Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RETASO nabídka masá ž í a procedur. Masá ž délka cena K č Zad a šíje……………………………………….30 min. ….300,- Lávovými kameny………………………….30 min. ….350,- 60 min.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RETASO nabídka masá ž í a procedur. Masá ž délka cena K č Zad a šíje……………………………………….30 min. ….300,- Lávovými kameny………………………….30 min. ….350,- 60 min."— Transkript prezentace:

1 RETASO nabídka masá ž í a procedur

2 Masá ž délka cena K č Zad a šíje……………………………………….30 min. ….300,- Lávovými kameny………………………….30 min. ….350,- 60 min. ….600,- Tlaková……………………………………………60 min. ….600,- Lymfatická……………………………………..60 min. ….500,- Anticelulitidní zeštíhlující…………..45 min. ….450,- Abhyanga – ajurvédská……………….60 min. ….600,- Garshan – ajurvédská………............60 min. ….600,- Medová detoxika č ní…………………….45 min. ….450,- Thajská olejová…………………………….60 min. ….600,- Indická hlavy „Champi“ ………………30 min. ….300,- Sví č kou……………………………………………60 min. ….600,- Č okoládová……………………………………..60 min. ….600,- Klasická…………………………………………..60 min. ….500,- Relaxa č ní………………………………………..60 min. ….500,- Vonnými oleji………………….................45 min. ….400,- Obli č eje – lifting…………………………..30 min. ….300,- Pro t ě hotné…………………………………….30 min. ….350,- 60 min. ….500,- Reflexní terapie.……………….............45 min. ….500,- T ě lový peeling….…………………………… 45 min. ….450,- Gomá ž krupicí..………………………………45 min. ….450,-

3 Klasická masá ž t ě la Klasická masá ž zad a šíje Jedná se o masá ž odstra ň ující únavu a posílení regenerace organismu. Odstra ň uje ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva. Napomáhá lepšímu prokrvení a návratu ž ilní krve a mízy z periferií do ob ě hového centra. Masá ž zp ů sobuje zna č né prokrvení p ř edevším svalového a vazivového aparátu, ale druhotn ě i vnit ř ních orgán ů. Dochází p ř i ní ke zrychlení látkové vým ě ny, vytla č ení odpadních balastních látek (nap ř. solí, vápníku, kyseliny mlé č né, vody…) do kapilárního a lymfatického ř e č išt ě. Ztuhlý svalový systém reaguje uvoln ě ním jednotlivých vláken, povolením spazm ů.

4 Masá ž horkými lávovými kameny P ř i terapii se pou ž ívají lávové kameny, které mají silnou energetickou vibraci. Horké kameny dodávají tepelnou energii a proh ř ívají celé t ě lo. Tato masá ž stimuluje krevní ob ě h, uvol ň uje ztuhlé svaly i klouby, rozptyluje svalovou tenzi a tím p ř ispívá k urychlení regenerace tkání. Odstra ň ují blokády a svalové spasmy, vy ž ivují meziobratlové vazy spolu s pou ž itým olejem, prohlubují relaxaci a energetické toky v t ě le, proh ř ívají celé t ě lo a celkov ě uvol ň ují centrální nervovou soustavu. Masá ž je provád ě na kameny oh ř átými ve vod ě na 40-50 stup ňů. Masá ž je velmi intenzivní,ale naprosto bezbolestná. Po masá ž i horkými kameny se dostavuje celkové uvoln ě ní a duševní pohoda.

5 Tlaková masá ž Tlaková masá ž výrazn ě posiluje schopnost organizmu vyu ž ít vlastní samolé č ebné mechanismy ke zlepšení zdravotního stavu a momentálních obtí ž í. Efektem masá ž e bývá vymizení bolesti v problematické č ásti t ě la, obnovení správné funkce svalu a jako vedlejší d ů sledek také psychické uvoln ě ní. Cílem tlakové masá ž e je vyladit svalovou soustavu do optimálního stavu a s vyu ž itím vlastních zdroj ů t ě la nastartovat samoozdravné procesy organizmu. Tlaková masá ž je velmi šetrná technika manipulace se svaly a šlachami. Skládá se z jednotlivých lokálních pohyb ů p ř es konkrétní body lidského t ě la a následného stre č ingu. Masér svými prsty provádí krátké série pohyb ů k ůž í p ř es sval nebo šlachu, poté vyvine jemný tlak a po n ě kolika vte ř inách sklouzne prsty s k ůž í zp ě t. Po tomto uvoln ě ní následuje jemné prota ž ení masírované oblasti. Mezi jednotlivé série jsou za ř azeny pauzy, které t ě lu poskytují č as pro zpracování pozitivního vlivu provedených hmat ů. Jemný tlak a šetrná krevní a lymfatický ob ě h manipulace stimulují, mírn ě drá ž dí nervová zakon č ení a stimulují energetické dráhy. Masá ž pomáhá t ě lu s vlastní regenerací a samolé č bou.

6 Lymfatická masá ž Mízní (lymfatický) systém je d ů le ž itou sou č ástí imunitního systému. Otoky, zdu ř ení a bolestivost lymfatických uzlin, únava a vy č erpanost jsou projevy zv ě tšeného zatí ž ení našeho mízního systému a jako varovné signály si nutn ě zasluhují naši pozornost. Tyto p ř íznaky mohou být d ů sledkem nevhodné skladby potravy, onemocn ě ní, ale i stresové zát ěž e nebo zvýšené fyzické námahy. Manuální lymfodrená ž pomáhá tomuto systému, aby zát ěž dovedl zvládnout. Odpad z tkání je odvád ě n do cév lymfatické soustavy, choroboplodné zárodky jsou p ř eneseny do mízních uzlin, kde jsou zneškod ň ovány. Lymfatické masá ž e tak napomáhají organismu aktivovat vlastní obranný systém a proto jsou vhodné pro všechny na posílení organismu. Manuální lymfodrená ž je ovšem nejen lé č ebná metoda, ale díky pozitivním ú č ink ů m na k ůž i a podko ž í i ú č inným ošet ř ením celulitidy, otok ů a poko ž ky.

7 Anticelulitidní zeštíhlující masá ž Velmi ú č inná zeštíhlující masá ž. Anticelulitidní masá ž je nepostradatelná p ř i odstra ň ování celulitidy, jejich následk ů nebo zmírn ě ní jejich projev ů. Další výhodou je prokrvení poko ž ky, rozrušení tukové vrstvy, následné uvoln ě ní toxin ů a v neposlední ř ad ě regenerace poko ž ky. Masírují se celé nohy v č etn ě zade č ku a b ř icho. Kombinace speciální ru č ní masá ž e a termoaktivního krému italské firmy Robeus velmi ú č inn ě nabourává tukové polštá ř ky.Dochází k odplavování usazenin z podko ž í, které zp ů sobují nevzhledné hrbolky. Opravdu viditelné zlepšení je po absolvování n ě kolika procedur - dosáhnete výrazného výsledku ve sní ž ení objemu v centimetrech v pase i p ř es stehna, zpevn ě ní poko ž ky. Po této procedu ř e necháváme p ů sobit ú č inné látky,aby se lépe vst ř ebaly do poko ž ky.Po masá ž i je vhodné se n ě kolik hodin nesprchovat.

8 Abhyanga - ajurvédská masá ž Ajurvédská masá ž dodává vitalitu a blahodárn ě regeneruje t ě lo a díky teplému, za studena lisovanému sezamovému oleji zpomaluje proces stárnutí. Poko ž ka po olejové masá ž i z ů stane vlá č ná, pru ž ná a zregenerovaná. Masá ž celého t ě la i hlavy je královnou mezi olejovými masá ž emi. Je prosp ě šná díky celé stimulaci č aker, které jsou d ů le ž itými energetickými centry. P ř ízniv ě ovliv ň uje lymfatický systém, zklid ň uje mysl a umo žň uje vstup do hluboké relaxace. P ů sobí jako opravdový lék na r ů zné bolesti a nap ě tí ve svalech. Zbaví Vás obrovské psychické zát ěž e a Vy se budete cítit jako znovunarození. Ajurvédská masá ž má vyza ř ovat láskyplnou dobrotivost.

9 Garshan - ajurvédská masá ž Tato indická masá ž se provádí speciálními ajurvédskými rukavicemi ze surového hedvábí, krystalky soli a speciálními ajurvédskými oleji. Garshan slou ž í k prokrvení a ke zbavování škodlivých látek z t ě la. Je to masá ž relaxa č ní i povzbující, p ř i ní ž dochází k podpo ř e toku lymfy a posílení krevního ob ě hu. Bu ň ky jsou prokysli č ovány a tím se z nich rychleji uvol ň ují toxiny. Ajurvédská masá ž Garshan významn ě p ř ispívá k odstra ň ování a p ř edcházení celulitidy a rovn ěž napomáhá redukci váhy. Doporu č uje se aplikovat pravideln ě a dlouhodob ě a tak se jejím prost ř ednictvím úsp ě šn ě č elí jarní a podzimní únav ě a nedostatku energie. Provádí se jako celková procedura nebo ji lze jednotliv ě zam ěř it bu ď na horní nebo dolní č ást t ě la.Tato masá ž celkov ě omlazuje, zvlá čň uje poko ž ku a dostavuje se po ní p ř íjemný pocit tepla a č istoty. Podporuje celkovou regeneraci.

10 Medová detoxika č ní masá ž Cílem medové masá ž e je obnovení p ů vodní p ř irozené detoxika č ní schopnosti organismu. P ř es reflexní zóny zad stimulujeme masá ž í č innost orgán ů t ě la, které k nim pat ř í. P ř i onemocn ě ní t ě chto orgán ů se podstatn ě podílí na jejich vylé č ení. P ř i medové masá ž i p ů sobí lé č ivá síla v č elího medu poko ž kou p ř ímo na organismus. Medová masá ž siln ě o ž ivuje celý organismus. Je proto vhodná v první ř ad ě p ř i vy č erpání a slabosti v d ů sledku stresu, stá ř í nebo onemocn ě ní, p ř i nap ě tích, nervových poruchách a stavech neklidu. Svým detoxika č ním p ů sobením osvobozuje medová masá ž celý organismus od usazenin, které v pr ů b ě hu let nahromadil z ž ivotního prost ř edí, potravy a lék ů. Medová hmota obnovuje p ř irozenou detoxika č ní schopnost organismu. Po medové masá ž i nesmíte pak po celý den pou ž ívat na ošet ř ená místa mýdlo ani kosmetické prost ř edky.

11 Thajská olejová masá ž Ú ž asná masá ž teplým olejem, která obsahuje prvky tradi č ní thajské masá ž e, ale i znalostí indické ajurvédy. I zde m ůž eme mluvit o lé č ebné masá ž i,která uvol ň uje svaly a p ů sobí p ř ízniv ě na krevní a mízní ob ě h i na imunitní systém. Uklid ň uje nervový systém, uvol ň uje svalové nap ě tí, stimuluje krevní ob ě h, redukuje otoky a tuhnutí tkán ě a napomáhá regulaci st ř ev. Thajská masá ž pou ž ívá tlaku podél energetických linií, široké spektrum pasivního protahování a ma č kání bod ů k vytvo ř ení relaxa č ního, vysoce efektivního terapeutického lé č ení. Tato masá ž je vynikající prevencí p ř ed nemocemi a prost ř edkem k dosa ž ení dobré fyzické kondice a psychické pohody, uleh č uje smysl jednoty, celistvosti a balance. Vytvá ř í dynamický t ě lesný zá ž itek, který harmonizuje T ě lo, Mysl, Emoce a Duši. Thajská masá ž pomáhá zejména p ř i bolestech hlavy a migrénách, p ř i artritid ě a ischiasu, p ř i bolestech zad a p ř i znecitliv ě ní a paralýze, uvol ň uje toxiny z kloub ů, sval ů a tkání, zvyšuje schopnost p ř ijímání ž ivin, uvol ň uje energetické blokády.

12 Indická masá ž hlavy „Champi“ Indická masá ž hlavy je jemné, lé č ivé ošet ř ení hlavy, krku, ramen a horní č ásti pa ž í. Odstra ň uje ka ž dodenní stres, bolesti hlavy a o č í, nap ě tí v ramenou, v krku a šíji. Zlepšuje kvalitu vlas ů, navozuje pocit duševní pohody a celkov ě fyzicky i psychicky harmonizuje organismus. Indická masá ž hlavy se provádí v sed ě, klient m ůž e být oble č en.

13 Masá ž sví č kou Masá ž sví č kou je originální masá ž í, i mezi klienty, kte ř í si cht ě jí dop ř át nevšední relaxa č ní zá ž itek. Tlumené sv ě tlo masá ž ní sví č ky samo o sob ě vyvolává pocit pohody a harmonizující masá ž jejím parfémovaným olejem tento po ž itek dovede k dokonalosti. Masá ž ní sví č ka, pojem pon ě kud nezvyklý, ale velmi výsti ž ný. Po zapálení ho ř í klidným p ř íjemným plamenem, který uvol ň uje do ovzduší aromatické látky a voskovou hmotu m ě ní v masá ž ní olej. Díky snadné penetraci ú č inných látek prost ř ednictvím teplého oleje je výsledný efekt na poko ž ce okam ž it ě viditelný, ple ť je jemná,vy ž ivená. Navíc se b ě hem procedury uvol ň ují vonné kompozice, p ů sobí na všechny smysly a umoc ň ují pocit pohody a relaxace. V dnešní hektické dob ě plné stresu je masá ž sví č kou jednou z velmi ú č inných prost ř edk ů, pro uvoln ě ní a harmonizaci t ě la a mysli.

14 Č okoládová masá ž Je pokušením pro všechny, kte ř í vyhledávají trošku luxusu a báje č nou relaxaci v jednom. Č okoládová procedura p ř ináší kvalitní pé č i o poko ž ku celého t ě la –výrazn ě tonizuje a vyhlazuje poko ž ku a zabra ň uje jejímu stárnutí. Č okoláda je plná vitamín ů, minerál ů, koenzym ů a antioxidant ů. Potla č uje celulitidu –optimální podpora pro štíhlou siluetu t ě la. Obsa ž ený theobromin má podobný ú č inek jako kofein - krevní cévy se rozši ř ují a aktivuje se látková vým ě na. Č okoláda obnovuje, vy ž ivuje a zvlh č uje poko ž ku a podporuje tvorbu hormon ů radosti(endorfinu a serotoninu). Jak ji ž z názvu vyplývá, je masá ž celého t ě la provád ě na č okoládou. Nejd ř íve se provede peeling pomocí pasty z rozdrcených kakaových bob ů, poté následuje č okoládová masá ž. Po masá ž i je t ě lo omyto ž ínkou teplou vodou. Výsledkem je nejenom hebká poko ž ka, ale i pocit bla ž enosti, klidu a ztišení, který se na záv ě r m ě ní v pocit plný energie a dobré nálady.

15 Relaxa č ní masá ž Relaxa č ní klasická masá ž je velmi jemná a p ř íjemná forma dodávání ž ivotní energie. Je to osv ěž ující smyslová terapie vyu ž ívající lé č ivých ú č ink ů a v ů ní aromatických esencí, č istých p ř írodních olej ů. P ř írodní cestou - netoxicky a nenávykov ě - lé č í t ě lo i mysl. P ř i zásobení všech ž ivotn ě d ů le ž itých orgán ů se obnovuje samolé č ebný mechanismus č lov ě ka a zlepšuje se té ž vnímání. Masá ž Vám pom ůž e odstranit z t ě la jedy, uvolnit zablokovanou energii, odstranit bolesti zad a šíje a vrátit t ě lo zp ě t do jeho p ř irozené rovnováhy. Zaru č en ě zap ů sobí na Vaše zdraví. Dop ř ejte si odpo č inek v p ř íjemném prost ř edí provon ě ném esenciálními oleji za zvuku relaxa č ní hudby a poznejte lé č ivou sílu doteku.

16 Masá ž vonnými oleji - aroma masá ž Aroma masá ž je jedna z velmi starých masá ž ních technik,která vyu ž ívá sílu Je to vysoce relaxa č ní procedura, je ž spojuje p ř íjemnou masá ž s ú č inky éterických olej ů. Správn ě zvolené éterické oleje jsou silné p ř írodní prost ř edky, které doká ž í p ů sobit jak p ř i fyzických obtí ž ích, tak uvolnit psychickou nerovnováhu, emoce, spouští samolé č ebný proces organismu, pomáhají dodat energii a vitalitu. Éterické oleje jsou vonné koncentrované výta ž ky z rostlin, které si uchovávají p ř irozené lé č ivé ú č inky. N ě které oleje povzbuzují t ě lo č i mysl, jiné naopak zklid ň ují. Specifický ú č inek éterických olej ů spolu s relaxa č ní masá ž ní technikou vyvolává p ř íznivou relaxa č ní odezvu v lidském organismu.

17 Masá ž obli č eje – lifting Jste unaveni a na vaší tvá ř i je to vid ě t? Máte zašedlou poko ž ku a vá č ky pod o č ima? Objevují se vám v obli č eji první vrásky a chcete s tím n ě co d ě lat? P ř ij ď te na ru č ní liftingovou masá ž obli č eje, výsledky uvidíte okam ž it ě. Lifting rozzá ř í a zregeneruje vaši ple ť ! Liftingová masá ž obli č eje doká ž e vylepšit stav poko ž ky, podporuje regeneraci pleti a vylepšuje její kvalitu. Výsledky však nejsou jen kosmetické, p ř íjemný tlak na nervová zakon č ení v obli č eji také sni ž uje nap ě tí mimických sval ů a navozuje pocit uvoln ě ní a harmonie. Litingová masá ž navíc p ů sobí preventivn ě proti stárnutí pleti a vzniku vrásek, proto ž e prospívá kolagenu a elastinu, které se nacházejí v pojivové tkáni pleti a ovliv ň ují pevnost a pru ž nost poko ž ky. Dalším pozitivním d ů sledkem je odstran ě ní zadr ž ované vody a s ní i podo č ních vá č k ů, druhé brady a povadlých rys ů obli č eje.

18 Masá ž pro t ě hotné T ě hotenství je pro ž enu obdobím velkých fyzických a emocionálních zm ě n. Je d ů le ž ité, aby si budoucí maminka, a ť u ž je jakkoli zaneprázdn ě ná, ud ě lala dostatek č asu na pé č i o sebe samu i na pé č i o své t ě lo. Jemné techniky t ě hotenské masá ž e s pou ž itím vybraných p ř írodních olej ů, za doprovodu p ř íjemné hudby, doká ž í navodit pocit klidu a bezpe č í. Masá ž je vedena šetrn ě, ve vhodné poloze, tak, aby bylo zajišt ě no maximální pohodlí pro t ě hotnou. Zahrnuje masá ž zad a šíje, dolních kon č etin a b ř íška. Masá ž pro t ě hotné je mo ž no pro v ě tší relaxaci obohatit o masá ž hlavy. S rostoucím b ř íškem je nadm ě rn ě namáhaná páte ř i okolní svalstvo zad, zejména v k ř í ž ové oblasti, co ž má za následek bolesti zad. Svalové nap ě tí je mo ž né odstra ň ovat jemnými hmaty v oblasti šíje, bederní č ásti zad, v oblasti kolem kosti k ř í ž ové. V t ě hotenství je také č astou nep ř íjemností pocit nap ě tí v dolních kon č etinách nebo jejich otoky. Masá ž podporuje lymfatický systém, m ůž e zmírnit zadr ž ování tekutin v t ě le. Masá ž í podporujeme a zrychlujeme celý metabolismus, posilujeme imunitní systém.

19 Reflexní terapie Reflexní terapie pracuje s reflexními body, které se nacházejí na celém t ě le. Vyu ž ívá se jak k prevenci tak i k lé č b ě, ř ešení akutních i chronických problém ů a k urychlení rekonvalescence. Vyu ž ití reflexní terapie - Migrény (bolesti hlavy ), p ř í č inou m ůž e být zablokovaná kr č ní páte ř, disfunkce ž lu č níku nebo jater - bolesti zad a plotének, problémy s ploténkami v ě tšinou souvisí s oslabením ledvin - bolesti kloub ů, hlavní p ř í č inou bolestí kloub ů bývá oslabení ledvin, hromad ě ní odpadních látek v t ě le, nadváha a špatné stravovací návyky - ischias - skolióza, zde doporu č ujeme krom ě reflexní terapie vhodné cvi č ení na uvoln ě ní, prota ž ení a posílení svalstva, nap ř. jógu - alergie, p ř í č ina alergií v ě tšinou spo č ívá v orgánovém trojúhelníku ledviny - plíce - slezina. Krom ě reflexní terapie doporu č ujeme úpravu stravy, vylou č ení sladkostí, mlé č. výrobk ů a sma ž ených jídel (nutná disciplína). Lé č ba alergií bývá v ě tšinou dlouhodobá - detoxikace t ě la, podpora lymfatické drená ž e

20 T ě lový peeling solí Je bohatá, o ž ivující a lé č ebná kúra, která obnovuje poko ž ku. K ůž e je hladší, tonovaná a neuv ěř iteln ě heb č í. Vhodné pro suchou, mastnou i normální poko ž ku. Lehkými krou ž ivými pohyby masírujeme do vlhké poko ž ky. Díky osmotickému efektu soli dochází k v ě tšímu odvodu tekutin z poko ž ky. Peelingy obsahují mandlový olej a olej ze semínek hroznového vína. Tyto p ř írodní prvky jsou odpov ě dné za regenera č ní proces obnovy k ůž e.

21 Gomá ž -krupicovým č istícím krémem Gomá ž je kosmetická metoda, která z pleti odstra ň uje odum ř elé bu ň ky. Ty mají tendenci na pleti z ů stávat a výsledkem je pak pocit pleti bez jasu. Gomá ž je jemn ě jší ne ž peeling a je vhodná i pro suchou a citlivou poko ž ku. Speciální krupicový č istící krém, který díky rostlinným olej ů m a tuk ů m, tvo ř ící základ krému má vy ž ivující vlastnosti. Odstran ě ním všech ko ž ních ne č istot a uvoln ě ním por ů, umo žň uje dobré vst ř ebávání následn ě aplikovaných p ř ípravk ů. Krémovým krupicovým krémem bude o č išt ě no celé Vaše t ě lo. Odstran ě na stará vrstva k ůž e. Lehkými krou ž ivými hmaty se prokrví Vaše poko ž ka a to i na č ástech t ě la Vám normáln ě nedostupných (záda, nohy zezadu). Procedura je vhodná samostatn ě nebo p ř ed sadou zeštíhlujících masá ž í. P ř íjemné aroma gumovací masky p ř ispívá k uvoln ě ní, ale zárove ň dodává energii, zjas ň uje myšlení a posiluje. Zbylou krupici ot ř eme vlhkou ž ínkou.


Stáhnout ppt "RETASO nabídka masá ž í a procedur. Masá ž délka cena K č Zad a šíje……………………………………….30 min. ….300,- Lávovými kameny………………………….30 min. ….350,- 60 min."

Podobné prezentace


Reklamy Google