Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Potřeba kvalitních geodat v grafických informačních systémech“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Potřeba kvalitních geodat v grafických informačních systémech“"— Transkript prezentace:

1 „Potřeba kvalitních geodat v grafických informačních systémech“
„Potřeba kvalitních geodat v grafických informačních systémech“ Praha 20. června KGK ve spolupráci s ČSGK

2 Současnost dochází k rozsáhlým požadavkům na prostorové údaje a na upřesnění vlastnictví staveb a pozemků. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží m.j.k územní identifikaci. Jednotlivé prvky mají být zobrazovány nad mapami státního mapového díla a digitálními mapami veřejné správy.

3 Nový občanský zákoník přináší další podstatnou změnu a to skutečnost, že se stavba stává součástí pozemku. Tyto skutečnosti vedou k potřebě prověření vlastnických vztahů, aby nesoulady byly alespoň známy a aby byla vždy uplatňována práva předkupního práva při případném převodu nemovitostí.

4 DMVS a DTM Digitální technická mapa je jednou ze tří základních vrstev Digitální mapy veřejné správy v souladu s ust. bodu III. „Memoranda o spolupráci MV, MŽP, MMR, MZe, ČUZK, SMO a ASČR“ z listopadu 2008. Podle MV vychází právní opora z budovaného e-Governmentu v ČR, kde základním pilířem jsou registry veřejné správy, registr územní identifikace RUIAN obsahuje údaje o územních prvcích, k jejichž zobrazování má sloužit právě Digitální mapa veřejné správy, kde jednou ze složek je Technická mapa obce.

5 Zakládání a vedení technických map měst a obcí lze považovat za jeden ze základních pilířů inženýrské geodézie příštích let. Odborná skupina IG ČSGK vydala „Závěry a doporučení k problematice DMVS a TMO“

6 Technická mapa obce Základní definici nalezneme v § 2, písm. m) zákona 200/94 Sb. v platném znění „ Technickou mapou obce je mapové dílo velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav“

7 Závěry k problematice DMVS a Technické mapy obce:
Podpisem Memoranda byla veřejně deklarována široká společenská poptávka po geodatech pro agendy veřejné správy a občany. Signatáři Memoranda se shodli na účelnosti a prospěšnosti rychlého řešení nepříznivé situace v oblasti prostorových dat. Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění jejích služeb a systémové řešení problematiky geodat je nemyslitelné při dlouhodobé absenci státní informační politiky (SIP) v oblasti geodat

8 Závěry k problematice DMVS a Technické mapy obce:
Zkušenosti krajů a obcí s tvorbou, správou, využíváním a financováním dosavadních digitálních map se různí. Neexistuje právní rámec, na základě něhož by bylo možné dosavadní zkušenosti využít pro vytvoření celostátní koncepce tvorby a správy DVMS, a to s nezbytnou účastí vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury.

9 Závěry k problematice DMVS a Technické mapy obce:
Neexistuje a zatím není ani na programu státu a krajů vytváření jednotné koncepce tvorby DMVS, která by spolehlivě a uživatelům srozumitelně vymezila závazný územní rozsah, obsah, přesnost a formu takovéto mapy. Není zřejmé, jak by se správní úřady státu, krajů a obcí měly legislativně podílet na tvorbě a správě geodat DMVS tak, aby tato geodata pocházela vždy z jediného zdroje zaručeného zcela konkrétním úřadem státu nebo konkrétními úřady krajů a obcí.

10 Závěry k problematice DMVS a Technické mapy obce:
V současnosti DMVS neslouží veřejné správě, poněvadž nejsou jednoznačně vymezena zákonná práva a povinnosti konkrétních ministerstev České republiky, krajů a obcí. Legislativní zakotvení projektu DMVS v zákoně č. 111/2009 Sb. o základních registrech v §36 je rozporuplné v tom, že zakládá dualitu zobrazování územních prvků RÚIAN nad mapami státního mapového díla (SMD) NEBO nad alternativními, ve vztahu k SMD duplicitními, datovými sadami DMVS.

11 Závěry k problematice DMVS a Technické mapy obce:
Datové sady (ortofoto, katastrální mapa, technická mapa obce nebo města) vyjmenované v zákoně č. 111/2009 Sb. o základních registrech buď vůbec neexistují (technická mapa obce nebo města) nebo jsou alternovány jinými datovými sadami s naprosto jinou funkcionalitou (katastrální mapa je alternována účelovou katastrální mapou - ÚKM), což je z hlediska původních cílových požadavků uživatelů nefunkční a navíc v rozporu s platnou legislativou.

12 Závěry k problematice DMVS a Technické mapy obce:
Legislativní zajištění tvorby a údržby technické mapy obce je naprosto nedostatečné. Není nijak řešena otázka využití technické mapy obce pro vedení a aktualizaci státní mapy velkého měřítka. V současné době stavební zákon, přestože to má být jeho obsahem, nevěnuje problematice DMVS dostatečnou pozornost tím, že neřeší proces toku tématických geodat provozovatelů veřejné technické infrastruktury k DMVS.

13 Závěry k problematice DMVS a Technické mapy obce:
Není dostatečně zajištěno důsledné dodržování zákonné povinností stavebníků předávat stavebním úřadům dokumentaci skutečného provedení stavby, která by následně sloužila nejen správě území, ale i tvorbě a údržbě TMO. Nevyužívá se důsledně dokumentace zeměměřických činností v přípravě, provádění a provozování staveb pro tvorbu a údržbu TMO.

14 Závěry k problematice DMVS a Technické mapy obce:
Iniciativa některých vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury v procesu DMVS, týkající se požadavku na dostupnost a aktuálnost veřejné základní mapy velkého měřítka, by zjednodušila a zefektivnila integraci jejich dat ve prospěch veřejnosti, zůstává však bez viditelného povšimnutí správních úřadů.

15 Doporučení Český svaz geodetů a kartografů (dále jen „ČSGK“) považuje memorandum o DMVS za závažný dokument o veřejné správě území státu, krajů a obcí a doporučuje naplnit ustanovení uzavřeného memoranda a projektu DMVS, především bod V. v oblasti vymezení strategického dokumentu SIP vládou ČR. ČSGK žádá rozvíjet jednotnou koncepci DMVS na základě prokazatelných potřeb orgánů veřejné moci.

16 Doporučení ČSGK zastává názor, že je nezbytně nutné jednoznačně
vymezit zákonná práva a povinnosti konkrétních ústředních správních úřadů České republiky, krajů a obcí v oblasti státní informační politiky (SIP). ČSGK navrhuje ve stavebním právu upravit obsah, účel a povinnosti k DMVS. ČSGK požaduje garanci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za geodata (jejich jednotnost, návaznost a přesnost), která budou zdrojem tvorby a správy DVMS.

17 123/1998 Sb. ZÁKON o právu na informace o životním prostředí
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí, na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů.

18 Zákonem č. 380/2009 Sb. , kterým byl novelizován zák. 123/98 Sb i zák
Zákonem č. 380/2009 Sb., kterým byl novelizován zák. 123/98 Sb i zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, bylo stanoveno, že zakládání a vedení TMO je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.

19 Předpisy Evropských společenství
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

20 Technická mapa obsahuje :
podrobný polohopis a výškopis skutečného stavu daného území geodetická dokumentace správců sítí o průběhu vedení podzemních inženýrských sítí údaje o technickém vybavení obce – což je především dopravní infrastruktura, kterou tvoří místní a účelové komunikace, odstavné plochy, chodníky, dopravní značení a veřejné osvětlení údaje o plochách (volná prostranství s volnočasovými prvky pro děti, apod.),

21 údaje o domech (jejich způsob užívání a skutečný půdorysný vzhled, který velmi často neodpovídá zákresu v katastrální mapě) zákres doplňkových staveb, které se nezapisují do katastru nemovitostí a nejsou tedy vedeny v katastrální mapě (hospodářské budovy do 25 m2, altánky na zahradách, skleníky, ap.), dalších objektech jako např. zastávky autobusů, pilíře elektropřípojek či sdělovacích vedení, apod.

22 Příprava a realizace tvorby DTM
„K prvotnímu naplnění obsahu TMO je nezbytné využít všech dostupných zdrojů, a to nejen z oblasti veřejné správy. Z charakteristik objektů a zařízení zobrazovaných v TMO je zřejmé, že bez podkladů získaných od správců technické infrastruktury je vytvoření TMO prakticky nemožné.“ (Ing. Weis, MV)

23 Postupné naplňování TMO ze strany obcí
pasport místních komunikací v souladu se zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění a prov. vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění obsah pasportu: místní komunikace účelové komunikace odstavné plochy, parkoviště chodníky mosty, mostky propustky

24 Postupné naplňování TMO ze strany obcí
Pasport dopravního značení § 12, odst. 1), písm. d) zák. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích Pasport veřejného osvětlení (§13, písm. c) zák. 13/97 Sb.)

25 Postupné naplňování TMO ze strany obcí
Evidence vodovodů a kanalizací v souladu s ust. zák. 274/2001 Sb. a prov. vyhlášky 428/2001 Sb. - majetková evidence vodovody, stavby pro úpravu vod, kanalizační stoky, ČOV

26 Informace o průběhu podzemních inženýrských sítí
Nutno zapisovat prostorové souvztažnosti inženýrských sítí, dochází k postupnému dobudování všech inženýrských sítí, upřednostňují se řešení podzemního vedení Rozlišujeme ochranná pásma, ale i manipulační pásma, která slouží k provozování a běžné údržbě těchto sítí

27 Postupné naplňování TMO
Zápis VB energetických sítí do katastru nemovitostí dle § 98 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění o energetice jako jedna z možností upřesnění dat KN i dat DTM obcí a měst

28 Postupné naplňování TMO
Pořízení dat dle SZ a prov. vyhl. pro územně analytické podklady

29 Postupné naplňování TMO
Pořízení dat v S-JTSK správců inženýrských sítí v souladu s ust. § 185, odst. 2 SZ - údaje od správců technické infrastruktury, omezení vlastnických práv věcnými břemeny ex lege v podobě ochranných pásem (nezapisovaných)

30 Budování TMO dle vyhl. č. 233/2010 Sb.
Základní parametry technické mapy obce respektují zeměměřický zákon, nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl a ČSN Mapy velkých měřítek, základní ustanovení. Platí zásada, že všechny prvky mapy jsou určeny polohově i výškově.

31 Obsahem technické mapy obce jsou prvky zaměřené a vedené v souladu s jejich skutečným stavem v terénu, přičemž se využívá: dokumentace skutečného provedení stavby, geometrických plánů, výsledků revize technické mapy obce , účelového zaměření skutečného stavu

32 Údržba a aktualizace DTMO
V návaznosti na SZ Dokumentace skutečného provedení stavby Poloha definičního bodu a adresního místa Geometrické plány Zaměření podkladů pro investiční akce

33 Aktivní přístup k zajištění aktuálnosti dat
Pravidelná aktualizace čtvrtletně, pololetně, ročně Rekognoskace terénu Doměření změn

34 Způsoby využívání dat DTMO
stavebním úřadům správě majetku evidenci zemědělských ploch správě místních komunikací územnímu plánování rozhodování rady ochraně životního prostředí komunální sféře - odpadové hospodářství, údržba VO

35 DTMO na obecních úřadech
Úsek dopravy Úsek regionálního rozvoje Úsek místního hospodářství Úsek správy majetku Úsek životního prostředí

36 Registr územní identifikace zák. č. 111/2009 Sb
§ 36 Zobrazení územních prvků Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena.

37 Registr územní identifikace zák. č. 111/2009 Sb
§ 42, odst. 4) Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, je editorem údajů podle odstavců 1 až 3 obec, na jejímž území se stavební objekt nachází. Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa.

38 Ověřování validity dat Předpisy Evropských společenství
v souladu s ust. zákona o implementaci INSPIRE je uložena i povinnost ověřování kvality, což znamená činnost ÚOZI, jako jediným možným ověřovatelem prostorových dat (viz. příloha č. 1, část B, bod. 6.1 Nařízení komise (ES) č. 1205/2008)

39 Děkuji za pozornost. Ing. Jaroslava Kraftová GIS - STAVINVEX, a.s. Tel


Stáhnout ppt "„Potřeba kvalitních geodat v grafických informačních systémech“"

Podobné prezentace


Reklamy Google