Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM. č.16 Historie pojišťovnictví a vznik pojišťovny v ČR Autor PhDr. Alena Švepešová Tematická oblast Mikroekonomie pojišťovnictví Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení charakterizuje vznik pojišťovnictví ve světě a současné platné předpisy pro vznik pojiš%tovny na našem území Ročník Obchodní akademie, Ekonomické lyceum – 3.ročník, Nástavbové studium – 2. a 3. ročník Datum tvorby Prosinec Leden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ A VZNIK POJIŠŤOVNY V ČR
Zpracovala PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura:Marvan, M.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, 1. díl, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha, 1989 Pojistné právo, JUDr. Věra Škopová, VŠE Praha,1997 Zákon o pojišťovnictví - č. 277/2009 Sb. ze dne: účinnost: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN Internetové stránky České asociace pojišťoven:

3 Převzetí rizika ( snaha omezit škodu)
Pojištění Převzetí rizika ( snaha omezit škodu)

4 Historie pojišťovnictví
První zmínky sahají před n. l. do starého Egypta, kde kameníci uzavírali vzájemné dohody o společném krytí výdajů na pohřby svých členů z pravidelně vybíraných příspěvků. Přibližně v době 2000 let před n. l. za krále Chammurapiho v Babylónii majitelé velbloudů uzavírali dohody o vzájemném krytí ztrát, které by vznikly při provozování obchodu a dopravy pomocí karavan. Ve staré Indii existovalo pojišťování úvěru v kastě obchodníků. V antickém Řecku v Athénách se kolem roku 400 před n. l. objevují dohody o „pojištění“ pro případ zmrzačení ve válce připomínající dnešní sociální pojištění. Staří Féničané využívali jakési dopravní pojištění lodí i nákladů. První pojistná smlouva k dopravě lodí byla podepsána v italské Pise.

5 Historie Souběžně s pojištěním majetku se začalo objevovat i životní pojištění. Za nejstarší pojistnou smlouvu z oblasti životního pojištění je považována smlouva o pojištění doživotního důchodu z roku 1308, uzavřená mezi opatem kláštera sv. Denise v Paříži a arcibiskupem kolínským, který vyplatil klášteru livrů s tím, že mu klášter bude doživotně platit ročně důchod ve výši 400 livrů. Koncem 17. století si Edward Lloyd v Londýně na Tower Street otevřel kavárnu Lloyd’s. Edward Lloyd pro rejdaře a kapitány organizoval výměnu informací o námořní přepravě, pohybu lidí, zboží, haváriích a postupem času se v jeho kavárně začaly uzavírat pojišťovací obchody

6 Corporation of Lloyd’s obrázek použit z: http://en. wikipedia
Roku 1720 získali noví majitelé kavárny a pojistitelé od parlamentu výlučné právo provozovat námořní pojištění, takže prostory kavárny Lloyd’s se změnily ve volný spolek samostatných upisovatelů. Dodnes v nejstarší a největší anglické námořní pojišťovně Corporation of Lloyd’s platí, potopí-li se loď, na jejímž zajištění měla Lloyd’s účast, rozezní se starý zvon, kterým ohlašují ztroskotání lodě již od roku 1799, kdy se potopila loď Lutine, z níž tento zvon pochází.

7 Pojišťování majetku proti požáru
Kromě námořního pojištění vzrostl velký zájem o pojišťování majetku proti požáru. Po Velkém požáru Londýna roku 1666 byla založena první komerční pojišťovna na světě, londýnská The Fire Office v roce 1680. V roce 1705 dal pruský král Bedřich I. podnět k vybudování veřejné požární pojišťovny pro celé Prusko. Roku 1786 londýnská pojišťovna Phoenix jako první na světě překročila s požárním pojištěním hranice vlastní země a začala podnikat v Hamburku

8 Odpovědnosti za škody - doprava
V souvislosti s rozvojem pozemní dopravy vznikalo v Evropě pojištění odpovědnosti za škody. Počátky sahají do Francie kolem roku 1825 a pojišťováním odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku provozování koněspřežní dopravy

9 Životní pojištění Počátky životního nebo spíše důchodového pojištění spatřujeme v tzv. tontinách, které se staly významnou finanční institucí v 17. a 18. století. Tontiny původně měly sloužit jako zdroj příjmů pro francouzskou státní pokladnu. Jejich zakladatelem je italský lékař Lorenzo Tonti, který navrhl francouzskému kardinálovi Mazarinovi, aby byla vypsána státní půjčka. Upisovatele rozdělil do deseti skupin podle věku a pro každou skupinu byl stanoven určitý úrok, který každému členu byl vyplácen až do jeho smrti. Pro vybudování životního pojištění na vědeckých základech bylo nezbytné sestavení úmrtnostních tabulek, k čemuž velkou měrou nepřímo přispěl holandský státník a vědec Johan de Witt, který jako první aplikoval zásady počtu pravděpodobnosti na výpočty pravděpodobnosti délky lidského života a tím položil základy pro životní pojištění.

10 První komerční pojišťovnou pojišťující životní pojištění
První komerční pojišťovnou založenou na moderních vědeckých základech, tj. na pravděpodobnosti délky lidského života (úmrtnostních tabulkách) a zákonu velkých čísel byla Společnost pro pojišťování vdov a sirotků v Londýně (Society of Assurance of Widows and Orphans) založená v roce 1699.

11 První komerční akciová společnost
1846 Kolín nad Rýnem I. Profesionální zajišťovna na světě Cíl – zabezpečit firmám zisk proti živelným škodám a nahodilým údálostem

12 České země roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek na tehdejší dobu originální a velmi promyšlený návrh na zavedení obligatorního (povinného) požárního pojištění budov v Čechách. Dle tohoto návrhu měl být v každém městě vytvořen protipožární fond, do něhož by povinně přispívali všichni „skutečně usazení občané při koupi domu“i „neusazení,“ pokud užívají místní ochrany a provozují svou živnost

13 POJIŠŤOVNY V RAKOUSKU - UHERSKU
V době před vydáním patentu působily na území monarchie i bez povolení tři pojišťovny. Byla to Pojišťovací společnost Přístav-Komárno od roku 1807 pojišťující zásilky obilí po Dunaji, Zemská požární pojišťovna v Solnohradu od roku 1811 a Vzájemná požární pojišťovna pro Horní Rakousy se sídlem v Linci založena v roce 1811 Marvan, M.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, 1. díl, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha, 1989

14 Vznik pojišťoven na českém území
První česká vzájemná pojišťovna (zal. r. 1827), Praha, která měla vynikající pověst seriózní pojišťovny, tuto pojišťovnu založil hrabě Matyáš z Zhormu a Hohensteinu a František Josef hrabě z Vrtky 1865 – založena Pražská městská pojišťovna ( nemovitostí) 1869 -Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha -1. česká životní pojišťovna Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna v Brně Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického, Praha, pokračoval v pojištění proti požárním škodám cukrovarů a v doplňovacím pojišťování proti znehodnocení řepy, 1862 Česká vzájemná životní pojišťovna, Praha provozovala životní pojištění ve všech kombinacích. Dekret prezidenta republiky 103/1945 Sb., znárodnění průmyslu a peněžnictví ( bank a spořitelen), pojišťovny byly zestátněny a staly se z nich státní podniky, na první československou pojiťovnu byl převeden majetek ostatních pojišťoven Zákonem ze dne 11. prosince 1952 o pojišťovnictví, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1953, bylo ustanoveno, že Československá pojišťovna, národní podnik, přestává být národním podnikem a stává se státním pojišťovacím ústavem s názvem „Státní pojišťovna.“ Právní rámec pro změny související se zaváděním tržní ekonomiky a soukromého podnikání vytvořily v oblasti pojišťovnictví zejména nové zákony o pojišťovnictví (v ČR zákon č. 185/1991Sb.). Udělením povolení MF ČR a SR - dozorčích orgánů nad pojišťovnictvím

15 Česká asociace pojišťoven
Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, které zahájilo svou činnost k 1. lednu Kromě pojišťoven patří mezi přidružené členy asociace Česká sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo (AIDA) a Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

16 Zákon o pojišťovnictví
Zákon o pojišťovnictví - č. 277/2009 Sb. zabývá se pojišťovací a zajišťovací činností pojišťoven se sídlem na území České republiky nevztahuje se tento zákon na provádění nemocenského pojištění, důchodového pojištění, penzijního připojištění se státním příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního pojištění, úrazového pojištění zaměstnanců a veřejného zdravotního pojištění § 2

17 POJIŠŤOVNA Zákon o pojišťovnictví - č. 277/2009 Sb
Právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle tohoto zákona Provozovat na území České republiky pojišťovací činnost může pouze tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování této činnosti, nebo pojišťovna z jiného členského státu, a to na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby §4 Zajišťovací činnost může pouze tuzemská zajišťovna a, nestanoví-li tento zákon jinak, zajišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování této činnosti, nebo zajišťovna z jiného členského státu, a to na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby.

18 POJIŠŤOVNA Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgánem dohledu, je povinna jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených §6

19 Povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou § 13
POJIŤOVNA NA ÚZEMÍ ČR musí mít podobu : akciové společnosti nebo družstva Povolení udělené Českou národní bankou Česká národní banka uděluje povolení tuzemské pojišťovně k provozování pojišťovací činnosti na základě písemné žádosti zakladatele tuzemské pojišťovny nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy jí byla doručena Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven § 84

20 Základní kapitál § 18 Výše základního kapitálu tuzemské pojišťovny činí při provozování pojišťovací činnosti podle a) jednoho nebo více pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu nejméně Kč, b) pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu 1. pro odvětví uvedená pod body 1, 2, 8, 9 a 18 celkem nejméně Kč, 2. pro odvětví uvedená pod body 3, 4, 13, 16 a 17 celkem nejméně Kč, 3. pro odvětví uvedená pod body 7, 10, 14 a 15 celkem nejméně Kč, 4. pro odvětví uvedená pod body 5, 6, 11 a 12 celkem nejméně Kč.

21 Z hlediska zaměření činnosti se pojišťovny člení na:
pojišťovny univerzální – poskytují všechny druhy rizik pojišťovny životní – zabývají se provozování životních druhů pojištění pojišťovny neživotní – zabývají se pozorováním neživotních druhů pojištění pojišťovny specializované – specializují se na určitý druh nebo odvětví pojištění, na pojištění určitých rizik, na některé skupiny pojištění (např. pojištění právní ochrany nebo úvěrové pojištění) DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN

22 Z hlediska majitele SOUKROMÉ Seznam pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven působících v ČR | BusinessInfo.cz ACE European Group LtdAEGON Hungary Closed CompanyAEGON PojišťovnaAGA International SAAllianz pojišťovnaAmcico pojišťovna a.s.Atradius Credit InsuranceAVIVA LIFE & PENSIONS EUROPEAviva životní pojišťovnaAXA pojišťovnaAXA životní pojišťovnaBNP Paribas Cardif PojišťovnaCestovní pojišťovna ADRIA WayCG Car- Garantie Versicherungs-AktiengesellschaftCoface Austria KreditversicherungČeská kancelář pojistitelůČeská podnikatelská pojišťovnaČeská pojišťovnaČeská pojišťovna ZdravíČSOB PojišťovnaD.A.S. pojišťovna právní ochranyDEUTSCHER RING Lebensversicherungs-AktiengesellschaftDEUTSCHER RING Sachversicherungs - AGDIRECT PojišťovnaEuler Hermes Credit Insurance BelgiumEuler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovnaEvropská Cestovní PojišťovnaExportní garanční a pojišťovací společnostGenerali PojišťovnaHALALIHasičská vzájemná pojišťovnaHDI Versicherung AGCHARTIS EUROPE S.A.ING pojišťovnaING Životná poisťovňaING Životní pojišťovna N.V.INTER PARTNER ASSISTANCEKomerční pojišťovnaKooperativa pojišťovnaKUPEG úvěrová pojišťovnaMaxima pojišťovnaÖsterreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf GegenseitigkeitPojišťovna České spořitelnyPojišťovna VZPQBE Insurance (Europe) LimitedServisní pojišťovnaSlavia pojišťovnaStewart Title LimitedTriglav pojišťovnaUNIQA pojišťovnaVICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnaVitalitas pojišťovnaWüstenrot pojišťovnaWüstenrot, životní pojišťovna STÁTNÍ Pojišťovna EGAP - poskytování pojištění vývozních úvěrových rizik Společnost má jediného akcionáře, kterým je stát. Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím těchto ministerstev: Ministerstvo financí Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zemědělství


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google