Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„EU peníze středním školám“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„EU peníze středním školám“"— Transkript prezentace:

1 „EU peníze středním školám“
Název projektu Moderní škola Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu Zdraví Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_31/4 Jméno autora Mgr. Kamila Michtová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

2 Občanská nauka Člověk v lidském společenství
ZDRAVÍ

3 Metodický list k prezentaci
Následující prezentace je určena pro žáky prvních ročníků učebních oborů, kteří v rámci předmětu Občanská nauka absolvují vhled do problematiky zdraví, Světové zdravotnické organizace, podpory zdraví ze strany státu apod. které jsou obsaženy v tematickém celku Člověk v lidském společenství. Jednotlivé listy se věnují uvedení do problematiky, klíčovým slovům, je zde zmíněn cíl vyučovací hodiny i její obsah. Dále následují přednáškové listy. V závěru prezentace je umístěn malý kvíz pro žáky, který mohou splnit ve vyučovací hodině, či jim může být zadán na doma. Po vypracování úkolu následuje diskuse, hodnocení vypracované činnosti.

4 Klíčové pojmy Zdraví Světová zdravotnická organizace
Determinanty zdraví Prevence Životní styl

5 Cíl vyučovací hodiny Zapamatování si klíčových pojmů
Uvědomění si důležitosti prevence, odpovědnosti nejen za vlastní zdraví Povědomí o dokumentech podporujících zdraví

6 Obsah vyučovací hodiny
Zdraví Determinanty zdraví Podpora zdraví - Dokumenty podporující zdraví obyvatelstva ČR Prevence Životní styl Co jsme si zapamatovali? Malý testík 

7 ? Co si představujete pod pojmem zdraví
s pojmem zdraví se setkáváme každý den ? Co si představujete pod pojmem zdraví Kdo je podle vás zdravým

8 ! Nezapomeňte, že je naše osobnost tvořena ze tří složek
Zdraví ! Nezapomeňte, že je naše osobnost tvořena ze tří složek bio psycho sociální

9 1. 1 Definice zdraví Světová zdravotnická organizace1 v roce 1948 definovala zdraví takto: Zdraví je stav duševní, tělesné a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci či vady. Definice zdraví pro období dospívání zahrnuje ještě nepřítomnost rizikového chování a úspěšný přechod do dospělosti. [1] Světová zdravotnická organizace - zkratka SZO je překladem z anglického World Health Organisation (WHO), která byla založena pod záštitou OSN. Jejím cílem je řízení a koordinace mezinárodní spolupráce v péči o zdraví po celém světě. Více na

10 1. 2 Determinanty zdraví 2 Zdraví člověka je složitě podmíněno kladným i záporným působením nejrůznějších faktorů (determinanty) DETERMINANTY vnitřní vnější 2 J. Machová (2006, s. 10)

11 ? Vzpomenete si, co znamená pojem ontogeneze x fylogeneze
1.2.1 Vnitřní determinanty získány dědičnou (genetickou) výbavou na počátku ontogenitického vývoje ? Vzpomenete si, co znamená pojem ontogeneze x fylogeneze Jmenujte některé vlastnosti nebo znaky, jež jsou člověku vrozené

12 vlivy působící na naše zdraví zevně
1.2.2 Vnější determinanty vlivy působící na naše zdraví zevně člení se do tří skupin: 1. Životní styl 2. Kvalita pracovního a životního prostředí 3. Zdravotnické služby

13 1.2.3 Působení determinatnů na naše zdraví
Životní styl 50% Kvalita prostředí 20% Zdraví Genetický základ 20% Zdravotnické služby 10%

14 ? Jakými způsoby můžeme podporovat vlastní zdraví
2. Podpora zdraví 3 ? Jakými způsoby můžeme podporovat vlastní zdraví Domníváte se, že zdraví je záležitostí pouze individuální Pečuje stát o zdraví svých občanů 3 J. Machová (2006, s. 11)

15 Jednotlivci - způsob života a ochota o zdraví pečovat = přijetí zdravého životního stylu, péče o životní prostředí Společnost – vytváření podmínek k realizaci zdravého životního stylu, péče o dobrou životní úroveň, vytváření dobrých pracovních podmínek, podpora vzdělávání a šíření informací mající vztah ke zdraví

16 Podpora zdraví státem Listina základních práv a svobod
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny ve 21. století Akční plán zdraví a životního prostředí ČR RVP Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví a Tělesná výchova

17 3. Prevence 4 Aktivita zaměřena proti nemocím, jejíž snahou je jim předcházet Rozlišujeme: 1. Primární 2. Sekundární 3. Terciární 4 J. Machová (2006, s. 11)

18 3. 1 Primární prevence Nemoc ještě nevznikla
Účel – zabránit vzniku nemoci Uplatňovány jsou aktivity posilující zdraví nebo odstraňující rizikové faktory (nekuřácká místa v restauracích, bezpečnostní a ochranné pomůcky,vyvarování se kuřáctví a nadměrného užívání alkoholu, očkování proti určitým nemocím…)

19 3. 2 Sekundární prevence Snaha předejít nežádoucímu průběhu nemoci a zabránění komplikacím Základem je časná diagnostika nemoci a účinná léčba Preventivní prohlídky ( např. zubní prohlídky, gynekologické prohlídky u žen)

20 3. 3 Terciární prevence Zaměřena na prevenci následků nemoci (např. vady, dysfunkce, imobilita, výměna injekčních stříkaček u drogově závislých…) Účelem je omezení následků nemocí a udržení kvality života jedinců

21 ? Co vše je možné zahrnout do životního stylu
4. Životní styl Ovlivňuje naše zdraví z 50 % (viz.determinanty zdraví) Zahrnuje formy dobrovolného chování Je odrazem celkového postoje jedince k životu ? Co vše je možné zahrnout do životního stylu

22 ! ! ! Dostatečná pohybová aktivita Pravidelná, pestrá strava Odpočinek
Ochrana před úrazy Dobré mezilidské vztahy …

23 5. Malý testík  1. Definujte pojem zdraví
2. Péče o zdraví je záležitostí: a) pouze člověka samotného b) pouze společnosti c) člověka samotného i společnosti 3. Světová zdravotnická organizace byla založena v roce: a) 1918 b) 1938 c) 1948

24  4. Zdraví je nejvíce ovlivněno:
a) životním stylem b) klimatickými podmínkami c) věkem 5. Zdraví je ovlivněno determinanty. Vysvětlete pojem a uveďte příklady. 6. Vysvětlete pojem prevence a které tři stupně rozlišujeme. V čem se liší? 7. Je možné zahrnout do životního stylu také způsob oblékání? Co si představujete pod pojmem životní styl?

25 Informační zdroje MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví pro učitele. Ústí nad Labem,Pedagogická fakulta UJEP, 2006, ISBN Světová zdravotnická organizace.


Stáhnout ppt "„EU peníze středním školám“"

Podobné prezentace


Reklamy Google