Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matice Mgr. Andrea Cahelová Gymnázium J. Kainara, Hlučín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matice Mgr. Andrea Cahelová Gymnázium J. Kainara, Hlučín."— Transkript prezentace:

1 Matice Mgr. Andrea Cahelová Gymnázium J. Kainara, Hlučín

2 Definice Tabulka o n sloupcích a m řádcích, přičemž toto značení řádků a sloupců nemusí být vždy stejné. Tato matice má dva řádky a tři sloupce. Prvky matice se značí pomocí indexů, namísto velkého písmene se používá malé písmeno: a 11 = 0 nebo a 23 = 51. První index udává řádek a druhý index sloupec.

3 Druhy matic Čtvercová matice je matice, která má stejný počet řádků jako sloupců. Nulová matice je matice, která má na všech pozicích nuly. a ij = 0.

4 Jednotková matice je čtvercová matice, která má na hlavní diagonále jedničky a všude jinde nuly. Hlavní diagonála je jakoby „úhlopříčka“ zleva doprava. Schodovitá matice je matice, která má nulové řádky na konci (nebo nemá žádné nulové řádky) a každý nenulový řádek má na začátku více nul než předchozí řádek.

5 Symetrická matice je čtvercová matice A, která se splňuje rovnost A = A T. Prvky symetrické podle diagonály jsou stejné. Můžeme tak napsat, že a ij = a ji. Antisymetrická matice je skoro totéž jako symetrická matice, akorát prvky na druhé straně mají opačné znaménko: A = −A T. Kvůli tomu musí být prvky na hlavní diagonále nulové, protože a = −a = 0.

6 Diagonální matice je matice, která má nuly všude kromě hlavní diagonály. Přesněji řečeno všude jinde musí být nuly, co je na hlavní diagonále není specifikováno. Matice transponovaná k matici A je matice A T, u které platí a ij = a T ji, tj. prvek který byl v i-tém řádku a j-tém sloupci bude v transponované matici na j-tém řádku a i-tém sloupci. Zkrátka zaměníte řádky matice za sloupce.

7 Operace s maticemi Sčítání (odčítání) matic: matice stejného typu (stejný počet sloupců a řádků) Výsledná matice bude mít na stejných pozicích součty čísel na odpovídajících pozicích v předchozích maticích. Sčítáme matice A + B = C, pak platí a ij + b ij = c ij. Sčítání matic je komutativní a asociativní. A + B = B + A, A + (B + C) = (A + B) + C

8 Násobení matic nenulovým reálným číslem: Vezmete číslo a vynásobíte s ním každý prvek matice. k· A = k· a ij. Násobení matic: (matice musí splňovat kritérium, že počet sloupců první matice musí být stejný jako počet řádků druhé matice) Vezmete první řádek první matice a první sloupec druhé matice. Vynásobíte první prvek s prvním prvkem a sečtete s násobkem druhého prvku s druhým prvkem a sečtete atd. Tím získáte v nové matici C prvek c 11.

9 Nebo graficky:

10 Příklady: Proveďte A + B, B – C, 2A – C, A * B, B * A, B * C - A

11 Determinant matice Definovaný pouze na čtvercových maticích Číslo Je zapisován buď jako det A nebo |A| Sarrusovo pravidlo pro výpočet determinantu:

12 Laplaceova metoda pro výpočet determinantu Provádíme rozvoj podle nebo sloupce Rozvoj provedeme buď přes druhý řádek nebo přes třetí sloupec, jelikož se zde nachází nula (případně nejvíce nul). První číslo: 2 + 1, tj. vyškrtneme druhý řádek a první sloupec, tím získáme submatici

13 Příklad: Vypočítej determinant matice Sarrusovým pravidlem a Laplaceovou metodou

14 Využití determinantu matice při řešení soustavy rovnic |A| je determinant matice bez pravé strany, tj. bez čísel za rovnítkem |A k | je determinant matice, která vznikne z matice A nahrazením k-tého sloupce čísly za rovnítkem

15 Příklad: Řešte soustavy rovnic 2x +3y = 4, x – y = 0 x - y + 2z = 7, 2x - 3y + 5z = 17, 3x – 2y – z = 12 x + 2y + 2z = 7, 2x + 3y = 7, x + 5y + z = 2

16 Inverzní matice Úpravou matice a připojené jednotkové matice získáme matici jednotkovou a inverzní. Značíme A -1 Platí: A * A -1 = A -1 * A = E (jednotková matice) Gauss - Jordanovou eliminační metodou

17 Výpočet inverzní matice Gauss - Jordanova eliminační metoda Postup: Vedle sebe napíšeme matici, kterou chceme invertovat a jednotkovou matici Matici upravujeme na jednotkovou matici standardními způsoby: – záměna řádků – vynásobení řádku skalárem (nejčastěji přirozeným číslem) – přičtení násobku jednoho řádku k jinému Každý úkon prováděný na upravované matici musíme provést i na jednotkové matici. Zkoušku provedeme vynásobením matice s její inverzí.

18 Příklad: Ověřte zda jsou matice k sobě inverzní

19 Hodnost matice Hodnost matice je počet lineárně nezávislých řádků matice, zpravidla se označuje h Hodnost matice najdeme úpravami matice tak, že se snažíme vytvořit nulový řádek, který se v matici nezapisuje Nulová matice má hodnost h = 0 Hodnost matice se určuje u libovolné matice

20 Příklad: Určete hodnost matice

21 Využití inverzní matice – šifrování zprávy Vezmeme čtvercovou matici druhého řádu - šifrovací

22 Zpráva se zapíše po sloupcích do matice. Matice se vynásobí zleva maticí šifrovací. Zprávu sepíšeme po sloupcích a můžeme poslat. Příjemce si najde inverzní matici k šifrovací

23 Pomocí inverzní matice dešifrujeme zprávu: Poznámka: Zkuste šifrování pomocí matice třetího řádu.

24 Využití matic - násobení Hospodyně si vedla záznamy svých nákupů a vytvořila si tuto tabulku: Potraviny se dají koupit v různých cenách Určete cenu nákupu, nakoupíme-li v Tescu Mléko - 1 lSýr - 100 gMáslo - 250 g Nákup č. 1231 Nákup č. 2110 Nákup č. 3221 Kč - TescoKč - Lidl Mléko - 1 l13,5010 Sýr - 100 g11,509 Máslo - 250 g2218

25 Využití matic Čtyři města A, B, C, D jsou spojena autobusovými linkami. Přímé spojení je dáno tabulkou: Nakreslete plán spojení ABCD A0112 B1001 C1001 D2110


Stáhnout ppt "Matice Mgr. Andrea Cahelová Gymnázium J. Kainara, Hlučín."

Podobné prezentace


Reklamy Google