Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Říčany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Říčany"— Transkript prezentace:

1 1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Říčany
Místo: Říčany Dne:

2 Podpora meziobecní spolupráce
Obecný úvod k MOS velká sídelní rozdrobenost (existence skutečně malých obcí, srovnatelné s Francií) dvě varianty zefektivnění veřejné správy: slučování obcí vzájemná spolupráce (preferovaná varianta)

3 Podpora meziobecní spolupráce
Obecný úvod k MOS výhody vzájemné spolupráce obcí: zachování sídelní struktury a kompetencí jednotlivých obcí úspora finančních prostředků spojených s veřejnými službami (snížení provozních nákladů obcí) profesionalizace odborného aparátu (management mikroregionu, jeho propagace, dotační poradenství, realizace projektů a výběrových řízení) řada příkladů dobré praxe – (svazkové školy, úspory při společných nákupech energií, opravách komunikací, nakládání s odpadem apod.)

4 Podpora meziobecní spolupráce
Obecný úvod k MOS Financování DSO: financování na základě příspěvku členěného dle objektivních hledisek (např. počet obyvatel, velikost území nebo míra zapojení členské obce do činností svazku) platby za služby, postupná eliminace fixních členských příspěvků, vlastní hospodářská činnost obcí ( snaha SMO o zajištění financování DSO v budoucnu

5 Dosavadní práce PMOS v ORP Říčany
Dotazníkové šetření – 81% obcí Setkání s představiteli obcí Analýzy (školství, odpadové hospodářství, sociální oblast) Nástin možných řešení Diskuze k volitelnému tématu Diskuze k institucionalizaci meziobecní spolupráce

6 SO ORP Říčany ORP Říčany se nachází v centrální části Středočeského kraje. Na severu sousedí s Hlavním městem Prahou, s ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a ORP Český Brod, na východě s ORP Kolín, na jihu s ORP Kutná Hora a ORP Benešov a na západě s ORP Černošice. ORP Říčany je tvořeno 52 obcemi, z toho jsou 3 města, a je rozděleno na 3 správní obvody pověřených obecních úřadů. Celková rozloha činí 377,18778 km2. Počet obyvatel je Obec s rozšířenou působností, město Říčany, leží na severozápadním konci SO ORP. Územím prochází dálnice D1 a celostátní železniční dráha z Prahy do Českých Budějovic. Oblast ORP Říčany se nachází ve Středočeské pahorkatině, je z třetiny zalesněna, jižním okrajem protéká řeka Sázava. Polovina území je tvořena zemědělskou půdou. Největší část ekonomického odvětví zaujímá terciární sféra.

7 SO ORP Říčany

8 Celkový počet obyvatel správního obvodu v letech 2005 až 2013

9 Míra nezaměstnanosti v obcích

10 Výsledky dotazníkového šetření

11 V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

12 V jakých oblastech se Vám nedaří navázat spolupráci se sousedními (nebo blízkými) obcemi?

13 Jak hodnotíte spolupráci mezi sousedními obcemi?

14 Co považujete za vhodnou formu pro meziobecní spolupráci?

15 Myslíte si, že stávající dobrovolné svazky obcí (DSO) jsou z hlediska personálních kapacit, organizační struktury a finančních možností schopné koordinovat v širším regionu níže uvedené oblasti?

16 Co považujete za nejdůležitější faktor z hlediska organizačního a institucionálního, aby mohla vzniknout fungující spolupráce mezi obcemi?

17 Využíváte nebo jste v minulosti využili dotace pro financování aktivit v oblasti:

18 Jaké největší problémy v oblasti školství v obci řešíte?

19 U jakých témat v oblasti školství by Vaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat?

20 Jaké největší problémy v oblasti sociálních služeb v obci řešíte?

21 U jakých témat v sociální oblasti by Vaše obec mohla najít společný zájem s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat?

22 Jaké největší problémy v rámci odpadového hospodářství v obci řešíte?

23 U jakých témat v oblasti odpadového hospodářství by Vaše obec mohla najít společný zájem s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat?

24 Jaké odpady v obci třídíte?

25 Volitelné téma

26 Volitelné téma doprava (14) - komunikace, dopravní obslužnost, optimalizace dopravního systému, zvyšování bezpečnosti a řešení negativních vlivů, optimalizace výdajů, - na společném setkání se skupinou starostů (7) okolo Mnichovic bylo dohodnuto téma - obnova starých polních cest a cyklostezky = podtéma

27 Volitelné téma bezpečnost (10) - analýza kriminality, posílení policie nebo vytvoření meziobecní policie případně společná bezpečnostní agentura, podpora spolupráce mezi obecní a státní policií, podpora spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému, spolupráce v rámci krizového řízení, každoroční vytváření a podpora programu prevence kriminality

28 Volitelné téma územní plánování, suburbanismus (6) - společný postup při územním plánováním, vytvoření regulací, doporučení pro obce (doprava, doporučená občanská vybavenost podle počtu obyvatel, zastavitelná plocha, technická infrastruktura…)

29 Volitelné téma zaměstnanost (5) - občanské poradny, podpora zaměstnanosti, podpora sociálního podnikání, vytváření a koordinace nových pracovních míst, investiční pobídky, propojení škol a průmyslu/ služeb, využití brownfieldů

30 Volitelné téma životní prostředí (5) - vodohospodářství a ochrana krajiny (protipovodňová opatření, ochrana proti dopravnímu znečištění, ochrana chráněných území). Dvakrát bylo zmíněno jako volitelné téma vodovody a kanalizace, nicméně touto problematikou se již zabývají 3 DSO.

31 Příklady dobré praxe Svazek obcí Svitava - Předmět činnosti svazku je regionální rozvoj obecně, mj. koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku. Na zajištění dopravní obslužnosti se finančně podílí všechny obce. Svazek obcí BENE-BUS – Společný postup 111 obcí svazku při výběrovém řízení, plán dopravní obslužnosti, společné financování 100 krajem zrušených spojů

32 Analýza a návrhová část – ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

33 Kapacita rejstříková r.2014 2647 6035 820 154 1386 Jídelny-strávníci
ORP Říčany z toho ZUŠ SVČ ZŠ speciální MŠ speciální Gymnázia celkem škol 47 21 2 3 OBECNÍ školy 34 18 1 OBECNÍ - TŘÍDY 89 221 x 6 KRAJSKÉ SOUKROMÉ 13 Počet žáků 2736 5484 815 116 x Počet úvazků 190 361 30 13 80 Kapacita rejstříková r.2014 2647 6035 820 154 1386 Jídelny-strávníci 2206 4388

34 Vývoj počtu žáků a pedagogů
Základní školy Mateřské školy

35 Základní školy v ORP Říčany

36 Základní školství Každý rok potřebujeme o 7-10 tříd více! Rok 2018 – 7500 žáků (Kapacita je 6432). Není kapacita budov. Z odborných učeben, tělocvičen a kabinetů jsou kmenové třídy. Letos nebylo přijato v Říčanech 12% dětí do 1.třídy. 1/5 pracovníků nemá pedagog. vzdělání. 18 škol má 0,5 úvazku psychologa !! (6 osob)

37 Mateřské školy v ORP Říčany
Jen 5 obcí nad 500 obyvatel nemá MŠ

38 Předškolní vzdělávání
Počet neuspokojených žádostí o MŠ v roce 2013 – 1136, tj. 56%. Roste. Průměrný počet dětí na třídu – 22,5. Limit MŠMT je 24. Spec. MŠ nemáme, integrace není možná (limit pro třídu je 19 dětí). 22% pedagogů nemá kvalifikaci V roce 2018 vstoupí do MŠ 3500 dětí (nyní kapacita 2736)

39 Největší výdaje na obyvatele

40 Návrhy spolupráce 1.KAPACITA: Rozšíření kapacit škol (MŠ, ZŠ a ZUŠ) a jejich doprovodných zařízení 2. KVALITA: Rozvoj a posílení klíčových kompetencí žáků MŠ i ZŠ 3. SPOLUPRÁCE: Síťování škol, sdílení know-how a spolupráce škol v rámci ORP, ČR i mezinárodního partnerství 4. PRIMÁRNÍ PREVENCE: Dostupné pedagogicko-psychologické a sociologické služby pro školy, třídní kolektivy a jednotlivce se specifickými potřebami

41 Šetření mezi školami co je potřeba vybudovat/ vybavit
Z 18 škol ORP odpovědělo k celkem 11 ZŠ Vybavení Počet Kmenové třídy 40 Odborné učebny 16 Školní družina min. 300 míst Ideální je 70% z počtu 1.stupně Kuchyně a jídelna 450 míst Sportovní zázemí Doskočiště, Náčiní Velká tělocvična, Venkovní hřiště Školní psycholog min. 2,5 úvazku IT vybavení 230 notebooků a tabletů 10 interaktivních tabulí

42 Vzdělávací funkce Všechny školy testují buď 1.samostatně nebo 2.se SCIO a KALIBRO nejčastěji 5. a 9.ročníky Žáci dosahují výsledků srovnatelných s průměrem z ČR, leckdy lehce nad průměrem Úspěšnost na osmiletá gymnázia – 7-20% (školy vytvářejí programy, aby nadaní žáci neodcházeli) 48% škol realizovalo projekty EU peníze školám Vlastní projekty v novém období 2014 – 2020 chtějí zaměřit na: - vzdělávání učitelů 14% - investice do pomůcek 13% - spolupráci ředitelů škol, sdílení materiálů 13% - primární prevenci 11%

43 Příklady dobré praxe Jílové u Prahy - Projekt Kokos předávání zkušeností, vzájemná inspirace Svazek obcí údolí Desné – svazková škola

44 Analýza a návrhová část – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

45 Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
Produkce BRO a BRKO [t] 2008 2009 2010 2011 2012 Celková produkce BRO 32 170,06 33 427,88 38 794,75 37 080,33 43 999,49 Z toho jen směsný komunální odpad 17 382,83 14 818,74 18 315,56 17 243,03 21 624,44 z toho celková produkce BRKO 20 575,22 19 353,81 24 457,64 23 432,36 27 126,28 Měrné produkce odpadů (kg/obyv.) Počet obyvatel v území ORP 52 098 54 210 56 296 58 177 60 009 Měrná produkce BRO 617,49 616,64 689,12 637,37 733,21 Měrná produkce BRKO 394,93 357,02 434,45 402,78 452,04

46 Podíl množství BRKO na množství BRO

47 Přehled svozových společností ORP Říčany

48 Náklady obcí

49 Náklady obcí

50 Návrhová část Společná likvidace černých skládek a starých ekologických zátěží Efektivní třídění odpadů (společné výběrové řízení a vyjednání příznivých podmínek) Kampaň osvěty mezi občany a zapojení veřejnosti do dobrovolnické práce Společný nákup techniky

51 Kde spolupráce funguje
Jilemnicko – svazek obcí (20), OPŽP, Osa 4 – Nakládání s odpady komunitních kompostáren rozpočet 13 mil./dotace 90% realizace 1/ /2013 Technické služby Jeseník, a.s. - vznik r ZJ 77,6 mil. Kč, 120 stálých zaměstnanců, dlouhodobě vykazuje zisk, několik předmětů činnosti

52 Analýza a návrhová část – SOCIÁLNÍ OBLAST

53

54 Plánované projekty denní stacionář v Říčanech
rozšíření kapacity domova pro seniory v Kostelci nad Černými lesy krajský domov pro seniory v Uhlířských Janovicích Pačesův statek/Centrum Pětihosty - rehabilitační, rekondiční a terapeutické pobytové centrum pro lidi se ZP a seniory chráněné bydlení pro zdravotně postižené (především děti) domov Olgy Havlové se zvláštním režimem pro seniory v Mukařově domov pro seniory v Kunicích domov pro seniory ve Slušticích přestavba bývalého kina v Říčanech na spolkový dům

55 Priority Služby pro seniory
nedostatečná kapacita pobytových služeb – viz krajské domovy pro seniory čekací doba od půl roku do několika let cenová nedostupnost soukromých zařízení demografická prognóza do budoucna Chybějící služby (chráněná prac.místa, chráněné bydlení, azylové domy) Informovanost

56 Humanizace, transformace, deinstitucionalizace služeb
Podpora transformace pobytových sociálních služeb v České republice vychází z hlavních priorit Národního rozvojového plánu pro období a Národního strategického referenčního rámce   Hlavním záměrem aktivit je podpořit transformaci služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů sociálních služeb, umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti a přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Podporováno je např. vytvoření sítě chráněných bytů v běžné zástavbě komunity. Aktivity kraje na podporu procesů transformace, deinstitucionalizace a komunitních služeb jsou obsaženy a schváleny ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na léta 2010–2011. Zároveň jsou také obsaženy ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na období a jeho dodatku pro rok 2014.

57 Návrhová část – pobytové služby
Sociální bydlení - vybudování sociálního bydlení v některé z menších obcí ve spolupráci s ostatními Dům s pečovatelskou službou - společný pro sdružené obce, aby se předešlo problémům s umísťováním občanů s trvalým pobytem pouze na území jedné obce Azylový dům - zcela chybí

58 Návrhová část – Chráněné bydlení a chráněná pracovní místa
Vytvoření chráněných pracovních míst - pro absolventy praktických škol Chráněné bydlení – pro osoby se zdravotním postižením

59 Návrhová část – Informační platforma
Vytvoření internetových stránek/portálu s informacemi o sociálních službách v ORP Říčany Organizace setkání představitelů obcí a poskytovatelů sociálních služeb za účelem vzájemného informování o potřebách a možnostech v oblasti sociálních služeb Zřízení občanské poradny pro obce, kde tato služba zatím není dostupná

60 Příklad dobré praxe Příkladem spolupráce obcí při zřizování pobytových i jiných sociálních služeb může být Svazek obcí AZASS. Svazek s 27 členskými obcemi již od roku 1998 provozuje Poličskou nemocnici s.r.o., ale kromě toho je také poskytovatelem sociálních služeb  - Domovy pro seniory v Poličce a Bystrém, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci a pečovatelskou službu. Svazek je také provozovatelem střediska sociální integrace, které se nachází v areálu nemocnice.

61 Projektová činnost prohlubování MOS
Podpora meziobecní spolupráce Projektová činnost prohlubování MOS

62 Podpora meziobecní spolupráce
Obecný úvod k této aktivitě bezplatné právní služby: průběžné právní poradenství tvorba zakladatelských dokumentů pro svazky obcí: nabídka revize dokumentů již existujících svazků obcí nabídka provedení změn ve stávajících dokumentech existujících svazků obcí nabídka přípravy dokumentů k založení nových svazků obcí vše ponecháno na vůli v území

63 Podpora meziobecní spolupráce
Metodika vyjádření konkrétních preferencí obcí v území podklad pro přípravu zakladatelských dokumentů metodika rozeslána do území řešené oblasti: předmět činnosti organizační struktura jmenování a odvolávání členů orgánů svazku způsob rozhodování orgánů svazku financování svazku

64 Podpora meziobecní spolupráce
Právní poradna bezplatná právní poradna k otázkám meziobecní spolupráce dotazy pokládají všichni představitelé obcí v ČR dotazy pokládány elektronickou formou nebo telefonicky dostupná od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 provozována do 30. června 2015

65 DSO ve SO ORP Říčany 8 DSO

66 Stávající DSO Ladův kraj – ve strategickém plánu cíl zlepšovat život.podm., vybudovat techn.a dopr.infrastrukturu (úprava a obnova místních komunikací) Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko – ve stanovách soc.péče, školství, odpadové hospodářství, dopravní obslužnost Malé Posázaví – školství, sociální oblast, odpadové hospodářství, dopravní obslužnost a správa místních komunikací

67 Další postup a prohloubení spolupráce
Analýza institucionalizace meziobecní spolupráce Dosud zjištěné možnosti: - transformace stávajících DSO (DSO Ladův kraj, příp. SO Region Jih a Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko) - vytvoření několika menších DSO - vytvoření 1 svazku na úrovni ORP a v rámci něho několika menších uskupení, která by vznikala k řešení místních problémů

68 Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost
Podpora meziobecní spolupráce Dotazy, připomínky Děkujeme za pozornost

69 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR!


Stáhnout ppt "1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Říčany"

Podobné prezentace


Reklamy Google