Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOTERAPIE je … „ léčba psychologickými prostředky“ Otázka: Kterými – a proč právě těmi? Odpovědi nabízejí PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY …

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOTERAPIE je … „ léčba psychologickými prostředky“ Otázka: Kterými – a proč právě těmi? Odpovědi nabízejí PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY …"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOTERAPIE je … „ léčba psychologickými prostředky“ Otázka: Kterými – a proč právě těmi? Odpovědi nabízejí PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY …

2 Dva teoretické zdroje psychoterapie Psychologie osobnosti a mezilidských vztahů Psychologie mezilidského komunikačního působení Které osobnostní a vztahové kvality a děje jsou klíčové pro vznik a trvání přítomné poruchy a pro vyvolání léčebné změny a které jsou pak až na nich závislé? Které způsoby komunikace jsou za daných okolností nejvhodnější pro terapeuticky žádoucí ovlivnění člověka v klíčové osobnostní či vztahové kvalitě a dění? Tím se psychoterapeutické směry navzájem teoreticky liší … a o toto půjde dále!

3 TRADIČNÍ OBRAZ O ČLOVĚKU PŘEVLÁDAJÍCÍ V PSYCHOLOGII DO PŘEDMINULÉHO STOLETÍ tj. řídící se ROZUMEM při rozpoznávání a ovládání své VŮLE, svých ŽÁDOSTÍ, svého KONÁNÍ Člověk je tvor rozumný… Duševní nemoc = „pozbytí rozumu“ Léčba = obnovení (vlády) rozumu

4 Antropologická východiska novodobýrch psychoterapeutických přístupů a směrů ROZUMOVÉ POZNÁNÍ A VŮLE ??? Co v člověku vládne, co určuje běh jeho prožívání a počínání? SEBEPROŽÍVÁNÍ ! NE! ABREAKCE PUDŮ ! NE! SOCIALIZACE ! NE! OSVOJOVÁNÍ REAKCÍ ! NE! TĚLESNÉ DĚNÍ ! NE!

5 „Návrat rozumu“ do psychologie osobnosti a do psychoterapie 1.Obnovený důraz na racionální či kognitivní založení, tj. na rozhodující úlohu „myšlení“ v duševní normalitě i patologii, se teoreticky rehabilitoval a prosadil se mezi doposud převládající teoretické důrazy v posledním půlstoletí počínaje 50. lety. 2.Oproti své někdejší strategii spíš spekulativního pojmového rozboru duševního dění, jeho poruch a jejich nápravy se tento přístup navrátil s nově propracovanou strategií empiricky založeného rozboru a experimentálně založenou strategií léčby. 3.Stal se tím pro některé směry vítaným spojencem k rozšiřování nebo propojování jejich dosavadních „těžišť“ v tomto ohledu, pro jiné respektovaným nebo bagatelizovaným konkurentem. 4.Přitom zaujal v poli psychologie, psychopatologie a psychoterapie již nikoli ústřední, nýbrž poměrně rovnocenné postavení vůči svým někdejším teoretickým soupeřům a „myšlení“ opět zaujalo své místo v sestavě předpokládaných rozhodujících činitelů v psychoterapii.

6 Současné hlavní osobnostní důrazy v poli psychoterapeutických přístupů SEBE- PROŽÍVÁNÍ MYŠLENÍ PUZENÍCHOVÁNÍ

7 Pole psychoterapie: osy zvolené pro uspořádání různých teoretických směrů v psychoterapii VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ VNĚJŠEKN I T R O PODLE DŮRAZU NA:

8 Pole psychoterapie: osy uspořádání, východiska a typy teoretických přístupů v psychoterapii VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ VNĚJŠEKN I T R O PROŽÍVÁNÍ SEBEPOZNÁVÁNÍ SVĚTA ZPEVNĚNÍ CHOVÁNÍPUDOVÁ MOTIVACE HUMANI- STICKÉ PSYCHODY- NAMICKÉ BEHAVIO- RÁLNÍ KOGNI- TIVNÍ

9 VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ VNĚJŠEKN I T R O Obsahové „pokrytí“ oproti „těžišti“ psychoterapeutických směrů SMĚR 1 SMĚR 2 SMĚR 3 Každý psychoterapeutický směr se nutně vyrovnává s celou oblastí duševního dění, avšak svým „těžištěm“ odkazuje na to, co pokládá za základní a rozhodující pro ně, pro vznik poruch a pro jejich léčbu.

10 VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ VNĚJŠEKN I T R O „HLOUBKA“ PONORU V ČASE DO MINULA ČI „DÁLKA“ VÝHLEDU DO BUDOUCNA „DOSAH“ VĚCNÉ PROPRACOVANOSTI „ROZSAH“ OBSAHOVÉHO TĚŽIŠTĚ Pole psychoterapie: další možné „rozměry“ psychoterapeutických směrů KOMBINACE RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ V JEDNOM SMĚRU

11 Rozměr dimenzionálního přesahu mezi odlišnými „rovinami“ života člověka DUCHOVNÍ „volní“ „správné“ SVĚDOMÍ „já mám“ DUŠEVNÍ „prožitková“ „účinné“ „příjemné“ VĚDOMÍ „já chci“ NEVĚDOMÍ „musím“ TĚLESNÁ „hmotná“ „nutné“ ORGANISMUS „je možno“ FYZIOLOGIE „je nutno“

12 Pole psychoterapie: mimopsychologické zdroje VNĚJŠEKN I T R O PROŽÍVÁNÍ SEBE POZNÁVÁNÍ SVĚTA ZPEVNĚNÍ CHOVÁNÍ PUDOVÁ MOTIVACE HUMANI- STICKÉ PSYCHODY- NAMICKÉ BEHAVIO- RÁLNÍ KOGNI- TIVNÍ EXISTEN- CIÁLNÍ VŮLE BIO- PSYCHO- LOGICKÉ ŽIVOT NOOLOGIE: „NOÚS“ BIOLOGIE: „BIOS“

13 Psychoterapeutické přístupy: určující funkce HUMANI- STICKÉ PSYCHODY- NAMICKÉ BEHAVIO- RÁLNÍ KOGNI- TIVNÍ BIO- PSYCHO- LOGICKÉ EXISTEN- CIÁLNÍ ABREAKCE SEBEREA- LIZACE ORIENTACE ADAPTACE P Ř E Ž I T Í S M Y S L

14 Jména představitelů různých přístupů jsou vybrána hlavně na základě odkazů v Kratochvílových „Základech psychoterapie“. Malá první písmena ve jménech naznačují, že nejde o díla jednotlivých osob, nýbrž o směry, které z jejich výchozí podoby na ně navazující další tvůrci dále rozvíjejí a proměňují. Výkladová „těžiště“ tradičních směrů janet freud fromm sullivan horney jung perls polster rogers franklboss binswanger yalom glasser watson skinner eysenck wolpe selvini ludewig bandura ellis beck meichenbaum adler lazarus berne reich lowen pavlov salter watzlawick maslow kohut klein kernberg mjasiščev rank may längle

15 EXISTENCIÁLNÍ TERAPIE BIOPSYCHOL. A REFLEXNÍ TERAPIE PSYCHOANALÝZA BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE JUNGOVSKÁ TERAPIE NEOPSYCHOANALÝZA NEOBEHAVIORÁLNÍ TERAPIE KOG.-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE HUMANISTICKÉ TERAPIE RACIONÁLNÍ TERAPIE TERAPIE SOCIÁLNÍM UČENÍM Psychoterapeutické směry: vývojové posuny PA RT FE BE BR ET HUKB NB JUSU NA FENOMENOLOGICKÉ TERAPIE

16 Tendence ve vývoji psychoterapeutických směrů a metod v posledním půlstoletí 1.Teoretická východiska a pojetí odlišných směrů se spojují a tím se mnohé směry teoreticky sbližují a postupně zčásti prostupují. 2.Nově se vyhraňující tzv. integrující směry spojují zpravidla dva či tři dřívější teoretické a metodické přístupy nebo důrazy; vytvoření jednotné psychoterapeutické teorie dnes není pravděpodobné. 3.V podstatě shodné praktické psychoterapeutické postupy se stále častěji užívají v různých směrech, byť s odlišným teoretickým výkladem a zdůvodněním. 4.Obliba v užívání praktických psychoterapeutických metod stále výrazněji polarizuje výlučné upřednostňování postupů založených na jedné straně ve spontánním emočním a tělesném prožívání, na druhé straně v plánovitém racionálním zpracování a jednání.

17 Celkový obraz o vývoji psychoterapeutických přístupů a směrů v moderní době => DÁLE 1 – 4 => Z á v ě r e m :

18 1.Spontánní vývoj v „teoretickém poli těžišť psychoterapeutických přístupů“, představovaný vznikáním a proměnami konkrétních směrů, průběžně směřuje k vyvažování jejich obsahových důrazů. SEBE- PROŽÍVÁNÍ VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ VNĚJŠEK N I T R O PUZENÍCHOVÁNÍ MYŠLENÍ SEBE- PROŽÍVÁNÍ VĚDOMÍ NEVĚDOMÍ VNĚJŠEK N I T R O PUZENÍCHOVÁNÍ MYŠLENÍ

19 2.V předminulém půlstoletí měl tento vývoj podobu „odstředivé“ polarizace teoretických a metodických důrazů na jednotlivé oblasti psychologických zdrojů vznikání a průběhu poruch a jejich léčby. VNĚJŠEK PUZENÍ CHOVÁNÍ SEBE- PROŽÍVÁNÍ MYŠLENÍ N I T R OVĚDOMÍ NEVĚDOMÍ !!!

20 NEVĚDOMÍ VNĚJŠEK N I T R O VĚDOMÍ 3.V minulém půlstoletí se směr tohoto vývoje obrací v probíhajícím „dostředivém“ obsahovém sbližování, propojování a vzájemném přejímání psychologických důrazů v několika vývojových liniích. SEBE- PROŽÍVÁNÍ PUZENÍCHOVÁNÍ MYŠLENÍ ?

21 4. Otázka k pozorovanému vývojovému „pohybu směrů“: (A) Probíhá touto cestou pouze jedno nezbytné stadium počátečního ustalování oboru novodobé psychoterapie? ? ? B ?!? ? A (B) Bude nadále tento proces „pulzování“ při vzájemném vyvažování protikladných důrazů probíhat dalšími údobími nových polarizací do krajností a následného symetrického sbližování směrů? NEBO


Stáhnout ppt "PSYCHOTERAPIE je … „ léčba psychologickými prostředky“ Otázka: Kterými – a proč právě těmi? Odpovědi nabízejí PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY …"

Podobné prezentace


Reklamy Google