Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobbing a bossing Úvodní prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobbing a bossing Úvodní prezentace"— Transkript prezentace:

1 Mobbing a bossing Úvodní prezentace
Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy Sudoměřská 25, Praha 3 Tel ,

2 Mobbing: Charlies Theron byla jako dítě šikanována
(Zdroj: Münchner Abendzeitung, dne ) Foto: dpa Ve školním věku i jako mladistvá se svými vrstvníky nevycházela a ve škole byla často obětí šikany.. „Měla jsem brýle s tlustými skly, protože jsem byla téměř slepá, a kluci mne nesnášeli...“ Získala Oskara za hlavní roli neatraktivní seriové vražedkyně ve filmu „Monster“ (2003).

3 Vztahová patologie… (pojmosloví)
Termín „vztahová patologie“ je navrhován jako nadřazený pojem pro všechny stávající formy (di) stresujícíchch sociálních vazeb a vztahů ve skupině a zejména vztahů v zaměstnání , ve škole, v rodině, komunitě i v celé společnosti. Patří sem zejména tzv. šikana, mobbing, bossing, bullying, staffing, chairing, whistleblowing, obtěžování, diskriminace, stalking…

4 Vztahová patologie… (otázka 1 – znalost pojmu?)
Víte, co to obnáší ? (Stručný popis, definice…) Šikana? Mobbing? Bossing? Bullying? Stalking? Staffing ? Harassement? Diskriminace? Whistleblowing?

5 Vztahová patologie… (stručný popis příp. definice)
Šikana - Ubližování, ponižování, týrání (většinou fyzické) Mobbing – Psychoteror od kolegů na pracovišti … Bossing - „mobbing ze šéfovských pater …“ Bullying - hrubé a surové zacházení v práci Stalking - pronásledování („lovec vs. kořist“) Staffing - kolektiv (staff) se snaží „odrovnat“ svého šéfa Harassement - obtěžování, nejenom sexuální … Diskriminace - odlišování a vylučování, „jiné“ zacházení Whistleblowing - upozorňování, oznamování … „pískání na poplach“!

6 Vztahová patologie… (otázka 2 – vlastní zkušenost?)
Byl/a jste někdy terčem (ano/ne , příp. i kde…) Šikany? ano ne …………..……………… Mobbingu? ano ne …………..……………… Bossingu? ano ne …………..……………… Bullyingu? ano ne …………..……………… Stalkingu? ano ne …………..……………… Staffingu ? ano ne …………..……………… Harassementu? ano ne …………..……………… Diskriminace? ano ne …………..……………… Choval/a jste se jako whistleblower? ano ne …….

7 Vztahová patologie… (otázka 2 – vlastní zkušenost?)
Byl/a jste někdy svědkem (ano/ne , příp. i kde…) Šikany? ano ne …………..……………… Mobbingu? ano ne …………..……………… Bossingu? ano ne …………..……………… Bullyingu? ano ne …………..……………… Stalkingu? ano ne …………..……………… Staffingu ? ano ne …………..……………… Harassementu? ano ne …………..……………… Diskriminace? ano ne …………..……………… Wistleblowingu? ano ne ……………………………

8 Vztahová patologie… (otázka 3 – Jak to dopadlo?)
Byl/a - li jste někdy svědkem či terčem (obětí) některé z uvedených forem vztahové patologie (kupř. šikany, mobbingu, bossingu, atd. ), nebo zachoval/a-li jste se někdy jako whistleblower … … Jak to nakonec dopadlo? (pro Vás, Vaši rodinu, Vaše okolí…) Napište stručný text příp. odešlete jako svůj „příběh“ na nebo

9 Nová jména pro staré formy? Několik námětů k zamyšlení
Mobbing či bossing = konflikt (střet, srážka) Mnoho moci vs. málo moci ¨Právo“ silnějšího (mocnějšího…) Přirozený výběr (selekce)? Civilizační a kulturní vlivy Tzv. civilizace a enkulturace je také o tom, že lidem „ne“mocným, kteří v souboji s mocí obvykle prohrávají, již nestínáme hlavy,… svou „hlavu“ (tvář, názor) si již mohou ponechat (na veřejnosti) také ženy a naši spoluobčané již pro nás nejsou pouhými „lidmi z ulice“

10 Jaká je skutečná povaha člověka? (Role tzv. civilizace a enkulturace…)
Život ve společnosti 21. století „Přežití“ je snazší a boj o „holou existenci“ není tak brutální a naléhavý (více potravin, zdraví, komunikace…) Společenské struktury jsou více propojeny a lépe organizovány – role jednotlivce (?) Místem „boje“ se stal byznys resp. ekonomika (peníze, rozpočet, hrubý domácí produkt …) Fyzické násilí se „kultivuje“ do násilí psychického

11 Nový pohled: Vztahová patologie – mobbing,bossing, atd. - je (také):
Neochota či neschopnost vést dialog s podřízenými? Struktura osobnosti (charakteru) P. Babiak a R. Hare mluví o „snakes in suits“ (viz.) Spiknutí „mocných“ biologický princip strukturace skupiny? „Nelegální“ prospěch my/já jsme/jsem „více“ než vy/ty a proto si také více zasloužím/e a nadělím/e!

12 Miloš Voleman,MUDr. „Už jsem zmiňoval dříve - v tomto státě se slušnost považuje za slabost …“ Jako reakce na výtku - Vážený pane rozhodně nesouhlasím s platy lékařů a skutečných lékařských kapacit, ale způsob, kterým si vynucujete zvýšení platů se mi zdá špatný a některá hesla přímo odporná. U vzdělaných lidí bych předpokládala naprosto jiný postup a chování vůči pacientům, které jste si vzali za své rukojmí. Citováno dle:

13 Pojmy a definice: MOBBING
Mobbing je řada znevažujících komunikativních akcí či jednání, kterých se dopouští spolupracovníci – jednotlivec, ale častěji skupina několika kolegů – vůči určitému člověku a to opakovaně … (minimálně 1x týdně) a po delší dobu (minimálně půl roku).

14 Pojmy a jejich definice: MOBBING
…jde o „negativní formy komunikace, které jsou zaměřeny vůči určité osobě (ze strany jedné nebo více osob) velmi často přetrvávající po delší dobu a kterými je charakterizován také vztah pachatele a jeho oběti“. BEŇO, P.: Můj šéf, můj nepřítel? 1. Vyd. Brno: Era, 2003,  

15 Mobbing je psychoteror na pracovišti!
Ale … Pojem mobbing použil ornitolog Frank Finn v roce 1919 !!! O mobbingu se zmiňuje i rakouský etolog Konrad Lorenz (1937) , když upozorňuje na teritorialitu v říší zvířat ( …imprinting, N. Tinbergen …) V 80. létech 20. století se o rozšíření pojmu mobbing (= psychoteror v práci) zasloužil Heinz Leymann, švédský psycholo a lékař německého původu, který zkoumal sociální podmínky výkonu práce

16 Konrad Lorenz: „Takzvané zlo“ (Das sogenannte Böse)

17 jiná z četných definici MOBBINGu
… jde o konstantní, cílevědomé, opakované a systematické útoky skupiny či jednotlivce s úmyslem někoho poškodit, znemožnit a vyřadit z pracovního procesu. Během uskutečňování tohoto záměru se může používat arogantní, nepřátelská, neetická komunikace, jejímž cílem je znevážení či ponížení jedince. SVOBODOVÁ, L.: Nenechte se šikanovat kolegou. 1. Vyd. Praha: Grada, 2008, 20 s.

18 Co je mobbing a co obnáší …?
psychoteror na pracovišti nevyřešený (neřešený?) konflikt - zjevný příp. latentní komunikované násilí na pracovišti (pomluvy, provokace, znevažování osoby, práce, rodiny, systematické útoky na pověst a čest, snaha o „likvidaci“) Cílená snaha o izolaci a vyloučení (exkluze) totální negace či neschopnost dialogu

19 Prof. Heinz Leymann popsal
45 způsobů chování, označených jako mobbing. Tyto rozdělil do 5 kategorií: 1. Útoky na možnost se vyjádřit či se někomu svěřit (útoky na komunikaci…) 2. Útoky na sociální vztahy 3. Útoky s dopadem na pověst, úctu a vážnost 4. Útoky na kvalitu pracovní a životní situace 5. Útoky na zdraví

20 Příklady: nadřízený omezuje vaši možnost se vyjádřit, vaše práce je neustále kritizována, je vám vyhrožováno „nemluví se“ s vámi, „jste vzduch“, zakazují vám s někým mluvit, jste posazen/a někam „mimo“ rozšiřují se o vás pomluvy a „zlé řeči“, zesměšňují vás, dělají z vás „blázna“ přidělují vám neadekvátní (směšnou příp. nesplnitelnou) práci, stále něco mění, atp. Je vám vyhrožováno fyzickým násilím, nutí vás do zdravot. škodl. práce, jste sex. obtěžován/a a pod. (viz

21 Vznik pojmu mobbing … (Mob = chátra, lůza, dav, srocení …)
Jde o uměle vytvořené slovo, kterého základ tvoří sloveso to mob (angl.) – „ohrožovat, utlačovat, napadat, nadávat, vrhat se na někoho, útočit, srocovat se, spílat někomu… a přípona - ing (Mob = chátra, lůza, dav, srocení …) Víte, co je flashmobbing (flashmob)?

22 Šikanování … …je cílené obtěžování, zneužívání-týrání slabšího(ch) jedince(ů), kteří se neumí příp. z nějakých důvodů nemohou bránit. Obvykle přitom jde o použití příp. vyhrožování fyzickým násilím příp. jeho primitivních forem, ale lze i jinak. Cílem je demonstrace vlastní převahy a nadřazenosti a často i hmotný příp. nemateriální prospěch. Opakování je časté, není však nezbytnou podmínkou.

23 Bullying (z angl. bully: rváč, násilník, surovec, tyran) je násilnické chování na pracovišti, šikanování a tyranizování spolupracovníka/ů.

24 Bossing ( the boss, angl.) je programová, často účelová „likvidace“ zaměstnance(ů) ze strany vedoucího(ch) Bossing je možné považovat i za mobbing ze šéfovských pater!

25 Některé další pojmy (vztah.patologie)
STAFFING (staff, angl. = osazenstvo, mužstvo): útoky či „mobbing“ ze strany podřízených … Chairing (chair, angl.=předseda): útoky, souboje (mocenské?), resp. „mobbing“, v nejvyšších patrech managementu … Stalking (to stalk, angl.=pronásledovat či lovit kořist) : jde o pronásledování či obtěžování osob/y z různých (osobních) pohnutek a zájmů … Whistleblowing (blow the whistle, angl. pískat…) „oznámení“ poškození veřejného zájmu

26 Harasseement (obtěžování)
Jednání, které je poškozené osobě nemilé, nepříjemné a které ji obtěžuje! (Rozhodující je přitom subjektivní prvek.) Sexuálním obtěžováním – mohou být i „vtipy“, „narážky“, „plakáty“, atp. … V práci bychom za „obtěžování“ – ať již ze strany kolegů či nadřízených – mohli považovat i to, co poškozenému brání v podaní požadovaného pracov. výkonu!

27 Férové zacházení a rovnost šancí z pohledu tzv. vztahové patologie
Co je diskriminace? - V nejširším slova smyslu to znamená: „rozlišovat, dělat rozdíl, rozdílně zacházet“ Diskriminace je porušení zásady spravedlnosti a rovnosti ve vymezených sociálních vztazích. Lidé jsou odlišní, ale jsou si rovni (křesťané). - Mají svoji lidskou důstojnost a vědí, co je spravedlnost. Diskriminace je projevem vztahové patologie!


Stáhnout ppt "Mobbing a bossing Úvodní prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google