Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb"— Transkript prezentace:

1 Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb
Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2 Rozdělení obchodních společností
Osobní společnosti 1. veřejná obchodní společnost 2. komanditní společnost – hybridní společnost Kapitálové společnosti 1. společnost s ručením omezeným 2. akciová společnost a Družstvo (není obch. společnost)

3 Obchodní zákoník č. 513/1991Sb., § 5
Podnik = soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit

4 Vlastnické transakce 1. mezi společností a jejími vlastníky
při vzniku, trvání a zániku společnosti 2. mezi společníky navzájem stávajícími nebo i potencionálními během doby trvání společnosti 3. mezi společnostmi mateřská, dceřiná …

5 Druhy transakcí založení a vznik podniku převody obchodních podílů
kapitálové akvizice – směna majetku investora za akcie majetkové akvizice – vklady a prodeje podniků(převody majetku z jedné společnosti do druhé) přeměny obchodních společnosti – zánik bez likvidace, s právním nástupcem zánik obchodních společností – s likvidací

6 Založení společnosti = písemný projev vůle společníků založit obchodní společnost v určité právní formě smlouva – společenská, zakladatelská(a.s.) zakladatelská listina – 1 zakladatel - forma notářského zápisu, ověřené podpisy všech zakladatelů

7 Vznik společnosti = zápis do obchodního rejstříku, § 62 OZ, do 90 dnů od založení společnosti povinnost vést účetnictví ode dne vzniku do dne zániku, § 4 zákona o účetnictví zahajovací rozvaha otevření účetních knih

8 Podstata vkladu vklad jako majetek – peněžitý, nepeněžitý - aktiva
vklad jako zdroj financování majetku – vlastní kapitál vklad jako základ práv společníka vyjádřený podílem – právo na podíly na zisku, právo podílet se na řízení společnosti vklad jako směnný vztah mezi společníkem a společností - společník vloží prostředky, má s tím spojená práva a povinnosti vůči společnosti

9 Vklad x základní kapitál
vklad = souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad) základní kapitál = peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti

10 Splacení vkladů předání vkladu správci vkladu – dle § 60 Obch.Z. (peněžité i nepeněžité) vlastnické právo ke vkladům přechází na nově vzniklou společnost dnem jejího vzniku, u nemovitostí vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí Před zápisem do OR musí splaceno 30% každého peněžitého vkladu

11 Peněžní vklady – účtování u společníka - vkladatele
A.s. se základním kapitálem Kč byla zapsána do O.R. Dle zakladatelské smlouvy je ZK hrazen peněžitými vklady. Z upsané částky bylo akcionáři do ustavující valné hromady uhrazeno 30% upsaného peněžitého vkladu. Zbývající vklady byly splaceny v následujícím měsíci. Popis operace MD DAL 1. BV - úhrada 30% peněžitého vkladu 378 221 2. Vznik společnosti, zapsání do OR – vznik podílu 061 367 3. Zúčtování dosud splacených vkladů 4. BV - doplacení zbytku vkladů

12 Peněžní vklady – účtování u nově vzniklé a.s
A.s. se základním kapitálem Kč byla zapsána do O.R. Dle zakladatelské smlouvy je ZK hrazen peněžitými vklady. Z upsané částky bylo akcionáři do ustavující valné hromady uhrazeno 30% upsaného peněžitého vkladu. Zbývající vklady byly splaceny v následujícím měsíci. Popis operace MD DAL 1. Úpis peněžitých vkladů 353 419 2. BV- peněžitý vklad 221 3. Zápis do obchodního rejstříku 411 4. BV – doplacení zbytku vkladů

13 Nepeněžité vklady U zakládané společnosti
s.r.o. a a.s. – povinnost posudku nezávislého znalce – ocenění musí být uvedeno ve společenské smlouvě. ostatní společnosti – dohoda společníků U vkládající společnosti ocenění zůstatkovou (účetní) cenou vkladu, a to bez ohledu na ocenění vkladu u zakládané společnosti Před zápisem do OR musí vloženo 100% nepeněžitých vkladů

14 Úpis nepeněžitého vkladu 2 000 353 419 2. Vklad strojního zařízení 022
Nepeněžité vklady – příklad- příjemce vkladu – nově vznikající a.s. ABC A.s. ABC se základním kapitálem 2 mil. Kč byla zapsána do obchodního rejstříku. Dle zakladatelské smlouvy byl základní kapitál plně uhrazen nepeněžitým vkladem v podobě výrobního zařízení(ocenění doloženo znalec. Posudkem). Pořizovací cen majetku je 2,5 mil. Kč, oprávky jsou 650 tis., účetní zůstatková cena 1,85 mil. , daňová zůstatková cena 2,393 mil. Kč. Nepeněžitý vklad byl akcionářem XYZ uhrazen do ustavující valné hromady. Účetní operace Kč tis. MD D 1. Úpis nepeněžitého vkladu 2 000 353 419 2. Vklad strojního zařízení 022 3. Zápis do OR 411

15 Nepeněžité vklady – příklad- příjemce vkladu – nově vznikající a. s
Nepeněžité vklady – příklad- příjemce vkladu – nově vznikající a.s. ABC – zahajovací rozvaha AKTIVA PASIVA 022 - Stroje mil. 411 – ZK mil. Celkem mil. Celkem mil.

16 Nepeněžní vklady – příklad účtování u společnosti – XYZ - vkladatel
Účetní operace MD DAL 1. Úhrada vkladem – ZC výr. zařízení 1 850 378 082 2. Vyřazení vloženého majetku v PC 2 500 022 3. Vznik podílu – zápis do OR 061 367 4. Zápočet splaceného vkladu – po zápise do OR 5. Podrozvahová evidence – ocenění podílu u společnosti ABC 2 000 7xx

17 Další vklady společník může vložit do společnosti další vklady, které již nenavyšují ZK účtování 0xx, 1xx, 2xx / 413 (ost. kap.fo.) společník může poskytnout půjčku společnosti, která mu bude v budoucnosti splacena účtování 221 / 365 (Os.záv. ke spol.)

18 Specifické příklady účtování transakcí u jednotlivých forem společností v průběhu jejich činnosti:

19 Veřejná obchodní společnost
ryze osobní společnost společníci se osobně podílejí na fungování společnosti společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně vklady – ze zákona nejsou povinné, výše je stanovena společenskou smlouvou

20 Odlišnost účtování – v.o.s.
nepodléhá dani z příjmu PO, společníci si své podíly zdaňují samostatně, a to daní z příjmů FO výsledek hospodaření se plně převádí na jednotlivé společníky: předpis: - zisk 596 / 364 - ztráta 354 / 596 po proúčtování převodu HV končí hospodaření společnosti s nulou

21 Uzavření účetních knih u V.O.S.
5xx Náklady Účet Z/Z 6xx Výnosy Obrat Obrat 100 30 596 – Převod podílu na VH společníkům 364 – Závazky ke společníkům..

22 Účtování převodu HV u v. o. s.
Výkaz zisku a ztráty Rozvaha ∑ nákladů * Aktiva Pasiva 1270 ∑ výnosů VH před zd ∑aktiv ∑pasiv 1300 *v členění dle druhu či účelu

23 Další odlišnost účtování – v.o.s.
osobní spotřeba společníků během roku dochází k účtování záloh společníků na budoucí podíl na hospodářském výsledku záloha / 221 - při účetní závěrce dojde ke snížení nároku na hosp. výsledek / 355

24 Komanditní společnost
2 druhy společníků komplementáři – jako společníci v.o.s. (dostanou vyplaceny podíly, které zdaňují jako FO) komanditisté – jako společník s.r.o. vklad – pro komanditistu je povinně stanoven 5000 Kč => min. výše ZK výsledek hospodaření je rozdělen na 2 části mezi komplementáře a komanditisty

25 Komanditní společnost
část připadající na komplementáře – ½, všichni stejný díl převedena na jednotlivé společníky zisk 596 / 364 ztráta 354 / (analogie s v.o.s.) část připadající na komanditisty – ½ společnost podává daňové přiznání k dani z příjmů PO – daň z příjmů 19% Podíl na zisku dle vkladu společníka, společníci dále zdaní svůj podíl 15 % srážkovou daní

26 Kapitálové obchodní společnosti
Společnost s ručením omezeným vklady společníků Obchodní podíly Akciová společnost vklady akcionářů ….. Cenné papíry (zatímní list, akcie, poukázka na akcie)

27 Spol. s r. o. kapitálová společnost
společníci se podílejí na základním kapitálu vklady – min Kč - § 109 základní kapitál min Kč společníci ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu svých nesplacených částí vkladů všech společníků 1 až 50 společníků orgány společnosti: valná hromada, jednatel(é), dozorčí rada (nepovinná)

28 Zvláštnosti účtování v s. r. o.
Odměny společníkům za práci pro společnost – předpis: Závislá činnost 522 / 366 (osobní N) Statutární orgán 523 / 366 (osobní N) - úhrada: / 221

29 Půjčky společníků – s. r. o.
Společníci mohou poskytnout společnosti půjčku, jsou pak 2 možnosti vypořádání půjčky: A) vrácení půjčky B) zvýšení základního kapitálu – zvýšení obchodního podílu společníka, který půjčku poskytnul

30 Půjčky společníků – s. r. o.-příklad
Pan Kyselý jako společník s.r.o půjčil společnosti Kč na jeden rok, úroková sazba vztahující se k půjčce je 8%. Část půjčky byla splacena ( ), o částku nesplacenou se zvýšil obchodní podíl pana Kyselého. Účetní operace Kč tis. MD D 1. BV – poskytnutí půjčky 500 221 365 2. Předpis úroků 40 562 3. BV - úhrada úroků 4. BV – splátka půjčky 300 5. Zvýšení ZK – obchodního podílu 200 419 6. Zápis změny do OR 411

31 Pokračování příště. Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb"

Podobné prezentace


Reklamy Google