Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogické hodnocení v mateřské škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogické hodnocení v mateřské škole"— Transkript prezentace:

1 Pedagogické hodnocení v mateřské škole
Cíl prezentace: přiblížit tematiku představit Metodiku Cíl dílny: přiblížit metody sledování dítěte vyzkoušet si práci s diagnostickou situací M.Kupcová , Martina Kupcová

2 Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy
Vznikla na pomoc tomu, aby učitelky mohly: děti lépe poznat, spolehlivěji sledovat jejich vývoj i učení nabízet jim aktivity, které je posouvají volit odpovídající přístupy a metody všímat si každého jednotlivého dítěte, rozpoznat individuální vzdělávací potřeby dítěte a přizpůsobovat jim jeho vzdělávání M.Kupcová , Martina Kupcová

3 Co je obsahem metodiky Nabídka praktické pomoci v diagnostických činnostech na míru RVP PV Možnosti příležitostného sledování pedagogického hodnocení v různých situacích Způsob soustředěného a systematického sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte Vývojové řady cílových dovedností dítěte Odborné a etické otázky pedagogického hodnocení (zásady, možná úskalí, rizika) Příloha M.Kupcová , Martina Kupcová

4 Vývojové řady dovedností a osobnostní charakteristiky
Diagnostický prostředek, s jehož pomocí lze snadno a spolehlivě sledovat a hodnotit vzdělávací pokroky dítěte Pětistupňové škály cílových dovedností RVP PV Upozorní, čeho si všímat ve vývoji i v osobnostních projevech Rozvíjí dovednost pozorovat Prohloubí znalosti z vývojové psychologie M.Kupcová , Martina Kupcová

5 Příloha Archy pro diagnostický a pedagogický záznam (podrobné, orientační, komplexní, dílčí, pro předškoláky, pro přípravnou třídu) Náměty pro samostatnou cílenou diagnostickou činnost CD – program, archy M.Kupcová , Martina Kupcová

6 Než začneme … uvědomíme si, co může ovlivnit výsledek sledování
Osobnost dítěte (jeho vlastnosti, momentální naladění, stav,…) Rodinné zázemí (výchovný styl, životní styl rodiny) Prostředí MŠ (celková atmosféra, ale i časový tlak,..) Osobnost pedagoga osobitý způsob nazírání (vlastnosti, temperament, styl komunikace,…) profesionální znalosti, odborné dovednosti určitá očekávání (sourozenci, rodina,…) M.Kupcová , Martina Kupcová

7 Výsledek hodnocení promítáme do práce s dítětem (příprava individuálních vzdělávacích plánů) Fáze sledování dítěte a hodnocení jeho rozvoje a učení vstupní diagnóza (poznámky) vyhodnocení úrovně základních dovedností (ZA) nabídka činností vhodná podle náročnosti a druhu opakování sledování M.Kupcová , Martina Kupcová

8 Výsledek hodnocení pomáhá k „obrazu celé třídy“, na základě výsledku hodnocení každého dítěte připravujeme vzdělávací nabídku třídy Postup při využívání výsledků jednotlivých dětí při práci s celou třídou Výsledky ukazují rozdílnou úroveň dětí Rozdílná nabídka činností co do náročnosti – diferenciace podle druhu a náročnosti Zapracování vhodných činností do třídní vzdělávací nabídky (téma) M.Kupcová , Martina Kupcová

9 …nejdříve si připomeneme teorii
Evaluace systematický, průběžný proces fáze Sběr informací (využití vhodných metod, technik) Analýza zjištěného a určení výsledku Záznam výsledku do záznamového archu Plán dalšího postupu (pedagogická opatření) časový plán (kdy sledování, kdy záznam) M.Kupcová , Martina Kupcová

10 Metody sledování (techniky, nástroje)
Pozorování Slovní výpovědi (metoda verbálních výpovědí) Analýza portfolia dítěte Hospitace Dotazníky pro rodiče (anketa) aj. Pozn. Metody různě kombinujeme a vzájemně doplňujeme. Výsledky diskutujeme s kolegyní, rodiči, i dítětem. M.Kupcová , Martina Kupcová

11 Pozorování Je sledování činnosti lidí, záznam nebo
popis této činnosti a její hodnocení (předmětem je dítě ) Nestrukturované – pružné, odhalují se nové jevy; letmé, nahodilé; avšak nutné prověřit, porovnat s kolegyní Strukturované – záměrné, cílené (ověřujeme nahodilé pozorování) Příklad z praxe M.Kupcová , Martina Kupcová

12 Pozorování strukturované
Je předem připravené - záměrné (cílené), plánované (koho, proč, kdy), jaký záznam, jak vyhodnotit, jaké závěry Sledujeme činnost – zjistíme, reakce, chování, jednání, kdy odhalujeme více kompetencí najednou Sledujeme konkrétní kompetenci (dovednost, schopnost, postoj) Záznam pozorování Zapisujeme do připraveného archu (ano, ne) Popisujeme viděnou situaci Nahráváme činnost na video nebo magnetofon Pozor na vliv pozorovatele Příklad z praxe M.Kupcová , Martina Kupcová

13 Slovní výpovědi Je metoda, kdy dítě vyjadřuje slovy své
myšlenkové pochody při dané činnosti (hlasité uvažování) Zaznamenáváme si výpovědi Využíváme při určité činnosti Klademe otázky Připravujeme modelovou situaci Příklad z praxe M.Kupcová , Martina Kupcová

14 Analýza portfolia dítěte
Analýza portfolia je způsob získávání nepřímých údajů o získaných dovednostech na základě rozboru materiálů. Portfolio dítěte obsahuje materiály různého druhu vybírané a shromažďované tak, aby dokumentovaly stav a rozvoj učení dítěte Portfolio jsou produkty (výsledky činnosti) - kresba, foto (zachycení okamžiku, výsledku), výrobek z materiálu, video,… Jsou zde promítnuty představy, postoje, úroveň dovedností dítěte ,… Příklad z praxe M.Kupcová , Martina Kupcová

15 Hospitace (pozorování druhým)
Hospitace ve třídě – vedena druhou učitelkou, nebo ředitelkou, které sledují dané dítě Výsledků hospitace se využije při konzultaci (poradě) mezi pedagogy Pozor na vliv pozorovatele Příklad z praxe M.Kupcová , Martina Kupcová

16 Dotazník Je písemná forma předem připravených otázek (písemné kladení otázek a získávání písemných odpovědí) Dotazník pro rodiče - takto získané informace doplňují obraz o dítěti Anketa – krátké šetření M.Kupcová , Martina Kupcová

17 Situace a činnosti v MŠ Režimové (každodenní) Herní aktivity
Řízené vzdělávací činnosti Didaktické hry Zvláštní příležitost Pozor na podmínky!! M.Kupcová , Martina Kupcová

18 Režimové činnosti Druhy: ranní hry (pozdrav) - nálada, komunikace
hygiena, stolování, spánek - sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku - pohybové dovednosti, odpolední činnosti (loučení), Sledujeme jak se dítě cítí, jak reaguje, jeho přirozené projevy, využití získaných dovedností. M.Kupcová , Martina Kupcová

19 Herní aktivity Druhy: Co sledujeme:
podle typu činností (napodobující, dramatizující, konstruktivní, fiktivní); skupinové, individuální, atd. Co sledujeme: Přístup ke hře, průběh hry (aktivita, pasivita,..), ukončení (dokončení započatého, nebo odchod k jiné hře bez ukončení), volbu námětu ( aktivní, tematicky zaměřené, stále stejný námět), zacházení s hračkami (manipulační dovednosti, koordinace ruky a oka) M.Kupcová , Martina Kupcová

20 Řízené činnosti Je taková činnost pedagoga, která vyvolává či zajišťuje činnost (aktivitu) dítěte (dětí). Je koordinovaná, organizovaná a vedená k určitému cíli Činnosti a aktivity v rámci integrovaného bloku (poznávací, praktické, pohybové, sociální,…) Sledujeme: iniciativu, aktivnost, míru zapojení dítěte; přístup k řešení problémů, situací; nápaditost, improvizaci; překonávání překážek; odmítání činnosti; M.Kupcová , Martina Kupcová

21 Didaktické hry Aktivity cíleně zaměřené k rozvoji konkrétních dovedností dítěte (poznávacích) Pomáhají k rozvoji myšlení, představivosti (např. určování barev, labyrinty, porovnávání,…) Podporují soustředění a pozornost,… Sledujeme: Reakce na pokyny, pravidla, Způsob a rychlost řešení Vyjadřovací shcopnosti při činnosti Reakce na chyby M.Kupcová , Martina Kupcová

22 Zvláštní příležitosti
Společenské události – návštěva divadla, výstavy,… Banální příhoda – běžné nehody (rozlitý čaj, …) Běžné spory – o hračku, o místo, … Sledujeme: dovednosti chování a jednání dítěte (ukáží a prověří tyto dovednosti),… řešení konfliktů, samostatnost, ochota pomáhat, … M.Kupcová , Martina Kupcová

23 Třídní vzdělávací nabídka
Závěr Pedagogické hodnocení není pro učitelku činnost navíc, ale je to součást její každodenní práce. Kruh se uzavírá Požadavky RVP PV Koncepce ŠVP Hodnocení a evaluace Třídní vzdělávací nabídka M.Kupcová , Martina Kupcová

24 Praktická část Úkoly dílny:
Kterých dovedností (vlastností) dítěte si můžeme všimnout při činnosti …? Jaké metody sledování použijete? - dle vývojových řad určíme úroveň dovednosti s ohledem na individualitu, ale i věk dítěte Např.: Úklid hraček, Stavba z kostek Popis obrázku, situace Návštěva divadla, výstavy Stolní hry Hra na honěnou M.Kupcová , Martina Kupcová

25 Praktická část Úkoly dílny:
2. Jaké činnosti byste navrhli pro zdokonalení této dovednosti dítěte …? Např.: Dítě koordinuje své pohyby umí vyprávět příběh respektuje pravidla chápe prostorové pojmy rozlišuje podstatné znaky předmětů M.Kupcová , Martina Kupcová

26 Praktická část Úkoly dílny: 3
Praktická část Úkoly dílny: 3. Navrhněte vzdělávací nabídku pro skupinu dětí, když vám výsledky ukazují nedostatek v této dovednosti … na téma… Téma: Domácí zvířata a jejich mláďata Hrajeme si na Indiány Hračka v životě dítěte Těšíme se do školy Podzim Např.: Děti: (ne)dokážou postupovat podle pokynů (ne)porovnává, třídí, uspořádá soubory (ne)mluví gramaticky správně (ne)dokáže sladit pohyb s rytmem (ne)má správné držení těla M.Kupcová , Martina Kupcová


Stáhnout ppt "Pedagogické hodnocení v mateřské škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google