Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M.Kupcová1 Pedagogické hodnocení v mateřské škole Cíl prezentace: přiblížit tematiku představit Metodiku Cíl dílny: přiblížit metody sledování dítěte vyzkoušet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M.Kupcová1 Pedagogické hodnocení v mateřské škole Cíl prezentace: přiblížit tematiku představit Metodiku Cíl dílny: přiblížit metody sledování dítěte vyzkoušet."— Transkript prezentace:

1 M.Kupcová1 Pedagogické hodnocení v mateřské škole Cíl prezentace: přiblížit tematiku představit Metodiku Cíl dílny: přiblížit metody sledování dítěte vyzkoušet si práci s diagnostickou situací

2 M.Kupcová2 Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy Vznikla na pomoc tomu, aby učitelky mohly: děti lépe poznat, spolehlivěji sledovat jejich vývoj i učení nabízet jim aktivity, které je posouvají volit odpovídající přístupy a metody všímat si každého jednotlivého dítěte, rozpoznat individuální vzdělávací potřeby dítěte a přizpůsobovat jim jeho vzdělávání

3 M.Kupcová3 Co je obsahem metodiky Nabídka praktické pomoci v diagnostických činnostech na míru RVP PV Možnosti příležitostného sledování pedagogického hodnocení v různých situacích Způsob soustředěného a systematického sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte Vývojové řady cílových dovedností dítěte Odborné a etické otázky pedagogického hodnocení (zásady, možná úskalí, rizika) Příloha

4 M.Kupcová4 Vývojové řady dovedností a osobnostní charakteristiky Diagnostický prostředek, s jehož pomocí lze snadno a spolehlivě sledovat a hodnotit vzdělávací pokroky dítěte Pětistupňové škály cílových dovedností RVP PV Upozorní, čeho si všímat ve vývoji i v osobnostních projevech Rozvíjí dovednost pozorovat Prohloubí znalosti z vývojové psychologie

5 M.Kupcová5 Příloha Archy pro diagnostický a pedagogický záznam (podrobné, orientační, komplexní, dílčí, pro předškoláky, pro přípravnou třídu) Náměty pro samostatnou cílenou diagnostickou činnost CD – program, archy

6 M.Kupcová6 Než začneme … uvědomíme si, co může ovlivnit výsledek sledování Osobnost dítěte (jeho vlastnosti, momentální naladění, stav,…) Rodinné zázemí (výchovný styl, životní styl rodiny) Prostředí MŠ (celková atmosféra, ale i časový tlak,..) Osobnost pedagoga –osobitý způsob nazírání (vlastnosti, temperament, styl komunikace,…) –profesionální znalosti, odborné dovednosti –určitá očekávání (sourozenci, rodina,…)

7 M.Kupcová7 Výsledek hodnocení promítáme do práce s dítětem (příprava individuálních vzdělávacích plánů) Fáze sledování dítěte a hodnocení jeho rozvoje a učení vstupní diagnóza (poznámky) vyhodnocení úrovně základních dovedností (ZA) nabídka činností vhodná podle náročnosti a druhu opakování sledování

8 M.Kupcová8 Výsledek hodnocení pomáhá k „obrazu celé třídy“, na základě výsledku hodnocení každého dítěte připravujeme vzdělávací nabídku třídy Postup při využívání výsledků jednotlivých dětí při práci s celou třídou Výsledky ukazují rozdílnou úroveň dětí Rozdílná nabídka činností co do náročnosti – diferenciace podle druhu a náročnosti Zapracování vhodných činností do třídní vzdělávací nabídky (téma)

9 M.Kupcová9 …nejdříve si připomeneme teorii Evaluace systematický, průběžný proces fáze –Sběr informací (využití vhodných metod, technik) –Analýza zjištěného a určení výsledku –Záznam výsledku do záznamového archu –Plán dalšího postupu (pedagogická opatření) časový plán (kdy sledování, kdy záznam)

10 M.Kupcová10 Metody sledování (techniky, nástroje) Pozorování Slovní výpovědi (metoda verbálních výpovědí) Analýza portfolia dítěte Hospitace Dotazníky pro rodiče (anketa) aj. Pozn. Metody různě kombinujeme a vzájemně doplňujeme. Výsledky diskutujeme s kolegyní, rodiči, i dítětem.

11 M.Kupcová11 Pozorování Je sledování činnosti lidí, záznam nebo popis této činnosti a její hodnocení (předmětem je dítě ) Nestrukturované – pružné, odhalují se nové jevy; letmé, nahodilé; avšak nutné prověřit, porovnat s kolegyní Strukturované – záměrné, cílené (ověřujeme nahodilé pozorování) Příklad z praxe

12 M.Kupcová12 Pozorování strukturované Je předem připravené - záměrné (cílené), plánované (koho, proč, kdy), jaký záznam, jak vyhodnotit, jaké závěry Sledujeme činnost – zjistíme, reakce, chování, jednání, kdy odhalujeme více kompetencí najednou Sledujeme konkrétní kompetenci (dovednost, schopnost, postoj) Záznam pozorování Zapisujeme do připraveného archu (ano, ne) Popisujeme viděnou situaci Nahráváme činnost na video nebo magnetofon Pozor na vliv pozorovatele Příklad z praxe

13 M.Kupcová13 Slovní výpovědi Je metoda, kdy dítě vyjadřuje slovy své myšlenkové pochody při dané činnosti (hlasité uvažování) Zaznamenáváme si výpovědi Využíváme při určité činnosti Klademe otázky Připravujeme modelovou situaci Příklad z praxe

14 M.Kupcová14 Analýza portfolia dítěte Analýza portfolia je způsob získávání nepřímých údajů o získaných dovednostech na základě rozboru materiálů. Portfolio dítěte obsahuje materiály různého druhu vybírané a shromažďované tak, aby dokumentovaly stav a rozvoj učení dítěte Portfolio jsou produkty (výsledky činnosti) - kresba, foto (zachycení okamžiku, výsledku), výrobek z materiálu, video,… –Jsou zde promítnuty představy, postoje, úroveň dovedností dítěte,… Příklad z praxe

15 M.Kupcová15 Hospitace (pozorování druhým) Hospitace ve třídě – vedena druhou učitelkou, nebo ředitelkou, které sledují dané dítě Výsledků hospitace se využije při konzultaci (poradě) mezi pedagogy Pozor na vliv pozorovatele Příklad z praxe

16 M.Kupcová16 Dotazník Je písemná forma předem připravených otázek (písemné kladení otázek a získávání písemných odpovědí) Dotazník pro rodiče - takto získané informace doplňují obraz o dítěti Anketa – krátké šetření

17 M.Kupcová17 Situace a činnosti v MŠ Režimové (každodenní) Herní aktivity Řízené vzdělávací činnosti Didaktické hry Zvláštní příležitost Pozor na podmínky!!

18 M.Kupcová18 Režimové činnosti Druhy: ranní hry (pozdrav) - nálada, komunikace hygiena, stolování, spánek - sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku - pohybové dovednosti, odpolední činnosti (loučení), Sledujeme jak se dítě cítí, jak reaguje, jeho přirozené projevy, využití získaných dovedností.

19 M.Kupcová19 Herní aktivity Druhy: podle typu činností (napodobující, dramatizující, konstruktivní, fiktivní); skupinové, individuální, atd. Co sledujeme: Přístup ke hře, průběh hry (aktivita, pasivita,..), ukončení (dokončení započatého, nebo odchod k jiné hře bez ukončení), volbu námětu ( aktivní, tematicky zaměřené, stále stejný námět), zacházení s hračkami (manipulační dovednosti, koordinace ruky a oka)

20 M.Kupcová20 Řízené činnosti Je taková činnost pedagoga, která vyvolává či zajišťuje činnost (aktivitu) dítěte (dětí). Je koordinovaná, organizovaná a vedená k určitému cíli Činnosti a aktivity v rámci integrovaného bloku (poznávací, praktické, pohybové, sociální,…) Sledujeme: iniciativu, aktivnost, míru zapojení dítěte; přístup k řešení problémů, situací; nápaditost, improvizaci; překonávání překážek; odmítání činnosti; …

21 M.Kupcová21 Didaktické hry Aktivity cíleně zaměřené k rozvoji konkrétních dovedností dítěte (poznávacích) Pomáhají k rozvoji myšlení, představivosti (např. určování barev, labyrinty, porovnávání,…) Podporují soustředění a pozornost,… Sledujeme: Reakce na pokyny, pravidla, Způsob a rychlost řešení Vyjadřovací shcopnosti při činnosti Reakce na chyby

22 M.Kupcová22 Zvláštní příležitosti Společenské události – návštěva divadla, výstavy,… Banální příhoda – běžné nehody (rozlitý čaj, …) Běžné spory – o hračku, o místo, … Sledujeme: dovednosti chování a jednání dítěte (ukáží a prověří tyto dovednosti),… –řešení konfliktů, samostatnost, ochota pomáhat, …

23 M.Kupcová23 Závěr Pedagogické hodnocení není pro učitelku činnost navíc, ale je to součást její každodenní práce. Kruh se uzavírá Požadavky RVP PV Hodnocení a evaluace Třídní vzdělávací nabídka Koncepce ŠVP

24 M.Kupcová24 Praktická část Úkoly dílny: 1.Kterých dovedností (vlastností) dítěte si můžeme všimnout při činnosti …? Jaké metody sledování použijete? - dle vývojových řad určíme úroveň dovednosti s ohledem na individualitu, ale i věk dítěte Např.: -Úklid hraček, -Stavba z kostek -Popis obrázku, situace -Návštěva divadla, výstavy -Stolní hry -Hra na honěnou -…

25 M.Kupcová25 Praktická část Úkoly dílny: 2. Jaké činnosti byste navrhli pro zdokonalení této dovednosti dítěte …? Např.: Dítě -koordinuje své pohyby -umí vyprávět příběh -respektuje pravidla -chápe prostorové pojmy -rozlišuje podstatné znaky předmětů -…

26 M.Kupcová26 Praktická část Úkoly dílny: 3.Navrhněte vzdělávací nabídku pro skupinu dětí, když vám výsledky ukazují nedostatek v této dovednosti … na téma… Např.: Děti: -(ne)dokážou postupovat podle pokynů -(ne)porovnává, třídí, uspořádá soubory -(ne)mluví gramaticky správně -(ne)dokáže sladit pohyb s rytmem -(ne)má správné držení těla Téma: -Domácí zvířata a jejich mláďata -Hrajeme si na Indiány -Hračka v životě dítěte -Těšíme se do školy -Podzim


Stáhnout ppt "M.Kupcová1 Pedagogické hodnocení v mateřské škole Cíl prezentace: přiblížit tematiku představit Metodiku Cíl dílny: přiblížit metody sledování dítěte vyzkoušet."

Podobné prezentace


Reklamy Google