Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evžen On ě gin Alexandr Sergejevič Puškin. Charakteristika díla Vydáno 1833 Veršovaný román St ě žejní dílo A.S.Puškina, jedno z nejvýznamn ě jších d.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evžen On ě gin Alexandr Sergejevič Puškin. Charakteristika díla Vydáno 1833 Veršovaný román St ě žejní dílo A.S.Puškina, jedno z nejvýznamn ě jších d."— Transkript prezentace:

1 Evžen On ě gin Alexandr Sergejevič Puškin

2 Charakteristika díla Vydáno 1833 Veršovaný román St ě žejní dílo A.S.Puškina, jedno z nejvýznamn ě jších d ě l ruského romantismu Skládá se z osmi hlav, p ř ibližn ě po 50- 60 slokách

3 Základní rysy romantismu Lyri č nost D ů raz na individualitu-osobnost Evžena On ě gina Rozpor mezi skute č ností a ideály- sny a p ř edstavy Ta ť ány a Lenského Hlavní hrdina je rozervaný a s neobvyklým charakterem P ů sobivé prost ř edí (jezera, hrady, planiny) Inspiruje se gotikou, protiklad klasicismu a realismu Subjektivismus - prolnutí autora s postavou, autor = vyprav ěč d ě je, autor si p ř edpov ě d ě l vlastní budoucnost Rozervanectví - nenapln ě ná láska postav Kontrasty postav - On ě gin vs. Lenskij, Olga vs. Ta ť ána Motiv poutníka - On ě gin není nikde spokojený, neustále cestuje

4 Životopis Narozen 6. kv ě tna 1799 v Moskv ě Pocházel ze starého šlechtického rodu. Jeho prarodi č e pocházeli z Habeše (dnešní Etiopie) Studoval na Carském lyceu pro šlechtice V mládí se za č al politicky angažovat (d ě kabristé, spolky Zelená lampa a Arzamas) Kv ů li své tvorb ě odchází do vyhnanství na jih Ruska (1820) a pak do Od ě sy (1823) V roce je 1825 mu dá car Mikuláš I. milost, ale zárove ň se stává osobním cenzorem Puškinovy tvorby a osobní korespondence Puškin v Moskv ě zakládá č asopis Moskovskij V ě stnik

5 Životopis (2) V roce 1831 se žení s Natalií Nikolajevnou Gon č arovovou a st ě hují se do Petrohradu. Stává se ú ř edníkem na ministerstvu zahrani č í 8. února 1837 se Puškin utkal v souboji s milencem své ženy, který jej st ř elil do b ř icha. V bolestech byl odvezen dom ů, kde prohlásil car ů v osobní léka ř Puškin ů v stav za beznad ě jný. Zem ř el o dva dny pozd ě ji. O jeho rodinu se doživotní penzí postaral car. Když Puškin umíral, traduje se že prohlásil: „Sbohem, mí p ř átelé.“ M ě lo to být adresováno knížkám v knihovn ě.

6 Bibliografie Lyrika: Slavík a r ů že(1827) Próza: Piková Dáma(1834), Kapitánská dcerka(1836) Poémy: Bach č isarajská fontána (1823), Ruslan a Ludmila(1820), Cikáni(1824), Kavkazský zajatec(1821) Román ve verších: Evžen On ě gin(1823-1833) Drama: Boris Godunov(1825)

7 Hlavní postavy postavy Evžen On ě gin - znud ě ný mladý šlechtic, lehkovážný, p ř ipadá si zbyte č ný, spole č enský, vzd ě laný. B ě hem díla se n ě kolikrát m ě ní, nebyl vychován rodi č i, stal se z n ě j "lev salón ů ", chodil z jedné spole č enské akce na druhou, hrál si se ženami, nezamiloval se do žádné, lesk ples ů ve m ě st ě ho pozd ě ji naplnil nudou a splínem; po zlo č inu, který spáchá, je neš ť astný. Ta ť jána Larinová - romantická citlivá dívka, uzav ř ená, venkovská, hloubavá, samotá ř ská, skromná, nep ř ístupná ř e č em, up ř ímná, bledá, hubená, zamiluje se na celý život. Olga - Ta ť jánina sestra, milá, krásná, spole č enská, energická, veselá, koketní Vladimír Lenskij - zamilovaný, romantický, básník, vášnivý, žárlivý

8 Děj Hlava první (60 slok) Autor nás seznamuje s On ě ginem, "lvem salón ů ", který má dobré vychování, ve spole č nosti je oblíben, rád si získává lásku žen. Č asem se mu vše omrzí, i souboje, pokouší se č íst a psát, ale marn ě, je znud ě ný a znechucený životem - "pochode ň srdcí uhasla". Je unavený, chce odjet z Petrohradu. Zárove ň mu umírá otec, sesypou se na jeho majetek v ěř itelé, ponechává jim ho, jelikož tuší, že jeho strýc zanedlouho zem ř e a on se stane d ě dicem jeho statku, kam také odjel, byl rád, že utekl z Petrohradu do p ř írody, ale i ta ho za č as unaví a nudí.

9 Hlava druhá (40 slok) On ě gin se rozhodne, že dá statek ekonomicky do po ř ádku – zruší robotu, zavede obrok za p ů du. P ř ijíždí také Vladimír Lenský, který byl doposud na studiích, seznamuje se s On ě ginem, stává se jeho p ř ítelem. Jsou si opakem, Lenskij je snílek, básník, romantik, v ěř il ve v ěč nou lásku. Lenský se zamiloval do Olgy, která m ě la sestru Ta ť ánu - tichou, smutnou, plachou.

10 Hlava t ř etí (41 slok) Lenský p ř edstaví Olgu On ě ginovi, nelíbí se mu, zkritizuje ji p ř íteli, že je prázdná. Ta ť ána se zamiluje do On ě gina a pošle mu dopis, ve kterém hore č n ě vyjad ř uje své city k n ě mu.

11 Hlava č tvrtá (51 slok) On ě gin Ta ť ánu p ř ed sebou varuje, ud ě lí jí kázání, že se nechce ženit, že jeho city rychle zchladnou a odmítne ji.

12 Hlava pátá (45 slok) Na T ř i krále se Tán ě zdá sen: Medv ě d ji unese do staré chatr č e samých nestv ů r, mezi nimiž je i On ě gin, cht ě jí se na ni sápat, On ě gin je zastaví, že je jen jeho. Nestv ů ry zmizí, on ji n ě žn ě ukládá, p ř ijde Lenský s Olgou - vznikne hádka a On ě gin Lenského probodne. Na Tánin svátek se sjížd ě jí lidé, po ř ádá se bál. Lenský p ř emluví On ě gina, aby jel s ním, ten se tam ovšem k uzoufaní nudí a chce se pomstít Lenskému, a proto se dvo ř í a tan č í s Olgou.

13 Hlava šestá (46 slok) Lenský vyzve On ě gina na souboj, ve kterém je zabit. On ě gin se trápí pro tuto zbyte č nou smrt a odjíždí.

14 Hlava sedmá (55 slok) Olga po Lenském p ř íliš dlouho nesmutní a vdá se a odst ě huje. Ta ť ána se stýská po On ě ginovi, vydává se k n ě mu na statek, služebná ji tam pustí, pro č ítá jeho knihu a z poznámek zjiš ť uje, jaký On ě gin je. Ta ť ána na p ř ání matky odjíždí do Moskvy, aby si tam našla manžela.

15 Hlava osmá (51 slok) Ta ť ána se vdá za knížete, potkává On ě gina, zachovává klid, ale on ustrne úžasem. On ě gin se do ní zamiluje, píše jí zamilované dopisy, ale ty ji nechávají chladnou. On ě gin ji jednou p ř istihne, jak plá č e nad jeho dopisy, vyznává se mu, že ho stále miluje, ale již je pozd ě, protože je vdaná a chce z ů stat v ě rná svému muži. M ě l šanci ji milovat, ale odmítl ji, copak ho nyní p ř itahuje a d ř ív ne? Postavení? D ů m? Opouští ho.

16 Jazykové prostředky Pravidelné verše (a b a b c c d d e f f e g g) Každá sloka má 14 verš ů Zvukomalebnost Ř e č nická otázka Lyri č nost P ř ímá ř e č Cizojazy č né výrazy (francouzština, angli č tina, n ě m č ina) Odkazy na d ř ív ě jší literáty

17 Dopad díla Hluboká reflexe ruské spole č nosti Vyobrazení charakteru postav své doby Postava ruského bohatýra- literární typ Skepse a touha po nedosažitelném Užití tzv. Oblomovštiny- typ zbyte č ného č lov ě ka

18 Ukázka: Taťánin dopis Oněginovi „Já píši vám - co mohu více? Co ješt ě mohu dodati? Te ď vím, že máte právo sice mne pohrdáním trestati, le č ješt ě v ěř ím, neš ť astnice, že mne váš milosrdný soud nem ů že p ř ece zavrhnout.

19 Básnické prostředky Personifikace Ř e č nická otázka P ř ímá ř e č Ich forma Zvukomalebnost Pravidelné st ř ídání verše st ř ídavého a obkro č ného

20 Neumělecký text, zdroj CSFD.cz Kiddo: Není moc filmových adaptací, u kterých se jako u „On ě gina“ domnívám, že k jejich plnému prožití je lepší být seznámen s knižní p ř edlohou. Snímek je totiž zpracován zp ů sobem, kdy z jeho lyrické (rozum ě j – p ř edevším obrazové) stránky lze Puškinovy verze rovnou „p ř e č íst“ a divákovi je tak poskytován nový úhel pohledu i úrove ň prožitku. Martha Fiennes svým d ů razem na obraz, který kamera svými pe č livými kompozicemi p ř ímo „maluje“, našla unikátní cestu, jak p ř evést poetiku p ř edlohy na plátno a vyhnout se tak schématu klasického milostného kostýmního dramatu, které režisérka stejn ě jako t ř eba tv ů rci sou č asné Pýchy a p ř edsudku zda ř ile bo ř í. D ě j je zde až v druhém plánu, „On ě gin“ je výbornou ukázkou filmového impresionismu. Jeho síla tkví v nezvyklém zpracování prost ř edí, poetických zamlžených záb ě rech krajiny, použití m ě kkého denního sv ě tla č i detail ů a kompozic pro snímky odehrávající se v daném období p ř inejmenším netypickými (nap ř íklad zp ů sob psaní dopisu, č tení v lo ď ce,). Rovn ě ž typy postav mají daleko k on ě m škrobeným, spole č enskými konvencemi svázaným figurám, na jaké jsme z tematicky podobných film ů zvyklí. Do tohoto pojetí perfektn ě zapadá malebná tvá ř Liv Tyler coby zamlklé a zasmušilé Ta ť ány, naproti tomu Ralph Fiennes p ř es sv ů j standardn ě kvalitní výkon atmosféru snímku ob č as nep ě kn ě narušuje a nebylo by bývalo od v ě ci pro tentokrát zahodit p ř íbuzenské vztahy v dáli a do role On ě gina obsadit typov ě více padnoucího herce. A moci se vypo ř ádat s dialogy a výroky postav na n ě kterých místech jako by vystoupivšími ze soap opery, mohlo být moje hodnocení i vyšší.


Stáhnout ppt "Evžen On ě gin Alexandr Sergejevič Puškin. Charakteristika díla Vydáno 1833 Veršovaný román St ě žejní dílo A.S.Puškina, jedno z nejvýznamn ě jších d."

Podobné prezentace


Reklamy Google