Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

2 Rozdělení obchodních společností Osobní společnosti 1. veřejná obchodní společnost 2. komanditní společnost – hybridní společnost Kapitálové společnosti 1. společnost s ručením omezeným 2. akciová společnost a Družstvo (není obch. společnost)

3 Obchodní zákoník č. 513/1991Sb., § 5 Podnik = soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit

4 Vlastnické transakce 1. mezi společností a jejími vlastníky - při vzniku, trvání a zániku společnosti 2. mezi společníky navzájem - stávajícími nebo i potencionálními během doby trvání společnosti 3. mezi společnostmi - mateřská, dceřiná …

5 Druhy transakcí založení a vznik podniku převody obchodních podílů kapitálové akvizice – směna majetku investora za akcie majetkové akvizice – vklady a prodeje podniků(převody majetku z jedné společnosti do druhé) přeměny obchodních společnosti – zánik bez likvidace, s právním nástupcem zánik obchodních společností – s likvidací

6 Založení společnosti = písemný projev vůle společníků založit obchodní společnost v určité právní formě - smlouva – společenská, zakladatelská(a.s.) - zakladatelská listina – 1 zakladatel - forma notářského zápisu, ověřené podpisy všech zakladatelů

7 Vznik společnosti = zápis do obchodního rejstříku, § 62 OZ, do 90 dnů od založení společnosti - povinnost vést účetnictví ode dne vzniku do dne zániku, § 4 zákona o účetnictví - zahajovací rozvaha - otevření účetních knih

8 Podstata vkladu vklad jako majetek – peněžitý, nepeněžitý - aktiva vklad jako zdroj financování majetku – vlastní kapitál vklad jako základ práv společníka vyjádřený podílem – právo na podíly na zisku, právo podílet se na řízení společnosti vklad jako směnný vztah mezi společníkem a společností - společník vloží prostředky, má s tím spojená práva a povinnosti vůči společnosti

9 Vklad x základní kapitál vklad = souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad) základní kapitál = peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti

10 Splacení vkladů předání vkladu správci vkladu – dle § 60 Obch.Z. (peněžité i nepeněžité) vlastnické právo ke vkladům přechází na nově vzniklou společnost dnem jejího vzniku, u nemovitostí vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí Před zápisem do OR musí splaceno 30% každého peněžitého vkladu

11 Peněžní vklady – účtování u společníka - vkladatele A.s. se základním kapitálem 2 000 000 Kč byla zapsána do O.R. Dle zakladatelské smlouvy je ZK hrazen peněžitými vklady. Z upsané částky bylo akcionáři do ustavující valné hromady uhrazeno 30% upsaného peněžitého vkladu. Zbývající vklady byly splaceny v následujícím měsíci. Popis operace KčMDDAL 1. BV - úhrada 30% peněžitého vkladu 600 000378221 2.Vznik společnosti, zapsání do OR – vznik podílu 2 000 000061367 3.Zúčtování dosud splacených vkladů 600 000367378 4.BV - doplacení zbytku vkladů 1 400 000367221

12 Peněžní vklady – účtování u nově vzniklé a.s A.s. se základním kapitálem 2 000 000 Kč byla zapsána do O.R. Dle zakladatelské smlouvy je ZK hrazen peněžitými vklady. Z upsané částky bylo akcionáři do ustavující valné hromady uhrazeno 30% upsaného peněžitého vkladu. Zbývající vklady byly splaceny v následujícím měsíci. Popis operaceMDDAL 1.Úpis peněžitých vkladů2 000 000353419 2.BV- peněžitý vklad600 000221353 3.Zápis do obchodního rejstříku2 000 000419411 4.BV – doplacení zbytku vkladů1 400 000221353

13 Nepeněžité vklady U zakládané společnosti - s.r.o. a a.s. – povinnost posudku nezávislého znalce – ocenění musí být uvedeno ve společenské smlouvě. - ostatní společnosti – dohoda společníků U vkládající společnosti - ocenění zůstatkovou (účetní) cenou vkladu, a to bez ohledu na ocenění vkladu u zakládané společnosti Před zápisem do OR musí vloženo 100% nepeněžitých vkladů

14 Nepeněžité vklady – příklad- příjemce vkladu – nově vznikající a.s. ABC A.s. ABC se základním kapitálem 2 mil. Kč byla zapsána do obchodního rejstříku. Dle zakladatelské smlouvy byl základní kapitál plně uhrazen nepeněžitým vkladem v podobě výrobního zařízení(ocenění doloženo znalec. Posudkem). Pořizovací cen majetku je 2,5 mil. Kč, oprávky jsou 650 tis., účetní zůstatková cena 1,85 mil., daňová zůstatková cena 2,393 mil. Kč. Nepeněžitý vklad byl akcionářem XYZ uhrazen do ustavující valné hromady. Účetní operaceKč tis.MDD 1.Úpis nepeněžitého vkladu2 000353419 2.Vklad strojního zařízení2 000022353 3.Zápis do OR2 000419411

15 Nepeněžité vklady – příklad- příjemce vkladu – nově vznikající a.s. ABC – zahajovací rozvaha AKTIVAPASIVA 022 - Stroje 2 mil.411 – ZK 2 mil. Celkem 2 mil.

16 Nepeněžní vklady – příklad účtování u společnosti – XYZ - vkladatel Účetní operaceKčMDDAL 1. Úhrada vkladem – ZC výr. zařízení 1 850378082 2. Vyřazení vloženého majetku v PC 2 500082022 3. Vznik podílu – zápis do OR1 850061367 4. Zápočet splaceného vkladu – po zápise do OR 1 850367378 5. Podrozvahová evidence – ocenění podílu u společnosti ABC 2 0007xx

17 Další vklady společník může vložit do společnosti další vklady, které již nenavyšují ZK účtování0xx, 1xx, 2xx / 413 (ost. kap.fo.) společník může poskytnout půjčku společnosti, která mu bude v budoucnosti splacena účtování221 / 365 (Os.záv. ke spol.)

18 Specifické příklady účtování transakcí u jednotlivých forem společností v průběhu jejich činnosti:

19 Veřejná obchodní společnost ryze osobní společnost společníci se osobně podílejí na fungování společnosti společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně vklady – ze zákona nejsou povinné, výše je stanovena společenskou smlouvou

20 Odlišnost účtování – v.o.s. nepodléhá dani z příjmu PO, společníci si své podíly zdaňují samostatně, a to daní z příjmů FO výsledek hospodaření se plně převádí na jednotlivé společníky: předpis: - zisk596 / 364 - ztráta354 / 596 po proúčtování převodu HV končí hospodaření společnosti s nulou

21 Uzavření účetních knih u V.O.S. 5xx Náklady 710 Účet Z/Z 6xx Výnosy Obrat 70 70 70 100 100 Obrat 100 30 596 – Převod podílu na VH společníkům 30 30 364 – Závazky ke společníkům.. 30

22 Účtování převodu HV u v. o. s. Výkaz zisku a ztráty Rozvaha ∑ nákladů 70* Aktiva 1300 Pasiva 1270 596 30 364 30 ∑ výnosů 100 VH před zd. 0 ∑aktiv 1300 ∑pasiv 1300 *v členění dle druhu či účelu

23 Další odlišnost účtování – v.o.s. osobní spotřeba společníků - během roku dochází k účtování záloh společníků na budoucí podíl na hospodářském výsledku záloha355 / 221 - při účetní závěrce dojde ke snížení nároku na hosp. výsledek 364 / 355

24 Komanditní společnost 2 druhy společníků - komplementáři – jako společníci v.o.s. (dostanou vyplaceny podíly, které zdaňují jako FO) - komanditisté – jako společník s.r.o. vklad – pro komanditistu je povinně stanoven 5000 Kč => min. výše ZK výsledek hospodaření je rozdělen na 2 části mezi komplementáře a komanditisty

25 Komanditní společnost 1.část připadající na komplementáře – ½, všichni stejný díl - převedena na jednotlivé společníky zisk596 / 364 ztráta354 / 596 (analogie s v.o.s.) 2.část připadající na komanditisty – ½ - společnost podává daňové přiznání k dani z příjmů PO – daň z příjmů 19% - Podíl na zisku dle vkladu společníka, společníci dále zdaní svůj podíl 15 % srážkovou daní

26 Kapitálové obchodní společnosti Společnost s ručením omezeným  vklady společníků..... Obchodní podíly Akciová společnost  vklady akcionářů ….. Cenné papíry (zatímní list, akcie, poukázka na akcie)

27 Spol. s r. o. kapitálová společnost společníci se podílejí na základním kapitálu vklady – min. 20 000 Kč - § 109 základní kapitál min. 200 000 Kč společníci ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu svých nesplacených částí vkladů všech společníků 1 až 50 společníků orgány společnosti: valná hromada, jednatel(é), dozorčí rada (nepovinná)

28 Zvláštnosti účtování v s. r. o. Odměny společníkům za práci pro společnost – předpis: Závislá činnost 522 / 366 (osobní N) Statutární orgán523 / 366 (osobní N) - úhrada: 366 / 221

29 Půjčky společníků – s. r. o. Společníci mohou poskytnout společnosti půjčku, jsou pak 2 možnosti vypořádání půjčky: A) vrácení půjčky B) zvýšení základního kapitálu – zvýšení obchodního podílu společníka, který půjčku poskytnul

30 Půjčky společníků – s. r. o.-příklad Pan Kyselý jako společník s.r.o půjčil společnosti 500 000 Kč na jeden rok, úroková sazba vztahující se k půjčce je 8%. Část půjčky byla splacena (300 000), o částku nesplacenou se zvýšil obchodní podíl pana Kyselého. Účetní operaceKč tis.MDD 1.BV – poskytnutí půjčky500221365 2.Předpis úroků40562365 3.BV - úhrada úroků40365221 4.BV – splátka půjčky300365221 5.Zvýšení ZK – obchodního podílu200365419 6.Zápis změny do OR200419411

31 Pokračování příště. Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Účtování obchodních společností zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google