Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova ke zdraví Mgr. Petra Neumannová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova ke zdraví Mgr. Petra Neumannová."— Transkript prezentace:

1 Výchova ke zdraví Mgr. Petra Neumannová

2 Vzdělávací cíle Definovat pojmy zdraví a nemoc
Umět aplikovat zdravotní výchovu na názorných příkladech Znát koncepci podpory zdraví Uvědomit si vlastní zodpovědnost za své zdraví Porozumět faktorům ovlivňujícím zdraví s ohledem na sociální aspekty nemoci

3 „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“

4 „Zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo také stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody; nejde tedy jen o absenci nemoci nebo vady. Můžeme říci, že zdraví je takový stav, který umožňuje člověku uspokojovat všechny jeho tělesné, duševní a společenské potřeby, tedy funkce biologické, psychické a sociální.“

5 „Nemoc je definována jako porucha rovnováhy vnitřního a vnějšího prostředí organismu nebo jako porucha celistvosti jeho součástí. Je tedy porušena stavba a funkce jednoho nebo více orgánů“

6 Cvičení: Diskutujte o tom, zda zavedení regulačních poplatků omezuje právo občanů na zdraví, které je dané Listinou základních práv a svobod.

7 Holistický model zdraví
Zdraví osobní Zdraví společenské Zdraví tělesné Zdraví duševní Zdraví citové Zdraví duchovní

8 Biomedicínský model zdraví
Uznává jen biologický faktor vzniku onemocnění Vidí tělo i duši jako dvě oddělené a odlišné skutečnosti Svou pozornost věnuje jen tělu, psychiku ignoruje a prvořadým zájmem je nemoc, kterou vysvětluje jako malfunkci Zdraví bere jako samozřejmost Omezuje se na převažující druhy onemocnění – nemoci kardiovaskulární, onkologické a úrazy

9 Bio-psycho-sociální model zdraví
Tělo i duše jsou považovány za dva neoddělitelné aspekty člověka Sleduje biologické, psychologické a sociální faktory všude tam, kde se zjišťuje , co kladně či záporně ovlivňuje zdravotní stav člověka Tyto tři faktory spolupůsobí na vznik onemocnění či zachování zdraví Zdraví není považováno jako automatické, jedinec musí pečovat o všechny tři oblasti Tomuto přístupu jde o udržování, povzbuzování a o posilování zdraví

10 Ekologicko-sociální model zdraví
Tento model ukazuje, že zdraví je podmíněno přírodním a sociálním prostředím Vnímání i zvládání zdravotních problémů je do značné míry podmíněno kulturou, ekonomickými a politickými okolnostmi Hlavním rysem je zaměření na celou osobnost jedince ve společnosti plnícím určité společenské role Zájem o sociální problémy zdraví závisí na příjmu, pohlaví, věku, vzdělání Model se zaměřuje i na subjektivní vnímání zdraví a nemoci

11 Determinanty zdraví Pohlaví, věk, genetické vlivy Zdravotní péče
Životní prostředí a životní podmínky Životní styl

12 Co znamená být zdravý? (dokončete načaté věty)
Pro mě osobně znamená zdraví……. Pro bohatého člověka znamená být zdravý….. Pro malé dítě může zdraví znamenat…. Pro atleta může zdraví znamenat………. Pro chudého člověka může zdraví znamenat……… Pro mentálně postiženého člověka může zdraví znamenat…… Zdá se, že mnoho lékařů chápe zdraví jako…… Podle médií zdraví znamená……. Pro člověka staršího 50 let může zdraví znamenat…… Pro dospívajícího může zdraví znamenat…………. Pro těhotnou ženu může zdraví znamenat………… Pro vládní činitele může zdraví znamenat………..

13 Žebříček faktorů nejvíce ohrožující zdraví podle WHO
Kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nadváha, pracovní rizika, nedostatek zeleniny ve výživě, chudoba, nezaměstnanost, závislost na drogách, dopravní úrazy, nedostatek pohybu, přemíra živočišných tuků ve výživě, exhalace v ovzduší

14 Negativní faktory životního prostředí
Trauma-války, přírodní katastrofy Znečištěné ovzduší-olovem v okolí továren, domácí alergeny, cigaretový kouř Hluk-silniční doprava, továrny Nedostatek pitné vody, hygienických zařízení, chybná likvidace odpadu Chemická a mikrobiologická kontaminace potravin Toxický průmyslový odpad Ionizační záření-radon, jaderné havárie, expozice v zaměstnání Neionizační záření Potenciálně karcinogenní chemikálie (pesticidy, produkty spalování) Prostředí budov Nedostatek rekreačních zařízení

15 Co potřebujeme k tomu,abychom byli zdraví?
Mít podporu ostatních lidí, pocit bezpečí a důvěru v ostatní lidi a ve své prostředí Mít příležitost vytvořit si takové místo ve společnosti, které povzbuzuje sebeúctu a odpovědnost k druhým lidem Mít potřebné dovednosti a zdroje. Zdraví je jedním z nezbytných předpokladů smysluplného života jedince, komunity i celé společnosti.

16 Podle programu WHO Zdraví pro všechny jsou pro získání či udržení zdraví potřebné tyto podmínky:
Mír a absence strachu z války. Stejné šance pro všechny. Uspokojení základních potřeb:příjem potravy, základní vzdělání, voda a sanitace, důstojné bydlení, zajištěná práce a místo ve společnosti. Politická vůle a podpora veřejnosti.

17 Cvičení-faktory ovlivňující vaše zdraví
Úkolem cvičení je nalézt všechny faktory, které ovlivňují zdraví (minulé, současné i budoucí). Namalujte čtyři soustředěné kruhy. Vaše zdraví představuje nejmenší kruhy a ostatní představují faktory, které vaše zdraví ovlivňují. 1. kruh- všechny osobní faktory (mikrostruktura) 2. kruh- všechny faktory nejbližšího psychosociálního, socioekonomického a fyzikálního prostředí (intermediální struktura) 3. kruh- všechny faktory širšího socioekonomického, psychosociálního, politického, fyzikálního prostředí (makrostruktura)

18 Otawská charta 1.mezinárodní konference konaná v roce 1986 o podpoře zdraví Podpora zdraví byla definována jako proces, který umožní lidem, aby zlepšili své zdraví a mohli je lépe kontrolovat. Bylo stanoveno pět oblastí pro zlepšení zdraví. Reorientovat zdravotnické služby Vytvořit příznivé zdravotní prostředí Rozvíjet osobní schopnosti Posilovat komunální aktivity Koordinovat, obhajovat, umožňovat

19 Deklarace z Alma-Aty Mezinárodní konference ze září roku 1978
Svolána na základě zdravotních potřeb zemí třetího světa Deklarace se stala pro země návodem, jak přeorientovat zdravotní systémy směrem k podpoře zdraví, snížení zdravotních nerovností a zapojení lidí do plánování zdravotní péče.

20 V deklaraci se uvádí, že:
Jsou nepřípustné velké rozdíly ve zdravotním stavu různých skupin obyvatelstva Lidé mají právo na pozitivní zdraví a na účast na plánování a realizace péče o jejich zdraví Primární péče je hlavním klíčem k sociální spravedlnosti Vlády by měla projevit politickou vůli a vytvořit národní programy, které budou spravedlivě rozdělovat finanční prostředky za účelem podpory zdravotní péče Představitelé všech zemí budou podporovat mírové mezinárodní vztahy

21 Složky primární péče Vzdělání týkající se hlavně zdravotních problémů, metod jejich prevence a kontroly Podpora správné výživy a zlepšení zásobování potravinami Dostatek nezávadné vody, základní hygienická zařízení Péče o matku a dítě Očkování Prevence a kontrola infekčních onemocnění Správná léčba nemocí, úrazů Dostatek základních léků

22 Čtyři oblasti primární péče
Domácí prostředí – péče o zdraví v rukou každého nebo členů rodiny, zapojení sousedů, terénních zdravotnických pracovníků Komunita – zdraví zahrnuje dobrovolnou činnost jednotlivých členů komunity, skupin, terénních pracovníků Zdravotnické zařízení linie 1.kontaktu –ordinace praktického lékaře Stupeň prvního odeslání – doporučení klienta sekundárním zdravotnickým službám

23 Tři pilíře zdravotní péče
1. Participace (účast komunity na zdraví)-možnost spolurozhodování o svém zdraví 2.Meziodvětvová spolupráce 3.Rovnost

24 Národní program zdraví České republiky
Návaznost na regionální a světové programy (Zdraví pro všechny do roku 200) Vychází ze zdravotní situace v ČR Zaměřuje pozornost na nejzávažnější sociální a zdravotní problematiku


Stáhnout ppt "Výchova ke zdraví Mgr. Petra Neumannová."

Podobné prezentace


Reklamy Google