Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj etiky – vybrané inspirace Filosofie, náboženství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj etiky – vybrané inspirace Filosofie, náboženství."— Transkript prezentace:

1 Vývoj etiky – vybrané inspirace Filosofie, náboženství

2 Etika z řeckého ethos = mrav   Je filozofická vědecká disciplína zabývá se analýzou hodnot   je úvahou a rozpravou   nauka a praxe o mravech a hodnotách   teorie morálky souvisí se společenskou kulturou.   ETIKA jako hledání nejlepšího (J.Sokol)

3 Základní otázky etiky  Jak máme žít?  Jak správně žít?  Co je dobré, co je špatné?  Co je dobro, zlo, svoboda, mravnost…?  Jak spravovat společnost?

4 Struktura etiky 1. 1.Deskriptivní etika = popis etických norem 2. 2.Normativní etika = praktický návod (etické kodexy) 3. 3.Metaetika = analýza etických pojmů 4. 4.Profesní etiky

5 Antická etika  Jak máme žít? Sokrates

6 Umění života Jak přiměřeně, správně nebo dobře žít? starost o sebe štěstí, ctnost, nejvyšší dobro… Kolébka evropského myšlení

7   „Člověk udělá, co je dobré, jestliže to ví.“   …Sokrates, Platon, Aristoteles…   Epikurejci (hedonismus), Stoicismus,Kalokagathia…

8 Kalokagathia harmonický soulad tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti

9 Epikúros, Epikurejci, hédonismus  „Milovat je být šťasten a být šťasten je milovat.“  Nejvyšší hodnotou je dobro.  Cíl života je slast.

10 Epikúros, Epikurejci, hédonismus  Hédoné = potěšení, slast  Filosofické učení  hlavním motivem lidského jednání je slast je slast = vyrovnaný stav lidského nitra za nepřítomnosti bolesti těla a duševního neklidu (a bez strachu z bohů a ze smrti).

11 Aristoteles Etika Nikomachova  Členění ctností  etická teze „zlaté střední cesty“  Statečnost: opovážlivost x zbabělost  Štědrost: marnotratnost x lakomství  velkorysost: okázalost x malichernost

12 Křesťanská etika

13 Desatero I. V jednoho Boha věřiti budeš. II. Nevezmeš jména Božího nadarmo. III. Pomni, abys den sváteční světil. IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. V. Nezabiješ. I. V jednoho Boha věřiti budeš. II. Nevezmeš jména Božího nadarmo. III. Pomni, abys den sváteční světil. IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. V. Nezabiješ.

14 Desatero VI. Nesesmilníš. VII. Nepokradeš. VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. IX. Nepožádáš manželky bližního svého. X. Aniž požádáš statku jeho.

15 Pohled křesťanství na etické otázky: Zabití Zabití  Rozvod  Eutanázie  Potrat  Lež  Homosexualita, registrované partnerství  Sex před manželstvím  Sex v manželství

16 Středověká etika

17 Tomáš Akvinský (1225 – 1274)  Úkolem člověka je směřování k Bohu.  Bůh je nejvyšší dobrem, člověk tak směřuje zároveň k dobru.  Člověk je IMAGO DEI (obraz Boží), má rozum a svobodnou vůli.  Mravní normy jsou pro všechny lidi společné a proto je možné vytvořit normativní etiku - desatero.

18 Tomáš Akvinský „Dělej vše, co je v Tvých silách, abys odhalil smysl, který je dán lidskému životu...“

19 Východní inspirace  Buddhismus  Hinduismus  Konfucianismus  Zoroastrismus  Islám

20 Čtyři vznešené pravdy Buddhismus 1. Světské bytí je neuspokojivé, strastiplné utrpení. 2. Příčinou utrpení je žádostivost 3. Utrpení je možné učinit konec zaniknutím žádostivosti. 4. K zaniknutí utrpení vede stezka

21 Buddhismus   dobrý postoj k životu přinese ovoce   nepůsobit bolest a nezabíjet   nekrást   mluvit pouze pravdu   nedopouštět se nevěry   neužívat povzbuzující drogy a alkohol

22 Soubor deseti neprospěšných druhů jednání  a) prostřednictvím těla: zabíjení, kradení, nesprávné sexuální aktivity  b) prostřednictvím řeči: lhaní, pomlouvání, hrubá mluva, tlachání  c) prostřednictvím mysli: žádostivost, přání zla, nesprávný názor

23 Osmidílná stezka  pravé chápání  pravé myšlení  pravá řeč  pravé jednání  pravé živobytí  pravé snažení  pravá bdělost  pravé soustředění

24 Konfucius Konfucius (551-478 př.n.l.). Upravuje vztahy mezi:   pánem a služebníkem   otcem a synem   manželem a manželkou   mladším a starším bratrem   přáteli

25  „Když chceš porozumět člověku, podívej se na okruh jeho přátel. Ptáka poznáš podle peří hejna.“

26  "Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím."  "Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci."

27 Zlaté pravidlo  „To, co vyčítáš svému bližnímu, sám mu nedělej.“ (Pittakos z Mytilény, jeden ze Sedmi mudrců) Sedmi mudrců Sedmi mudrců  „Budeš milovat svého bližního jako sebe sama.“ (Bible, Lv 19,18)  „Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě.“ (Konfucius, Analekta 15,23) Konfucius

28 Zlaté pravidlo  „Nečiň jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě.“ (Sókratés) Sókratés  „Nechci sám dělat, co bych na druhém káral, nakolik je to v mé moci.“ (Meandros ze Samu, podle Hérodotos, Dějiny, III, 142) Hérodotos

29 Zlaté pravidlo  „Cokoli je ti proti mysli, nečiň ani druhým.“ (Zoroastrický spis Šajast-na-Šajast, 13,29)  „Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti.“ (Mahábhárata. Anušasána parva, 113,8) Mahábhárata

30 Zlaté pravidlo  „Co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň. To je celá Tóra, všechno ostatní je jen komentář.“ (Talmud, Šabbat 31a) Talmud  „Co si přeješ pro sebe, přej i druhým, a co si nepřeješ, nepřej ani jim.“ (Mohamed, Ahmad Ibni Hanbal, 7. stol.) Mohamed

31 Sedm mudrců  označení užívané pro slavné Řeky archaického období,  prosluli praktickou životní moudrostí  Etické výroky: „Ničeho příliš“, „Poznej sám sebe“  Thales z Milétu (uznáván jako první filosof), Solón, Pittakos z Mytilény, Bias z Prieny

32 Novověk

33 Francis Bacon renesanční etika 16./17. stol Francis Bacon renesanční etika 16./17. stol  Přes VĚDĚNÍ najdeme klíč k pochopení.  Člověk má užívat chladně kalkulativní ROZUM, když to nedělá, ztroskotá.

34 Nicolo Machiavelli Vladař 15.-16. stol. vládnout třeba i násilím vládnout třeba i násilím křesťanská morálka člověka oslabuje křesťanská morálka člověka oslabuje V.musí umět být krutý, porušit slovo V.musí umět být krutý, porušit slovo oddělil etiku od politiky oddělil etiku od politiky cokoli udělá politik pro dobro státu nemá být souzeno podle morálních hodnotcokoli udělá politik pro dobro státu nemá být souzeno podle morálních hodnot

35 Thomas Hobbes Leviathan (17.stol.) Leviathan  Původní stav lidské společnosti je boj všech proti všem - „homo homini lupus“  Nahrazeno společenskou smlouvou - pravidla jednání jsou výsledkem strachu, zvyšuje se naděje na přežití.

36

37 Immanuel Kant Německá klasická filosofie, 18. stol. Immanuel Kant Německá klasická filosofie, 18. stol. Kategorický imperativ ! Mohu chtít, aby všichni jednali jako já teď?

38  „Jednej tak, aby maxima tvé vůle se mohla stát principem všeobecného zákonodárství.“  „Jednej tak, aby ti lidství ve tvé vlastní osobě i v osobě kohokoli jiného bylo vždy cílem a nikoli jen prostředkem.“

39  Existence etiky je důkazem božím (někdo do nás tu etiku vložil)  To, co nečiníme s chutí, nýbrž jen jako robotu, nemá žádnou vnitřní hodnotu  Lidství je účelem nikoli prostředkem. (Nekradu proto, že je to povinnost)

40 Johann Gottlieb Fichte (18./19.stol.) „Zdokonalování je smyslem, určením a plánem života.“ DOBRO „Nejvyšší dobro je dokonalý soulad rozumné bytosti se sebou samou.“ „Nejvyšší dobro je dokonalý soulad rozumné bytosti se sebou samou.“


Stáhnout ppt "Vývoj etiky – vybrané inspirace Filosofie, náboženství."

Podobné prezentace


Reklamy Google