Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Zlo triumfuje, když slušní lidé nic nedělají“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Zlo triumfuje, když slušní lidé nic nedělají“"— Transkript prezentace:

1 „Zlo triumfuje, když slušní lidé nic nedělají“
PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE!!! „Zlo triumfuje, když slušní lidé nic nedělají“ Edmond Burke

2 ☺Využití aktuální legislativy při práci se třídou ☺

3 Práce se třídou - struktura POUZE!!! Počáteční (zárodečná stádia)
Průlomové stádium

4 Jak postupovat při objevení problému !!CHRAŇTE ZDROJ INFORMACÍ!!
informace od rodičů, žáků, kolegů, dopisem na vedení školy, vlastním pozorováním, apod. Nahlášení:TU + ŠMP + VP  společně zvolí strategii postupu řešení (spolupráce) !!CHRAŇTE ZDROJ INFORMACÍ!!

5 Postup 1. krok- Informace 2. krok - ZÁPIS !!!! – měl by obsahovat:
datum, čas, kdo dal informaci, obsah informace - sdělení, na čem jsme se domluvili, podpisy.

6 Pokračování postupu 3. krok- Rozlišení: šikana – škádlení (znakovost)
Trojrozměrný pohled : vnější pohled: nemocné chování vnitřní pohled: závislost vnitřní pohled: onemocnění skupiny - vývoj stádií

7 4. krok  Odhad závažnosti onemocnění
Velmi důležité je určit, jestli daný problém vyřešíme sami v rámci naší školy (Je to moje?, Troufáme si na to? Máme na řešení dostatek času?)  počáteční stádia nebo můžeme řešit pomocí konzultace s odborníkem zvenčí (PPP, SVP, apod.),  průlomové stádium už tato problematika patří odborníkům  pokročilé stádium, neobvyklá forma šikanování - lynč

8 Odhad závažnosti onemocnění
Odhad závažnosti - 5 kritérií: způsob chování a vypovídání obětí a svědků,… „je to moje, pokud jsou otevření, ochotní pomoci a nesouhlasí se špatným chováním agresorů“ (viz. tabulka), závažnost a četnost agresivních projevů (vnější pohled na šikanu – nemocné čili patologické chování), čas… jak dlouho šikanování trvá, počet agresorů a obětí závažnost dopadů šikany na oběť Oznámení vedení školy, nástin řešení a vymezení rolí (kdo a jak budete postupovat  jednotný postup). !!CHRAŇTE ZDROJ INFORMACÍ!!

9 Důležité!! Oznámení vedení školy, nástin řešení a vymezení rolí (kdo a co bude dělat – VŽDY zachovejte jednotný postup). !!! Správné řešení u případů šikanování mezi dětmi a mládeží záleží na: jednotnosti, znalosti problematiky, důslednosti.

10 5.krok  I.část techniky Techniky mapující klima – výběr technik
cílených pro tuto problematiku např.: jména, přezdívky („hanlivé“přímý varovný signál), had, kris - kros, bingo, místa si vymění, ruce (kladné a záporné vlastnosti), loď, tiché řady, míček – co mám rád , co nemám rád apod.)

11 6.krok  II.část sociometrie
zvláštní místnost, individuální práce se žáky.

12 III.část práce se třídou komunitní kruh
pojmenování problémů ve třídním klimatu, nastavení pravidel, „charta třídy“. !!! Zpětná vazba od žáků na pásmo (líbilo x nelíbilo, co jsem si uvědomil, co mohu udělat pro vztahy ve třídě, aby bylo lépe….)

13 7.krok  závěrečná zpráva pojmenování a shrnutí
důvěrná, popis I.,II. a III.části pásma, závěr, doporučení, rizika… Odkaz na Metodický pokyn MŠMT ČR /2008-6

14 8.krok  info a diskuse užší realizační tým (VP, MP, TU, vedení školy)
popis dění ve třídě – seznámení, společné kroky k řešení, role pedagoga

15 9.krok  kulatý stůl schůzka s pedagogy, kteří ve třídě učí – seznámení s problematikou (obecně), pedagogický sbor.

16 vyzvání písemnou formou, „mimořádná“ – dle závažnosti,
10.krok  schůzka s rodiči vyzvání písemnou formou, „mimořádná“ – dle závažnosti, účast TU, VP, MP, vedení školy (odborník zvenčí), Seznámení s problémem (obecně) ne jmenovitě!!

17 Linie A / agresor Linie O / oběť  Zapomíná se!!
11.krok  Dvě linie  rozdělení následujícího řešení Linie A / agresor Linie O / oběť  Zapomíná se!!

18 11.krok  nástin struktury výchovné komise linie A
Úvod, přivítání – vedení školy Seznámení rodičů s problémem, který jsme zjistili – projevy chování u jednotlivého konkrétního dítěte (agresora) – vedení školy, popř. řešitel problému (ŠMP, VP, TU) Jaký postoj zaujímá škola k těmto nevhodným a nežádoucím projevům chování – vedení školy Vyjádření zákonných zástupců Možná navrhovaná řešení ze strany zákonných zástupců, (možnosti řešení pro nápravu chování u svého dítěte (agresora), aby se situace zlepšila, možnost spolupráce se školou). Seznámení rodičů s konkrétními možnými řešeními, které navrhuje škola – vedení školy Domluvit se na časovém horizontu (z hlediska nápravy chování agresora) - TU Zpětná kontrola (zda se situace zklidnila) - TU Nezapomenout upozornit rodiče na další výchovná opatření, pokud tato přijatá opatření nepomohou - vedení školy

19 11.krok  nástin struktury výchovné komise linie A/pokračování
Zákonní zástupci jednotlivých žáků (agresorů) by měli být zváni na jednání ve škole písemnou formou a mezi jednotlivými jednáními se zákonnými zástupci by měla být časová prodleva. Z tohoto jednání by měl být proveden zápis, který obsahuje (datum, struktura, závěr (na čem jsme se dohodli) podpisy všech zúčastněných, souhlas rodiče, že byl s celou záležitostí seznámen a s navrhovanými řešeními souhlasí. POZOR! U agresorů není jednoznačným možným řešením jen vyloučení žáka ze školy. Zkušenosti ukazují, že žák přejde na jinou školu a v šikaně pokračuje dál,pokud se s ním nepracuje (tzv.pokročilé šikany/patologie chování). Naším společným cílem je pomoci mu (změna chování). Najít a snažit se společně vyřešit mu příčinu útoků!!! (výměna rolí agresor/oběť). Možnosti spolupráce…. ZAPOMÍNÁ SE!!!

20 Linie O/oběť 12. krok  rozhovor se zákonnými zástupci oběti
Doporučuji: sejít se jiný den než jsou výchovné komise, sdělit zákonným zástupcům, jak jsme v dané věci postupovali (kroky řešení, závěry, domluva na dalších opatřeních, možnosti další spolupráce), časový horizont pro sledování situace (po týdnu, 14 dnech informovat se vzájemně o situaci – rodinné a školní klima), spolupráce (ochrana oběti). Konkrétní kontakt na instituce / konkrétní odborník zabývající se problematikou šikany: pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, praktický lékař.

21 13.krok  práce s celou třídou
Uzavření celé záležitosti vedením školy před všemi žáky ve třídě (VP, ŠMP, TU). ozdravění třídy – dlouhodobý proces, nastavení nových funkčních pravidel např.: charta třídy (nutno dodržovat všichni, nejen žáci, ale i dospělí!), možnosti práce se třídou v rámci třídnických hodin (jiné aktivity zaměřené na vztahy mezi žáky ve třídě), třídu neustále sledovat, TU + ŠMP informovat všechny členy pedagogického sboru (obecné informace – shrnutí případu, seznámit je s nastavenými pravidly), jednotnost a důslednost pedagogického sboru, při nezastavení problematiky šikanování kontaktovat ŠMP, VP (přivolání pomoci – instituce zabývající se touto problematikou).

22 Jak na to? …..legislativa Z čeho vycházíme?
ze Školského zákona 561/2004 (odkaz na § 16 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami § 21 práva žáků, studentů a zákonn. zástup. dětí a nezletilých žáků Odst.(1) Žáci a studenti mají právo : na vzdělávání, informace o výsledcích, atd. Odst.(3) Na informace podle odstavce (1) mají právo… i zákonní zástupci

23 Jak na to? …..legislativa §22 povinnosti žáků, studentů, zákonn. zást. dětí a nezletilých žáků odst.(1) Žáci jsou povinni a)řádně docházet do školy a vzdělávat se b)dodržovat školní řád a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a škol. zař. k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni c)Plnit pokyny pedag. pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním a vnitřním řádem odst.(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni c)Informovat školu a škol. zaříz. o změně zdravotní způsobilosti, zdravot. obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít závažný průběh na vzdělávání.

24 Jak na to? …..legislativa §29 bezpečnost a ochrana zdraví ve školách Odst.(1) Školy a škol. zař. jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování škol. služeb povinny přihlížet k základním fyziolog. potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociál. patolog. jevů Odst.(2) Školy a školská zaříz. zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků, a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečí a ochrany zdraví.

25 Jak na to? …..legislativa §30 školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád Odst.(1) Ředitel školy vydá upravuje školní řád c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, §31 výchovná opatření Odst.(1)…pochvaly, jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je např. podmínečné vyloučení , vyloučení žáka nebo studenta nebo další kázeňská opatření Odst.(3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracov. školy nebo škol. zařízen. Se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

26 Jak na to? …..legislativa Vyhláška 48/2005 Sb. – o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky §15 – hodnocení žáků na vysvědčení Odst.(1)- chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou ….. 3 stupně §17 výchovná opatření Odst. (3)- při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí tříd. učitele b) důtka třídního učitele c) důtka ředitele školy (uložení pouze po projednání na pedag. radě)

27 Jak na to? …..legislativa Novela 116/2011-vyhlášky č.72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních §2- Účel poradenských služeb Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k (c)- prevenci, a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací

28 Jak na to? …..legislativa Pokračování novely 116/ vyhlášky 72/2005 Sb. §5- poradna Odst. 3) poradna mimo jiné zajišťuje: (d)- poskytuje metodickou podporu škole, (e)- prostřednictvým metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.

29 Jak na to? …..legislativa Standartní činnost poraden:
Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika: 8)Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně vztahovými problémy. 9)Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů

30 Jak na to? …..legislativa Standartní činnost poraden -pokračování:
Psychologická a spec. pedagog. intervence Informační a metodická činnost. Příprava podkladů vzdělávacích opatření, dokumentace, apod.: 1)Metodické vedení práce VP a ŠMP na ZŠ a SŠ ….

31 Jak na to? …..legislativa zákon 359/1999 Sb. zákon o sociální právní ochraně dítěte § 6 (1) sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, a)jejichž rodiče 1.zemřeli 2.neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti 3.nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti b)Které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do jejich výchovy; c)Které vedou zahalčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují , i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo jiné návykové látky,

32 Jak na to? …..legislativa §6-pokračování c)živý se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15-ti let, spáchaly čin, který by byl jinak trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití ; d)které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyz. osob odpovědných za výchovu dítěte e)na kterých byl spáchán trestný čin, ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní život nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

33 Jak na to? …..legislativa §7 odst. (2) každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti (§6) §8 odst.(1) Dítě má právo požádat orgány sociálně- právní ochrany dítěte a zařízení sociálně právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů (7) přísluší ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy a školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

34 Jak na to? …..legislativa §10 odst.(4) – státní orgány, pověřené osoby, školy , školská zařízení a zdravotnická zařízení , popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v §6 (1), a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se takové skutečnosti dozví. §57 odst.(1) „zaměstnanci OSPOD jsou povinni zachovat mlčenlivost o osobě, která upozornila OSPOD na skutečnosti (§7)..“

35 Jak na to? …..legislativa Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škola a školských zařízení č.j / – 6. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn není pro školy závazný, ale přináší doporučený postup.

36 Jak na to? …..legislativa Dál vycházíme:
Z trestního zákona č.40/2009 Sb. §146-ublížení na zdraví §171-omezování osobní svobody §175-vydírání §176-omezování svobody vyznání §177-útisk §228-poškození cizí věci §353-nebezpečné vyhrožování §354-nebezpečné pronásledování-Stalking §358-vytržnictví

37 Jak na to? …..legislativa §367-nepřekažení trestného činu §368-neoznámení trestného činu §201-ohrožování výchovy dítěte Občanský zákoník 40/1964 Sb. §11 – Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy §12 (1)-písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. (2)-svolení není třeba pokud se používají k účelům úředním na základě zákona

38 Jak na to? …..legislativa O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 218/2003 Sb. Zákon o přestupcích 200/1990 Sb. §5-věk a nepříčetnost odst.(1) – za přestupek není odpovědný,kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku

39 Použitá literatura a užité normy:
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. 1vyd. Praha : Portál, ISBN 80 – 7178 – 513 – X. KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. 1. vyd. Praha : Portál,2011. ISBN 978 – 80 – 7367 – 871 – 5. VESELÁ, M. Spolupráce školy s policí a orgány sociálně právní ochrany dětí při řešení školní šikany. AISIS, Školský zákon č. 561/2004 Sb. Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítěte. Trestný zákoník 40/2009 Sb. Přestupkový zákon 200/1990 Sb. JEŽKOVÁ,R.,MACHÁTOVÁ,M. Možnosti prevence s řešením šikany a ovlivnění třídního klimatu na základních školách.

40 Použitá literatura a užité normy:
O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 218/2003 Sb. Občanský zákoník 40/1964 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.: 24246/ k prevenci a řešení šikanování Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: / )

41 Děkuji za pozornost a přeji „Krásný zbytek dne. “ Mgr
Děkuji za pozornost a přeji „Krásný zbytek dne !“ Mgr. Helena Adamusová, metodik PPP Břeclav


Stáhnout ppt "„Zlo triumfuje, když slušní lidé nic nedělají“"

Podobné prezentace


Reklamy Google