Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální situace a plány do budoucna v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji Zlín, 14. 11. 2007 Mgr. Jana Bartošková Krajský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální situace a plány do budoucna v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji Zlín, 14. 11. 2007 Mgr. Jana Bartošková Krajský."— Transkript prezentace:

1 Aktuální situace a plány do budoucna v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji Zlín, Mgr. Jana Bartošková Krajský úřad Zlínského kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb

2 Kde jsme?

3 Plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2008
Rok 2007 je rokem zásadních změn v oblasti sociálních služeb. Relevantní údaje pro zpracování plánu bylo možno získat z roku 2006. Na úrovni obcí nebyly zpracovány plány, z nichž by bylo možno vycházet při tvorbě krajského plánu. Plán byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne

4 Způsob zpracování plánu rozvoje pro rok 2008
Etapy zpracování: Analýza vybavenosti území Zlínského kraje sociálními službami (2006). Plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2008 (2007). Metody zpracování: Pracovní skupina z řad zaměstnanců KÚZK. Řízená diskuse, rozbor financování, analýza dat, srovnání potřeb s vizemi a strategickými materiály, normativy vybavenosti, využití dílčích výstupů z plánování sociálních služeb na místní úrovni.

5 Celkové náklady na poskytování soc
Celkové náklady na poskytování soc. služeb v kraji v roce 2006 – dle formy poskytování služby Pobytové sociální služby Ambulantní sociální služby Terénní sociální služby Sociální služby celkem

6 Celkové náklady na poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2006 – podle cílových skupin Senioři Osoby se zdravotním postižením Rodiny s dětmi Osoby ohrožené soc.-patolog. jevy Osoby v krizi Celkem

7 Principy subsidiarita sociální začleňování
podpora soběstačnosti a nezávislosti osob ohrožených sociálním vyloučením preference terénních a ambulantních služeb místní a typová dostupnost služeb hospodárnost

8 Vize Zlínského kraje pro zajišťování sociálních služeb
„Iniciovat a uskutečnit změnu systému poskytovaných sociálních služeb ve Zlínském kraji vedoucí ke zvýšení jejich efektivity, kvality a dostupnosti s ohledem na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení.“

9 Priority plánu rozvoje pro rok 2008
Zajištění základní sítě sociálních služeb nezbytných pro obyvatele Zlínského kraje nacházející se v nepříznivé sociální situaci s důrazem na kvalitu služeb, jejich dostupnost a efektivitu. Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb zejména prostřednictvím zavádění standardů kvality sociálních služeb, inspekcí kvality poskytovaných služeb, posílením stability a profesionality poskytovatelů sociálních služeb, humanizací, modernizací a zlepšení podmínek života v pobytových zařízeních sociálních služeb; Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, případně uživatelů sociálních služeb; Podpora procesů plánování rozvoje a zajištění financování sociálních služeb; Rozvoj nedostatečně zastoupených sociálních služeb zejména prostřednictvím vzniku inovativních terénních a ambulantních služeb a transformací stávajících pobytových zařízení na jiné typy sociálních služeb; Vznik a rozvoj specializované péče pro specifické skupiny uživatelů; Zlepšování informovanosti veřejnosti o sociálních službách.

10 Strategie zajištění sociálních služeb v roce 2008
Stávající sociální služby, které je třeba podporovat a udržovat v roce 2008 Sociální služby, které je třeba v roce 2008 rozvíjet, a to s využitím stávajících zdrojů Sociální služby, které zcela schází a je třeba je v roce 2008 zřídit Sociální služby, které nejsou plně zabezpečeny a bylo by možné je v budoucnu podpořit

11 Finanční prostředky na poskytování soc
Finanční prostředky na poskytování soc. služeb ve Zlínském kraji na rok 2008 – v Kč Celkové náklady na službu Požadavek na dotaci MPSV Zabezpečení stávajících služeb Rozvoj služeb s využitím stávajících zdrojů Vznik zcela nových služeb Ostatní CELKEM

12 Realizace Plánu rozvoje sociálních služeb
Projekty poskytovatelů sociálních služeb: Dotace ze státního rozpočtu. Investiční prostředky: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013. Neinvestiční prostředky pro vybrané služby sociální prevence: individuální projekt Zlínského kraje – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013.

13 Plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2008 – problematické momenty zpracovávání
Obtížné nebo nesprávné zařazování některých služeb do typologie podle zákona. Problémy při zpracování ekonomické části plánu. Problém informačních zdrojů v sociálních službách. Problémy spojené s využitím výstupů z komunitního plánování sociálních služeb na místní úrovni. Problém propojení územního hlediska a hlediska cílových skupin uživatelů služeb. Problémy využití metodiky komunitního plánování při plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. Problém propojenosti plánu a dotačních mechanismů pro poskytovatele sociálních služeb.

14 Kam směřujeme?

15 Výchozí teze pro přípravu střednědobého plánu
Plán je třeba zpracovat na delší časové období (předpoklad: 3 roky). V rámci zpracovávání plánu je třeba intenzivnější spolupráce s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a zástupci osob, jimž jsou sociální služby poskytovány. Plán je nutné postavit na nové analýze sociálních služeb reflektující situaci po nabytí účinnosti zákona. Plán by měl zohledňovat zejména: národní strategie a koncepce v oblasti sociálních služeb, celkový objem disponibilních finančních prostředků na zajištění poskytování sociálních služeb, výstupy z plánování sociálních služeb na místní úrovni.

16 Hlavní úkoly pro zpracovatele plánu
Analýza sociálních služeb ve Zlínském kraji, včetně ekonomické analýzy. Zhodnocení Plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2008. Zhodnocení výstupů z (komunitního) plánování sociálních služeb na místní úrovni. Zajištění souladu priorit plánu Zlínského kraje s prioritami České republiky a Evropské unie. Zmapování faktorů, které mohou ovlivnit plán. Vytvoření vlastního plánu – včetně finančního vyjádření.

17 Předpokládaný způsob tvorby střednědobého plánu
Pracovní struktury: Pracovní skupiny Složení: 2 zástupci krajského úřadu, 13 zástupců nominovaných obcemi s rozšířenou působností, další osoby nominované krajským úřadem. Maximální počet členů: 20. Skupiny pracují průběžně po celou dobu zpracovávání plánu, plní konkrétní úkoly. Členové pracovních skupin splňují požadavky definované krajským úřadem.

18 Předpokládaný způsob tvorby střednědobého plánu
Zpracovatelský tým Složení: radní Zlínského kraje, vedení projektu, zástupci krajského úřadu, zástupci z pracovních skupin, příp. další osoby. Zpracovává finální dokument na základě podkladů z pracovních skupin, řeší sporné otázky. Vedení projektu Užší tým určující strategii zpracovávání plánu, je zodpovědný za hladký průběh a organizaci zpracovávání plánu, zadává úkoly ostatním aktérům.

19 Listopad/prosinec 2007 – předpokládané aktivity
Zaslání dopisu radní Zlínského kraje pro sociální věci starostům obcí s rozšířenou působností s žádostí o nominaci zástupce do pracovních skupin (každá skupina – max. 1 osoba – zejm. z řad pracovníků obcí a poskytovatelů sociálních služeb). Ustavení pracovních struktur v rámci krajského úřadu, aktivity související s organizačním a administrativním zabezpečením projektu na zpracování plánu. Ustavení pracovních skupin. 1. schůzka pracovních skupin (cca 2. týden v prosinci) – seznámení s postupem, první úkol pro analytickou fázi plánu. Zpracovávání analytické části plánu.

20 Kontakty Vedoucí projektu:
Mgr. Helena Miklová, telefon: Obsahová stránka plánu: Mgr. Jana Bartošková, telefon: Ekonomická stránka plánu: Ing. Jana Šormová, telefon:

21 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Bartošková Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb Telefon: ,


Stáhnout ppt "Aktuální situace a plány do budoucna v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji Zlín, 14. 11. 2007 Mgr. Jana Bartošková Krajský."

Podobné prezentace


Reklamy Google