Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv vegetace v městském prostředí Vizuální účinek přírodních prvků. Přednáška 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv vegetace v městském prostředí Vizuální účinek přírodních prvků. Přednáška 3."— Transkript prezentace:

1 Vliv vegetace v městském prostředí Vizuální účinek přírodních prvků. Přednáška 3

2 Obsah •Vizuální účinek zeleně •Zeleň a sociální chování •Zeleň a snížení kriminality •Zeleň a mentální výkonnost •Environmentání estetika •Teoretická vysvětlení

3 Pozitivní vliv zeleně na chování člověka •Ovlivňuje chování (v širším slova smyslu): Od sociálního chování, individuálního chování a reakcí, stavů, pocitů až po schopnost koncentrovat pozornost  Pozitivní vliv na duševní a tělesné zdraví. •Je to objevný poznatek? Staré zkušenosti. •Úloha vědy: –potvrdit platnost starých zkušeností –přinést nové, detailnější a hlubší poznatky

4 Změny životního prostředí Kdy započaly problémy? •Po většinu své existence žil člověk v přírodním prostředí. •Města předindustriální éry: –V městech se člověk obklopoval přírodními prvky. –Do přírody bylo blízko.

5 •Města industriální éry. –Rozrůstání měst –Tržní hodnota pozemků ve městě –Tlak na ekonomické využití prostoru ve středu měst –Reakce: Zakládání veřejných parků (od 19.st.). –Jsou nezbytné? Luxus?

6

7 Jakým způsobem městská zeleň působí na chování člověka? •Vizuální stránka zeleně. •Zeleň strukturuje prostor. •Zeleň vytváří příjemný prostor pro setkávání dospělých i dětskou hru.

8 Jsou pozitivní změny chování způsobeny skutečně jen přírodním prostředím? •Na člověka působí více vlivů. •Těžko dělat experimenty. •Přirozené experimenty: –Věznice –Nemocnice  Pohled z okna do přírodního či nepřírodního prostředí.

9

10 Pohled z okna •Věznice –Výzkum ve věznici - vězni, kteří měli ze svých celách pohled na pole a les, byli méně nemocí než ti, kteří měli výhled na dvůr vězení. Moore (1981); West (1986) •Nemocnice –Ti, kteří z okna viděli stromy, měli v nemocnici kratší pooperační pobyt a brali méně utišujících prostředků proti bolesti než ti, kteří měli výhled na cihlovou zeď. Ulrich (1984); Verderber a Reuman (1987); Ulrich (1992) –Vizuální prožitek přírody podporuje zdravotní stav lidí ve zdravotnických zařízeních (např. jednotka intenzivní péče). Ulrich (1992) Studentská kolej –Kognitivní prospěch z pohledu do přírody: Středoškolští studenti bydlící v koleji. Ti, kteří měli pohled z okna, měli lepší pozornostní kapacitu ti, kteří měli pohled do zastavěného prostoru. Tennessen a Cimprich (1995)

11 Výzkumy prováděné na sídlišti Robert Taylor Homes v Chicagu •Sociální bydlení •Vystavěny mezi 1959 a 1963 •28 výškových budov, 4321 bytů •Úvahy o demolici.

12 Množství problémů s kriminalitou a vandalismem

13 •Vhodné pro přirozený experiment: –Část domů umístěna v zeleni, v části zeleň z úsporných důvodů odstraněna. –Náhodné umístění žadatelů o bydlení v určitém domě. •Výzkum prováděný: Landscape and Human Health Laboratory University of Illinois at Urbana-Champaign http://www.lhhl.uiuc.edu/

14

15

16 Zeleň a sociální kontakty Coley, R.L., Kuo, F.E. a Sullivan, W.C. (1997). Where does community grow? The social context created by nature in urban public housing. Environment and Behavior, 29, 4, 468-492. •Sídliště Robert Taylor Homes v Chicagu. •V zelené části se sousedé více stýkali. –prostředí umožňuje příjemný pobyt •Vztahy mezi sousedy se posilovaly díky zeleni: –pocit identifikace s daným místem (péče o něj) –pozitivní řešení vzniklých konfliktů –více kontaktů děti – dospělí

17 Zeleň a kriminalita •Představy o tom, že vegetace, zejména pak husté stromy a keře, má svůj díl odpovědnosti za násilná přepadení. –Již ve středověku byly známy případy, kdy v rámci boje proti lupičům panovníci přikazovali vlastníkům pozemků vyčistit okraje cest od stromů a keřů (např. v Anglii). –Podobné snahy se objevují i dnes, když např. v USA v rámci bojů proti pouličnímu násilí a kriminalitě někteří představitelé městských správ zahajují programy na odstraňování vegetace.

18 Výzkumy environmentálních psychologů: Prostředí, z kterého mají lidé strach •Environmentální psychologové v experimentech pozorovali, že prostor, v kterém je hustá vegetace, vyvolává nespecifikovaný pocit strachu (resp. přímo vyjádřený strach z násilného napadení). –Pokusné osoby měly na základě posuzování fotografií různých scenérii, parků, parkovacích ploch či univerzitních kampusů, hodnotit svůj pocit bezpečí nebo strachu ( např. Fisher a Nasar, 1992 ). •Všechny tyto studie, doplněné dlouholetými zkušenostmi policie ukazují, –že hustá vegetace slouží jako možné krytí kriminálních aktivit, –zvyšuje pravděpodobnost pouličního násilí –a proto i tento prostor již sám o sobě vyvolává pocit strachu z možného napadení.

19 Výzkumy environmentálních psychologů: opačný pohled •Závěr, že zeleň ve městech zvyšuje pravděpodobnost pouličního násilí, je však nesprávný – značné zjednodušení. •Typy zeleně: –Vegetace, která blokuje výhled a vytváří nepřehledný prostor. –Otevřené prostory se zelení a stromy s vysokou korunou. Ty omezují přehlednost prostoru minimálně –Květiny či nízké udržované keře rovněž neumožňují úkryt pro pachatele pouličního násilí. •Pravidlo, že vegetace usnadňuje kriminální chování, platí spíše pro ten druh zeleně, který omezuje přehlednost prostoru.

20 Určité uspořádání zeleně snižuje kriminalitu •Uspořádání prostoru ovlivňuje chování lidí, kteří se v prostředí nachází. •Určité uspořádání prostoru může snížit kriminalitu, jiné třeba i zvýšit. •Tímto způsobem působí i zeleň. •Kuo, F.E. a Sullivan W.C. (2001). Environment and Crime in the Inner City: Does Vegetation Reduce Crime? Environment and Behavior, 33, 3, 343-367. –Vnímaný pocit bezpečí. –Méně trestných činů a přestupků.

21 Robert Taylor Homes: Domy obklopené zelení bezpečnější •Vnímaný pocit bezpečí – počítačová simulace –Platí pravidlo – čím více vegetace, tím větší je pocit bezpečí. •Trestné činy a vandalismus –Analýzy vandalismu a trestné činnosti prováděné na základě policejních záznamů –V “nezelených“ sídlištních domech se sociálně patologické chování objevuje častěji než v “zelených“. •Domy obklopené zelení a stromy jsou bezpečnější ( nižší kriminalita vůči lidem či majetku ). •Menší počet tísňových volání na policii.

22 Robert Taylor Homes: Subjektivně vnímaný pocit bezpečí •Lidé žijící v “zelených” domech více souhlasili s výrokem “Když zde bydlím, cítím se bezpečný“. •Subjektivní pocit bezpečí - při použití počítačových simulací - domy obklopené hustým stromovím působí bezpečněji.

23 Vysvětlení: Zeleň vytváří přirozené hranice teritoria •Zeleň definuje teritorium komunity. –Člení prostor a tak vyznačuje hranice soukromého prostoru (resp. prostoru komunity). •Existence znaků, které definují teritorium (teritoriální markery), je spojována s nižším stupněm asociálního chování a kriminality ( např. Brown a Altman,1983 ).

24 •Obyvatelé se ztotožňují s místem jako svým domovem. •Starají se o ně, chrání je. •Také udržované květiny, keře a stromy před domem působí jako znak teritoria. –Informují vetřelce, že obyvatelé se o své teritorium starají a že jej budou v případě narušení také chránit.

25 Vysvětlení: veřejný dozor •Veřejný dozor je známý faktor, který se podílí na omezení kriminální aktivity (viz - Jeffery, 1971 a Newman, 1972). Pouhá přítomnost „očí na ulici“ může snížit kriminalitu. –Pachatelé se vyhýbají obydleným oblastem s větším dozorem, kde je značná pravděpodobnost zásahu pořádkových složek nebo i samotných občanů. •Vegetace činí veřejná prostranství příjemnější a přitažlivější a tím i podporuje jejich intenzivnější využívání. • V prostorách s vegetací tedy pohybuje a zdržuje více lidí, čímž se i zvyšuje pravděpodobnost veřejného dohledu.

26 Vysvětlení: Zeleň a dojem „pořádku“ •D alší důležitý faktor – předpokládaný dozor. •Chování potencionálních pachatelů může být ovlivněno určitými znaky prostředí: –Takové,které napovídají, že v daném místě je velmi pravděpodobná existence veřejného dozoru, i když v daný okamžik není žádný pozorovatel přímo přítomen. •Udržované prostředí s kultivovanou zelení pocit předpokládaného dozoru podporuje.

27

28

29 Související vysvětlení: teorie sociálního učení •Zeleň vzbuzuje dojem prosperity a pořádku. –modifikace chování, omezení asociálního chování •asociální chování se spíše vyskytuje tam, kam „zapadá“ •obava, že asociální chování nebude tolerováno

30 Zeleň a agresivní chování - další důkazy Natural Learning Initiative http://www.naturalearning.org •Ozeleňování dětských hřišť •Robin Moore, North Carolina State University, USA •Po „ozelenění“ se zmenší počet konfliktů mezi dětmi

31 Vegetace působí na zmírňování psychologických předchůdců násilí •Psychologický předchůdce násilí – mentální únava. •Podle Kaplanové (1987) je jedním z projevů mentální únavy větší náchylnost k výbuchům hněvu, které mohou pokračovat násilným chováním. –Tři hlavní symptomy mentální únavy: •podrážděnost •nepozornost •snížená kontrola impulsivního chování. •Mnoho studií ukázalo, že tyto tři symptomy mentální únavy jsou psychologickými předchůdci agresivního chování ( např. Hollander, 1995 ).

32 Zeleň a kreativita •Hra dětí, které tráví více času v přírodním prostředí, je kreativnější -  důležité pro osobní rozvoj –Švédsko - školky „venku za každého počasí“ Dahlgren, L. a Szczepanski, S. (1998). Outdoor education: Literary education and sensory experience. Kinda Education Center, Linköping University. –Sídliště Robert Taylor Homes v Chicagu Taylor, A.F., Wiley, A., Kuo, F.E. a Sullivan, W.C. (1998) Growing up in the Inner City: Green Spaces as Places to Grow. Environment and Behavior, 30, 1 3-27.

33 Využití poznatků v praxi

34 Environmentální estetika •Jak komplexní má být městská zeleň? –Upravené parky. –Autentická, neupravovaná vegetace.

35

36

37 Hodnocení krajiny: Koncept užitečnosti •Gibson, (1979) •Jeho koncept užitečnosti je klíčový v mnoha teoriích preference krajiny –Prostředí je oceňováno podle své potencionální užitečnosti a podle toho, co stromy nabízí. •Funkčně založená reakce na prostředí.

38 Pohledy z hlediska hlubinné psychologie: Symbolická kvalita a fyzická forma •Davies (1988) spojuje atraktivnost stromů jak s jejich fyzickou formou, tak symbolickou kvalitou. •Altman (1993) Představy stromů jsou použity, aby vyjadřovaly takové hodnoty, jako je trvalost, stálost, spolehlivost, úrodnost, ušlechtilost. •V mýtech mnoha kultur se používají stromy metaforicky, jako trojdílné symbolické rozdělení stromu na kořeny, kmen a větve.

39 •Stromy často figurují v dětských pohádkách a bájích západní kultury. –Les není místo pro procházky nebo hry, ale spíše se jeví jako nebezpečné místo v kontrastu s bezpečím domova. –Negativní pohledy na les, jako místo nechráněné zákonem (loupežníci), s divokými zvířaty, čarodějnicemi. •Moderní doba (19.st.-romantismus) – změna pohledu.

40 Evoluční teorie estetiky krajiny •Evoluční teorie estetiky krajiny –zaměření na tvary stromů, hledá se původ environmentální preference ve vývojových stádiích lidského druhu v interakci s prostředím. •Appleton (1990) identifikuje dva atributy podnětu krajiny, které přispěly k přežití lidstva –Výhled do okolí (perspektiva) –Úkryt

41 Evoluční teorie: Hypotéza – preference savany •Lidská evoluce proběhla především ve východoafrických savanách. –Balling a Falk (1982) preference dětí – preferují krajiny savan před ostatními. –Sommer a Summit (1995) - zjištěna preference pro stromy s širokou korunou, relativně krátkým a úzký kmenem.

42 Summit, J. a Sommer,R. (1999). Further Studies of Preferred Tree Shapes. Environment and Behavior, Vol. 31, No. 4, 550-576 N=277 studentů University of California at Davis

43 Některé otázky •Jak působí neupravená zeleň? •Jak působí zeleň mimo vegetační období? •Nejsou zjištěné výsledky kulturně specifické?

44 Zdůvodnění •Členění prostoru •Dojem pořádku Hlubší zdůvodnění? •Zelená barva? •Estetické prostředí (vizuální působení) •Pozitivní emoce •Asociace (vlastní paměť, paměť rodu) •Evoluce •Další faktory


Stáhnout ppt "Vliv vegetace v městském prostředí Vizuální účinek přírodních prvků. Přednáška 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google