Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metriky Jan Smolík. Definice metriky  Metrika je konkrétně definovaná metoda měření a definovaný rozsah měření (ISO/IEC FDIS 9126-1:2000)  Metrika je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metriky Jan Smolík. Definice metriky  Metrika je konkrétně definovaná metoda měření a definovaný rozsah měření (ISO/IEC FDIS 9126-1:2000)  Metrika je."— Transkript prezentace:

1 Metriky Jan Smolík

2 Definice metriky  Metrika je konkrétně definovaná metoda měření a definovaný rozsah měření (ISO/IEC FDIS 9126-1:2000)  Metrika je přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel nebo hodnotící kritérium, které jsou používány k hodnocení úrovně efektivnosti konkrétní oblasti řízení podnikového výkonu a jeho efektivní podpory prostředky IS/IT (Učeň 2001)

3 Portfolio metrik  Skupina metrik sdružených za určitým cílem  Vztahuje se ke konkrétnímu procesu,oblasti nebo projektu

4 Zaměření metrik  Cíle  Kritické faktory úspěchu  Procesy  Aktivity  Výkonnost zdrojů

5 Užití v IS/IT  Užití IS/IT  Provozu IS/IT  Inovace IS/IT  Vývoje software

6 Členění dle úrovně řízení  Strategické  Taktické  Operativní

7 Členění  Tvrdé  Měkké  Interní  Externí Diskrétní Kontinuální

8 Atributy metrik  Název a identifikace  Definice (vzorec)  Vlastník  Dimenze  Výchozí s cílová hodnota  Zdroje pro měření dat  Postupy měření  Postupy ověřování

9 Tvrdé metriky  Objektivně měřitelné ukazatele  Př.: zisk, doba vyřízení objednávky, překročení pracnosti  Snadno měřitelné  Bez dodatečných nákladů  Většinou převeditelné na peníze  Indikátor – stanoven horní a dolní limit

10 Měkké metriky  Hodnotí se auditním způsobem  V praxi především k měření a hodnocení informatické podpory procesům  Příklad: hodnocení školitele, spokojenost se službami helpdesku, soulad cílů projektu s cíli podniku

11 Zásady užití metrik 1/3  Struktura metrik musí odpovídat rozvoji firmy –Vyvážené nasazení TM a MM  Stabilizovaný řád  Rozmach –Převaha MM  Vnitřní sociální neklid  Rodící se nový řád

12 Zásady užití metrik 2/3  V některých případech nemá smysl stanovit zvláštní metriky pro souběžně prováděné inovační aktivity –Nový IS, TQM, BPR, ISO, controling,... –Je lepší soustředit se na celkový výsledek

13 Zásady užití metrik 3/3  Metriky mají průřezový charakter –Je těžké přiřadit je konkrétním oblastem –Metrika péče o zákazníka může být zároveň metrikou marketingu, servisu nebo prodeje

14 Provozní metriky informatiky  Metriky užití IS/IT –Efektivita informatické podpory procesům –Vztahují se k rozhraní  Metriky provozu IS/IT –Efektivita a výkonnost vlastního provozu –Odvozeny od metrik užití

15 Metriky užití IS/IT  Stanoveny v SLA  Tvrdé metriky –Dostupnost, odezva aplikace, odezva na incident, doba řešení požadavku –Průměrná, kritická, stretch  Měkké metriky –Akceptace, potvrzení realizovaného školení, hodnocení lektora, hodnocení účastníka školení

16 Metriky provozu  Odvozeny od metrik užití  Konzistetní a hierarchicky uspořádané  Co nejvíce indikátorů  Co nejvíce plán vs. skutečnost

17 Metriky provozu – příklady  Řízení IS/IT –TM: Rozpočet –MM: Akceptační hlášení souladu s legislativou, AH souladu s BPR, hlášení o srovnání analýzy rizik  Řízení zdrojů –TM:Limity užití lidských zdrojů,  Řízení výběrových řízení –MM: Soulad s informační strategií

18 Metriky efektů inovace IS/IT – historie Přínosem je implementace IS Přínosem je implementace nástrojů IS pro efektivní řízení Přínosem je dosažení měřených efektů Zdroj: Učeň Skutečný přínos

19 Hodnocení inovace – základní kritéria výběru  Manažerská kritéria –Soulad s globální a informační strategií –Význam pro konkurenceschopnost –Normy kvality, legislativní požadavky  Technicko-organizační kritéria –Funkčnost (95 % v roce 1998) –Bezpečnost (82 %) –Kompatibilita (71 %) –Cena (37 %)

20 Hodnocení inovace – základní kritéria výběru  Finanční kritéria –Úspora nákladů  Průměrné roční náklady, diskontované náklady –Vykazovaný zisk  Průměrná výnosnost, doba návratnosti, kumlativní příjem z investice, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento –Peněžní tok z investice

21 Metriky hodnocení efektů inovace IS/IT  Tvrdé metriky –Někdy je potřeba provést eliminaci inflace (nejlépe pomocí indexu míry inflace ČSÚ)  Měkké metriky –Odseparování míry zásluh dodavatele na dosažení tvrdých metrik –Nejčastěji formou žádoucího stavu

22 Definice TM 1. Definice TM a určení významu k podnikové strategii (váhy 0—1 součet =1) 2. Stanovení výchozích hodnot 3. Stanovení cílových hodnot 4. Verifikace 5. Definice prahových hodnot vyplácení zádržného a bonusů 6. Snímek 1 = vážený součet současná/cílová hodnota 7. Další snímky 8. Analýza

23 Definice MM 1. Definice MM v každé oblasti 2. Stanovení výchozích hodnot 3. Stanovení cílových hodnot 4. Definice vah  V1 váha oblasti  V2 váha metriky v oblasti  V3 = V1 * V2 5. Definice prah. hodnot placení zádržného a bonusů 6. Snímek  MM hodnotíme 0 –100 (B)  HO =  V3 * B (hodnota oblasti)  Celkem =  HO 7. Další snímky 8. Analýza

24 Vztah mezi tvrdými a měkkými metrikami Měkké metriky zřejmě nejsou správně zvoleny Externí faktory Nekor. postupy snímk. Sezonní vlivy Metriky správně zvoleny, působí synergicky Verifikace: investice má vysokou návratnost Metriky správně zvoleny, působí synergicky Špatná investice Důvody poklesu jsou mimo IS/IT Uživatelé neproměňují získané výhody Nesprávné metriky Nesprávně cílené oblasti inovace Hodnota snímků tvrdých metrik Se zvyšuje Se snižuje Hodnota snímků měkkých metrik

25 Vývoj SW – oblasti  Časový plán a vývoj –Dodržování milníků, vývoj produktu, přírustek vývoje  Zdroje a náklady –Zaměstnanci, finance, dostupnost zdrojů  Růst a stabilita –Rozsah produktu a stabilita, funkční rozsah  Kvalita –Chyby, předělávky  Výkonnost vývoje –prokutivita  Technická přiměřenost –Využití zdrojů, technické provedení, dopad technologie

26 Metriky znovupoužitelnosti SW komponent  Typy znovupoužití –Bez modifikace –Částečná modifikace –Rozsáhlá modifikace

27 Znovupoužitelnost  Relativní náklady znovupoužití –Poměr nákladů na z. bez modifikace / vývoj nové  Relativní náklady tvorby znovu použitelných komponent –20 % zobecnění –15 % rozšíření dokumentace –10 % dodatečné testování –5 % podpora knihoven a údřžu –60 % dodatečných nákkladů  Stupeň znovupoužití


Stáhnout ppt "Metriky Jan Smolík. Definice metriky  Metrika je konkrétně definovaná metoda měření a definovaný rozsah měření (ISO/IEC FDIS 9126-1:2000)  Metrika je."

Podobné prezentace


Reklamy Google