Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení Technologická agentura ČR. Založení a cíle TA ČR Založení organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly s účinností od 1. 7. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení Technologická agentura ČR. Založení a cíle TA ČR Založení organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly s účinností od 1. 7. 2009."— Transkript prezentace:

1 Představení Technologická agentura ČR

2 Založení a cíle TA ČR Založení organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly s účinností od 1. 7. 2009 Cíle podporovat aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v ČR podporovat spolupráci a komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem snížit roztříštěnost účelové podpory v ČR přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR

3 Programy TA ČR ALFA – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, 2.výzva BETA – program veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby státní správy OMEGA – program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje Centra Kompetence – program na potřebu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve VaVaI mezi veřejným a soukromým sektorem

4 www.tacr.cz

5 Program ALFA

6 program vyhlašovaný ve veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích Zákon 130/2002 Sb. ve znění zákona 110/2009 Sb. v souladu s Rámcem pro Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) splnění podmínek Nařízení Komise 800/2008 (vyňat z oznamovací povinnosti)

7 Základní informace délka trvání: 2011 – 2016 veřejné soutěže v letech 2010, 2011 a 2012 předpokládaný rozpočet: 11.628 mil. Kč z toho výdaje státního rozpočtu: 7.558 mil. Kč tj. průměrná míra podpory: 65 % v roce 2011 cca 780 mil. Kč

8 Zaměření programu Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v inovacích. Motivace podniků a výzkumných organizací ke zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

9 Hlavní cíle programu Výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v podporovaných oblastech, které budou aplikovatelné v podobě inovací. Posílení výkonnosti ekonomických subjektů a růstu konkurenceschopnosti České republiky. Zvýšení kvality života obyvatel České republiky prostřednictvím rozvoje progresivních technologií, materiálů a systémů, zvyšováním kvality životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy.

10 Program je rozčleněn do 3 podprogramů 1.Progresivní technologie, materiály a systémy 2.Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí 3.Udržitelný rozvoj dopravy Předpokládané alokace na podprogramy: Výdaje SRPodíl Podprogram 13.023 mil. Kč40 % Podprogram 23.023 mil. Kč40 % Podprogram 31.511 mil. Kč20 % Téma programu

11 Podprogram 1 Progresivní technologie, materiály a systémy technologie, které umožňují využití ve více oborech např. pokročilé materiály, nanotechnologie, mikro a nanoelektronika, průmyslová biotechnologie, fotonika a informační a komunikační technologie

12 Podprogram 2 Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí nové zdroje energie - obnovitelné zdroje, recyklace, jaderná energie, úspory materiálů ochrana ekosystémů a životního prostředí environmentálně šetrné technologie

13 Podprogram 3 Udržitelný rozvoj dopravy rozvoj moderní dopravní infrastruktury VaV nových paliv a pohonů telematické dopravní systémy a moderní dopravní prostředky intermodální, energeticky a ekologicky šetrná a bezpečná doprava

14 Typy výsledků P – patent Z – poloprovoz, ověřená technologie F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem R – software

15 Projekty Délka projektů program je koncipován na období 2011 - 2016 předpokládaný finanční objem dotací 7,5 mld Kč doba řešení projektů je od 24 do 72 měsíců maximální výše podpory 3 mil EUR Výše podpory pro každého příjemce a další účastníky podle Rámce maximální výše podpory na projekt: 80 %

16 Příjemci Podniky dle Nařízení Komise (ES) 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách) Výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) ------------------------------------------------------------ Zahraniční účastníci – EU, EHP

17 Míry podpory UchazečAplikovaný výzkum Experimentální vývoj Malý podnik70%45% Střední podnik 60%35% Velký podnik 50%25% Výzkumná organizace* 100% *dle Rámce lze 100%, ale omezení 80% nákladů na projekt +15% za účinnou spolupráci

18 Účinná spolupráce Spolupráce s VO VO se podílí alespoň 10% nákladů projektu VO smí zveřejnit své výsledky projektu Spolupráce podniků jeden podnik nehradí více než 70% nákladů projektu alespoň 1 podnik je malým nebo středním podnikem

19 Smlouva o spolupráci vymezení know how, s kterým vstupují do projektu práva a povinnosti účastníků vymezení cíle projektu, dílčích činností způsob řízení projektu, vymezení odpovědnosti finance - rozdělení rozpočtu, předávání peněz, sankce rozdělení výsledků rozdělení práv k duševnímu vlastnictví k výsledkům vytvořených v projektu následky porušení smlouvy

20 Náklady osobní náklady hmotný majetek nehmotný majetek provozní náklady služby – do 20% uznatelných nákladů projektu cestovné režie – vykázání všech nepřímých nákladů ochrana práv duševního vlastnictví – jen pro MPS a VO DPH – pokud nelze uplatnit odpočet

21 Náklady 2 Hmotný + nehmotný majetek musí být zdůvodněný uznatelná je pouze část nákladů odpovídající míře použití pro projekt a odpovídající součtu nákladů na odpisy po dobu trvání projektu – vše musí být uvedeno v návrhu projektu Služby do 20% uznatelných nákladů projektu

22 Finanční změny a přesuny Finanční změny v průběhu řešení uznané náklady a s tím související výše podpory může být v průběhu řešení změněna maximálně o 50% Finanční přesuny přesuny mezi jednotlivými kategoriemi nákladů jsou možné do výše 20% uznaných nákladů přesuny mezi jednotlivými účastníky projektu možné nejsou

23 Výsledky v 1. výzvě Výsledky veřejné soutěže TA ČR podpořila 247 projektů z 657 podaných

24 Výsledky v 1. výzvě

25 Projekty dle oborů

26 Struktura příjemců VO – výzkumná organizace, MP – malý podnik, SP – střední podnik, VP – velký podnik

27 Hodnocení projektu V průběhu soutěže 2 oponenti + 1 zpravodaj Rada podprogramu a Rada programu Předsednictvo TA ČR - nejvyšší rozhodovací pravomoc

28 Hodnocení projektu Hodnocení projektu v době řešení Průběžné zprávy 1 x ročně zasílá příjemce za všechny účastníky dohromady kontrola souladu realizace projektu se schváleným návrhem

29 Kontrola u příjemce Věcná kontrola (plnění cílů, správnost čerpání prostředků) minimálně jedenkrát v průběhu řešení projektu po ukončení projektu Finanční kontrola nejméně 5% objemu účelové podpory v daném roce

30 Ex post hodnocení hodnocení a kontroly využití výsledků povinnost dosažení alespoň jednoho ze stanovených druhů výsledků plán implementace – kontrola konkrétních praktických dopadů realizace výsledků (do 3 let od ukončení projektu)

31 kontaktní osoba Lenka Pilátová pilatova@tacr.cz

32 Program BETA

33 BETA program veřejných zakázek pro potřeby státní správy trvání programu: 2012 – 2016 rozpočet programu: 640 mil. Kč délka projektů: 1 – 3 roky zadávání zakázek: průběžně, každoročně max. podpora na projekt: není stanovena financování ex-post po ukončení etapy, 100% podpora

34 Účastníci orgány státní správy definují své potřeby zúčastněné orgány státní správy: ČBU, ČUZK, MD, MPSV, MMR, MV, MZV, MŽp, SUJB TA ČR k vybraným výzkumným potřebám vybere pomocí veřejné zakázky dodavatele dodavatelé: podniky, výzkumné organizace – podmínky dle zákonů č. 130/2002 Sb. a č. 137/2006 Sb.

35 Cíl programu Beta zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů pro výkon státní správy zvýšení kvality a hospodárnosti výkonu státní správy

36 Podporované aktivity vytváření modelů vytváření novel právních norem a strategií pro aktuální politiku státu návrh metod vyhodnocování účinnosti politik a strategií

37 Výsledky H –výsledky promítnuté do právních předpisů a norem –výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele –výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek N – certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem R – software P – patent V – výzkumná zpráva Z – poloprovoz, ověřená technologie

38 kontaktní osoba Lucie Chroustová chroustova@tacr.cz chroustova@tacr.cz

39 Program OMEGA

40 Základní informace doba trvání programu 2012 - 2017, tj. 6 let projekty max. na 2 roky, minimálně 12 měsíců vyhlašování veřejných soutěží r. 2011, 2013, 2015 zahájení poskytování podpory r. 2012, 2014, 2016 doba řešení projektů z jednotlivých výzev se nebude překrývat

41 Zaměření a cíle Zaměření programu aplikovaný výzkum a experimentální vývoj Hlavní cíl programu posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd Uplatnění výsledků pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR zvýšení kvality života jejich obyvatel vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti

42 Specifické cíle Vytvořit, připravit a zavést nové postupy, metody pro: zefektivnění využitelnosti stávajících veřejných politik a zavedení nových, v kontextu realizace společných politik EU prosazení a uskutečňování českých veřejných zájmů cílený rozvoj ČR a regionů, pro posílení její pozice v EU v rámci evropské integrace analýzu a vyhodnocení sociálních, ekonomických problémů a jejich dopadů na udržitelný rozvoj společnosti, dopadů sociálně-ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí hodnocení dopadů státních zásahů na hospodářský a společenský vývoj predikci ekonomického vývoje a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR, pro sledování a analýzu dopadů regulace bankovních a finančních trhů v ČR omezení negativních dopadů probíhajících sociálně stratifikačních procesů v české společnosti a pro zmírnění vznikajících sociálních nerovností omezení negativních dopadů demografického vývoje v ČR rozvoj lidského kapitálu a zefektivnění stávajícího systému vzdělávání v ČR

43 Příjemci podpory Výzkumné organizace právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce a Zákona, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných i veřejných prostředků Podniky právnické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení Komise č. 800/2008 vykonávají hospodářskou činnost, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků

44 Druhy výsledků N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem R – software H leg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; H neleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán V – výzkumná zpráva

45 Uživatelé výsledků organizační složky státu územně samosprávné celky veřejné/soukromé subjekty působící v různých společenských oblastech

46 Celkové výdaje [mil. Kč] Celkové výdaje na program a průměrná míra podpory

47 Výše podpory maximální míra podpory na projekt může být v průměru 80% celkových uznaných nákladů za všechny účastníky projektu a všechny roky řešení minimálně 20 % prostředků na dofinancování musí být ze soukromých zdrojů  VO může použít i veřejné prostředky institucionální povahy maximální výše podpory 3 mil Kč/projekt

48 Maximální míry podpory Poznámka: * Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. ** Výzkumná organizace musí splňovat definici dle Zákona a Rámce. 1) Při respektování omezení maximální míry podpory na projekt ve výši 80 %. Poskytování míry finanční podpory u výzkumných organizací se bude řídit dále také Doporučením Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), 4. Apendix I: výzkumné organizace jako příjemci veřejné podpory.

49 kontaktní osoba Gabriela Kohlíčková kohlickova@tacr.cz

50 Program Centra kompetence

51 Centra kompetence podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem trvání programu: 2012 – 2019 veřejné soutěže: 2011, 2013, 2015 2stupňové soutěže příjemci: model 3+1 (3 podniky + 1 výzkumná org.) strategická výzkumná agenda, pracovní balíčky délka projektů: 48 - 96 měsíců –po 4 letech rozhodnutí o zastavení či pokračování financování

52 Cíle programu zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým potenciálem pro uplatnění výsledků VaVaI spojení kapacit výzkumných organizací a podniků za účelem dosažení společně definovaných cílů VaVaI

53 Podpora rozpočet programu: 6 mld. Kč pro 1. výzvu: 366 mil. Kč podpora na projekt max. 70% max. dotace projektu na celou dobu řešení –10 mil. EUR – aplikovaný výzkum –7,5 mil. EUR – experimentální vývoj

54 Výsledky Musí být aplikované! P – patent Z – poloprovoz, ověřená technologie F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem R – software

55 kontaktní osoba Eva Procházková prochazkova@tacr.cz

56 Nejčastěji kladené dotazy

57 Dotazy Je možné přesouvat finanční prostředky mezi jednotlivými kategoriemi? −Ano, finanční přesuny jsou možné mezi kategoriemi nákladů „Osobní náklady“, „Služby“ a „Ostatní“ do výše 20% bez žádosti. Tyto změny budou uvedeny v průběžné či závěrečné zprávě. Není možné přesouvat finanční prostředky z kategorie „investiční náklady“ ani naopak.

58 Dotazy Pokud nespotřebuji celou dotaci určenou na daný rok, můžu si ji převést do dalšího roku? −V případě VVI a VVŠ si mohou do Fondu účelově určených prostředků převést 5% účelově určených veřejných prostředků poskytnutých na projektu v daném kalendářním roce. −V případě ostatních subjektů to možné není. Nevyužité finanční prostředky musí vrátit.

59 Dotazy Jakým způsobem budu vykazovat osobní náklady u pracovníků? –Způsoby přesného vykazování osobních nákladů naleznete zde: http://www.tacr.cz/programy-ta- cr/program-alfa/. Pro jednotlivé programy budou zveřejněny aktualizace.http://www.tacr.cz/programy-ta- cr/program-alfa/ Čím se musím řídit při určování výše mzdy? –Každá instituce se musí řídit svými vnitřními předpisy a zásadami hospodárnosti, efektivnosti a přiměřenosti.

60 Dotazy Jakým způsobem můžu uhradit prosincové mzdy? –Za uznaný náklad budou považovány náklady, které vznikly v daném roce. Příjemci podpory mohou uhradit tyto náklady v roce následujícím do 15. ledna a to z prostředků předešlého roku. Jsou cestovní náklady vždy způsobilým nákladem? –Způsobilým nákladem je nezbytná doba strávená na služební cestě, přičemž alespoň jeden den musí být prokazatelná aktivní účast pracovníka. Cestovní náklady se musí řídit zásadami hospodárnosti, efektivnosti a přiměřenosti.

61 Dotazy Je DPH způsobilým nákladem projektu? –Pokud je příjemce plátcem DPH a uplatňuje její odpočet, nelze DPH považovat za uznatelný náklad. Je stipendium způsobilým nákladem? –Ne, není.

62 Děkujeme za pozornost. Lenka Pilátová pilatova@tacr.cz Jana Frantíková frantikova@tacr.cz


Stáhnout ppt "Představení Technologická agentura ČR. Založení a cíle TA ČR Založení organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly s účinností od 1. 7. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google