Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání"— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání
15. listopadu 2013 Praha

2 Program jednání Program jednání Úvod
Informace o změnách na MPSV v souvislosti s reorganizací Představení aktualizovaného Veřejného plánu řešení evaluačních doporučení (VPŘED) a jeho odsouhlasení Informace o plánované aktualizaci EP pro rok 2014 Informace o probíhajících evaluacích OP LZZ Informace o partnerských evaluačních aktivitách (MMR-NOK, OP VK, OP PA, OSF MV ČR) Různé a závěr

3 Úvod Změny v členství v roce 2013
Dle čl. 3, ods. 3.1 je vedoucí PS pro evaluace jmenován/a (odvoláván/a) předsedou MV OP LZZ. Předsedou MV je VŘ 8 Ing. Jan Havránek, který je rovněž vedoucím PSE (k zastupování v době jeho nepřítomnosti zplnomocněn Mgr. Jan Blahůšek) Nové členství: Mgr. Alena Sirotková – OSF MV (nahradila Ing. M. Vanžurovou Ing. Jan Havránek - ŘO OP LZZ, MPSV (nahradil Ing. V. Kváču, Ph.D.) Mgr. Tomáš Novotný – MMR – NOK (nahradil Ing. Pavlu Vitákovou) Mgr. Jan Blahůšek – ŘO OP LZZ, MPSV Ing. Jiřina Svitáková, Ph.D. – ŘO OP LZZ, MPSV Ukončené členství Mgr. Vít Kettner – ŘO OP LZZ, MPSV

4 Informace o změnách na MPSV v souvislosti s reorganizací
Od změna organizační struktury 812. Oddělení monitorování a evaluace 801. Oddělení evaluací a strategií 812. Oddělení monitorování

5 Informace o změnách na MPSV v souvislosti s reorganizací
Od změna organizační struktury 8. Sekce fondů EU (Ing. Jan Havránek) (PhDr. Iva Šolcová) 801. oddělení evaluací a strategií (Ing. Jiřina Svitáková, Ph.D.) 81. odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (Mgr. Jiří Kinský) 82. odbor implementace fondů Evropské unie (PhDr. Karel Vít, Ph.D.) 83. odbor realizace Evropského sociálního fondu (Mgr. Jana Jirků)

6 Představení aktualizovaného VPŘED a jeho odsouhlasení
Aktualizace stavu plnění doporučení z VPŘED 2012 18 nově splněných doporučení, celkem od roku 2010 již splněno 64 doporučení 10 doporučení stále v řešení 3 nesplněná doporučení v nově vytvořené kategorii „Nesplněná doporučení - neřešitelné“ (doporučení k úpravám legislativního ukotvení principu partnerské spolupráce v rámci projektů nebylo možné splnit pro zásadní nesouhlas MF s navrženými úpravami)

7 Představení aktualizovaného VPŘED a jeho odsouhlasení
Doplnění nových doporučení z roku 2013 32 akceptovaných doporučení s návrhy opatření od garantů Longitudinální studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny: zaměření výzev APZ (PO 2) a sociální integrace (PO 3) a zvýšení jejich účinnosti Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2012: projekty mezinárodní spolupráce (PO 5) a využití jejich výstupů Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb: nastavení podpory sociálních služeb (PO 3) Evaluace implementace principu inovativnosti v OPLZZ: nastavení cílené podpory sociálních inovací z ESF v programovém období 2014+ 7 doporučení neakceptovaných Detailně doporučení ve VPŘED a evaluačních zprávách, projednána s garanty na MPSV (zejména Sekce 8, 2 a 4) a GŘ ÚP a zapracována do návrhu verze VPŘED 2013

8 Informace o plánované aktualizaci EP pro rok 2014
Aktualizace EP pro rok 2014 proběhne začátkem roku 2014 Forma: elektronicky, stejně jako v minulých letech Přesunutí evaluací plánovaných na 2014: Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1, aktualizace s daty z let 2012 a 2013; Evaluace průběhu a výsledků pilotní výzvy B7 Sociální inovace v oblasti podpory 3.1. OP LZZ (rámec evaluace bude připraven do konce 2013, část realizována interně, část externě – vyhlášení ZŘ v 2014) Pokračování evaluací zahájených v 2013 Nové evaluace na základě podnětů z implementační struktury OP LZZ (tímto vyzýváme k zaslání námětů s uvedením účelu evaluace a potřeb, které má naplňovat) Přesunutí evaluací plánovaných na 2013: Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1, aktualizace s daty z let 2012 a 2013; Evaluace průběhu a výsledků pilotní výzvy B7 Sociální inovace v oblasti podpory 3.1. OP LZZ“(rámec evaluace bude připraven do konce 2013, část realizována interně, část externě – vyhlášení ZŘ v 2014) Pokračování evaluací zahájených v 2013 Nové evaluace na základě podnětů z implementační struktury OP LZZ (tímto vyzýváme k zaslání námětů s uvedením účelu evaluace a potřeb, které má naplňovat)

9 Informace o probíhajících evaluacích OP LZZ
Organizace evaluačně – expertních fokusních skupin OP LZZ 2010 Realizátor: RegioPartner, s. r. o. Smlouva ze dne: Trvání zakázky do: r. 2015 Cena zakázky: Kč bez DPH (12/18 fokusních skupiny) Průběh realizace v r. 2013: Zakázka probíhá průběžně dle potřeby. Březen 2013: 3 fokusních skupiny zaměřené na analýzu absorpční kapacity a nastavení spolufinancování Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014–2020 z pohledu: NNO, MSP, 5. souhrnná pololetní zpráva velkých podniků. Účastníci vybráni na základě předvýzkumu (dotazníkové šetření).

10 Organizace evaluačně – expertních fokusních skupin OP LZZ 2010 (pokr.)
Hlavní zjištění: Věcné nastavení OP Z je vyhovující. Je třeba řešit (ne)kompetentnost programových manažerů, snižovat administrativní náročnost projektů NNO: Zajistit bezproblémovou implementaci programu, návaznost výzev. Minimalizovat případnou míru spoluúčasti. Ideální projekt: 3 roky, 5 – 6 mil. Kč. MSP: Možná spoluúčast 20 – 30 %. Zdlouhavé hodnocení – ztráta aktuálnosti projektu v čase. Velké podniky: Možná spoluúčast až 50 % za cenu zrovnoprávnění vztahu poskytovatel – příjemce.

11 Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1
Realizátor: IREAS centrum, s . r. o. Smlouva ze dne: Trvání zakázky do: r. 2013 Cena zakázky: Kč bez DPH Průběh realizace v r. 2013 Hlavní předběžná zjištění

12 Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o. Cena: 1 350 000 Kč bez DPH (vč. nenárokové části v hodnotě 430 000 Kč bez DPH) Smlouva ze dne: Trvání zakázky: do r. 2012, nenároková část do 2015 Průběh realizace v r. 2013: Další očekávané výstupy: Připravujeme objednávku nenárokové části, která spočívá: v opakovaném výpočtu hodnot MI zjišťovaných evaluací ve zjištění úspěšnosti podpory (tzn. „v zaměstnání 6 měsíců po ukončení podpory“) pro skupiny podpořených osob v dělení dle věku a pohlaví Hlavní zjištění: Výpočet hodnot a vyhodnocení MI zjišťovaných evaluací pro potřeby výročních zpráv OP LZZ.

13 Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020
Realizátor: konsorcium společností Naviga 4, s. r. o. a HOPE-E.S., v. o. s. Cena: Kč bez DPH Smlouva ze dne: Trvání zakázky: do 6/2014 ? (do ukončení negociací OP Zaměstnanost s EK) Účel zakázky: předběžné vyhodnocení návrhu OP Zaměstnanost – povinné posouzení, zda OPZ splňuje požadavky dle Nařízení (strategie OP - relevance, intervenční logika, monitorování OP, administrativní kapacity a partnerství, příspěvek k cílům Strategie Evropa 2020); zvýšení kvality návrhu OPZ (formativní e. – podpora ŘO při jeho zpracování) Průběh realizace v r. 2013: vstupní zpráva (leden 2013) a průběžná zpráva (březen 2013), první doplnění PZ (srpen 2013) a druhé doplnění PZ (září 2013) Další očekávané výstupy: doplnění PZ k finančním alokacím, cílovým hodnotám MI a příspěvku k EU 20020; ZZ posouzení finální verze OPZ před předložením EK

14 Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZ
Realizátor: IREAS centrum, s.r.o. Cena: Kč bez DPH Smlouva ze dne: Trvání zakázky: do (předložení závěrečné zprávy) Účel zakázky: vyhodnotit fungování a výsledky projektů na podporu sociálního podnikání a podnikání znevýhodněných v OP LZZ a IOP a formulovat doporučení pro nastavení podpory v této oblasti v OP ESF a v příslušném OP EFRR pro programové období 2014+ Průběh realizace v r. 2013: vstupní zpráva (červen 2013), 1. průběžná zpráva – analýza problémů v oblasti SP a InP v ČR (červenec 2013), 2. průběžná zpráva – průběžná zjištění k evaluačním otázkám (říjen 2013) Další očekávané výstupy: diseminační seminář k 1 a 2. PZ Závěrečná zpráva (leden 2013)

15 Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR
Realizátor: výběrovou komisí vybrán uchazeč, běží lhůta na podání námitek cca do Předpokládaná cena: 5 600 000 Kč bez DPH Trvání zakázky: na dobu určitou do 14ti měsíců od podpisu smlouvy Účel zakázky: zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit v České republice, navazující na „Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“ z roku 2006, vč. doplňujícího vyhodnocení dosavadních výsledků intervencí z OP LZZ v SVL

16 Interní evaluace - JAP Účel zakázky: zhodnocení úspěšnosti výzev s vykazováním formou jednotkových nákladů Průběh realizace v r. 2013: evaluace realizována částečně interně Od 2. pololetí r. 2013 jsou interně sbírána data formou dotazníkového šetření mezi osobami, které umisťují svoje děti do zařízení péče o děti financovaných z výzev A4 a B5. Hlavní zjištění: z realizace: je nutné zjistit, z jakých důvodů projekty odstupují a proč je o výzvy malý zájem připravujeme vyhlášení externí evaluace

17 Interní evaluace – Zpětná vazba klientů 2013
Účel zakázky: Získání zpětné vazby od projektů realizovaných 2013 Průběh realizace v r. 2013: Říjen: Průřezový Tým ŘO „Zpětná vazba klientů“ (vede Mgr. Blahůšek) připravil aktualizované znění metodiky průzkumu a dotazníku pro příjemce Listopad: do běží dotazníkové šetření mezi příjemci (osloveny všechny projekty, GP i IP v realizaci – P45, celkem téměř 2000 projektů) Listopad – prosinec: Proběhne zpracování dat, výpočet kompozitního indikátoru spokojenosti a tvorba závěrečné zprávy, seminář pro ŘO OP LZZ

18 Informace o partnerských evaluačních aktivitách
MMR-NOK OP VK OP PA OSF MV ČR FDV

19 Různé a závěr

20 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Pracovní skupina pro evaluace 11. setkání"

Podobné prezentace


Reklamy Google