Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCHENGEN A ZÁKON O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLATNÉM ZNĚNÍ SE ZVLÁŠTNÍM PŘIHLÉDNUTÍM KE SPECIFIKŮM POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCHENGEN A ZÁKON O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLATNÉM ZNĚNÍ SE ZVLÁŠTNÍM PŘIHLÉDNUTÍM KE SPECIFIKŮM POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU."— Transkript prezentace:

1 SCHENGEN A ZÁKON O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLATNÉM ZNĚNÍ SE ZVLÁŠTNÍM PŘIHLÉDNUTÍM KE SPECIFIKŮM POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU

2 CO JSOU TO SCHENGENSKÉ DOHODY?
Dohoda o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (tzv. Schengen I) uzavřená mezi vládami Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky a států Beneluxu v roce 1985 Úmluva provádějící Schengenskou dohodu o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (tzv. Schengen II) uzavřená mezi vládami Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky a států Beneluxu v roce 1990) Schengenský protokol Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce EU (příloha Amsterodamské smlouvy z roku 1997)

3 CO ZNAMENAJÍ SCHENGENSKÉ DOHODY?
Podstatou schengenských dohod je zrušení hraničních kontrol na společných hranicích smluvních států Kontroly se provádí na vnější schengenské hranici pozemní hranice schengenských států se státy, které nejsou členskými státy EU mezinárodní letiště mořské přístavy Zrušení vnitřních hraničních kontrol je nahrazeno úzkou spoluprácí v dalších oblastech, která kompenzuje chybějící kontroly na vnitřních hranicích

4 DOPAD SCHENGENU NA ČESKÝ PRÁVNÍ ŘÁD
Schengenská pravidla byla do českého právního řádu implementována postupně v rámci několika novel již před vstupem České republiky do Schengenského prostoru (od roku 1998) Poslední novela (zákonem č. 379/2007 Sb.) tak již přinesla pouze zpřesnění v návaznosti na novou judikaturu ESD a na doporučení ze schengenských hodnotících misí Nejpodstatnějším výsledkem celého procesu je soulad cizineckého zákona s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví Kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), který vstoupil v platnost 13. října 2006 Měněna byla však i celá řada dalších právních předpisů, mj. zákon o Policii České republiky, trestní řád, zákon o azylu, zákon o Celní správě, celní zákon, zákon o silničním provozu, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o zbraních aj.

5 JAK ZMĚNIL SCHENGEN ČESKÝ CIZINECKÝ ZÁKON?
Vstup cizinců ze třetích zemí na území ČR Občané třetích zemí s povoleným pobytem na území ČR Občané třetích zemí s jednotným schengenským vízem vydaným jiným schengenským státem Schengenský informační systém

6 SCHENGEN A VSTUP CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ ČR
Do ČR je možné přicestovat i s jednotným schengenským vízem, české národní vízum již není jedinou podmínkou vstupu na české území Cestující ze státu s vízovou povinností nemusí zvažovat, zda si kvůli návštěvě ČR bude vyřizovat české vízum Schengenské vízum opravňující k pobytu v schengenském prostoru po dobu až 3 měsíců (v rámci 6 měsíců od data prvního vstupu do Schengenu vyznačeného razítkem v cestovním dokladu) bude platit i pro vstup na území ČR

7 SCHENGEN A VSTUP CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ ČR
Cizinci ze třetích zemí s českým vízem: platnost českého krátkodobého i dlouhodobého víza zůstává po vstupu ČR do Schengenského prostoru zachována po dobu své platnosti a teritoriálně omezena na území ČR vízum vydané českými orgány před 31. prosincem 2007, jehož platnost bude přesahuje do roku 2008, zůstane nadále platné i po vstupu ČR do Schengenského prostoru, pouze však jako tzv. národní vízum, které opravňuje k pobytu toliko na území ČR po vstupu ČR do Schengenského prostoru je možné požádat o prodloužení platnosti českého víza; v případě kladného vyřízení je v cestovním dokladu vyznačeno vízum již v schengenském formátu s platností teritoriálně omezenou na území ČR

8 SCHENGEN A VSTUP CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ ČR
Pokud ČR vydá schengenské dlouhodobé vízum typu D+C, bude jeho držitel oprávněn k pobytu i na území ostatních smluvních stran (tj. území Schengenského prostoru + Švýcarsko a Lichtenštejnsko) po dobu nejdéle 3 měsíců od data jeho platnosti Pokud ČR vydá schengenské vízum typu D, bude jeho držitel oprávněn k pobytu na území smluvních stran obdobně jako v případě průjezdního víza, tj. po dobu 5 dnů, a to v průběhu 3 měsíců od data jeho platnosti, avšak pouze při cestě do České republiky

9 SCHENGEN A VSTUP CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ ČR
Pokud cizinec ze třetí země bude držitelem českého víza a bude chtít cestovat do jiných schengenských států, potřebuje od 1. ledna 2008 schengenské vízum; pouze s českým národním vízem nebude moci vstoupit na území jiného schengenského státu, a to ani za účelem průjezdu do ČR Pokud je cizinec ze třetí země držitelem českého víza, bude muset od 1. ledna 2008 při cestě do ČR z třetího státu zvolit přímou cestu; cestování např. z Ruské federace nebude možné vlakem přes Polsko či Slovensko, ale pouze přímou leteckou cestou do ČR

10 SCHENGEN A VSTUP CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ ČR
Státní příslušníci ze třetích zemí, kteří nepodléhají vízové povinnosti: mohou vstoupit a pobývat na území ČR po dobu až 3 měsíců během šesti měsíců ode dne prvního vstupu na území ČR při pobytu přesahujícím 3 měsíce potřebují národní, tedy české dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu

11 CIZINCI ZE TŘETÍCH ZEMÍ S POVOLENÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČR
Na základě pobytového povolení vydaného ČR se cizinec ze třetí země může pohybovat po dobu až 3 měsíců v Schengenském prostoru Rozšířením schengenského prostoru o ČR se tak cizinec ze třetí země dostává na stejnou úroveň jako cizinci ze třetích zemí s povoleným pobytem v jiném schengenském státě

12 CIZINCI ZE TŘETÍCH ZEMÍ S POVOLENÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČR
Orgánem odpovědným za vydávání povolení k pobytu v ČR a kontrolu jejich dodržování zůstává i nadále Služba cizinecké policie Podmínky pro vydávání povolení k pobytu, jejich prodlužování apod. zůstávají nezměněné

13 CIZINCI ZE TŘETÍCH ZEMÍ S JEDNOTNÝM SCHENGENSKÝM VÍZEM
Jednotné schengenské vízum vystavené jiným schengenským státem (tzv. krátkodobé vízum pro pobyt do 3 měsíců během šesti měsíců ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru), opravňuje automaticky k cestování po všech státech schengenského prostoru Orgány ČR budou moci prodloužit platnost a dobu pobytu na schengenské vízum, které vydal jiný schengenský stát Orgány ČR budou moci omezit jeho časovou platnost (např. z důvodu nedostatečných finančních prostředků potřebných k pobytu na českém území)

14 CIZINCI ZE TŘETÍCH ZEMÍ S JEDNOTNÝM SCHENGENSKÝM VÍZEM
Orgánům ČR bude náležet rovněž pravomoc zcela zrušit schengenské vízum vydané jiným státem tehdy, pokud přestanete splňovat některou z podmínek pro jeho udělení Vstoupit na území ČR se schengenským vízem není možné v případě, že jeho územní platnost bude omezena a ČR bude z jeho platnosti vyloučena (např. v případě, že ČR neuznává cestovní doklad, kterým se bude cizinec prokazovat, jako platný doklad)

15 SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Od 1. září 2007 je při hraniční kontrole využíván Schengenský informační systém (SIS) jde o společnou databázi smluvních států obsahující údaje o osobách hledaných za účelem zatčení, o pohřešovaných osobách, o nežádoucích cizincích, o hledaných věcech (např. odcizených motorových vozidlech) a o ztracených osobních dokladech v případě, že při hraniční kontrole policista zjistí, že kontrolovaná osoba je vedena v databázi za účelem odepření vstupu (jako nežádoucí cizinec), odepře takové osobě možnost vstupu na území stejně tak konzulární úředník ZÚ smluvního státu nevydá takové osobě vízum a policista Služby cizinecké policie nevydá (neprodlouží) pobyt na území

16 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je v cizineckém zákoně upraveno v § 42f Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je oprávněn podat na zastupitelském úřadu cizinec, který uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce ("výzkumný pracovník")

17 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Výzkumnou organizací se pro účely cizineckého zákona rozumí veřejná výzkumná instituce, vysoká škola nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí Výzkumnou činností se rozumí též činnost akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

18 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může výzkumný pracovník žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podat na území policii

19 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit: dohodu o hostování, náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), e) a f), písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků, na požádání náležitosti uvedené v § 31 odst. 5

20 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu (to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2) Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem

21 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
V souladu se Směrnicí Rady č. 2005/71/ES o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu je definován okruh cizinců, vůči kterým je uplatňován zvýhodněný režim vyplývající z této směrnice Novelou se zavádí speciální druh povolení k dlouhodobému pobytu, které je vydáváno cizincům za účelem vědeckého výzkumu na území České republiky

22 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Stanovuje se, ve kterých případech může cizinec žádost podat na zastupitelském úřadu a kdy Policii České republiky na území Stanovuje se okruh náležitostí požadovaných k vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu Za účelem zachování jednoty rodiny je umožněno rodinným příslušníkům připojit se k výzkumnému pracovníkovi (§ 42 odst. 3)

23 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je totiž mj. oprávněn podat manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové dítě cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo již za tímto účelem na území pobývá ("rodinný příslušník výzkumného pracovníka"). K žádosti je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), c) až f) a prokázat, že je rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka; na požádání je dále povinen předložit náležitosti uvedené v § 31 odst. 5 Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území (to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2)

24 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je vydáváno ve standardní formě, tj. cizinci je vydán průkaz o povolení k pobytu (§ 44 odst. 1) Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se nestanovuje výjimkou od stávajícího standardu buď se stanoví na dobu potřebnou k dosažení účelu pobytu (při pobytech kratších než 1 rok) nebo na dobu 2 let (v případech, kdy předpokládaná doba pobytu bude delší než 1 rok)

25 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Po kladném rozhodnutí o povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu zastupitelský úřad z moci úřední vydá cizinci vízum k pobytu nad 90 dnů, které ho bude opravňovat ke vstupu na území, kde mu bude Policií České republiky předán průkaz o povolení k pobytu (viz § 31 odst. 4) V těchto případech bude uplatňován obdobný režim jako v případě žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu nebo za účelem společného soužití rodiny podané na zastupitelském úřadu Se zřetelem ke splnění ohlašovací povinnosti (viz § 93 odst. 1) je cizinec ve stejné lhůtě, tj. do 3 pracovních dnů po vstupu na území, povinen dostavit se na policii k převzetí průkazu o povolení k pobytu

26 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
V případech, kdy nebude výzkumný projekt realizován na základě „dohody o hostování“ (tj. zásady vyplývající ze Směrnice Rady 2005/71/ES), bude pobyt cizince podléhat standardnímu režimu V případě pobytu delšího než 3 měsíce se bude jednat o pobyt na vízum k pobytu nad 90 dnů a dále o pobyt na základě povolení k dlouhodobému pobytu – v těchto případech však cizinec nebude mít výhody vyplývající z citované směrnice (nebude uplatňována zásada „rovného zacházení“, ani zásada tzv. „mobility mezi členskými státy“)

27 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Pokud jde o zdravotní pojištění výzkumných pracovníků v návaznosti na Směrnici 2005/71ES, cizinec bude podle zákona o veřejných výzkumných institucích povinen předložit pouze čestné prohlášení o tom, že uzavře zdravotní pojištění, ze kterého budou hrazeny případné náklady zdravotní péče ode dne vstupu na území České republiky do dne, kdy se bude na cizince vztahovat zákon o veřejném zdravotním pojištění (doklad o uzavření zdravotního pojištění nebude vyžadován v okamžiku uzavírání dohody o hostování) Cizinec si následně sjedná tzv. cestovní zdravotní pojištění, ze kterého by byly hrazeny případné náklady zdravotní péče od okamžiku vstupu na území do převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

28 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, které by pokrylo případnou úhradu nákladů zdravotní péče po vstupu na území, bude vyžadováno před udělením víza k pobytu nad 90 dnů vízum se vydává z úřední moci a slouží k cestě na území České republiky, kde cizinec převezme povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu Po převzetí zmíněného povolení cizinec bude v režimu veřejného zdravotního pojištění s ohledem na platné znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zajišťováno formou právní fikce trvalého pobytu, neboť Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasilo s provedením přímé novely tohoto zákona; do zákona o veřejném zdravotním pojištění bude zapracováno v rámci další připravované novely

29 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
Pro účely cizineckého zákona se stanoví, které výzkumné organizace jsou organizací oprávněnou uzavírat s výzkumným pracovníkem dohodu o hostování, která bude ve smyslu Směrnice 2005/71/ES základní podmínkou vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu Rejstřík veřejných výzkumných institucí v České republice vede MŠMT Po kladném rozhodnutí o povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu zastupitelský úřad z úřední moci vydá cizinci vízum k pobytu nad 90 dnů, které ho bude opravňovat ke vstupu na území, kde mu bude následně Policií České republiky předán průkaz o povolení k pobytu (§ 31 odst. 4)

30 POBYT ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU
V těchto případech bude uplatňován obdobný režim jako v případě žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu nebo za účelem společného soužití rodiny podané na zastupitelském úřadu Se zřetelem ke splnění ohlašovací povinnosti (§ 93 odst. 1) je cizinec ve stejné lhůtě, tj. do 3 pracovních dnů po vstupu na území, povinen dostavit se na policii k převzetí průkazu o povolení k pobytu

31 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "SCHENGEN A ZÁKON O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLATNÉM ZNĚNÍ SE ZVLÁŠTNÍM PŘIHLÉDNUTÍM KE SPECIFIKŮM POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google