Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní diplomový seminář 13. 11. 2013. Hlavní témata semináře Legislativní požadavky a důležité termíny pro zadání a odevzdání práce Zadávání a přístup.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní diplomový seminář 13. 11. 2013. Hlavní témata semináře Legislativní požadavky a důležité termíny pro zadání a odevzdání práce Zadávání a přístup."— Transkript prezentace:

1 Úvodní diplomový seminář 13. 11. 2013

2 Hlavní témata semináře Legislativní požadavky a důležité termíny pro zadání a odevzdání práce Zadávání a přístup k řešení absolventských prací Zaměření prací a s ním spojené zvláštnosti: práce s převahou umělecké a s převahou vědecké složky – spojující článek: výchovné a vzdělávací zaměření

3 Studijní a zkušební řád ZČU http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/informace_pro_studenty/novy_szr_zcu.pdf Vybrané body Studijního a zkušebního řádu ZČU: Článek 54 - Zadání kvalifikační práce KP (1) Student zpracovává KP na základě zadání KP, které obdrží nejpozději šest měsíců před termínem odevzdání KP. (3) Zadání KP nebo jeho změnu schvaluje děkan. Článek 55 – Termín pro odevzdání KP (1) Student odevzdá KP v termínu určeném v zadání KP (2) Neodevzdá-li student KP v remínu podle odstavce 1, má právo nejdéle do pěti pracovní dnů od tohoto termínu podat žádost děkanovi o určení náhradního termínu odevzdání práce. V žádosti uvede důvody odkladu a požadovaný náhradní termín odevzdání práce

4 Článek 56 (1) Vedoucí katedry jmenuje vedoucího KP a oponenta, případně více oponentů. Vedoucí KP vypracuje na KP hodnocení, oponent (oponenti) vypracují posudky.Student má právo seznámit se s hodnocením a posudkem (posudky) nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby kvalifikační práce.

5 Pokyn proděkana – č. 03PD/2013 2. Termín vyhlášení témat kvalifikačních prací je stanoven harmonogramem fakulty. Témata bakalářských prací jsou zpravidla vyhlašována na začátku letního semestru, témata diplomových prací jsou zpravidla vyhlašována na začátku zimního semestru. Katedry jsou povinny stanovené termíny dodržovat. 3. Každý student je povinen si téma zadat nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem fakulty. Studenti bakalářských studijních programů zadávají téma zpravidla ve druhém roce studia, studenti navazujících magisterských studijních programů zadávají téma v prvním roce studia a studenti magisterského studijního programu zadávají téma zpravidla ve čtvrtém roce studia.

6 9. Pokud student práci neodevzdal, ale požádal o náhradní termín a děkan žádosti vyhověl, pošle studijní referentka sekretářce katedry elektronickou kopii rozhodnutí, ve kterém je uveden náhradní termín odevzdání práce. Sekretářka pracoviště informuje o náhradním termínu vedoucího práce, podle rozhodnutí opraví v IS/STAG plánované datum odevzdání práce. 10. Student veváže rozhodnutí o náhradním termínu odevzdání do kvalifikační práce, a to hned za zadání. 11. Pokud student práci neodevzdal a nepožádal o náhradní termín odevzdání nebo děkan jeho žádosti nevyhověl, studijní referentka vyhotoví rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavku (viz článek 65, odst. 1, písm. h) Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni). Rozhodnutí zašle studentovi a elektronickou kopii rozhodnutí zašle na pracoviště, kde měla být práce odevzdána

7 Jak se přihlásit k obhajobě? Je třeba sledovat harmonogram na stránkách KVK a FPE Harmonogram přizpůsobený KVK: webové stránky KVK v sekci Studium na adrese http://fpe.zcu.cz/kvk/studium/Harmonogramy.html Pro všechny studenty KVK byly v tomto roce stanoveny termíny odevzdání KP nasledovně: 1/ letní termín: 15.4. 2014 … 2/ podzimní termín: 30.6. 2014 Student musí práci odevzdat do termínu uvedeného na zadání práce. Odevzdání práce není podmíněno přihláškou k obhajobě. K obhajobě KP se student přihlašuje písemně na studijním oddělení v termínech daných harmonogramem akademického roku.

8 Formální požadavky Je třeba vyhovět předpisům vyhlašovaným fakultou a upřesňovaným katedrami Práce musí formálně obsahovat všechny požadované informace (např. titulní strana, prohlášení, poděkování) a hlavně vevázané ZADÁNÍ PRÁCE Zadání práce si student sám v dostatečném předstihu vyzvedává u sekretářky KVK

9 Jak volit téma? Výběr zadaného tématu: návaznost na práci katedry Zaměření k vlastnímu zájmu: jen omezeně, zvážit možnosti shánět literaturu a spoluvytvářet koncepci. Rozhovor o tématu, vedoucí práce jako garant Oponent Chyby: –výběr na poslední chvíli, –neujasněný vztah k tématu, –špatná domluva s vedoucí/m

10 Ještě k volbě tématu a jeho zpracování Nezapomeňte: Zpravidla každý okruh DP či BP, již někdo v minulosti zpracovával DP i BP by v ideálním případě měly na sebe reagovat tak, aby vznikala funkční síť odkazů, která systematizuje profil pracoviště Práce studentů z posledních let jsou zpravidla dostupné na Portále entita „Kvalifikační práce“ Spolu s obhájenými pracemi jsou dostupné také posudky vedoucího a oponenta práce Tyto informace mohou pomoci studentům zorientovat se ve všech fázích práce na DP nebo BP Vedoucí doporučí práce, které rámují prostor tématu (nasazují laťku, nebo naopak obsahují nějaké chyby, kterým je třeba se vyhnout, atd.)

11 Jak připravit zadání? Teze: –Zadání → návaznost –Obsah → na co se zaměřím –Cíle → čeho chci/mohu dosáhnout –Možnosti → jaké podmínky mohu zajistit (rozsah výzkumu, prostředky) Součinnost s vedoucí/m práce: „revizní kolečko“ Chyby: –Příliš široký záběr (!)

12 Jak rozvrhnout řešení úkolu? Stanovit HARMONOGRAM! Celkový čas na řešení: 1. část: co nejrychleji získat maximum informací (teorie, metodika), vytvořit podmínky a shromáždit údaje (do 5 měs.) 2. část: zpracování údajů, doplňování odkazů, psaní nanečisto (do dalších 6 měs.) 3. část: psaní čistopisu Chyby: –Rychlý rozjezd – pauza – šturm –Příliš široký záběr

13 Požadavky na studenta v rámci předmětů KVK/DS, DS2, BAP1 a BAP2 BP nebo DP by měla vznikat v semestrech, v nichž má student zapsány relevantní předměty, a je třeba se řídit požadavky na studenta. Platí obecný úzus, že po absolvování obou dipl. seminářů by měla být k dispozici práce, dosahující kvalit pro podání přihlášky k obhajobě. V jiném případě by neměl školitel udělit zápočet.

14 Jak připravit projekt výzkumu? Možnosti a metodika – ujasnit Cíle, problém – co nejpřesněji formulovat Výzkumný vzorek: –způsob výběru, zdůvodnit –rozsah – únosný, dostatečný Materiál, podmínky Chyby: –Příliš široký záběr –Chaotické nebo neúplné rozvržení –Slabé zdůvodňování

15 Jak splnit cíle práce? Vazba cílů na stanovené otázky (problémy) Přesně sledovat konkrétní údaje. Hlídat harmonogram jednotlivých fází práce. Včas konzultovat průběh – nepodceňovat poradu nad rozpracovaným textem!

16 Uplatnitelnost dílčích výstupů Práci na DP nebo BP lze spojit s účastí ve SVOČce, která je finančně dotovaná formou stipendia Některé důležité informace z vyhlášení SVOČ 2013: nezahrnuje uměleckou a sportovní činnost. Do soutěže je však možné zařadit i práce studentů KTV, KHK a KVK, pokud jsou výzkumně zaměřeny. SVOČ-2013 má pouze jedinou kategorii. Student posledního ročníku může předložit práci zabývající se stejnou problematikou, která je zpracovávána v jeho bakalářské, diplomové, pouze však za předpokladu, že tato práce bude samostatně svázána jako práce SVOČ. Za 1., 2. a 3. v celofakultním kole jsou navržena mimořádná stipendia: Harmonogram SVOČ-2011 v roce akademickém roce 2012/2013 naleznete na stránkách FPE – sekce Projekty VaV  SVOČ

17 Formální požadavky Norma pro bibliografické citace: ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 KNIHA: KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný pruvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. KAPITOLA V KNIZE: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný pruvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. Kapitola 12, Kaskádové styly dokumentu, s. 177–199. DIPLOMOVÁ PRÁCE: KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. 89 s. [33] s. příl. + CD. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Katedra andragogiky. Vedoucí diplomové práce Zdeněk Kratochvíl. PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU: URBAN, Rudolf. Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BUSS, I.; CANTOR, B. M. (Eds.) Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátu z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie EDF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie, 1997. Část 4. Obrana a životní prostředí. s. 265–271. ČLÁNEK V ČASOPISU: SMEJKAL, V. Proč nový zákon?. CHIP: magazín informačních technologií, listopad 1999, roč. 9, č. 11, s. 54–55. ISSN 3030-3285. ELEKTRONICKÝ ZDROJ: Cite them right – electronic information. URL: [cit. 2010-12-10]. Přehled: Pedagogika č. 2/2003, s. 216 – 222

18 Jak se připravit na obhajobu? Pojetí obhajoby: věcné, stručné, zajímavé Časový rozvrh: cca 10 min –Představení práce –Odpovědi na připomínky Power-Point: úsporný text, přehledné řešení, příjemná forma Odpovědi na připomínky: zdůvodňovat!

19 Přejeme hodně radosti z práce a úspěšné zakončení!


Stáhnout ppt "Úvodní diplomový seminář 13. 11. 2013. Hlavní témata semináře Legislativní požadavky a důležité termíny pro zadání a odevzdání práce Zadávání a přístup."

Podobné prezentace


Reklamy Google