Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5."— Transkript prezentace:

1 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5

2 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ2 K O N C E P C E M A R K E T I N G O V É H O M A N A G E M E N T U

3 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ3 KONCEPCE MARKETINGOVÉHO MANAGEMENTU  Výrobní koncepce vychází z předpokladu, že zákazník dává přednost levným a snadno dostupným produktům. Výrobní koncepce je prioritně zaměřena na potřeby výrobce, nikoli zákazníka.  Výrobková koncepce vychází z předpokladu, že zákazník dává přednost při nákupu nejvyšší kvalit a je ochoten za ni zaplatit vysokou cenu.  Prodejní koncepce je založena na předpokladu, že spotřebitel, který je obvykle pasivní, musí být ke koupi přemluven. Prodejní koncepce se zaměřuje na potřeby prodávajícího, nikoli zákazníka. Tři koncepce, které jsou typické pro silně vnitřně orientované podniky :

4 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ4 KONCEPCE MARKETINGOVÉHO MANAGEMENTU  Marketingová koncepce je založena na principu trvalé orientace na zákazníka a jeho potřeby a přání. Uspokojení potřeb a přání zákazníků je, a to účinněji než konkurence, je hlavní priorita a trvalým zájmem podniku.  Sociální marketingová koncepce je založena na požadavku dosažení souladu mezi potřebami a zájmy zákazníků a dlouhodobými sociálními, ekologickými a etickými zájmy společnosti. Její realizace je možná jen za předpokladu, že podnikatelé budou ve svých aktivitách respektovat nejen požadavek dosahování zisku a uspokojování zákazníků, ale i veřejný zájem a budou si uvědomovat také vlastní společenskou odpovědnost.

5 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ5 M A R K E T I N G O V Ý M I X (KONCEPT „4 P“)

6 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ6 M A R K E T I N G O V Ý M I X („4 P“) Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které podniku umožňují upravit nabídku podle potřeb a přání zákazníků na cílovém trhu.

7 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ7 M A R K E T I N G O V Ý M I X (KONCEPT „4 C“)

8 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ8 K O N C E P T „4 C“ Koncepce „4 P“ bere v úvahu pohled prodávajícího, a tedy ne zákazníka. Z hlediska zákazníka může být marketingový mix popsán spíše jako koncept „4 C“.

9 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ9 Srovnání konceptu „4P“ a konceptu „4C“ 4P4C Produkt (Product) Řešení potřeb zákazníka (Customer solution) Cena (Price) Náklady, které zákazníkovi vznikají (Customer cost) Podpora prodeje (Promotion) Komunikace (Communication) Distribuce (Place) Dostupnost řešení (Convenience)

10 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ10 P R O D U K T A P R O D U K T O V Á P O L I T I K A

11 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ11 M A R K E T I N G O V É P O J E T Í P R O D U K T U Základním rysem marketingové podnikatelské filozofie je fakt, že o tom, co bude podnik vyrábět, nerozhoduje on sám, ale trh, tedy zákazník.

12 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ12 Pro marketingové pojetí produktu je charakteristické jeho komplexní chápání. M A R K E T I N G O V É P O J E T Í P R O D U K T U

13 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ13 S T R U K T U R A K O M P L E X N Í H O P R O D U K T U

14 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ14 S T R U K T U R A K O M P L E X N Í H O P R O D U K T U 1.Jádro produktu – primární hodnota, která je poskytována, což představuje souhrn základních fyzikálních a chemických charakteristik, které jsou objektivně měřitelné a které zajišťují základní funkci produktu. Existují tři úrovně komplexního chápání produktu, které se definují jako : 2.Vnímatelný produkt neboli také komunikační charakteristiky, které jsou tvořeny složkami, kterými je produkt schopen oslovit zákazníka a bývají v marketingu označovány jako výrobková média (patří k nim např. značka, design a obal). 3.Rozšířený produkt je tvořena službami (např. instalace, poprodejní služby, podmínky dodávky a úvěrování apod.).

15 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ15 V Ý R O B K O V Á M É D I A Produkt je schopen komunikace se zákazníkem, a to prostřednictvím tzv. výrobkových médií, mezi která patří především : značka, design a obal.

16 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ16 V Ý R O B K O V Á M É D I A „Z N A Č K A“ Umožňuje výrobku vystoupit z anonymity a učinit z něj něco neopakovatelného a originálního. Jedním z předpokladů fungování značky je její dlouhodobé používání. Základní funkce značky spočívají v :  identifikaci,  komunikaci,  ochraně (v právním slova smyslu).

17 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ17 V Ý R O B K O V Á M É D I A „Z N A Č K A“ Zatímco marketing používá obvykle termín značka, současná česká legislativa zná pouze pojem ochranná známka. Každá ochranná známka je značkou, ale značka je ochrannou známkou pouze tehdy, pokud byla řádně zapsána do rejstříku ochranných známek.

18 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ18 V Ý R O B K O V Á M É D I A „Z N A Č K A“ Konkrétní postup upravuje zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který nabyl účinnosti dnem 1/10/1995. Zákon definuje ochrannou známku jako: „Označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku, nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví“.

19 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ19 V Ý R O B K O V Á M É D I A „D E S I G N“ Design se užívá pro označení vnějšího vzhledu či tvaru nějakého produktu. Moderní marketingová terminologie používá pojem design ve třech souvislostech :  design podniku.  design architektury,  design výrobku,

20 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ20 V Ý R O B K O V Á M É D I A „O B A L“ V širším slova smyslu se rozlišují čtyři typy obalů: •přepravní – k přepravě, manipulaci a skladování; •spotřebitelské – zajišťují prodej výrobků zákazníkům; •obchodní – umožňují dodávku zboží obchodníkovi, event. prezentaci zboží v místě prodeje; •servisní – nabízí je obchodník pro usnadnění prodeje a zajištění hygieny (sáčky na pečivo, ovoce a zeleninu, odnosné tašky, tácky apod.).

21 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ21 Ž I V O T N Í C Y K L U S V Ý R O B K U Výrobky se rodí, rostou, zrají, stárnou a umírají. Životní cyklus je idealizovaný k času vztažený model tržní reakce. Model životního cyklu výrobku vyjadřuje tržní životnost výrobku, tedy dobu, po kterou je výrobek prodáván, včetně rozsahu prodejů v závislosti na čase.

22 AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ22 Ž I V O T N Í C Y K L U S V Ý R O B K U Legenda : Q – objemová charakteristika, např. obrat, Z – zisk, popř. ztráta, R – náklady na reklamu, t – čas.


Stáhnout ppt "AKAD.ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google