Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Zahradníčková 30. 9. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Zahradníčková 30. 9. 2013."— Transkript prezentace:

1 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 30. 9. 2013

2 Ing. Lenka Zahradníčková Telefon: 377 633 622 KH: dle předchozí domluvy emailem Email: lenkazah@kpm.zcu.cz

3 Strategické řízení podniku (doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.) – 1. Strategické řízení a systém řízení podniku – 2. Obsah, principy a model systému strategického řízení – 3. Externí strategická analýza podniku a jeho okolí, metody, postupy, modely – 4. Interní strategická analýza podniku a jeho složek, metody, postupy, modely – 5. Typy, druhy, koncepce a nástroje strategie – 6. Strategické rozhodování – volba strategie podniku – 7. Vlastnická, korporátní (podniková) a organizační strategie – 8. Obchodně marketingová, inovační a investiční strategie podniku – 9. Personální a bezpečnostní strategie podniku – 10.Finanční a informační strategie podniku – 11.Strategie řízení rizik a odolnost krizím – 12.Implementace a aktualizace strategie podniku

4 Podmínky absolvování - zápočet – Povinná účast studentů na cvičení – (50 %) – Aktivní odborná práce – Dílčí projekt dle zadání vyučujícího Podmínky absolvování - zkouška – Kombinovaná: test, ústní

5 Projekt – Každý student vypracuje projekt na konkrétní podnik – (max. 15 stran) – Formulace strategického plánu – Obsah: Strategická východiska Analýza prostředí Analýza rizik Korekce

6 Povinná literatura – Zuzák, Roman: Strategické řízení podniku. Grada,2011

7 Doporučená literatura – Keřkovský, Miloslav, Vykypěl, Oldřich: Strategické řízení.C.H.Beck.2006.

8 Doporučená literatura – Dedouchová, Marcela: Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001.

9 Doporučená literatura – Fotr, Jiří; Vacík, Emil a kol.: Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2011.

10 Doporučená literatura – David, Fred R.: Strategic management concepts: a competitive advantage approach. Boston: Pearson, 2012.

11 Management Strategické řízení

12 Jakým způsobem je management definován? Proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který vede k dosažení cílů organizace Soubor všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce podniku.

13 Jaké etapy managementu lze rozlišovat? Vymezte tyto etapy časově. Konec 19. století Přelom 19. a 20. století - 60. léta 20. století Od 70. let 20. století

14 Definujte a vysvětlete tři významové roviny managementu Proces řízení Řídící pracovníci Věda

15 Řízení jako komplexní jev – Řízení jako subjekt-objektový jev – Řízení jako procesní koincidenční jev – Řízení jako fiduciární jev – Řízení jako kauzální jev – Řízení jako psychický jev

16 Jaké úrovně řízení rozeznáváme v managementu? Jak se dělí dle délky časového horizontu? ? ? ?

17 Čím se liší operativní, taktické a strategické řízení (obecně)?

18 Jakým způsobem byste definovali strategický management (řízení)? umění i věda, jak formulovat, implementovat a hodnotit ve všech funkčních částech podnikatelského subjektu taková rozhodnutí, která podpoří dosažení stanovených cílů. Jedná se o dynamický a neuzavřený cyklus.

19 Zdroje Činnosti Dosažení cílů

20 Proč si myslíte, že je nutné strategické řízení? Jaké jsou výhody strategického řízení?

21 Jaké etapy strategického řízení rozeznáváte? Formulace strategie Implementace strategie Hodnocení strategie

22 Jak je možné popsat strategické myšlení? Liedtkův model elementů strategického myšlení Strategické myšlení Hypoteticky založené myšlení Zaměření na cíle Systémový pohled Inteligentní oportunismus Myšlení v čase

23 Co patří mezi základní strategická východiska? Poslání Vize Cíle

24 existuje Definuje, proč podnik existuje, není není časově ohraničené Z poslání by mělo jasně vyplývat, o jaký podnik se jedná. V čase je relativně stabilní. “kodex” chování celé organizace – stimulace pracovníků

25 Posláním společnosti XXX je výroba nápoje XXX založená na vynikající kvalitě, která je zásadní pro dosahování neustálé spokojenosti našich zákazníků a upevňování jejich loajality k našim výrobkům. Firma trvale usiluje o budování dlouhodobé prosperity a naplňování hodnotových aspirací vlastníků. Důraz je kladen na šetrnost k životnímu prostředí a spokojenost zaměstnanců.

26 konkrétním časovém Přesné strukturované vyjádření stavu firmy v konkrétním časovém horizontu. budoucí pozici Vymezuje budoucí pozici ve střednědobém plánovacím horizontu (3 – 5 let), Směr jakým se bude podnik ubírat Z vize je nutné vyvodit cíle.

27 Komponenty vize – Zákazníci strategického záměru. – Produkt a jeho výjimečnost. – Popis trhu a jeho segmentů. – Technické, technologické a užitné přednosti produktu. – Strategická dimenze záměru – profilové zaměření firmy v plánovacím období – Filozofie záměru – Vliv na koncepci a postavení podniku – Veřejná image. – Sociální koncepce

28 pěti let V horizontu pěti let rozšíříme portfolio našich služeb a pronikneme do sféry sociálních sítí. Firmám, fyzickým osobám i institucím veřejného sektoru budeme nabízet produkty vytvořené pravidelně školenými pracovníky pomocí modernizovaných informačních technologií a kreativity vyplývající z kombinace mládí a zkušeností. Dosáhneme zvýšení tržeb na trhu s reklamními službami, stejně jako zvýšení investičního majetku a obratu. Budeme usilovat o další rozvoj projektu Sociální automobil a přispějeme k ochraně životního prostředí

29 navazovat Měly by navazovat na stanovenou vizi, Jedná se o stanovený konečný stav podniku musí být popsány jasně a hlavně měřitelně!

30 SMART Pravidlo SMART S – S – Specific - specifický, M – M – Measurable - měřitelný, A – A – Achievable - dosažitelný, R – R – Result oriented - orientovaný na výsledek, realistický, T – T – Time framed - časově vymezený,

31 Zvýšit hodnotu hospodářského výsledku za běžnou činnost zisku v roce XY na 3 000 000 Kč. Zvýšit tržby SU o 9 % do roku XY. Do konce roku XY zredukovat náklady na jednoho pracovníka o XY %. Zredukovat čekací dobu pacientů na ambulantním oddělení z 1 hodiny na půl hodiny do června tohoto roku.

32 Úvodní informace Management Historie Strategický management Základní strategická východiska

33


Stáhnout ppt "Lenka Zahradníčková 30. 9. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google