Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] L etní škola Fo EK, 17.7.2012 Nejen novinky v oblasti klinického hodnocení léčiv Alice Němcová, MUDr. SÚKL, Sekce registrací oddělení klinického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] L etní škola Fo EK, 17.7.2012 Nejen novinky v oblasti klinického hodnocení léčiv Alice Němcová, MUDr. SÚKL, Sekce registrací oddělení klinického."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] L etní škola Fo EK, Nejen novinky v oblasti klinického hodnocení léčiv Alice Němcová, MUDr. SÚKL, Sekce registrací oddělení klinického hodnocení

2 [ 2 ] L etní škola Fo EK, zkratky ZIZ – zdroj ionizujícího záření KH – klinické hodnocení EK – etická komise MEK – EK pro multicentrická KH LEK – místní EK SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost SH – subjekt hodnocení LP – léčivý přípravek Odd.DR SÚKL– Odd. dozoru nad reklamou Odd. PV – Odd. farmakovigilance Odd.NPP – Odd. nežádoucích příhod a KH zdravotnických prostředků

3 [ 3 ] L etní škola Fo EK, Obsah sdělení Změny v posuzování KH v souvislosti se zákonem č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách KH – definice, podmínky pro zahájení a realizaci v ČR Posuzování projektů, akademický výzkum, studie realizované odbornými pracovišti vs. KH - odpovědnost místních etických komisí Novinky na SÚKL Vydání stanovisek k LP jejichž vstupním materiálem jsou lidské buňky, tkáně nebo složky krve Formulář pro určení a zařazení přípravků Směrnice 2001/20/EC – příprava nařízení

4 [ 4 ] L etní škola Fo EK, Zavedené vyšetřovací metody s ZIZ (1) zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – platí od Hlava V – Lékařské ozáření a klinické audity § 70 odst. 2): Klinickou odpovědností za lékařské ozáření se rozumí odpovědnost za jednotlivá lékařská ozáření, která zahrnuje zejména odůvodnění lékařského ozáření, jeho optimalizaci, klinické hodnocení, praktickou spolupráci s jinými ošetřujícími zdravotnickými pracovníky, popřípadě získávání informací o předchozím poskytování zdravotních služeb, poskytování informací nebo záznamů o provedeném lékařském ozáření jiným indikujícím lékařům nebo aplikujícím odborníkům na jejich žádost a poskytování informací o riziku ionizujícího záření ozařovaným osobám.

5 [ 5 ] L etní škola Fo EK, Zavedené vyšetřovací metody s ZIZ (2) odpovědnost – aplikující odborník Změny pro KH: zadavatel již nežádá o schválení navržených zavedených vyšetřovacích metod s ZIZ SÚJB MEK a SÚKL – posuzují vhodnost zvolených vyšetřovacích postupů navržených Protokolem LEK – při posuzování vhodnosti poskytovatele zdravotních služeb (centra) posoudí i vhodnost zvolených a Protokolem navržených vyšetřovacích metod s využitím ZIZ - ve spolupráci s pracovníky radiodiagnostických pracovišť, kteří budou vyšetření provádět a kteří za ně nesou nově odpovědnost (kontroly při externích klinických auditech) netýká se radiofarmak – zde nutné stanovisko SÚJB

6 [ 6 ] L etní škola Fo EK, KH humánních LP (zákon 378/2007 Sb., § 2, písm. a) Klinickým hodnocením (KH) se rozumí jakékoli systematické testování prováděné na subjektech hodnocení (SH) za účelem 1. zjistit či ověřit klinické, farmakologické nebo jiné farmakodynamické účinky, 2. stanovit nežádoucí účinky, 3. studovat absorpci, distribuci, metabolismus nebo vylučování jednoho nebo několika LP s cílem ověřit bezpečnost nebo účinnost tohoto LP nebo léčivých přípravků, včetně KH probíhajících v jednom nebo v několika místech KH v ČR, popř. v dalších členských státech.

7 [ 7 ] L etní škola Fo EK, Léčivý přípravek (zákon č. 378/2007 Sb., § 2, odst. 1) Látka nebo kombinace látek prezentovaná tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí Látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy

8 [ 8 ] L etní škola Fo EK, Léčivý přípravek (zákon č. 378/2007 Sb., § 2, odst. 2) Humánní LP určený k použití u lidí Humánní imunologické přípravky (vakcíny, toxiny, séra, alergenové přípravky) Humánní autogenní vakcíny připravované pro konkr.pacienta Homeopatické přípravky Radiofarmaka, radionuklidové generátory, kity určené k rekonstituci nebo spojení s radionuklidem do konečn. radiofarm. Krevní deriváty Rostlinné LP obsahující jako úč.látku nejméně 1 rostlinou látku Transfuzní přípravky Vyhrazené LP – bez receptu lze prodávat mimo lékárnu Přípravky moderní terapie (genová terapie, somatobuněčná terapie, tkáňové inženýrství)

9 [ 9 ] L etní škola Fo EK, Látka (zákon č. 378/2007 Sb., § 2, odst. 3) Jakákoli látka bez ohledu na její původ, který může být: Lidský, např. lidská krev, její složky a přípravky z lidské krve Živočišný, např. mikroorganismy, toxiny, celí živočichové, části orgánů, živočišné sekrety, extrakty nebo přípravky z krve Rostliny, nebo Chemický Za látky podle odst.3 se zejména považují a) Léčivé látky určené k tomu, aby byly součástí LP, které způsobují jeho účinek; tento účinek je zpravidla farmakologický, imunologický nebo spočívá v ovlivnění metabolismu, b) Pomocné látky, které jsou v použitém množství bez vlastního léčebného účinku

10 [ 10 ] L etní škola Fo EK, rozumíme jakýkoli způsob zásahu do použití léčiva/léčivého přípravku (předem striktně určený způsob podávání, dávky, úprava dávek…vše dáno protokolem, randomizace do léčebného ramene), do vyšetřovacích postupů (nové vyšetřovací postupy mimo běžnou praxi, vyšetření pouze pro účely KH…vše dáno protokolem) či ošetřovacích postupů (vizity nad rámec běžné praxe…vše dáno předem protokolem) Za intervenci nepovažujeme vyplnění dotazníku pacientem/zdravým dobrovolníkem. Intervence

11 [ 11 ] L etní škola Fo EK, Lidským subjektem hodnocení se rozumí fyzická osoba, která se účastní klinického hodnocení, buď jako příjemce hodnoceného přípravku, nebo jako člen srovnávací nebo kontrolní skupiny, kterému není hodnocený léčivý přípravek podáván může jím být nemocný nebo zdravý dobrovolník

12 [ 12 ] L etní škola Fo EK, STUDIE KH humánních LP Neintervenční postmarketingové studie LP Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti Výzkumné studieGrantové studie Klinická hodnocení zdravotnických prostředků § 92 odst. ZoL pokyn SÚKL UST – 35 Odd. DR § 92 odst. ZoL pokyn SÚKL UST – 35 a pokyn PHV-3 Odd. PV § ZoL Pokyny SÚKL KLH Odd. KH Zákon č. 123/2000 ZoZP Formuláře SÚKL Odd. NPP Právní předpisy pro vědu a výzkum Právní předpisy pro vědu a výzkum

13 [ 13 ] L etní škola Fo EK, Podmínka pro zahájení KH v ČR Povolení KH nebo nevydání nesouhlasného stanoviska k ohlášenému KH (v každém případě ukončeno SŘ) Souhlas etické komise (MEK a LEK) Bez souhlasu SÚKL a EK nelze KH v ČR zahájit a tudíž ani provádět!!! Souhlas subjektu hodnocení (mimo akutní stavy)

14 [ 14 ] L etní škola Fo EK, Správní delikty (1) § 105 odst. 6 ZoL Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že a) Nezajistí uzavření pojištění odpovědnosti za škodu dle § 52 odst. 3 písm.f) (pokuta do Kč) b) Zahájí KH v rozporu s § 55, odst. 1 (bez schválení SÚKL a souhlasu EK (MEK/LEK) (pokuta do Kč) c) Neinformuje o zahájení KH dle § 55 odst. 8 (pokuta do Kč) (zadavatel informuje SÚKL a EK neprodleně) d) Neplní oznamovací povinnost dle § 56 odst. 1 písm. a) nebo odst. 5 nebo 6 (dodatky, ukončení, NÚ) (pokuta do Kč) e) Nepřijme okamžité opatření k ochraně SH nebo neinformuje o nových skutečnostech a přijatých opatřeních dle § 56 odst. 3 (pokuta do Kč) (informace pro SÚKL i EK)

15 [ 15 ] L etní škola Fo EK, Správní delikty (2) § 105 odst. 6 ZoL Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že f) Nevyhodnocuje a neaktualizuje IB dle § 56 odst. 4 (pokuta do Kč) (nejméně 1x ročně) g) Neuchovává dokumentaci dle § 56, odst. 7 (pokuta do Kč) (nejméně 5 let od ukončení KH) h) Nevede záznamy nebo je neposkytuje dle § 58 odst. 3 (pokuta do Kč) (všechny nežádoucí příhody) i ) Neposkytne údaje dle § 58 odst. 8 (pokuta do Kč) (Roční zpráva o průběhu KH, ASR / DSUR) j) Nezajistí hlášení podezření na závažné neočekávané nežádoucí účinky dle § 58 odst. 4 nebo 5 (pokuta do Kč)

16 [ 16 ] L etní škola Fo EK, Správní delikty (3) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že k) Neinformuje zkoušející podle § 58 odst. 5 (pokuta do Kč) (SUSARy) l) Nepředloží žádost o změnu zadavatele dle § 59 odst. 1 nebo neoznámí změnu zadavatele podle § 59 odst. 3 (pokuta do Kč) m) Nezajistí provádění KH podle § 61 odst. 2 písm. a) (pokuta do Kč) n) a o) pro veterinární LP

17 [ 17 ] L etní škola Fo EK, Správní delikty (4) § 106 odst. 4 ZoL Podnikající fyzická osoba se jako zkoušející dopustí správního deliktu tím, že a) Provádí KH na osobách, u nichž je to podle § 52 odst. 2 zakázáno (pokuta do Kč) (zranitelné subjekty) b) Nepřijme okamžité opatření k ochraně subjektů hodnocení podle § 56 odst. 3 (pokuta do Kč) (povinnost přijmout okamžitá opatření k ochraně SH v případě bezprostředního ohrožení) c) Neuchovává dokumentaci o KH podle § 56 odst. 7 (pokuta do Kč) (nejméně 5 let od ukončení KH)

18 [ 18 ] L etní škola Fo EK, Přestupky (1) § 108 odst. 6 ZoL Fyzická osoba se jako zkoušející dopustí přestupku tím, že a) Provádí KH na osobách, u nichž je to podle § 52 odst. 2 zakázáno (pokuta do Kč) (zranitelné subjekty) b) Nepřijme okamžité opatření k ochraně subjektů hodnocení podle § 56 odst. 3 (pokuta do Kč) (povinnost přijmout okamžitá opatření k ochraně SH v případě bezprostředního ohrožení) c) Neuchovává dokumentaci o KH podle § 56 odst. 7 (pokuta do Kč) (nejméně 5 let od ukončení KH) d) Nedodrží zásady správné klinické praxe podle § 56 odst. 13 (pokuta do Kč) (povinnost dodržovat pravidla SKP, postupovat dle pokynů Komise, agentury a Ústavu) Za přestupek podle odstavce 6 lze uložit i zákaz činnosti, a to až na dobu 2 let.

19 [ 19 ] L etní škola Fo EK, Úloha EK – při posuzování akademických projektů, projektů odborných společností – identifikovat KH a upozornit žadatele, event. poskytovatele zdravotních služeb NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ ! Závěrečné shrnutí k legislativě

20 [ 20 ] L etní škola Fo EK,

21 [ 21 ] L etní škola Fo EK,

22 [ 22 ] L etní škola Fo EK,

23 [ 23 ] L etní škola Fo EK,

24 [ 24 ] L etní škola Fo EK, Formulář žádosti o zařazení přípravku, jehož výchozím materiálem jsou lidské buňky, tkáně nebo lidská krev a její složky.

25 [ 25 ] L etní škola Fo EK,

26 [ 26 ] L etní škola Fo EK, Stanoviska SÚKL pro LP, jejichž výchozím materiálem jsou lidské buňky,tkáně nebo lidská krev a její složky. Úvod / Zdravotnická zařízení / Lidské tkáně a buňky / Doplňující informace / Související informace / Formulář žádosti o zařazení přípravku Stanovisko SÚKL k regulaci produktu extrakorporální fotochemoterapie Stanovisko SÚKL k použití autologních kmenových buněk z kostní dřeně pro léčbu kritické končetinové ischemie Stanovisko SÚKL k použití produktů připravených z autologní plasmy pro léčbu onemocnění pohybového aparátu

27 [ 27 ] L etní škola Fo EK, Co nás čeká v blízké i vzdálenější budoucnosti v oblasti KH? - aktualizace Pokynu KLH-20 (verze 5) - novelizace zákona č. 378/2007 Sb. - aktualizace Směrnice 2001/20/EK - příprava na plánované změny VHP procedur - příprava na předkládání elektronické dokumentace KH - příprava na zapojení EK do VHP procedur, nastavení systému


Stáhnout ppt "[ 1 ] L etní škola Fo EK, 17.7.2012 Nejen novinky v oblasti klinického hodnocení léčiv Alice Němcová, MUDr. SÚKL, Sekce registrací oddělení klinického."

Podobné prezentace


Reklamy Google