Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Práci začni klávesou F5.

2 Půdy jsou základním předpokladem lidské existence a prosperity, i když si to mnohdy neuvědomujeme. Tyto podivuhodné „hmoty“ poskytují už bezmála 400 milionů let oporu pro kořeny rostlin, dlouhodobě udržují jejich vláhu a dodávají jim veškeré živiny pro růst. Bez půd by byl povrch Země pustý stejně jako povrch Marsu. Půdy jsou domovem mikroorganismů, které zajišťují základní biochemické změny a pochody. Vážou vzdušný dusík, rozkládají organickou hmotu, jsou domovem půdních živočichů, mravenců a termitů, hmyzu i vyšších živočichů. Ve skutečnosti velká část živočišných druhů žije v zemi, ne na zemi. Půda je zkrátka významná zóna, v níž se stýká život se zemskou kůrou, a tento složitý systém pak ovlivňuje život na celé Zemi. Zdroj: Portál České geologické služby. Půda- živoucí kůže Země. Dostupné z WWW:.http://www.geology.cz/rok-zeme/temata/tema3 Význam půdy

3 1. Vznik půd2. Druhy půd3. Složení půd4. Typy půd Kliknutím na příslušné tlačítko v horní liště otevřeš stránku s úkoly k danému tématu. U některých témat jsou na dolní liště tlačítka, která nabízejí texty, fotografie a videa na internetu.  Vysvětlivky: vyřeš ústně, A práce s atlasem. 5. Půdy na Zemi7. Test6. Degradace půd • Po doplnění textů a zakliknutí políček musíme na tlačítka a odkazy použít dvojklik. • Ke dvěma úkolům potřebujeme připojení k internetu.  zadání úkolu,

4 1. Vznik půd2. Druhy půd3. Složení půd4. Typy půd  K prázdným oknům v obrázcích přiřaď popis vzniku půdy v podobě čísla. Jednotlivé části popisu jsou seřazeny v nesprávném časovém sledu. 2. Hornina 5. Působení vnějších činitelů na horniny 7. Zvětraliny 1. Zvětralinový plášť 3. Působení anorganických půdotvorných činitelů (působení vody, vliv podnebí) 4. Působení organických půdotvorných činitelů (organismy) 6. Půda (vzniklá z nejsvrchnějších zvětralin) S pomocí obrázků vyprávěj, jak vzniká půda.   5. Půdy na Zemi 8. Čas 7. Test6. Degradace půd Autor © Jan Zicha

5 2. Druhy půd3. Složení půd4. Typy půd1. Vznik půd Zaškrtni podle textu, o jaký druh půdy se jedná. jílovité hlinité písčité Obsahují největší půdní částice - Jsou tvořeny menšími i většími částicemi - Jsou tvořeny nejmenšími půdními částicemi - Nejvíce propouštějí vodu - 5. Půdy na Zemi7. Test6. Degradace půd  Nejvíce zadržují vodu - Pro zemědělství jsou nejvhodnější -

6 3. Složení půd1. Vznik půd2. Druhy půd4. Typy půd  Půda obsahuje živé a neživé složky. V tabulce označ, o jakou složku se jedná. Ke složení půdy přiřaď správnou charakteristiku podle písmena. 5. Půdy na Zemi7. Test6. Degradace půd humus c) odumřelé zbytky rostlin a živočichů, odpadní produkty živých organismů pevná část půdy (anorganická) b) směs jemného písku, jílu, prachu a kamínků mikroorganismy (bakterie, řasy, houby) a) provětrávají půdu drobní živočichové d) pomáhají rozkládat odumřelá těla rostlin a živočichů Složení půdy: voda vzduch kořeny živých rostlin Neživá složka Živá složka e) kapalná složka f) plynná složka Dopiš písmeno:

7 4. Typy půd1. Vznik půd2. Druhy půd3. Složení půd Urči, které půdní typy převažují v níže uvedených oblastech ČR (někdy je i více správných možností). Využij atlas ČR.  5. Půdy na Zemi Foto 1 Černozemě Hnědozemě Hnědé lesní půdy (kambizemě) Podzolové půdy Převažující výskyt v ČR: Úrodnost - množství humusu: Očísluj půdní typy podle úrodnosti čísly od 1 do 4 (1- nejúrodnější, nejvíce humusu). V zemědělství využíváme především pro pěstování: Přiřaď k půdnímu typu fotografii (dopiš číslo). nížiny pahorkatiny vrchoviny horské oblasti pšenice řepa kukuřice brambory nížiny pahorkatiny vrchoviny horské oblasti nížiny pahorkatiny vrchoviny horské oblasti nížiny pahorkatiny vrchoviny horské oblasti oves pšenice kukuřice brambory pšenice kukuřice brambory pšenice kukuřice brambory řepa oves řepa oves řepa oves A 7. Test6. Degradace půd  Prohlédni si fotografie různých typů půd kliknutím na tlačítka v dolní liště (využij odkaz na Wikipedii). a) Čím je způsoben barevný rozdíl půd č. 1 a č. 2? b) Zdůvodni barvu půdy na fotografii č. 3. Foto 2Foto 3  Wikipedie

8 1. Vznik půd2. Druhy půd3. Složení půd4. Typy půd5. Půdy na Zemi V atlasu světa (půdní typy) najdi a doplň:   Převažující půdní typy v Evropě:  Převažující půdní typ v tropickém pásu:  Jaké půdy jsou nejvíce rozšířeny kolem obratníků? Zdůvodni jejich výskyt v těchto oblastech.  Většina půdních typů (hnědozemě, černozemě, červenozemě, podzoly, pouštní půdy) je na Zemi rozšířena zonálně v závislosti na: zeměpisné šířce, nadmořské výšce, zeměpisné délce, vzdálenosti od oceánu. A 7. Test6. Degradace půd

9 1. Vznik půd2. Druhy půd3. Složení půd4. Typy půd7. Test5. Půdy na Zemi infofoto: desertifikacemapa Prohlédni si pokus (video č. 1) a ukázku eroze půdy po dešti (video č. 2). Odpověz na následující otázky: Co chrání půdu před erozí? Kdy je eroze vodou větší a jak k tomu svou činností přispívají lidé?  Čím je půda důležitá pro rostliny, pro živočichy a pro člověka?   Které přírodní vlivy způsobují erozi půdy?  Degradace půd je:  a) úbytek půd b) snižování úrodnosti a využitelnosti c) zvyšování úrodnosti a využitelnosti Vyjmenuj alespoň tři procesy, jež přispívají k degradaci půd.    Z mapy (tlačítko na dolní liště) vyčti, které oblasti na Zemi jsou ohroženy desertifikací.  6. Degradace půd Jaká rizika vznikají ubýváním půdy na Zemi?   video 2video 1desertifikaceÚmluva OSN Zdůvodni, proč právě tam. 

10 1. Vznik půd2. Druhy půd3. Složení půd4. Typy půd5. Půdy na Zemi7. Test6. Degradace půd 2 a)písčitá, b)hlinitá, c)jílovitá. a)hlína, b)humus, c)půda. a)černozemě, b)hnědozemě, c)podzoly. a)eroze půd, b)desertifikace půd, c)degradace půd. 1 3 4 5 Druh půdy, který je tvořen menšími i většími částicemi: Odumřelé zbytky rostlin a živočichů označujeme jako: Který z uvedených půdních typů je nejúrodnější? Snižování úrodnosti a využitelnosti půd označujeme jako: V Evropě převažují půdní typy: a)černozemě a podzoly, b)hnědozemě a podzoly, c)podzoly a černozemě. Kontrolu správnosti proveď podržením šipky na tlačítku K. K Konec práce: klávesa Esc.

11 Desertifikace http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nouakchott_SandDunesEncroaching.jpg 1)Dentren. Commons.wikimedia.org: Cabrasnortechico.JPG [online]. 2009-03-17 [cit. 2010-01-09]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cabrasnortechico.JPG 2)Staecker. Commons.wikimedia.org: Aralship2.jpg [online]. 2009-03-17 [cit. 2010-01-09]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aralship2.jpg 3)Howcheng. Commons.wikimedia.org: Nouakchott SandDunesEncroaching.jpg [online]. 2006-03-28 [cit. 2010-01-09]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nouakchott_SandDunesEncroaching.jpg 12 3 Zdroj:

12 Desertifikace •Tento jev se vyskytuje v aridních a semiaridních oblastech, které zahrnují více než 40 % celkové rozlohy půd na světě. Dnes klimaticky podmíněné pouště zaujímají asi 8 milionů km² a polopouště asi 40 milionů km². •V současnosti je silně ohroženo desertifikací cca 30 milionů km². •Desertifikace ovlivňuje život přibližně šestiny světové populace. •V Severní Americe je ohroženo 10, 5 milionu km², v Latinské Americe 7 milionů km², v pásmu Sahelu taktéž 7 milionů km², 4,5 milionu km² v Indii, Pákistánu, Číně a Austrálii a 1,3 milionu km² ve Středomoří. •Desertifikace je způsobena kombinací přirozených faktorů a nadměrného využívání zemědělských ploch, zejména příliš vysokými stavy dobytka. To překračuje přirozený ekologický potenciál půdy a potenciál celého systému přírodních zdrojů včetně klimatických podmínek. •Desertifikace bývá často spuštěna výskytem suchých období, jež mohou být v daných oblastech zcela přirozená. •Desertifikace způsobuje snížení výnosů zemědělských plodin nebo úplné znemožnění jejich pěstování. •V extrémní podobě je desertifikace spojena s postupem písečných přesypů zasypávajících úrodnou půdu, což má za následek rozvrat sociálních systémů a opouštění původních lidských sídel. Přeměna úrodné půdy na neúrodné pouště Zdroj: Geografický server. Pedosféra. Dostupné z WWW:.http://www.zemepis.com/stavpedo.php

13 Desertifikace Oblasti nejvíce ohrožené desertifikací (červeně): Zdroj: Paleorthid. Commons.wikimedia.org: Desertification map.png [online]. 2006-11-08 [cit. 2010-01-09]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desertification_map.png

14 Úmluva OSN Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích trpících suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe (UNCCD) Rozšiřování světových pouští představuje jeden z největších současných problémů životního prostředí, ohrožuje jednu pětinu světové populace (od severní Afriky až po centrální Asii žijí v oblastech ohrožených zvětšováním pouští dvě miliardy lidí) a třetinu zemského povrchu (to je více než 4 miliardy hektarů planety). Desertifikace má závažné sociálně ekonomické aspekty, přispívá k prohlubování chudoby místního obyvatelstva, často ji doprovází hladovění. Společně se změnou klimatu a ztrátou biodiverzity se desertifikace řadí k největším současným celosvětovým problémům v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž řešení není možné bez mezinárodní spolupráce a společného úsilí. V roce 1994 sjednaly hospodářsky vyspělé země Úmluvu OSN o boji proti desertifikaci, v níž se zavázaly, že zemím ohroženým tímto jevem poskytnou pomoc, a to nejen finanční, ale také ve formě potřebných technologií a „know how“. Článek portálu životního prostředí ČR: Fakta a data. Dostupný z WWW:.http://portal.env.cz/kalendar/detail.php?zaznam=19

15 Degradace půd Procesy, které přispívají k degradaci půd: (snižování úrodnosti a využitelnosti půdy)  Eroze - rozrušování půdy vodou, větrem, sněhem, - je zapříčiněna odlesněním krajiny, nadměrnou pastvou a nevhodnými zemědělskými postupy.  Zasolování - vzniká při zavlažování zemědělsky využívaných ploch vodou s vysokým obsahem rozpustných látek, - voda se ze zavlažovaných oblastí odpařuje, ale soli a jiné látky zůstávají.  Kontaminace (znečištění) - vypouštění průmyslových odpadů do půdy, - vyluhování odpadů ze skládek, - používání pesticidů.  Desertifikace- přeměna úrodného území v neúrodné pouště a polopouště.  Kyselý déšť- zvýšená kyselost v půdě se nepříznivě projevuje na rostlinstvu.  „Urban sprawl“ - zábor půdy (rozšiřování zástavby městského typu - úbytek zemědělské půdy).

16 Typy půd 1 Zdroj: Remulazz. Commons.wikimedia.org: BrownSoil.jpg [online]. 2007-06-04 [cit. 2010-01-09]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg

17 Typy půd 2 Zdroj: Daniel Case. Commons.wikimedia.org: Black dirt in Black Dirt Region.jpg [online]. 2008-12-27 [cit. 2010-01-09]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg

18 Typy půd 3 Zdroj: Vadakkan. Commons.wikimedia.org: Sivanthaman in Muttom.jpg [online]. 200-01-11 [cit. 2010-01-09]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sivanthaman_in_Mut tom.jpg Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google