Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura státní správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura státní správy"— Transkript prezentace:

1 Struktura státní správy
Veřejná správa a regionální rozvoj – 1. lekce, Struktura státní správy zákonodárná, výkonná a soudní složka, zvláštní význam MV a MMR

2 tři státní (ústřední) moci
zákonodárná výkonná soudní tři pochyby: jejich vzájemné oddělení postavení hlavy státu další kandidátky – národní banka a sdělovací prostředky (? – aspoň veřejnoprávní?)

3 Ústavní pořádek Ústava, LZPS a ústavní zákony
historie a okolnosti vzniku změny a „ústavní většina“ (třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů)

4 právní stát či lépe „vláda práva“, rule of law
vymahatelnost práva rovnost subjektů před zákonem včetně zákonodárců (obsahová i formální omezení) x teoretická rizika velké koalice s ústavní většinou

5 moc zákonodárná dvě komory, Malá Strana
mechanismus schvalování zákonů (34 p.) zákonodárná iniciativa

6 poslanecká sněmovna složení, orgány volební systém poměrný (z ústavy!)
vyšetřovací komise volební systém poměrný (z ústavy!)

7 senát většinový volební systém a jeho efekty
zrušit nebo přeměnit na komoru krajů, krok k federalizaci?

8 moc soudní postavení soudců
obecné (záležitosti civilní a trestní, soudy okresní, krajské, vrchní a nejvyšší), správní (jen krajské a NSS – „kasační“, ještě později než Senát P ČR) a ústavní

9 moc výkonná – státní správa
vláda ministerstva ostatní ústřední správní úřady (≈ ústřední orgány státní správy) Legislativní pravidla vlády (jen NV) Legislativní rada vlády (srv. Parlamentní institut) a spousta dalších rad, komisí a výborů

10 Kompetenční zákon č.2/1969 (!)
1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí, 15. Ministerstvo informatiky. ---- vláda má 18 členů

11 § 2 - další ústřední orgány státní správy:
1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Komise pro cenné papíry, 9. Národní bezpečnostní úřad, 10. Energetický regulační úřad, 11. Úřad vlády České republiky, 12. Český telekomunikační úřad.

12 Server otevřete.cz Poslanecká sněmovna parlamentu ČR
Senát parlamentu ČR Pražský hrad Nejvyšší kontrolní úřad Ombudsman - Veřejný ochránce práv Státní veterinární správa Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní fond životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Bezpečnostní informační služba Česká národní banka Celní správa ČR Ne NBÚ, ERÚ a ČTÚ ani v jednom není ÚOOÚ a ÚZSVM...

13 ÚZSVM „nástupce“ OkÚ servis pro různé složky státu zastupování státu
nově i pro obce zastupování státu správa státního majetku (některého) (spor s Diag Human, spor o katedrálu sv. Víta, oprava Krumlovského mostu, vymáhání úhrad za pobyt na záchytce...)

14 Nejvyšší kontrolní úřad
Existence NKÚ vychází přímo z Ústavy České republiky. NKÚ není závislý ani na moci zákonodárné (parlamentu), ani na moci exekutivní (vládě). Ústava České republiky, vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní a dalších ústavních prvků, definuje v samostatné hlavě Nejvyšší kontrolní úřad jako nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu plnění státního rozpočtu, jehož prezidenta a viceprezidenta jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny Z těchto principů vychází i zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, Na základě tohoto zákona NKÚ zejména kontroluje a posuzuje hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona (např. na zdravotní a sociální pojištění) a také plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu. Na základě novely zákona provádí NKÚ kontrolu hospodaření ČNB v oblasti výdajů na pořízení majetku a na provoz ČNB.

15 veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. úřady: ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, ČNB, pokud působí jako správní úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních samosprávných celků při výkonu státní správy, veřejné zdravotní pojišťovny a v omezené míře Policie ČR, Armáda ČR, Hradní stráž, Vězeňská služba ČR. Dále zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova nebo ochranné léčení. bašta disidentů  Motejl a Šabatová

16 Činnost ombudsmana Zjistí-li pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním vyjádřil. Pokud úřad sdělí, že provedl nebo provádí opatření k nápravě a ochránce tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. Jinak ochránce sdělí své stanovisko úřadu a stěžovateli; součástí je návrh opatření k nápravě, například: přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, úkony k odstranění nečinnosti disciplinární řízení, stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, poskytnutí náhrady škody. Úřad je pak povinen sdělit, jaká opatření k nápravě provedl. Jestliže to úřad nesdělí, nebo jsou-li opatření podle názoru ochránce nedostatečná, ochránce vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu, může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu.

17 výkon státní správy v území
kraje, zejména, ale nejen krajské úřady (také zastupitelstvo a rada) obce: 6 244 s matričním úřadem: cca 1300 (návrh 900) se stavebním úřadem: cca 700 (návrh kolem 200) pověřené (s pověřeným obecním úřadem): 388 s rozšířenou působností: 205 V. Henych: „Obecní úřady nejsou zřízené státem k výlučnému výkonu státní správy - tak jako úřady okresní, finanční a podobně. Uvidíme, jak zareaguje Ústavní soud.“

18 ministerstvo vnitra pro vnitřní věci, zejména pro
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu a evidenci obyvatel, c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem, d) veřejné sbírky, e) archivnictví a spisovou službu, f) zbraně a střelivo, g) požární ochranu, h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, i) územní členění státu, j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, k) státní symboly, l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky a volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky, m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

19 MV ČR – úsek veřejné správy
odbor dozoru a kontroly veřejné správy odbor informatizace veřejné správy odbor modernizace veřejné správy odbor rozvoje územní veřejné správy odbor správních činností odbor vzdělávání a informací ve veřejné správě

20 ministerstvo pro místní rozvoj
regionální politika politika bydlení (včetně rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor) územní plánování stavební řád, investiční politika cestovní ruch a pohřebnictví

21 a také zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.


Stáhnout ppt "Struktura státní správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google