Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝCHOVNÉ ASPEKTY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝCHOVNÉ ASPEKTY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc."— Transkript prezentace:

1 VÝCHOVNÉ ASPEKTY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 Výchovné aspekty ekonomického vzdělávání 1)Podstata výchovy jako cílevědomé činnosti směřující k... 2)Výchovná stránka vzdělávání 3)Faktory ovlivňující výchovné stránky výuky ekonomických předmětů 4)Výchovné využití ekonomického učiva v jednotlivých oblastech výchovy 5)Rozvoj vybraných kvalit osobnosti žáka při výuce ekonomických předmětů 6)Působení na žáky v ekonomickém vzdělávání při odstraňování negativních rysů osobnosti 7)Metody výchovného vlivu v ekonomickém vzdělávání

3 1) Podstata výchovy jako cílevědomé činnosti směřující k... Všestrannému rozvoji osobnosti (tělesnému, duševnímu, charakterových vlastností) Rozvíjení a usměrňování aktivity vychovávaného (studijní, pracovní, politické) Kultivaci člověka jako osobnosti (polidšťování jedince jako spoločenského tvora, jeho chování) Odpovědnosti vůči světu (ochrana životního prostředí, harmonický rozvoj regionů, globalizace, mírové soužití) Aktivizaci pozitivního včlenení do světa dospělých (v rodině, v zaměstnání, v politických stranách) Sebevýchově (vychovávaný se stává subjektem, není jen objektem)

4 2) Výchovná stránka vzdělávání Vzdělávání jako součást procesu výchovy (výchovné vzdělávání, výchovně vzdělávací činnost žáka a učitele) Učení se (činnost žáka) Vyučování – výchovně vzdělávací činnost (výchovné působení učitele na žáka při vyučování) Výuka (kooperovaná, vzájemná činnost žáka a učitele) Učivo jako obsah vzdělávání – výuky (vzdělávací cíle) Sebevzdělávání (žák se sám vzdělává, motivace ke vzdělávání)

5 Žák jako subjekt výchovy v ekonomickém vzdělávání (motivace být úspěšným v životě a v práci, získat vhodné uplatnění v praxi, zájem o rozvoj pozitivních stránek své osobnosti) Učitel ekomonických předmětů (zájem o všestranný rozvoj osobnosti žáků, o jejich uplatnění v praxi, důraz na rozvoj ekonomického myšlení žáků) Ekonomické učivo (působení ekonomických jevů a procesů v životě a v praxi na žáky, získávaný vztah k osvojovaným ekonomickým poznatkům, diferencovaná povaha učiva a různé stránky výchovného působení na žáky) 3) Faktory ovlivňující výchovné stránky výuky ekonomických předmětů

6 4) Výchovné využití ekonomického učiva v jednotlivých oblastech Rozumová výchova – intelektuální kvality absolventů školy (k praktickému ekonomickému myšlení, k posuzování ekonomické efektivnosti, racionality, rentability a optimalizace, k výběru variant řešení ekonomických problémů a situací) Výchova k právnímu vědomí (k dodržování právních norem upravujících ekonomické jevy a procesy, k jejich využívání v životních situacích a v hospodářské praxi) Pracovní výchova – styl pracovního chování a jednání (odpovědný vztah ke studiu, plnění úkolů ve fiktivních firmách, využití výkonného charakteru organizovaných praxí v podnicích, orientace na kvalitu práce) Etická (mravní) výchova – morálně postojový vztah ekonomických pracovníků (podnikatelská etika, bankovní etika, etika propagace a reklamy, nekalá soutěž)

7 Ekologická výchova (ochrana životního a přírodního prostředí, investice do budování čističek odpadních vod, odsiřování elektráren, recyklované odpady) Estetická výchova (kulturní pracovní podmínky, řešení designu zboží a výrobků, úprava a vzhled výloh v obchodě, rozmístění prodejních míst a zařízení v supermarketech) Výchova k ochraně zdraví (zdraví jako nejvyšší hodnota a jako součást lidského kapitálu, výdaje na ochranu zdraví ze soukromých a věřejných prostředků - financování) Výchova k humanismu (aktivní postoj k nerozvinutým zemím, ekonomická podpora postižených zemí katastrofami) Výchova k sociálnímu cítění (podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory rodinám, vztah k handicapovaným občanům) Výchova k demokratickým principům (postavení zaměstnanců v pracovních skupinách, demokratické formy řízení, vztah k centralismu ve vrcholovém managementu)

8 Výchova k tolerantnímu vztahu k sociálnímu okolí a k jednotlivcům (kritické přijímání názorů na hodnocení ekonomických situací, vcítění se do ekonomických zájmů jiných, chápání ekonomickým programů různých politických stran a hnutí, promyšlená akceptace postojů občanských aktivit a sdružení) Výchova k národnímu cítění a k vlastenectví (místo a úloha národní ekonomiky ve světovém hospodářství, úspěchy země na poli vědy a umění, místo uchazečů o zaměstnání na světovém trhu práce) Výchova k evropanství (začlenení národní ekonomiky do ekonomiky EU, využívání ekonomických výhod ze zapojení země do EU, plnění ekonomických úkolů v rámci ekonomické integrace) Výchova k mezinárodní soudržnosti a ke kooperaci (rozvoj světové ekonomiky, podíl země na tvorbě národního důchodu, vývoz a dovoz zboží, služeb a pracovních sil, mezinárodní konkurence, spolupráce zemí v rámci ekonomických seskupení) Výchova v duchu multikulturalismu (finanční podpora rozvoje kultur, ekonomická řešení postavení etnik ve společnosti, zajišťování sociálního klidu)

9 Rozhodnost (přijetí opatření k zamezení ekonomických ztrát při živelní pohromě, odstranění havarijního stavu skladu materiálu) Podnikavost (využití nedostatku na trhu zboží – zelenina – zaměření na výkup přebytků na venkově a jejich nabídka prodejnám maloobchodu) Samostatnost (v práci jednotlivých mzdových účetních v rámci účtárny firmy) Iniciativnost (vyhledávání potenciálních dodavatelů materiálu, navrhování změn organizace zásobovacího útvaru podniku) Přesnost (v bezchybném vedení účetnictví, při manipulaci s penězi) Svědomitost (v práci na bankovních přepážkách, uskladňování rychle se kazícího zboží a manipulace s ním ve skladech a v regálech prodejny) Objektivní kritičnost (předkládání připomínek k plnění pracovních úkolů spolupracovníků a vedoucích pracovišť) 5) Rozvoj vybraných kvalit osobnosti žáka při výuce ekononomických předmětů

10 Pořádkumilovnost (pořádek na pracovišti v účtárnách, ve skladech zásob, v personální dokumentaci) Bystrost a pohotovost (při vyhledávání možných chyb v učetnictví, v odhadu změn situace na burze cenných papírů) Vytrvalost a houževnatost (v překonávání překážek na trhu zboží při vyhledávání nových dodavatelů a odběratelů, v odstraňování problémů spojených se zprovozněním nové výrobní linky) Zásadovost (vyžadování plnění zdůvodněných příkazů ukládaných podřízeným zaměstnancům, snaha o dlouhodobou nápravu chyb a nedostatků na pracovišti) Cílevědomost (ujasněnost představy o potřebě změn v organizaci provozu, přesné stanovení úkolů plnění plánu firmy v dlouhodobém horizontu) Dochvilnost (odevzdávání daňových přiznání a předkládání účetních a statických výkazů ve stanovených termínech, platebních dokumentů bankám, sledování včasného plnění úhrady faktur) Poctivost (dodržování měr a vah v obchodě, správné uvádění ingrediencí zboží uváděných na obalech) Vtipnost (navrhování způsobu reklamy, řešení struktury a provedení účetního dokladu)

11 Korupční jednání (veřejné zakázky, privatizace) Příživnictví (neoprávněné přijímání sociálních dávek, vyhýbání se pracovním povinnostem v kolektivu dílny a požadování stejné mzdy a prémií) Nepoctivost (ve vážení zboží na lokálních trzích, nepřiznání mzdových nároků v oprávněných případech, ve falšování výkazu odváděné produkce na sklad a v přiznávání provedené práce) Hrabivost (nepřiměřený důraz na orientaci majitele firmy v hromadění majetku, neodůvodněné hromadění peněz bez jejich účelového využití) Karierizmus a nezdravá ctižádostivost (neodůvodněný a neoprávněný postup na vyšší manažerské posty, snaha v odlišování se od ostatních spolupracovníků nikoli na základě většich znalostí, ale cestou rychlého postupu v získávání lepších pozic na úkor ostatních) 6) Působení na žáky v ekonomickém vzdělávání při odstraňování negativních rysů osobnosti

12 Individualismus a sobectví (vyhýbaní se práci v kolektivech, nepřejícnost vyššího výdělku jiným, preference v rozdělování mezd ve prospěch vedoucího na úkor podřízených) Tendence k populismu (nadbíhaní voličům nabídkou nerealistických ekonomických výhod) Diskriminační přístup (uplatňování rozdílů mezi pohlavím, věkem a etniky v zařazování na pracovní funkce a ve mzdovém ohodnocení)

13 Kladnými příklady ze společenské praxe (seznámení žáků se známým českým objevitelem a vynálezcem, s oceněním vynikajícího učitele, se zachráncem života a s pomocí v havarijní situaci) Kladnými příklady z firemní praxe (udělení podnikového stipendia zaměstnancům, sponzorských darů v soutěžích a institucím pečujících o handicapované a přestárlé občany) Kladnými světovými příklady (udělení Nobelovy ceny za objev nových léčiv, mezinárodní hmotná a finanční pomoc při velkém zemětřesení) Postojem učitelů ekonomických předmětů (jeho pedagogické působení na škole, jeho účast na společenském dění) Uváděním a kritikou negativních vlastností (příklady masmédií z praxe, ze života jednotlivců, ze soudních procesů) 7) Metody výchovného vlivu v ekonomickém vzdělávání


Stáhnout ppt "VÝCHOVNÉ ASPEKTY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ © Prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google