Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologická agentura ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologická agentura ČR"— Transkript prezentace:

1 Technologická agentura ČR
Představení Technologická agentura ČR

2 Založení a cíle TA ČR Založení Cíle
organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly s účinností od Cíle podporovat aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v ČR podporovat spolupráci a komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem snížit roztříštěnost účelové podpory v ČR přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR

3 Programy TA ČR ALFA – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, 2.výzva BETA – program veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby státní správy OMEGA – program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje Centra Kompetence – program na potřebu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve VaVaI mezi veřejným a soukromým sektorem

4

5 Program ALFA

6 Program ALFA program vyhlašovaný ve veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích Zákon 130/2002 Sb. ve znění zákona 110/2009 Sb. v souladu s Rámcem pro Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) splnění podmínek Nařízení Komise 800/2008 (vyňat z oznamovací povinnosti)

7 Základní informace délka trvání: 2011 – 2016
veřejné soutěže v letech 2010, 2011 a 2012 předpokládaný rozpočet: mil. Kč z toho výdaje státního rozpočtu: mil. Kč tj. průměrná míra podpory: 65 % v roce 2011 cca 780 mil. Kč

8 Zaměření programu Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v inovacích. Motivace podniků a výzkumných organizací ke zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

9 Hlavní cíle programu Výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v podporovaných oblastech, které budou aplikovatelné v podobě inovací. Posílení výkonnosti ekonomických subjektů a růstu konkurenceschopnosti České republiky. Zvýšení kvality života obyvatel České republiky prostřednictvím rozvoje progresivních technologií, materiálů a systémů, zvyšováním kvality životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy.

10 Téma programu Program je rozčleněn do 3 podprogramů
Progresivní technologie, materiály a systémy Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí Udržitelný rozvoj dopravy Předpokládané alokace na podprogramy: Výdaje SR Podíl Podprogram 1 3.023 mil. Kč 40 % Podprogram 2 Podprogram 3 1.511 mil. Kč 20 %

11 Podprogram 1 Progresivní technologie, materiály a systémy
technologie, které umožňují využití ve více oborech např. pokročilé materiály, nanotechnologie, mikro a nanoelektronika, průmyslová biotechnologie, fotonika a informační a komunikační technologie

12 Podprogram 2 Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
• nové zdroje energie - obnovitelné zdroje, recyklace, jaderná energie, úspory materiálů • ochrana ekosystémů a životního prostředí • environmentálně šetrné technologie

13 Podprogram 3 Udržitelný rozvoj dopravy
rozvoj moderní dopravní infrastruktury VaV nových paliv a pohonů telematické dopravní systémy a moderní dopravní prostředky intermodální, energeticky a ekologicky šetrná a bezpečná doprava

14 Typy výsledků P – patent Z – poloprovoz, ověřená technologie
F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem R – software

15 Projekty Délka projektů program je koncipován na období 2011 - 2016
předpokládaný finanční objem dotací 7,5 mld Kč doba řešení projektů je od 24 do 72 měsíců maximální výše podpory 3 mil EUR Výše podpory • pro každého příjemce a další účastníky podle Rámce • maximální výše podpory na projekt: 80 %

16 Příjemci Podniky dle Nařízení Komise (ES) 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách) Výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) Zahraniční účastníci – EU, EHP Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost. „výzkumnou organizací“ se rozumí určitý subjekt, např. vysoká škola nebo výzkumný ústav, bez ohledu na právní formu (subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem;

17 Míry podpory Uchazeč Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj
Malý podnik 70% 45% Střední podnik 60% 35% Velký podnik 50% 25% Výzkumná organizace* 100% *dle Rámce lze 100%, ale omezení 80% nákladů na projekt +15% za účinnou spolupráci

18 Účinná spolupráce Spolupráce s VO
• VO se podílí alespoň 10% nákladů projektu • VO smí zveřejnit své výsledky projektu Spolupráce podniků • jeden podnik nehradí více než 70% nákladů projektu • alespoň 1 podnik je malým nebo středním podnikem

19 Smlouva o spolupráci vymezení know how, s kterým vstupují do projektu
práva a povinnosti účastníků vymezení cíle projektu, dílčích činností způsob řízení projektu, vymezení odpovědnosti finance - rozdělení rozpočtu, předávání peněz, sankce rozdělení výsledků rozdělení práv k duševnímu vlastnictví k výsledkům vytvořených v projektu následky porušení smlouvy

20 Náklady osobní náklady hmotný majetek nehmotný majetek
provozní náklady služby – do 20% uznatelných nákladů projektu cestovné režie – vykázání všech nepřímých nákladů ochrana práv duševního vlastnictví – jen pro MPS a VO DPH – pokud nelze uplatnit odpočet

21 Náklady 2 Hmotný + nehmotný majetek • musí být zdůvodněný
• uznatelná je pouze část nákladů odpovídající míře použití pro projekt a odpovídající součtu nákladů na odpisy po dobu trvání projektu – vše musí být uvedeno v návrhu projektu Služby • do 20% uznatelných nákladů projektu

22 Finanční změny a přesuny
Finanční změny v průběhu řešení • uznané náklady a s tím související výše podpory může být v průběhu řešení změněna maximálně o 50% Finanční přesuny • přesuny mezi jednotlivými kategoriemi nákladů jsou možné do výše 20% uznaných nákladů • přesuny mezi jednotlivými účastníky projektu možné nejsou

23 Výsledky v 1. výzvě Výsledky veřejné soutěže
TA ČR podpořila 247 projektů z 657 podaných

24 Výsledky v 1. výzvě

25 Projekty dle oborů

26 Struktura příjemců VO – výzkumná organizace, MP – malý podnik, SP – střední podnik, VP – velký podnik

27 Hodnocení projektu V průběhu soutěže 2 oponenti + 1 zpravodaj
Rada podprogramu a Rada programu Předsednictvo TA ČR - nejvyšší rozhodovací pravomoc

28 Hodnocení projektu Hodnocení projektu v době řešení Průběžné zprávy
1 x ročně zasílá příjemce za všechny účastníky dohromady kontrola souladu realizace projektu se schváleným návrhem

29 Kontrola u příjemce Věcná kontrola (plnění cílů, správnost čerpání prostředků) minimálně jedenkrát v průběhu řešení projektu po ukončení projektu Finanční kontrola nejméně 5% objemu účelové podpory v daném roce

30 Ex post hodnocení hodnocení a kontroly využití výsledků
povinnost dosažení alespoň jednoho ze stanovených druhů výsledků plán implementace – kontrola konkrétních praktických dopadů realizace výsledků (do 3 let od ukončení projektu)

31 kontaktní osoba Lenka Pilátová

32 Program BETA

33 BETA program veřejných zakázek pro potřeby státní správy
trvání programu: 2012 – 2016 rozpočet programu: 640 mil. Kč délka projektů: 1 – 3 roky zadávání zakázek: průběžně, každoročně max. podpora na projekt: není stanovena financování ex-post po ukončení etapy, 100% podpora

34 Účastníci orgány státní správy definují své potřeby
zúčastněné orgány státní správy: ČBU, ČUZK, MD, MPSV, MMR, MV, MZV, MŽp, SUJB TA ČR k vybraným výzkumným potřebám vybere pomocí veřejné zakázky dodavatele dodavatelé: podniky, výzkumné organizace – podmínky dle zákonů č. 130/2002 Sb. a č. 137/2006 Sb.

35 Cíl programu Beta zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů pro výkon státní správy zvýšení kvality a hospodárnosti výkonu státní správy

36 Podporované aktivity vytváření modelů
vytváření novel právních norem a strategií pro aktuální politiku státu návrh metod vyhodnocování účinnosti politik a strategií

37 Výsledky H výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek N – certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem R – software P – patent V – výzkumná zpráva Z – poloprovoz, ověřená technologie

38 kontaktní osoba Lucie Chroustová chroustova@tacr.cz

39 Program OMEGA

40 Základní informace doba trvání programu 2012 - 2017, tj. 6 let
projekty max. na 2 roky, minimálně 12 měsíců vyhlašování veřejných soutěží r. 2011, 2013, 2015 zahájení poskytování podpory r. 2012, 2014, 2016 doba řešení projektů z jednotlivých výzev se nebude překrývat

41 Zaměření a cíle Zaměření programu
aplikovaný výzkum a experimentální vývoj Hlavní cíl programu posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd Uplatnění výsledků pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR zvýšení kvality života jejich obyvatel vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti

42 Specifické cíle Vytvořit, připravit a zavést nové postupy, metody pro:
zefektivnění využitelnosti stávajících veřejných politik a zavedení nových, v kontextu realizace společných politik EU prosazení a uskutečňování českých veřejných zájmů cílený rozvoj ČR a regionů, pro posílení její pozice v EU v rámci evropské integrace analýzu a vyhodnocení sociálních, ekonomických problémů a jejich dopadů na udržitelný rozvoj společnosti, dopadů sociálně-ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí hodnocení dopadů státních zásahů na hospodářský a společenský vývoj predikci ekonomického vývoje a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR, pro sledování a analýzu dopadů regulace bankovních a finančních trhů v ČR omezení negativních dopadů probíhajících sociálně stratifikačních procesů v české společnosti a pro zmírnění vznikajících sociálních nerovností omezení negativních dopadů demografického vývoje v ČR rozvoj lidského kapitálu a zefektivnění stávajícího systému vzdělávání v ČR

43 Příjemci podpory Výzkumné organizace
právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce a Zákona, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných i veřejných prostředků Podniky právnické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení Komise č. 800/2008 vykonávají hospodářskou činnost, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků

44 Druhy výsledků N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem R – software Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán V – výzkumná zpráva

45 Uživatelé výsledků organizační složky státu územně samosprávné celky
veřejné/soukromé subjekty působící v různých společenských oblastech

46 Celkové výdaje Celkové výdaje na program a průměrná míra podpory
[mil. Kč]

47 Výše podpory maximální míra podpory na projekt může být v průměru 80% celkových uznaných nákladů za všechny účastníky projektu a všechny roky řešení minimálně 20 % prostředků na dofinancování musí být ze soukromých zdrojů  VO může použít i veřejné prostředky institucionální povahy maximální výše podpory 3 mil Kč/projekt

48 Maximální míry podpory
Poznámka: *Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. **Výzkumná organizace musí splňovat definici dle Zákona a Rámce. 1)Při respektování omezení maximální míry podpory na projekt ve výši 80 %. Poskytování míry finanční podpory u výzkumných organizací se bude řídit dále také Doporučením Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), 4. Apendix I: výzkumné organizace jako příjemci veřejné podpory.

49 kontaktní osoba Gabriela Kohlíčková

50 Program Centra kompetence

51 Centra kompetence podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem trvání programu: 2012 – 2019 veřejné soutěže: 2011, 2013, 2015 2stupňové soutěže příjemci: model 3+1 (3 podniky + 1 výzkumná org.) strategická výzkumná agenda, pracovní balíčky délka projektů: měsíců po 4 letech rozhodnutí o zastavení či pokračování financování

52 Cíle programu zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým potenciálem pro uplatnění výsledků VaVaI spojení kapacit výzkumných organizací a podniků za účelem dosažení společně definovaných cílů VaVaI

53 Podpora rozpočet programu: 6 mld. Kč pro 1. výzvu: 366 mil. Kč
podpora na projekt max. 70% max. dotace projektu na celou dobu řešení 10 mil. EUR – aplikovaný výzkum 7,5 mil. EUR – experimentální vývoj

54 Výsledky Musí být aplikované! P – patent
Z – poloprovoz, ověřená technologie F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem R – software

55 kontaktní osoba Eva Procházková

56 Nejčastěji kladené dotazy

57 Dotazy Je možné přesouvat finanční prostředky mezi jednotlivými kategoriemi? Ano, finanční přesuny jsou možné mezi kategoriemi nákladů „Osobní náklady“, „Služby“ a „Ostatní“ do výše 20% bez žádosti. Tyto změny budou uvedeny v průběžné či závěrečné zprávě. Není možné přesouvat finanční prostředky z kategorie „investiční náklady“ ani naopak.

58 Dotazy Pokud nespotřebuji celou dotaci určenou na daný rok, můžu si ji převést do dalšího roku? V případě VVI a VVŠ si mohou do Fondu účelově určených prostředků převést 5% účelově určených veřejných prostředků poskytnutých na projektu v daném kalendářním roce. V případě ostatních subjektů to možné není. Nevyužité finanční prostředky musí vrátit.

59 Dotazy Jakým způsobem budu vykazovat osobní náklady u pracovníků?
Způsoby přesného vykazování osobních nákladů naleznete zde: Pro jednotlivé programy budou zveřejněny aktualizace. Čím se musím řídit při určování výše mzdy? Každá instituce se musí řídit svými vnitřními předpisy a zásadami hospodárnosti, efektivnosti a přiměřenosti.

60 Dotazy Jakým způsobem můžu uhradit prosincové mzdy?
Za uznaný náklad budou považovány náklady, které vznikly v daném roce. Příjemci podpory mohou uhradit tyto náklady v roce následujícím do 15. ledna a to z prostředků předešlého roku. Jsou cestovní náklady vždy způsobilým nákladem? Způsobilým nákladem je nezbytná doba strávená na služební cestě, přičemž alespoň jeden den musí být prokazatelná aktivní účast pracovníka. Cestovní náklady se musí řídit zásadami hospodárnosti, efektivnosti a přiměřenosti.

61 Dotazy Je DPH způsobilým nákladem projektu?
Pokud je příjemce plátcem DPH a uplatňuje její odpočet, nelze DPH považovat za uznatelný náklad. Je stipendium způsobilým nákladem? Ne, není.

62 Děkujeme za pozornost. Lenka Pilátová Jana Frantíková pilatova@tacr.cz


Stáhnout ppt "Technologická agentura ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google