a proč právě těmi?"

Podobné prezentace


Reklamy Google