Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesy v sociální správě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesy v sociální správě"— Transkript prezentace:

1 Procesy v sociální správě
Sociální správa Procesy v sociální správě

2 Procesy v sociální správě
Druhy a zásady řízení Specifika správního řízení v sociální správě Správní řízení podle správního řádu Řízení ve správním soudnictví Řízení ve věcech soukromosprávních

3 Druhy a zásady řízení Řízení – tj. vedení lidí a jejich činností nebo procesní postupy prostřednictvím kterých dojde k realizaci práv a povinností podle právních předpisů My se zaměříme na řízení jako proces - podstatné pro sociální správu /jak se klient domáhá svých práv na základě práv zakotvených v právním předpisu/

4 Druhy řízení – základní dělení
A) v subsystémech sociálního zabezpečení Řízení v dávkových systémech – přiznání či nepřiznání dávky. Řízení v nedávkových systémech – sankce pro zaměstnavatele, který neplatil pojistné. B) Podle předmětu řízení Nemocenské pojištění, Důchodové pojištění Sociální péče Sociální služby – pnp Pomoc v hmotné nouzi. Řízení o pojistném – sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění

5 Jiná řízení další řízení - nemusejí mít povahu správního řízení
Zákon č. 293/2013 – občanský soudní řád Zákon č. 292/2013 – zákon o zvláštních řízeních soudních Nová právní úprava Sjednocení s NOZ Zákony se doplňují

6 Zákon o zvláštních řízeních soudních
vyčlenění právní úpravy nesporných řízení a jiných zvláštních řízení z OSŘ, OSŘ se pro tato řízení použije nadále již pouze subsidiárně, klasické příklady: o osvojení, rozvod manželství (opatrovnické/rodinné právo, právo dědické). V nesporném řízení jde o úpravu právních vztahů mezi účastníky pro budoucnost. Nesporné řízení má funkci preventivní, kdežto řízení sporné funkci reparační.

7 Základní zásady řízení
Obecně: Podstatné jejich dodržení (upraveny vždy v příslušném zákonu) Jejich dodržování se sleduje při právních sporech - Zákonnost – jednání a rozhodnutí správního orgánu Objektivní (materiální) pravda – zjištění skutečného stavu věci pro vydání rozhodnutí - Rovnost účastníků – v případě sporu více účastníků, rovnost všech - Oficialita (dispozivita) – pro zahájení řízení. Ř. se zahajuje: na žádost účastníka řízení (žádost o dávku) z podnětu orgánu, který rozhoduje (ex offo) – existují případy, kdy se zahajuje řízení bez návrhu účastníka ( zjistí se, že neoprávněně čerpal dávku – účastník má právo nahlížet do spisu, vyjádřit se k podkladům řízení a navrhovat důkazy Volné hodnocení důkazů - v zájmu hledání pravdy

8 Druhy řízení 2a Zásada dvou/více stupňového řízení – umožňuje účastníkům podat proti návrhu st. správy opravné prostředky: odvolání – proti rozhodnutí správního orgánu může účastník řízení podat odvolání (dle poučení v rozhodnutí). O odvolání v 2. instanci rozhoduje krajský úřad, ministerstvo soud rozklad- odborný – podává se proti rozh. ministertev námitka podává se proti oznámení (např. o přiznání dávky). odpor – podle OSŘ podává se proti platebnímu rozkazu, s kterým nesouhlasím Zásada součinnost správních orgánů a účastníků řízení účastník řízení má právo hájit svá práva, přinášet důkazy, měnit výpovědi zjištění podstaty věci  oboustranně Zásada rychlosti a hospodárnosti správní úřad rozhoduje včas a bez průtahů, dodržuje správní lhůty (je-li to možné, rozhoduje bezodkladně, do jednoho měsíce, ve složitých případech vyžadujících složité dokazování do 2 měs.). Řízení by nemělo zbytečně zatěžovat občany. Zásada písemnosti – řízení se vede písemně! Např. u soudu se rozhoduje bez přítomnosti osoby ze spisu Zásada veřejnosti řízení – v celém soc. zabezpečení se dodržuje zásada neveřejnosti. Někdy tato zásada dovedená ad absurdum úřady tvrdě ctí dodržování ochrany osobních údajů a neveřejnosti

9 Základní kroky řízení Procesní kroky v sociální správě, výstupem je zpravidla rozhodnutí Zahájení řízení: v sociální správě zejména z podnětu účastníka, z moci úřední (ex offo) méně, návrhem – žádost o dávku, službu na kterou má nárok podle platné právní úpravy Procesní podmínky – je nutno zkontrolovat, zda jsou splněny, aby bylo možno provést správní řízení. Rozhodující subjekt v konkrétním řízení musí disponovat pravomocí rozhodnout + musí být příslušný věcně a místně rozhodnout + nutno zajistit zásadu – ne dvakrát v téže věci – nelze projednat již rozhodnutou věc (pouze v odůvodněných případech) Průběh řízení – úvod – soud zkoumá, zda jsou splněny procesní podmínky, účastník řízení – má právo nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, doplňovat podání. Podmínka věcné legitimace – stav, kdy je účastník řízení subjektem práva, které nárokuje a orgán, který rozhoduje a je povinen právo a přiznat a umožnit tak jeho realizaci. Rozhodnutí – vydané oprávněným orgánem, obsahuje: výrok, odůvodnění, poučení a odvolání (jinak je napadnutelné) Opravné prostředky – proti rozhodnutí, které nenabylo právní moci, opravný prostředek – tj. odvolání (většinou do 15 dní od doručení rozhodnutí, proti rozhodnutí)

10 Specifika správního řízení v sociální správě
Postupy SŘ jsou předpisy jednotlivých oblastí sociální ochrany Výsledkem SŘ je zpravidla přiznání dávky Řízení je založeno na přiznání/nepřiznání dávky

11 Subjekty správního řízení
Orgány státní správy nebo místní samospráva pověřená zákonem ÚP ČSSZ Inspektoráty práce OSSZ Kraje KÚ, MPSV Obce s rozšířenou působností

12 ÚP - 1 - zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností a je účetní jednotkou. Úřad práce České republiky řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným správním úřadem. Organizační členění: Generální ředitelství a krajské pobočky Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

13 ÚP - 2 Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
a) zaměstnanosti, b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, c) státní sociální podpory, d) dávek pro osoby se zdravotním postižením, e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb a f) pomoci v hmotné nouzi, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.

14 ČSSZ 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 5 odst. 1 tohoto zákona plní ČSSZ tyto úkoly : a) rozhoduje 1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek, 2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat, 4. o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení, 5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno, 6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody,

15 ČSSZ b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, d) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení. e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona, g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen "registr pojištěnců"), h) vyrozumívá okresní správu sociálního zabezpečení [§ 6 odst. 4 písm. s)] o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o žalobě, ch) zajišťuje podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo použitelných předpisů Evropské unie a z mezinárodních smluv, i) posuzuje zdravotní stav v rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 8 odst. 9). (Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje invaliditu a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost pro účely řízení o námitkách (§ 88)

16 ČSSZ a OSSZ Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, (regionální) pracoviště ČSSZ, okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení a Městská správa sociálního zabezpečení Brno a jejich územní pracoviště. Všechny organizační jednotky a útvary ČSSZ mají své ředitele, územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení a Městské správy sociálního zabezpečení Brno své vedoucí.

17 kraje 129/2000 Sb. Odvolací řízení proti rozhodnutí obce

18 Správní řád 500/2004 Sb. Subsidiární působnost – podpůrná norma pro všechny procesně-právní úpravy v jednotlivých odvětvích, kromě těch, které ho vylučují

19 Účastníci řízení Každý subjekt, kterému to nevylučuje správní řád
Způsobilost být účastníkem – podmínka: svéprávnost, zletilost – 18 let, Zastoupení – osoba nemůže samostatně jednat – zastoupení obligatorní (osoba nemůže samostatně jednat), fakultativní (osoba si dobrovolně vybírá zastoupení)

20 Zahájení správního řízení
Na návrh účastníka – v naší oblasti nejčastěji, podání žádosti o přiznání dávky (formulář vyplněný a podepsaný) Z podnětu správního orgánu- zahájení zvláštních procesů – vyměření penále za neplacení pojistného firmou

21 Nahlížení do spisu Právo účastníka nahlížet do spisu vedeného správním orgánem (zpravidla za účasti zaměstnance správního orgánu) Ze spisu je možné pořizovat výpis, správní orgán musí zajistit neporušení mlčenlivosti (zdravotní stav účastníků řízení, apod.)

22 Přerušení/zastavení SŘ
Zjištění nedostatků při SŘ – neúplnost, nesrozumitelnost, nečitelnost + je potřeba zajistit další doklady /např. zdravotní stav/ § 64 SŘ – institut přerušení řízení § 66 SŘ – zastavení řízení

23 Dokazování § 32 SŘ Zjištění skutečného stavu věci – podklady pro rozhodnutí (zajistí sám úřad, předloží účastník řízení – lékařské správy, výsledky místního šetření, sociální šetření, zprávy psychologa, školy, apod.) Formy dokazování: Listiny Čestná prohlášení

24 Osobní účast při jednání
Zpravidla bez osobní účasti osoby (možnost předvolat, nechat předvést) – mimořádně pro účely zdárného průběhu řízení Většina dávek – přiznání nároku bez osobního kontaktu s klientem Nutnost osobní účasti – posouzení zdravotního stavu občana, písemné předvolání + sdělení důsledků, když osoba nepřijde Pořádková pokuta – občan se nedostavuje – max. 200 Kč

25 Rozhodování Stanovená lhůta zákonem, kdy je správní úřad povinen rozhodnout Povinnost rozhodnout bezodkladně, lhůta 30 dní, případně prodloužení podle § 71 odst. 3 – 60 dní Individuální správní akt – vyvrcholením SŘ je rozhodnutí – je to individuální správní akt – zakládá, ruší nebo mění práva účastníků řízení a mění jejich právní poměry. Rozhodnutí musí být vydáno v souladu se zákony, příslušným správním orgánem, rozhodnutí musí vycházet ze skutečně zjištěného stavu. Musí obsahovat povinné náležitosti podle příslušné právní normy. Obsahuje: výrokovou část, odůvodnění a poučení o odvolání (§ 68 SŘ). Usnesení – jednoduší správní akt, nerozhoduje o nárocích, SSP – vyhovělo se v plném rozsahu – pouze se oznámí výše a způsob vyplácení dávek Právní moc – rozhodnutí se realizuje po nabytí právní moci – po procesně právní lhůtě, kdy je možno napadnout jeho nesprávnost (15 dní pro odvolání). Proti rozhodnutí, které nabylo právní moc není odvolání. Vykonatelnost rozhodnutí – druhá vlastnost rozhodnutí. Vykonatelnost zpravidla spojena s nabytím právní moci, ale lze i dnem uvedeným ve výrokové části rozhodnutí.

26 Náklady správního řízení/opravné prostředky
Náklady, které vznikly správnímu orgánu hradí správní orgán, náklady, vzniklé účastníkovi řízení hradí on. Opravné prostředky: řádné, mimořádné Rozhodnutí nabývá právní moci, jestliže proti němu není uplatněn opravný prostředek. Některé opravné prostředky lze podat u správního orgánu – linie správní – je stanoven správní odvolací orgán (nadřízený – MPSV).

27 Řádné opravné prostředky
Před nabytím právní moci rozhodnutí Odvolání, rozklad – do 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu Autoremedura – správní orgán, který rozhodnutí vydal, může vyhovět v plném rozsahu, pokud tím není způsobena újma některému z účastníků Odvolací řízení – pokud nenastane náprava autoremedurou, proběhne odvolací řízení. Zastaví řízení, zruší a vrátí k novému rozhodnutí, rozhodnutí změní – pokud je rozhodnutí v rozporu s právními předpisy. Rozklad – ekvivalent odvolání, opravný prostředek proti rozhodnutí ústředního správního orgánu – rozhoduje ministr na základě doporučení vlastní rozkladové komise.

28 Mimořádné opravné prostředky
Rozhodnutí již nabylo právní moci. Obnova řízení – náprava nesouladu rozhodnutí s právním řádem. Znovuotevření rozhodnutí, rozhodnutí, opět odvolání. Přezkumné řízení – náprava nezákonných rozhodnutí, která jsou v právní moci. Zahajuje správní orgán, který rozhodnutí vydal, z moci úřední.

29 Samostudium Řízení ve správním soudnictví
Řízení ve věcech soukromosprávních


Stáhnout ppt "Procesy v sociální správě"

Podobné prezentace


Reklamy Google