Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina pro evaluace 10. setkání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina pro evaluace 10. setkání"— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina pro evaluace 10. setkání
1. listopadu 2012 Praha

2 Úvod Uvítaní Změny v členství v roce 2012
Dle čl. 3, ods. 3.1 je vedoucí PS pro evaluace jmenován/a (odvoláván/a) předsedou MV OP LZZ. Předsedou MV je VŘ 8 Ing. V. Kváča, Ph.D., který je rovněž vedoucím PSE (+plná moc k zastupování v době jeho nepřítomnosti) Nové členství: Mgr. Petr Korecký – ŘO OP LZZ, MPSV (nahradil PhDr. M. Landovou) Ing. Monika Vanžurová – OSF MV (nahradila Ing. M. Šimonovou) Mgr. Ivana Příhonská - Odd. realizace programů-soc. integrace a služby MPSV Program jednání

3 Program jednání Body k projednání 1) Úvod
2) Představení aktualizovaného VPŘED a jeho odsouhlasení 3) Informace o probíhajících evaluacích OP LZZ 4) Informace o plánované aktualizaci EP pro rok 2013 5) Informace o partnerských evaluačních aktivitách (MMR- NOK, OP VK, OP PA, OSF MV ČR) 6) Různé a závěr

4 Představení aktualizovaného VPŘED a jeho odsouhlasení
Aktualizace stavu plnění/výsledků opatření z verze VPŘED schválené PSE Provedena ŘO a ZS k Nově splněno 19 doporučení, ostatní řešena Doplnění nových doporučení Zdroje doporučení: ROV 2011 Dlouhodobá studie účinků na cílové skupiny OP LZZ Fokusní skupiny Evaluace výzvy č. 2 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů OP LZZ Strategická evaluace I.

5 Představení aktualizovaného VPŘED a jeho odsouhlasení
Doplnění nových doporučení Doporučení k zaměření podpory, zlepšení procesů, 2014+ Doporučení projednána během září- října 2012 na ŘO, příp. se ZS, a navrženi garanti-opatření / důvody neakceptace Finální verze schválena zástupkyní ředitele Odboru řízení pomoci z ESF na MPSV Ing. Kratochvílovou Přehled dle stavů řešení: Splněno 9 V řešení 1 Nový úkol 11 Neakceptováno 3 Řešeno nezávisle 7

6 Představení aktualizovaného VPŘED a jeho odsouhlasení
Doplnění nových doporučení – příklady: Autor / Zdroj Doporučení Garant Spolupracující Aktivity vedoucí ke splnění doporučení Stav řešení Průběžná dlouhodobá studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny… (Průběžná zpráva III). Doporučení k cílové skupině Dlouhodobě nezaměstnaní: Doporučujeme podporu cílové skupiny i po nástupu do zaměstnání pro zajištění udržení si pracovního místa. Bez tohoto prvku je udržitelnost intervence diskutabilní. evaluac e Tým Analytik Ověřit opodstatněnost doporučení v hlubší analýze tématu se zaměřením na příklady dobré/špatné praxe a předat výstupy relevantním subjektům. Nový úkol Autor / Zdroj Doporučení Garant Aktivity vedoucí ke splnění doporučení Stav řešení Průběžná dlouhodobá (longitudinální ) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny … (Průběžná zpráva III). Jako důležitá se ukazuje nutnost vzít při výběru hodnotitelů pro danou výzvu v úvahu přesné zaměření výzvy (vč. cílových skupin), ne pouze obecné vymezení prioritní osou resp. oblastí podpory. Tým Hodnotite l Analyzovat doporučení při přípravě návrhu systému výběru hodnotitelů pro nové období. Pro následující období posílit požadavky na odbornost externích hodnotitelů. Již při přípravě databáze ji naplňovat tak, aby po určitém počátečním stadiu bylo vyhodnoceno, zda je zastoupeno dostatečné množství hodnotitelů pro všechna klíčová témata a průběžně doplňovat oblasti kde by hodnotitelů bylo méně. Základní seznam klíčových slov (podle kterých bude možné hodnotitele jak vybírat, tak párovat při losování s žádostmi) mít připravený již při spuštění databáze pro nové období. Nový úkol

7 Informace o probíhajících evaluacích OP LZZ
Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu Realizátor: Navreme Boheme, s. r. o. Smlouva ze dne: Trvání zakázky: do r. 2013 Průběh realizace v r. 2012: akceptována 3. a 4. průběžná zpráva. Obsahem 3. PZ je představení výsledků první vlny kvalitativního šetření zaměřeného na cílové skupiny programu a na jejich pohled na dopady projektů z OP LZZ. 4. PZ předkládá výstupy druhé vlny dotazníkového šetření a informace o dalším průběhu projektu. Další očekávané výstupy: návrh 5. průběžné zprávy

8 Organizace evaluačně – expertních fokusních skupin OP LZZ 2010
Realizátor: RegioPartner, s. r. o. Smlouva ze dne: Trvání zakázky do: r. 2013, v přípravě prodloužení do r. 2015 Průběh realizace v r. 2012: uskutečnilo se 5 fokusních skupin: Vhodné zaměření nové výzvy v oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, Aplikace horizontálního tématu rovné příležitosti v rámci OP LZZ, Vhodné zaměření výzvy 1.1, Vhodné zaměření nové výzvy v oblasti podpory 1.1 Posilování sociálního dialogu a kapacit sociálních partnerů, Vhodné zaměření nové výzvy v oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, Zkvalitnění procesu výběru a hodnocení projektů). Zakázka probíhá průběžně dle potřeby.

9 Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1
Realizátor: IREAS centrum, s . r. o. Smlouva ze dne: Trvání zakázky do: r. 2013 Průběh realizace v r. 2012: akceptována 1. průběžná zpráva, aktuálně probíhá připomínkování 2. průběžné zprávy (termín je do ) 2. průběžná zpráva navazuje na 1. průběžnou zprávu a blíže specifikuje odhady dopadů pomocí tzv. kontrafaktuální evaluace. Zpráva obsahuje data i za 2010 (ČSÚ). Další očekávané výstupy: závěrečná zpráva

10 Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ
Realizátor: Navreme Boheme, s. r. o. Smlouva ze dne: Trvání zakázky: do r. 2012 Průběh realizace v r. 2012: akceptována vstupní a 1. a 2. průběžná zpráva, aktuálně probíhá vypořádání připomínek k závěrečným výstupům (závěrečná zpráva,  návrh implementace podpory sociálních inovací, příručka pro realizátory inovačních projektů a sborník dobré praxe). Účel zakázky: mid-term evaluace podpory inovativních činností v oblasti RLZ a zaměstnanosti poskytované z OP LZZ a ex-post evaluace podpory inovativnosti z CIP EQUAL. Jedná se zejména o hodnocení toho, do jaké míry jsou z OP LZZ podporovány inovace s potenciálem positivní změny, a hodnocení podmínek pro jejich vznik a/nebo uplatnění. Závěry a doporučení této evaluace podpoří snahu ŘO zajistit maximální dopady inovativních aktivit ESF na cílové skupiny a na systémy a politiky lidských zdrojů a zaměstnanosti, a to jak v rámci implementace OP LZZ, tak v programovém období

11 Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+
Realizátor: Naviga 4, s. r. o. Cena: 1 248 000 Kč bez DPH Trvání zakázky do: Zakázka do: 2012 Průběh realizace v r. 2012: akceptována vstupní a průběžná zpráva, je termín pro předložení závěrečné zprávy. Účel zakázky: na základě dostupných zkušeností s provozem stávajícího informačního systému Monit7+ přispět ke konstrukci nové generace informačního systému, který naplní požadavky na kvalitní (účelný, účinný a úsporný) monitorovací systém v období s důrazem na specifické datové potřeby programů ESF a s ohledem na aktuální stav technologického vývoje v oboru ICT.

12 Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o. Cena: 1 350 000 Kč bez DPH (vč. nenárokové části v hodnotě 430 000 Kč bez DPH) Smlouva ze dne: Trvání zakázky: do r. 2012, nenároková část do 2015 Průběh realizace v r. 2012: akceptace 1. a 2. závěrečné zprávy. Účel zakázky: Vytvoření metodiky pro výpočet hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu předem určených monitorovacích indikátorů a interpretace hodnot monitorovacích indikátorů (pomocí kvalitativní srovnávací analýzy (QCA).

13 Zpracování základní podoby Koncepce práce s bezdomovci v České republice včetně možností intervence z ESF do roku 2020 Cena: 760 000 Kč bez DPH Realizátor: Občanské sdružení H.S.P. (hodnoty, soužití, pomoc) Smlouva ze dne: Trvání zakázky: do r. 2012 Průběh realizace v r. 2012: probíhá vypořádání připomínek k závěrečné zprávě. Účel zakázky: Hlavní cíl zakázky je zpracování základní podoby Koncepce práce s bezdomovci  v České republice včetně možností intervencí z ESF do roku Tato Koncepce musí být zpracována na základě předchozí důkladné analýzy problematiky bezdomovectví v České republice.  

14 Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání
Realizátor: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV Cena: 2  Kč bez DPH Rozhodnutí ze dne: , Trvání zakázky: do r. 2012 Průběh realizace v r. 2012: akceptace 1. výstupu, probíhá připomínkování 2. a 3. výstupu Účel zakázky: cílem zakázky je provést strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání, které se sestává ze čtyř hlavních úkolů: Důkladně analyzovat oblasti dalšího vzdělávání v České republice. Vyhodnotit (evaluovat) opatření a nástroje podpory dalšího vzdělávání. Na základě provedeného výzkumu zpracovat strategii dalšího vzdělávání jako součást strategie zaměstnanosti MPSV. Na základě předchozího výzkumu navrhnout podobu podpory pro oblast dalšího vzdělávání v gesci MPSV financovanou ESF pro programové období Další očekávané výstupy: výstup č. 4

15 Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb
Realizátor: HOPE-E.S., v.o.s. Cena: 684 300 Kč bez DPH Smlouva ze dne: Trvání zakázky: do r. 2012 Průběh realizace v r. 2012: předložení návrhu a vypořádání připomínek k 1. dílčí zprávy termín dodání návrhu 2. dílčí zpráva a návrhu závěrečné zprávy. Účel zakázky: hlavním cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP  LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů. (Projekty výzev č.: 31,43,67 a 5 (IP) ve 3.1 a 19, 15 (IP) ve 3.2)

16 Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020
Vyhlášeno: Hodnota zakázky: 3 200 000 Kč bez DPH Stav: probíhá výběrové řízení Účel zakázky: ex-ante evaluace operačního programu Evropského sociálního fondu v gesci MPSV pro programovací období dle požadavků návrhu Obecného nařízení pro fondy společného strategického rámce (ON). Účelem ex-ante evaluace je zajistit kvalitní nastavení operačního programu.

17 Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2012
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o. Vyhlášeno: Cena: 720 000 Kč bez DPH Stav: čeká se na podpis smlouvy Účel zakázky: hlavním cílem této evaluace je provést komplexní vyhodnocení průběhu a dosažených věcných výsledků programu v roce 2012, příp. v 1. polovině 2013, identifikovat jeho úspěchy i příp. nedostatky a poskytnout zadavateli informace relevantní pro jejich řešení.

18 Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011
Realizátor: HOPE- E.S., v. o. s. Období realizace: prosinec 2011 – srpen 2012 Hlavní výsledky zakázky: Evaluační vstupy do VZ 2011 Případové studie vybraných projektů (částečně využito i do VZ 2011) Celkem 19 studií v jednotlivých oblastech podpory Celkem 10 studií ve zkrácené podobě zařazeno do VZ 2011 Dva typy studií: 1) pro účely publicity, vč. fotodokumentace 2) se zahrnutím teorie změny pro hlubší zhodnocení procesu dosažení výsledků. Možné využití vyhlašovateli výzev a publicitou – propagace výsledků a příkladů projektů pro veřejnost či nové žadatele. Metodika pro pravidelný průzkum spokojenosti klientů OP LZZ a výsledky pilotního průzkumu 2012 Interně-externí realizace celkem 50 otázek na spokojenost / doplňující otázky na konkretizaci problémů kompletně vyplněných 842 dotazníků / osloveni všichni žadatelé a příjemci (5432)

19

20 Průzkum spokojenosti klientů OP LZZ 2012
IS za danou otázku = průměr odpovědí za danou otázku IS faktoru/fáze = průměr IS za odpovědi v daném faktoru/fázi IS OP LZZ (hodnota indikátoru) = průměr IS za jednotlivé fáze Kompozitní index spokojenosti (IS): 3 Fáze / 5 Faktorů

21 Průzkum spokojenosti klientů OP LZZ 2012
Pro účely výpočtu hodnot indikátoru byly jednotlivé odpovědi převedeny na škálu -10 až +10 škála spokojenosti hodnota rozhodně spokojeni 10 spokojeni 6 spíše spokojeni 2 spíše nespokojeni -2 nespokojeni -6 rozhodně nespokojeni -10

22 Průzkum spokojenosti klientů OP LZZ 2012
Celkový vypočtený index spokojenosti klientů OP LZZ pro rok 2012 má hodnotu 2,1. Klienti tedy vyjádřili mírnou spokojenost („spíše spokojeni“). 76 % klientů spokojeno 24 % klientů nespokojeno

23 Průzkum spokojenosti klientů OP LZZ 2012
Index spokojenosti dle fází projektového cyklu Index spokojenosti dle tematických faktorů Příprava projektové žádosti Hodnocení a výběr projektu Realizační fáze CELKEM 2,7 1,5 1,7 2,1 Podmínky poskytování dotace Kvalita informací/ dokumentů Poskytování informací Lidský faktor Práce s aplikací Benefit7 1,3 2,8 2,3 2,4 2,2

24 Průzkum spokojenosti klientů OP LZZ 2012
Index spokojenosti dle stavu projektů Stav projektu Počet projektů Kontrola/ hodnocení žádosti 1,1 28 Nepodpořené projekty -0,3 107 Vybrané projekty 3,3 39 V realizaci 1,4 663 Nedokončené projekty 1,7 5

25 Průzkum spokojenosti klientů OP LZZ 2012
Příjemci: 77,3 % celkem spokojeni 22,7 % celkem nespokojeni Neúspěšní žadatelé: 64,3 % celkem spokojeni 35,7 % celkem nespokojeni

26 Průzkum spokojenosti klientů OP LZZ 2012
Reprezentativnost nadreprezentace projektů ve fázi realizace a podreprezentace projektů vyřazených ovlivněno samotným nastavením dotazníku (respondenti měli odpovídat za projekt v nejpokročilejší fázi) Validita šetření lze předpokládat spíše shovívavější hodnocení (než je realita): respondenti v roli klienta tendence k pozitivnějšímu hodnocením, kde chybí jednoznačný postoj Závěr Absolutní výši indikátorů nelze přeceňovat. Průzkum však jednoznačně umožňuje určit, se kterými oblastmi jsou klienti spokojenější více a se kterými méně.

27 Průzkum spokojenosti klientů OP LZZ 2012
Srovnání průměru odpovědí za jednotlivé otázky se „spontánní“ spokojeností (jedinou souhrnnou otázkou na konci dotazníku): Index spokojenosti = 2,1 „Spontánní“ spokojenost = 1,5

28 Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1
Po čem pátrá tato evaluace …a ještě rok bude? Jaké jsou dopady ESF v podpořených firmách na: zaměstnanost, tržby, hospodářský výsledek, fluktuaci pracovní síly, investice do lidských zdrojů… …a jaký je mechanismus změny.

29 Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1
Výsledky (signifikantní) 2PZ: granty proplacené 2009 a 2010 Příspěvek k udržení/vytvoření práce pro osob. Pozitivní vliv na zaměstnanost u středně velkých a velkých firem v průměru pro 28, respektive 42 osob. Průměrné náklady na pracovní místo pro jednu osobu činí 51 420,50 Kč. Příspěvek k vytvoření dodatečného průměrného hospodářského výsledku ve výši 17 Kč na firmu. Vliv na hospodářský výsledek u středně velkých a velkých firem v průměrné výši 18 447 Kč. U velkých firem to bylo 496 862 Kč (metodou RDD).

30 Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ
Realizátor: Navreme Boheme, s. r. o. Cíl: Průběžná evaluace inovativních činností a jejich výsledků podporovaných z OP LZZ a ex-post evaluace podpory inovativních činností z CIP EQUAL Evaluační úkoly: vyhodnocení pojetí/vymezení inovativnosti v OP LZZ (úkol 2), vyhodnocení relevance podporovaných inovativních témat (úkol 1), vyhodnocení míry uplatňování inovativnosti v podpořených projektech (úkol 3), zpracování případových studií (evaluací) vybraných inovativních projektů dle navržené metodologie (úkol 4), Vyhodnocení DB produktů ESF (úkol 5) Vyhodnocení dopadů CIP EQUAL (úkol 6) Návrh způsobu podpory inovativnosti (sociálních inovací) v OP ESF (úkol 7) Závěry a doporučení této evaluace podpoří snahu ŘO zajistit maximální dopady inovativních aktivit ESF na cílové skupiny a na systémy a politiky lidských zdrojů a zaměstnanosti, a to jak v rámci implementace OP LZZ, tak v programovém období

31 Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ
Průběh realizace zakázky: v lednu 2012 akceptována vstupní zpráva (v rámci VZ zpracován tzv. evaluation design matrix - ev. otázky rozděleny do dílčích ev. otázek a k nim stanoven typ dat, jejich zdroj, způsob sběru, typ analýzy, typ evaluační otázky, dílčí výstupy) v březnu 2012 akceptována 1. průběžná zpráva (zpracován úkol 1 a 2), v červenci 2012 akceptována 2. průběžná zpráva (zpracován úkol 3 a 5) v srpnu 2012 proběhla tzv. simulace výzvy na podporu soc. inovací v září 2012 předložen návrh závěrečných výstupů: závěrečná zpráva - zpracování úkolů 4, 6 a aktualizace ostatních úkolů,   návrh implementace podpory sociálních inovací – úkol 7 příručka pro realizátory inovačních projektů – úkol 7 sborník dobré praxe – úkol 4 (případové studie) - v současnosti probíhá vypořádání připomínek k závěrečným výstupům, jejich finální verze je očekávána v průběhu listopadu, následně proběhne prezentace výstupů (seminář)

32 Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ
Hlavní závěry: Inovační intenzita (množství a kvalita sociálních inovací) a inovační výkonnost (schopnost vytvářet soc. inovace) OP LZZ je na nízké úrovni MPSV nedisponuje odpovídajícími vnitřními a soustavně rozvíjenými znalostními kapacitami pro strategickou tvorbu, realizaci a evaluaci sociálních inovací. V OP LZZ nejsou vytvořeny odpovídající podmínky pro implementaci inovativnosti (s výjimkou OP 3.1 – výzva č. 30: sociální ekonomika) Pojetí/vymezení inovativnosti: v OP LZZ není dostatečně rozlišena forma implementace principu inovativnosti (inherentní/horizontální a cílená) inovativnost je (v OPLZZ, v PD, v příručkách, ve výzvách) vymezena obecně, není blíže specifikováno, co představuje inovaci, tzn. co je nové (a efektivnější) řešení v kontextu situace jednotlivých oblastí podpory, resp. témat inovativních činností procesy a kritéria hodnocení a výběru projektů, vykazování, monitoringu a evaluací neumožňují cílenou podporu inovativnosti v OP LZZ (např. nulová vypovídací schopnost monitorovacího ukazatele nových/inovovaných produktů) Sociální inovace mají zásadní význam pro ekonomický a sociální rozvoj a tedy společenský blahobyt a zároveň zásadně závisejí na vnější (veřejné) podpoře. SI se staly prioritou i v rámci Evropy 2020 (viz smart, sustain., inclusive growth) s ohledem na to, že tradiční inovace (podnikové/technické) k výraznějšímu posunu nestačí. Sociální inovace (tj. inovace sociální v účelu i prostředcích jejich dosažení) představují ve stávajícím pojetí nové (a oproti dostupným alternativám účinnější, efektivnější, udržitelnější, spravedlivější) řešení (produkty, procesy, služby, organizační uspořádání, technologie, ideje, regulace, institucionální formy, funkce a role, sociální hnutí, intervence), která naplňují naléhavé sociální (resp. společenské) potřeby a zároveň vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce.

33 Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ
Hlavní závěry: Relevance témat inovativních činností: inovační témata v OP LZZ jsou formulována velmi široce a pokrývají (resp. přesahují) celou problematiku dané prioritní osy, témata jsou díky tomu relevantní k aktuálním prioritám EU a ČR (reflektující významné problémy v oblasti RLZ a zaměstnanosti) a dávají prostor pro cílení inovací v projektech mezinárodním i českým expertním panelem byla identifikována jako relevantní (zejm. pro pilotní výzvu) následující témata sociálních inovací: 1) Integrované postupy různých forem opatření na zvýšení zaměstnatelnosti 2) Přístup k cenově dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, zaměřené zejm. na osoby bez přístřeší, péči o děti a dlouhodobé služby sociální péče, 3) Mobilizace finančních prostředků na podporu iniciativ sociální ekonomiky a sociálního podnikání a 4) Budování kapacit a infrastruktury pro rozvoj sociálních podniků, zejména prostřednictvím vzdělávání o sociálním podnikání, vytváření sítí, vývoj národních nebo regionálních strategií ve spolupráci s klíčovými stakeholdery, poskytování služeb pro rozvoj podnikání a snadnější přístup k financování.

34 Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ
Hlavní závěry: Identifikace inovativních projektů a zhodnocení míry inovativnosti v jednotlivých oblastech podpory OP LZZ nejinovativnější prioritní osou byla identifikována PO 3 (Sociální integrace a rovné příležitosti) nejinovativnější identifikovány projekty v rámci výzvy 30 (sociální podnikání, oblast podpory 3.1), dále v oblastech podpory 3.2 a 3.3 dále byly identifikovány inovativní projekty ve vzorcích v oblastech podpory 3.3 (Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce), 3.2 (Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit) a 3.1 (Podpora sociální integrace a sociálních služeb). Vytvoření metodologie pro hodnocení sociálních inovací a zpracování případových studií (příkladů dobré praxe) - expertní hodnocení na základě 12ti sledovaných charakteristik: potřebnost, komplexnost, novost, zlepšení, proces (průběh a efekty realizace), cílové skupiny (a jejich zapojení), partnerství, udržitelnost, iniciaci (vliv na další aktivity) a evaluaci. nejinovativnější identifikovány projekty v rámci výzvy 30 (sociální podnikání, oblast podpory 3.1). Tento výsledek byl nicméně předvídatelný vzhledem k tomu, že již samotná definice sociálního podnikání předpokládá inovativní přístupy, a to vč. splnění formálních pravidel, která mají tento přístup dále stimulovat.

35 Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ
Hlavní doporučení: Zaměřit se na přípravu strategie k podpoře inovativních aktivit pro nové období Vytvořit odpovídající vnitřní a vnější znalostní (expertní) kapacity v oblasti sociálních inovací Aktivní účast v nadnárodních expertních sítích a mezinárodních výzkumných aktivitách, vytvoření domácí tematické sítě pro oblast sociálních inovací na národní, regionální a lokální úrovni Vytvoření metodické podpory pro implementaci principů inovativnosti na programové a projektové úrovni s využitím zahraničních zkušeností

36 Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ
Další kroky v návaznosti na výstupy evaluace: Příprava a implementace pilotní výzvy na podporu sociálních inovací v oblasti podpory 3.1 OP LZZ se zaměřením na alternativní (neveřejné) zdroje financování sociálních služeb (předpoklad vyhlášení leden 2013) V rámci přípravy pilotní výzvy je nutné: Vymezit priority inovační poptávky (identifikovat výchozí stav a klíčový problém v dané oblasti) Přizpůsobit postupy a metody implementace (výběr projektů, typ inovační fáze, kontrolní body, způsoby evaluace) zajistit expertně-konzultační podporu pro realizátory projektů a expertní hodnotitelské kapacity (sociální inovace jsou zcela novým pojmem) Vhodné nastavení implementace podpory sociálních inovací v rámci OP ESF v gesci MPSV Skutečnost, že byl zjištěn inovační potenciál a dílčí (absorpční) kapacity v rámci prioritní osy 3 potvrzuje závěry a doporučení, že právě v této oblasti podpory je možné ještě v tomto programovém období realizovat pilotní inovativní výzvu. Přesto se nedá očekávat, že by potenciální příjemci byli schopni bez výrazné institucionální expertně-konzultační kapacity připravit „čistě inovační“ projekt. S ohledem na horizont vyhlášení této výzvy (řádově měsíce) je pak nesporné, že bude pro zadavatele obtížné zajistit odpovídající expertní kapacity jak na samotnou přípravu výzvy, tak zejména za účelem poskytnutí expertního poradenství. Obdobně bude obtížné i získání odpovídající expertní hodnotitelské kapacity. Zahraniční trendy v oblasti inovací jsou přitom velmi výrazně zaměřeny na multi- a mezi- oborové tematické oblasti, což dále nalezení expertních kapacit komplikuje. stanovit omezený počet inovačních projektů se zvláštním režimem (od přípravy a podání žádostí až k vyhodnocení) a se silnou vazbou na stávající expertní kapacitu (kombinaci domácí a zahraniční), pravidla tohoto režimu vytvořit do stanoveného termínu d) pro inovační projekty vytvořit specifický režim monitoringu, který bude proaktivní a bude kvalifikovaně podporovat realizátory až do fáze mainstreamingu, tj. s využitím externí kapacity, která bude spolupracovat už na kroku (c).

37 Evaluace ICT podpory OP LZZ
Evaluace má dvě hlavní části – analytickou a návrhovou Návrh závěrečné zprávy zaslán Závěrečná zpráva má 261 stran bez příloh, bude rozeslána prostřednictvím ESF fóra, bude uspořádán workshop k závěrům z této evaluace

38 Evaluace ICT podpory OP LZZ - hlavní poznatky
Současný systém Monit7+ z aplikačního hlediska plní své funkce v zásadě uspokojivě s výjimkou procesů, kde byla identifikována potřeba komplexnějších analytických funkcí a výstupů Rezervy (nedostatky systému) jsou v ergonomii prostředí a dosažitelnosti dat (např. chybí třídění podle zadaných kritérií v sestavách) Je evidentní potřeba posílit zázemí pro analytickou a „business intelligence“ podporu rozhodování a optimalizace výkonu programu Chybí manažerské funkce v systému Monit7+

39 Evaluace ICT podpory OP LZZ - hlavní poznatky
Navrhované vhodné nové technologie, které jsou vhodné pro sběr (získávání), analýzu a reporting dat: Open-source řešení geografických informačních systémů či pro Data Mining). Jako vhodný a aplikovatelný pro potřeby MPSV lze rovněž zvažovat koncept Enterprise Linked Data (ELT) nebo využití webových služeb, které představují varianty při integraci (propojení dat) resortních systémů uvnitř MPSV Virtualizace je pro MPSV vhodnou technologií při hledání způsobu jak zefektivnit vykonávané činnosti související se sběrem, analýzou a reportingem dat.

40 Informace o plánované aktualizaci EP pro rok 2013
Aktualizace EP pro rok 2013 proběhne začátkem roku 2013 Forma: elektronicky KaP, ROV 2013, Navazující CIE, Příprava nového OP – hodnocení, spolufinancování

41 Informace o partnerských evaluačních aktivitách
MMR-NOK OP VK OP PA OSF MV ČR

42 Různé a závěr Intenzita schůzek

43 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Pracovní skupina pro evaluace 10. setkání"

Podobné prezentace


Reklamy Google