Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD, MANAGEMENT, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD, MANAGEMENT, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD, MANAGEMENT, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
1. cvičení StRP Lenka Zahradníčková

2 Obecné informace k předmětu
Ing. Lenka Zahradníčková Telefon: KH: dle předchozí domluvy em Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

3 Obecné informace k předmětu
Strategické řízení podniku (doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.) 1. Strategické řízení a systém řízení podniku 2. Obsah, principy a model systému strategického řízení 3. Externí strategická analýza podniku a jeho okolí, metody, postupy, modely 4. Interní strategická analýza podniku a jeho složek, metody, postupy, modely 5. Typy, druhy, koncepce a nástroje strategie 6. Strategické rozhodování – volba strategie podniku 7. Vlastnická, korporátní (podniková) a organizační strategie 8. Obchodně marketingová, inovační a investiční strategie podniku 9. Personální a bezpečnostní strategie podniku 10.Finanční a informační strategie podniku 11.Strategie řízení rizik a odolnost krizím 12.Implementace a aktualizace strategie podniku Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

4 Obecné informace k předmětu
Podmínky absolvování - zápočet Povinná účast studentů na cvičení – (50 %) Aktivní odborná práce Dílčí projekt dle zadání vyučujícího Podmínky absolvování - zkouška Kombinovaná: test, ústní Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

5 Obecné informace k předmětu
Projekt Každý student vypracuje projekt na konkrétní podnik (max. 15 stran) Formulace strategického plánu Obsah: Strategická východiska Analýza prostředí Analýza rizik Korekce Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

6 Obecné informace k předmětu
Povinná literatura Zuzák, Roman: Strategické řízení podniku. Grada,2011 Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

7 Obecné informace k předmětu
Doporučená literatura Keřkovský, Miloslav, Vykypěl, Oldřich: Strategické řízení.C.H.Beck.2006. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

8 Obecné informace k předmětu
Doporučená literatura Dedouchová, Marcela: Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

9 Obecné informace k předmětu
Doporučená literatura Fotr, Jiří; Vacík, Emil a kol.: Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2011. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

10 Obecné informace k předmětu
Doporučená literatura David, Fred R.: Strategic management concepts: a competitive advantage approach. Boston: Pearson, 2012. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

11 Obsah dnešní konzultace
Management Strategické řízení Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

12 Management Jakým způsobem je management definován?
Proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který vede k dosažení cílů organizace Soubor všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce podniku. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

13 Přelom 19. a 20. století - 60. léta 20. století
Management Jaké etapy managementu lze rozlišovat? Vymezte tyto etapy časově. Klasický management Manažerská revoluce Postindustriální trendy Konec 19. století Přelom 19. a 20. století léta 20. století Od 70. let 20. století Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

14 Management Definujte a vysvětlete tři významové roviny managementu
Proces řízení Řídící pracovníci Věda Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

15 Management Řízení jako komplexní jev Řízení jako subjekt-objektový jev
Řízení jako procesní koincidenční jev Řízení jako fiduciární jev Řízení jako kauzální jev Řízení jako psychický jev Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

16 Management Jaké úrovně řízení rozeznáváme v managementu? Jak se dělí dle délky časového horizontu? ? 2 – 5 let Strategické řízení Taktické řízení Měsíce - 2 roky Operativní řízení Týdny - rok Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

17 Management Čím se liší operativní, taktické a strategické řízení (obecně)? Taktické, operativní řízení Strategické řízení Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

18 Strategický management
Jakým způsobem byste definovali strategický management (řízení)? umění i věda, jak formulovat, implementovat a hodnotit ve všech funkčních částech podnikatelského subjektu taková rozhodnutí, která podpoří dosažení stanovených cílů. Jedná se o dynamický a neuzavřený cyklus. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

19 Strategický management
Činnosti Zdroje Dosažení cílů Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

20 Strategický management
Proč si myslíte, že je nutné strategické řízení? Jaké jsou výhody strategického řízení? Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

21 Strategický management
Jaké etapy strategického řízení rozeznáváte? Formulace strategie Implementace strategie Hodnocení strategie Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

22 Strategický management
Jak je možné popsat strategické myšlení? Zaměření na cíle Systémový pohled Strategické myšlení Hypoteticky založené myšlení Inteligentní oportunismus Myšlení v čase Liedtkův model elementů strategického myšlení Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

23 Základní strategická východiska
Co patří mezi základní strategická východiska? Poslání Vize Cíle Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

24 Poslání Definuje, proč podnik existuje, není časově ohraničené
Z poslání by mělo jasně vyplývat, o jaký podnik se jedná. V čase je relativně stabilní. “kodex” chování celé organizace – stimulace pracovníků Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

25 Poslání Posláním společnosti XXX je výroba nápoje XXX založená na vynikající kvalitě, která je zásadní pro dosahování neustálé spokojenosti našich zákazníků a upevňování jejich loajality k našim výrobkům. Firma trvale usiluje o budování dlouhodobé prosperity a naplňování hodnotových aspirací vlastníků. Důraz je kladen na šetrnost k životnímu prostředí a spokojenost zaměstnanců. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

26 Vize Přesné strukturované vyjádření stavu firmy v konkrétním časovém horizontu. Vymezuje budoucí pozici ve střednědobém plánovacím horizontu (3 – 5 let), Směr jakým se bude podnik ubírat Z vize je nutné vyvodit cíle. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

27 Vize Komponenty vize Zákazníci strategického záměru.
Produkt a jeho výjimečnost. Popis trhu a jeho segmentů. Technické, technologické a užitné přednosti produktu. Strategická dimenze záměru – profilové zaměření firmy v plánovacím období Filozofie záměru Vliv na koncepci a postavení podniku Veřejná image. Sociální koncepce Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

28 Vize V horizontu pěti let rozšíříme portfolio našich služeb a pronikneme do sféry sociálních sítí. Firmám, fyzickým osobám i institucím veřejného sektoru budeme nabízet produkty vytvořené pravidelně školenými pracovníky pomocí modernizovaných informačních technologií a kreativity vyplývající z kombinace mládí a zkušeností. Dosáhneme zvýšení tržeb na trhu s reklamními službami, stejně jako zvýšení investičního majetku a obratu. Budeme usilovat o další rozvoj projektu Sociální automobil a přispějeme k ochraně životního prostředí Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

29 Cíle Měly by navazovat na stanovenou vizi,
Jedná se o stanovený konečný stav podniku musí být popsány jasně a hlavně měřitelně! Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

30 Cíle Pravidlo SMART S – Specific - specifický,
M – Measurable - měřitelný, A – Achievable - dosažitelný, R – Result oriented - orientovaný na výsledek, realistický, T – Time framed - časově vymezený, Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

31 Cíle Zvýšit hodnotu hospodářského výsledku za běžnou činnost zisku v roce XY na 3 000 000 Kč. Zvýšit tržby SU o 9 % do roku XY. Do konce roku XY zredukovat náklady na jednoho pracovníka o XY %. Zredukovat čekací dobu pacientů na ambulantním oddělení z 1 hodiny na půl hodiny do června tohoto roku. Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

32 Shrnutí Úvodní informace Management Historie Strategický management
Základní strategická východiska Lenka Zahradníčková Úvod, management, strategický management

33 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ÚVOD, MANAGEMENT, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google