Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cizinecké právo v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cizinecké právo v České republice"— Transkript prezentace:

1 Úvod do cizineckého práva v České republice se zřetelem k zaměstnávání cizinců

2 Cizinecké právo v České republice

3 Prameny právní úpravy Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (od roku x novelizován) Nařízení vlády č. 272/2004 Sb. ze dne 28. dubna 2004 o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austráliii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým Nařízení vlády č 273/2004 Sb. ze dne 28. dubna 2004 o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů „Laissez-Passer“

4 Prameny právní úpravy Vyhláška č. 274/2004 Sb. ze dne 28. dubna 2004, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek Vyhláška č. 198/2004 Sb. ze dne 2. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky Vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza

5 Předmět právní úpravy Podmínky vstupu cizince na území České republiky, jeho pobytu a vycestování z území České republiky

6 Vstup a pobyt občana Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska a jeho rodinných příslušníků na území České republiky Volný pohyb osob Platný cestovní nebo jiný doklad prokazující totožnost Žádné vízum

7 Přechodný pobyt Pobyt delší než 3 měsíce Oprávnění, nikoli povinnost
Žádost se podává na území ČR na oddělení cizinecké policie příslušném místě pobytu Lhůta 60 dní Žádný správní poplatek

8 Trvalý pobyt Na žádost Žádost se podává na území ČR na oddělení cizinecké policie příslušném místě pobytu, resp. na Ministerstvu vnitra ČR Lhůta 60 dní Žádný správní poplatek

9 Rodinní příslušníci občana Evropské unie na území ČR
Manžel; manželka; rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let; dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela (manželky) občana Evropské unie; nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo nezaopatřený přímý příbuzný manžela či manželky občana EU Stejné postavení jako rodinný příslušník občana Evropské unie přiznává cizinecký zákon i cizinci, který s občanem Evropské unie žije ve společné domácnosti nebo se o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana EU Rodinní příslušníci občana Evropské unie, kteří jsou občany tzv. třetích států, potřebují ke vstupu na území České republiky příslušné české vízum, vztahuje-li se na občany státu, jehož jsou státními příslušníky, vízová povinnost. Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem Evropské unie, je povinen podat žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu za podmínky, že hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem EU.

10 Rodinní příslušníci občana Evropské unie na území ČR
Žádost o povolení k přechodnému pobytu nebo žádost o prodloužení doby jeho platnosti může rodinný příslušník občana EU podat výlučně na území ČR, na oddělení cizinecké policie příslušném podle místa pobytu na území České republiky. Rodinnému příslušníku občana Evropské unie oddělení cizinecké policie vydá povolení k trvalému pobytu na základě předložené žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu při splnění zákonných podmínek. Lhůta 60 dní Žádný správní poplatek

11 Ohlašovací povinnost Hodlá-li občan EU pobývat na území ČR déle než 30 dnů, je povinen do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR nahlásit místo svého pobytu u oddělení cizinecké policie příslušného podle místa pobytu stejná povinnost se vztahuje na rodinného příslušníka občana EU, pokud tento občan na území ČR pobývá V případě, že občan EU na území ČR nepobývá, je jeho rodinný příslušník povinen ohlásit místo svého pobytu do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR Pokud je tento rodinný příslušník oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza, splní uvedenou povinnost ve lhůtě do 30 dnů za předpokladu, že jeho pobyt na území ČR bude delší než 30 dnů

12 Ohlašovací povinnost Povinnost ohlásit místo pobytu na oddělení cizinecké policie se nevztahuje na případy, kdy tato povinnost byla splněna u ubytovatele. Občan EU, včetně jeho rodinného příslušníka, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu, průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu, je povinen hlásit oddělení cizinecké policie změnu místa pobytu na území České republiky do 30 pracovních dnů, ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů.

13 Pobyt občanů Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska na území České republiky
Stejný režim vstupu a pobytu na území České republiky, který se uplatňuje vůči občanům Evropské unie Občané těchto států mohou žádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo o povolení k trvalému pobytu. Místo průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie jim bude vydán pouze jiný druh průkazu.

14 Vstup a pobyt občana třetí země na území České republiky
Vízová povinnost, pokud není vůči konkrétnímu státu zrušena Víza krátkodobá (letištní vízum, průjezdní vízum, vízum k pobytu do 90 dnů) Vízum dlouhodobé (nad 90 dnů) Správní poplatek

15 Přechodný pobyt Na dlouhodobé vízum Vízum uděluje policie
Žádost o vízum podává cizinec osobně na ZÚ ČR v zahraničí V odůvodněných případech lze od osobní účasti upustit O žádosti rozhoduje policie Vízum vyznačuje ZÚ Lhůta pro vyřízení žádosti je 120 dní 60 dnů v případě, že účelem víza je studium nebo pedagogická a vědecko-výzkumná činnost na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách nebo konzervatořích v České republice a Akademii věd České republiky Správní poplatek 1000 Kč

16 Dlouhodobý pobyt O udělení povolení k dlouhodobému pobytu je cizinec oprávněn požádat za podmínky, že na území České republiky pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu. Povolením k dlouhodobému pobytu byla nahrazena dřívější praxe, spočívající v prodlužování doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů na území. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává na úředním tiskopisu u oddělení cizinecké policie, příslušného dle místa hlášeného pobytu na území. Lhůta 60 dní Správní poplatek 1000 Kč Povolení k dlouhodobému pobytu lze vydat i za účelem společného soužití rodiny a studia Povolení lze opakovaně prodlužovat

17 Trvalý pobyt Povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR Povolení k trvalému pobytu za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR Místo podání – ZÚ ČR v zahraničí, oddělení cizinecké policie Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu Správní poplatek 1000 Kč

18 Povinnosti cizinců stanovené cizineckým právem
Obecné povinnosti Hlášení místa pobytu Hlášení pobytových změn

19 Zaměstnávání cizinců z třetích zemí
Vstup cizinců na trh práce v ČR Postup zaměstnavatele při získávání zaměstnanců ze zahraničí Hlášení volných pracovních míst Žádost o povolení získávat zaměstnance ze zahraničí Povolení  získávat zaměstnance ze zahraničí Oprávněnost zaměstnávat cizince Oznamovací povinnost

20 Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR
Žádost o povolení k zaměstnání Správní poplatek Povolení k zaměstnání Pracovní činnost na území ČR

21 Zvláštní případy při udělování povolení k zaměstnání cizinci
Povolení k zaměstnání vydávaná s ohledem na situaci na trhu práce Povolení k zaměstnání vydávaná bez ohledu na situaci na trhu práce Specifické případy zaměstnávání cizinců

22 Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků
Občané EHP a Švýcarska Rodinní příslušníci občanů EU/EHP a Švýcarska Povinnost zaměstnavatele občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků

23 Děkuji za Vaši pozornost. Mgr. Bohumil Hnídek


Stáhnout ppt "Cizinecké právo v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google