Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení o přestupcích Lucia Madleňáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení o přestupcích Lucia Madleňáková."— Transkript prezentace:

1 Řízení o přestupcích Lucia Madleňáková

2 Právní úprava 3. část přestupkového zákona
Zvláštní typ správního řízení – dle přestupkového zákona Úprava jen pro některé instituty odlišně Obecná úprava v SŘ se použije Obecný předpis – SŘ Zvláštní předpisy – zvláštní úprava, která má přednost

3 Použití právních předpisů
Přestupek je obsažen v PřestZ 1. přestZ 2. SŘ Přestupek je obsažen ve zvláštním zákoně Zvl. zákon neupravuje postup Zvl. zákon upravuje postup 1. zvl. Zákon (vylučuje použití obecných předpisů o řízení?) 2. přestZ 3. SŘ

4 Příslušnost Věcná OÚ, OÚ ORP, Zvláštní orgány obcí
Jiné SO dle zvl. zákona (Policie, KÚ, orgány ochrany ŽP…) Komise k projednávání přestupků = zvláštní orgán obce (§ 53, odst. 3 přesZ, § 106, § 5 odst. 1 OZ) Komise rady obce (§ 103 odst. 4 písm. c) OZ, § 122 odst. 2, § 5 odst. 3 OZ)

5 Příslušnost Funkční (lze rozdělit mezi více orgánů)
OÚ – odbor pro vnitřní věci/ odbor přestupkového řízení/… - starosta (jako součást OÚ) Komise k projednávání přestupků Komise rady Zvláštní SO

6 Příslušnost Místní Místo spáchání P Místo trvalého pobytu pachatele
Místo, kde se zdržuje/pracuje Jiná priorita jako v SŘ Změny dle SŘ

7 Přípravné řízení Na základě podnětu Součinnost
30 na vyrozumění osoby, pokud o to požádá Vysvětlení (přesZ, zákon o Policii ČR, zákon o obecní policii) * Poučení Vyloučení z podávání vysvětlení Oznámení od orgánů Policie: Jednoduché oznámení Oznámení po šetření o P

8 * vysvětlení SO Policie ČR OP Úprava Předvedení Poř. pokuta Náklady
Sepisuje se § 60 přesZ NE ANO záznam § 61 ZOP Úřední záznam § 11 ZOOP zápis

9 … Odevzdání věci Postoupení věci Orgánem policie
Kázeňský delikt/jiný SD/TČ Postoupení věci Každý SO (TČ/SD/kázeňský delikt) Od soudu/SZ (SD/P)

10 … Odložení věci Orgánem Policie Obecně SO
Není dáno podezření/nelze projednat/do 1 měsíce nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení Obecně SO Nelze stíhat osobu/bezvýznamnost sankce/neodůvodněnost oznámení/rei iudicata/litispendence/zánik odpovědnosti/opožděný návrh/do 60 dnů nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení

11 Nalézací řízení Zahájení Účastníci Na návrh Ex offo Obviněný
Poškozený (adhezní řízení) Vlastník zabrané věci Navrhovatel (= postižená osoba)

12 Společné řízení U všech P, kterých se dopustil pachatel
Proti všem pachatelům, jejichž přestupky spolu souvisejí Musí být příslušný jediný SO Věc lze pak vyloučit do samostatného řízení I v průběhu řízení

13 Ústní jednání v 1. stupni vždy V 2. stupni, pokud je to nezbytné
V nepřítomnosti obviněného Odmítne a byl předvolán Nedostaví se bez omluvy Obviněný se nedostaví…?

14 Závěr ústního jednání Není vinen Je vinen + sankce Řízení je zastaveno
Skutek se nestal Skutek nespáchal obviněný Nebylo mu prokázáno spáchání Obviněný má imunitu Nepříčetnost Odpovědnost zanikla Rei iudicata Byla uložena bloková pokuta Rozhodnuto v disciplinárním řízení Navrhovatel zemřel Zpětvzetí návrhu Smír Věc postoupena Bezvýznamnost sankce

15 Rozhodnutí Vyhlášení Povaha: smíšené rozhodnutí Náležitosti
Výrok (PřesZ): vina, popis skutku s označením místa, času spáchání, druhu a výměry sankce, rozhodnutí o upuštění od sankce, o započtení doby do zákazu činnosti, o uložení OO, o nároku na náhradu škody, o nákladech řízení

16 Náhrada nákladů Hotové výdaje účastníků Správní poplatek Ušlý výdělek
Náklady důkazů Tlumočné Odměna za zastupování Každý nese své Nahrazuje: Osoba vinna z přestupku Navrhovatel, pokud bylo řízení zastaveno (v určitých případech)

17 Opravné prostředky Dle správního řádu
Samostatně/odlišně PřesZ upravuje pouze odvolání

18 Odvolání Co lze v odvolání namítat? Nezákonnost rozhodnutí
Nezákonnost procesního postupu Nesprávnost (tu SO projedná pouze v rozsahu odvolacích námitek)

19 … Kdo může podat? Lze se vzdát Lze vzít zpět
Obviněný Poškozený Vlastník zabírané věci navrhovatel Lze se vzdát Lze vzít zpět Proti rozhodnutí odvolacího se dále nelze odvolat

20 … Nelze jen proti odůvodnění
Proti 1 nebo více výrokům, části výroku – ostatní nabývají právní moci Nové skutečnosti lze namítat, jen pokud je nemohl uplatnit dříve Lhůta 15 dnů Odkladný účinek nemožno vyloučit Zákaz reformatio in peius (pro odvolací i pro prvostupňový, pokud znovu rozhoduje)

21 … Náležitosti Obecné pro podání (dle SŘ) + proti kterému rozhodnutí
+ v jakém rozsahu je napadáno + v čem je spatřován rozpor s pr. předpisy/nesprávnost/nezákonnost řízení + potřebný počet stejnopisů Pokud má vady, pomůže odstranit/ poučí a stanoví lhůtu

22 Přezkoumání rozhodnutí soudem
Dle sřs K žalobě se připojuje napadené rozhodnutí, listinné důkazy a doklad o zaplacení soudního poplatku Žalovaným je SO, který rozhodnutí vydal Podmínkou je vyčerpání řádných opravných prostředků

23 Lhůta: 2 měsíce od doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku Skutkový stav soud posuzuje takový, jaký tu byl v době rozhodování SO Může také samostatně provést důkazy Rozhodnutí: zamítne žalobu/zruší rozh./sníží sankci/promine sankci Opravné prostředky proti rozhodnutí soudu: kasační stížnost/obnova řízení

24 Uspokojení účastníka po podané žalobě
SO předejde soud a rozhodne o věci sám Rozhodne tak, jak navrhuje účastník v žalobě Toto rozhodnutí nelze dále přezkoumávat

25 Zvláštní druhy řízení: Řízení o návrhových deliktech
Výjimka ze zahajování řízení ex offo Jde o případy, kdy lze řízení zahájit pouze na návrh: 1.Urážka na cti (49/1/a) – mezi kýmkoliv 2.Ublížení na zdraví z nedbalosti (49/1/b) 3.Úmyslné narušení občanského soužití (49/1/c) 4. Způsobení dopravní nehody, kdy je jinému ublíženo na zdraví (125c/1/h zákona o silničním provozu) 5. Proti majetku (50/b/c/d) Pokračovat ex offo může u: 2., 3., 5. Pouze mezi osobami blízkými: 2., 3., 4., 5.

26 … Návrh může podat Náležitosti návrhu
Postižená osoba/její zákonný zástupce/opatrovník Náležitosti návrhu Obecně pro podání dle SŘ + kdo je postiženou osobou + kdo je pachatel + kde, kdy a jak mělo dojít k P

27 … Lhůta: do 3 měsíců od kdy se navrhovatel dozví Smír
SO se musí pokusit o smír účastníků Pokud se smíří Řízení je zastaveno Navrhovatel neplatí náklady řízení Nejedná se o smír dle SŘ jako o vykonatelné rozhodnutí (SO neschvaluje)

28 Řízení proti mladistvým
Mladistvý: 15 – 18 let Potřeba podrobně zkoumat okolnosti případu Zásadně ústní jednání Obeznamuje se také ZZ a OSPOD V jejich nepřítomnosti lze jednat pouze pokud jim bylo prokazatelně oznámeno Místní příslušnost dle bydliště mladistvého Snížení pokuty a délky zákazu činnosti Odpovědnost za škodu

29 Blokové řízení Zkrácené přestupkové řízení Podmínky
P spolehlivě zjištěn Nestačí domluva Pachatel je ochoten zaplatit Nejde o návrhový delikt Pouze pokuta, max. 1000 Nelze se odvolat a přezkoumat soudem Bloky vydává MF ČR

30 Příkazní řízení Zkrácené přestupkové řízení Podmínky
Není pochyb kdo a co spáchal Věc nebyla vyřízena blokově Nejde o návrhový delikt Nemá být rozhodnuto o náhradě škody Nejde o mladistvého Pachatel není omezen/zbaven ZPÚ Příkaz písemně a náležitosti rozhodnutí Napomenutí a pokuta (max 4000) Odpor: 15 dnů, příkaz se ruší Zákaz reformatio in peius

31 Příště: jiné správní delikty
Děkuji za pozornost! Příště: jiné správní delikty


Stáhnout ppt "Řízení o přestupcích Lucia Madleňáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google