Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centers Dating 2012 Moderátor: Sylvie Kalinová. Dotace pro obce a města Ing. Miroslav Kšír (KPW Project, s.r.o.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centers Dating 2012 Moderátor: Sylvie Kalinová. Dotace pro obce a města Ing. Miroslav Kšír (KPW Project, s.r.o.)"— Transkript prezentace:

1 Centers Dating 2012 Moderátor: Sylvie Kalinová

2 Dotace pro obce a města Ing. Miroslav Kšír (KPW Project, s.r.o.)

3 Národní veřejné zdroje • Podpora obnovy a rozvoje venkova (poskytovatel dotace MMR) • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů (poskytovatel dotace MMR) • Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů (poskytovatel dotace MMR)

4 Národní veřejné zdroje • Program podpory bydlení (poskytovatel dotace MMR) • Program prevence kriminality (poskytovatel dotace MVČR) • Zvýhodněné úvěry na výstavbu nájemních domů (poskytovatel SFRB) • Jednotlivé krajské programy podpory rozvoje regionů (poskytovatel dotace – jednotlivé krajské úřady)

5 Dotace ze strukturálních fondů EU • REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY • Na úrovni NUTS II – celkem 7 ROP NUTS II ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Střední Morava

6 Dotace ze strukturálních fondů EU • PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (SZIF) • Pro obce je zaměřena OSA III. - podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově (pro malé obce oblast III.2.1. – obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby)

7 Dotace ze strukturálních fondů EU • OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) • Prioritní osy: 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 2- ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 3 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE 4 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ 5 - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY 7- ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

8 Dotace ze strukturálních fondů EU • OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) • Pro obce a města je aktuální program NEMOVITOSTI • Projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt určený k pronájmu. • Velikost podlahové plochy objektu, který je předmětem Projektu, musí být minimálně • 500 m2.

9 Dotace ze strukturálních fondů EU • OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (OPLZZ) • Pro obce a města jsou aktuální popř. plánované následující oblasti podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy (Kvalitní řízení, financování a good governance v ÚSC) 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

10 DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKTNÍ ÚDAJE: JMÉNO: ING. MIROSLAV KŠÍR EMAIL: KSIR@KPWPROJECT.CZ TEL: 776 693 388

11 Novela Zákona o veřejných zakázkách a elektronické nástroje obchodování Milena Machová Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce

12 Členové asociace APUeN Poskytovatelé: B2B Centrum, a. s., Praha CLANROY, a. s., Praha eCENTRE, a. s., Ostrava ECONOMY.CZ, s. r. o., Praha eeeBID.com Inc., o. s., Praha KRC partners, s. r. o., Praha NAR marketing, s. r. o., Ostrava PPE.CZ, s. r. o., Ostrava QCM, s. r. o., Brno Sentinet, s. r. o., Ostrava Valbek, s. r. o., Liberec VORTAL CONNECTING BUSINESS CZ, s. r. o., Praha Uživatelé: Město Bruntál Město Cheb Město Tábor Hein Consulting, s. r. o., Praha Jan Hirsch Ing. Antonín Polický Miloslav Kaplan Ing. Pavel Řihák Ing. Karel Otýs Ing. Ondřej Štrup Mgr. Petr Mikšovský Milan Pokorný

13 Novela ZVZ přináší následující významené změny • Snížení hranice pro postup podle tohoto zákona; zadavatelé budou povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více. • Rozšíření působnosti zákona na více subjektů prostřednictvím úpravy definice dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů. • Zákon zavádí kategorii „významná veřejná zakázka“. V případě státu se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč bez DPH, v případě samospráv (kraje, obce) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo, zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek. • Dojde ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. MMR ČR bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky. • Zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě nabídky (tedy jednu). • U všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky. • Zavádí se pojem „osoba se zvláštní způsobilostí“. Tato osoba bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program MMR, která se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a dále se stane povinným členem hodnoticích komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech. • Dalším novým pojmem je „hodnotitel veřejné zakázky“. Tito hodnotitelé budou losováni do hodnoticích komisí u významných státních zakázek a budou moci podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich seznam povede MMR. • U veřejných zakázek na dodávky vymezené prováděcím předpisem je povinnost zadavatele provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce. • Dochází k odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování. Co se týká uveřejňování, zadavatel bude mít nově povinnost uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací dokumentace: • Celou textovou část včetně textové části smlouvy od 500 000,- Kč. • Skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku, odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady. • Odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky. • Odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele a informace Odůvodnění budou u významných státních zakázek předkládána vládě (součástí bude i odborné v Vyjádření) či zastupitelstvům (v případě významných zakázek samospráv) ke schválení.

14 Profil zadavatele - Naplnění požadavků zákona na povinné uveřejňování informací o VZ, zvýšení transparentnosti – změna je součástí Novely ZVZ s platností od 1. 4. 2012 Elektronické tržiště státní správy - seznam vybraných komodit, 5 provozovatelů od 1. 4. 2012 pro ústřední orgány státní správy a podřízené organizace povinné, po zhodnocení ostrého provozu rozšíření pro další zadavatele. V případě využití e-tržiště pak není třeba vytvářet Profil zadavatele, je tímto nahrazen. Elektronické aukce – Specializované aukční portály - prověřená metoda snižování cen, zefektivnění způsobu nákupu, snížení transakčních nákladů, transparentní výběr dodavatele – zatím nepovinné, po 1. 4. 2012 pak povinné pouze v případě, že u dodávek vymezených prováděcím předpisem bude zadavatel povinen provést hodnocení e-aukcí, případně na základě interních příkazů a směrnic. Centrální zadávání - Nadstavba procesních nástrojů, analýza a průběžný dohled, centrální administrace, centrální zadávání - pro centrální orgány státní správy povinnost od 1. 7. 2012 pro vybrané položky Procesní nástroje - Elektronizují celý proces VZ, zavádí řád do VZ, zkracují lhůty, snižují náklady na administraci, zvyšují transparentnost a kredibilitu organizace, umožňují vyhodnocení a audit VZ, snižují pořizovací ceny, umožňují zavedení systému centr. nákupu Komoditní burza – Standardizované promptní i termínované obchody s možností přístupu širokého spektra oprávněných osob. Komoditní burza zajišťuje včasné a seriózní plnění standardizovaných burzovních obchodů využitím garančního systému burzy Elektronické nástroje

15 Neustále roste role elektronických nástrojů ve výběrových řízeních a elektronických aukcích. Pro firmy soukromého sektoru může tento způsob obchodování znamenat vysoké úspory finančních prostředků a snižování provozních nákladů. Pro veřejnoprávní subjekty je to, kromě ekonomického efektu, významný prostředek pro omezení korupčního prostoru. ● Elektronické aukce: průměr 15 %, nejvíce 77,2 %, transakční úspora času a ostatních nákladů je 54 % (snížení administrativy, opakované aukce, kopírování) ● Elektronická tržiště: průměr 15 %, nejvíce 67 %, maximální dostupnost dodavatelů dané komodity na trhu, transakční úspora 30 % (zjednodušení administrativy, databáze dodavatelů) ● Centalizovaný nákup: průměr 18 %, nejvíce 67 %, výhoda centralizace podřízených organizací, či slučování malých obcí ● Komoditní burza: průměr 12 %, v oblasti státní a veřejné správy převážně energie ● Elektronické nástroje lze využít nejen pro nákup, kde je jejich využití zatím nejčastější, ale také pro pronájem a prodej. Úspory dosažené při použití elektronických nástrojů

16 ● Transparentní obchodování ● Zadávání veřejných zakázek bez chyb ● Úsporu finančních prostředků ● Přípravu a kompletní organizaci výběrových řízení (nákupů – pronájmů - prodejů) ● Snižování provozních nákladů ● Elektronizaci veřejných zakázek ● Evidenci a kontrolu nákupů a prodejů ● Omezení korupčního prostoru ● Rovné podmínky pro všechny ● Transparentnost celého procesu ● Zdokladovatelnost veškeré komunikace ● Výběr vhodných dodavatelů (zájemců) na základě zadaných podmínek ● Úsporu času ● Zajištění aktuálně nejvýhodnější ceny na trhu ● Dodržení požadované úrovně kvality ● Opakovatelnost v určitých intervalech či obdobích ● Upozornění na chybu přes kontrolu zadaných podmínek ● Vytvážení zdravého konkurenčního prostředí ● Otevřenost a přístup veřejnosti (dodavatelé, zájemci, kupující) Přednosti použití elektronických nástrojů

17 APUeN – Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce, o. s. Šrobárova 14/1869, Praha 10, PSČ 101 00 Milena Machová - ředitelka asociace www.apuen.czwww.apuen.cz, machova@apuen.cz, tel: +420 606 302 637machova@apuen.cz

18

19

20

21

22

23 Děkuji za pozornost

24 Transparentnost při zpeněžování obecního majetku

25 Zpeněžování majetku ve státní správě v současnosti Standardně používaná výběrová řízení - obálky Vysoká administrativní náročnost Finanční ztráty Nejisté výsledky Neprůhlednost Obavy z manipulací Zdlouhavý schvalovací proces Napadání ze strany účastníků Více obálek od jednoho účastníka

26 •S naha o větší využití všech dotačních zdrojů – peníze nad rámec rozpočtu obce = navýšení a podpora rozpočtu obce nebo resortu v jehož vlastnictví je zbytný majetek • Vysoké náklady na provoz a údržbu majetku určeného k prodeji • Nízká efektivita provozu v závislosti na výnosu z majetku určeného k prodeji • Problémoví uživatelé – nájemci majetku určeného k prodeji, kde se jedná zejména o nájemce, kteří neplní podmínky nájemní smlouvy (hlavně tzv. neplatiči) Důvody pro prodej

27 Nutnost zpeněžování zbytného majetku = nutnost využití moderních a transparentních nástrojů pro zpeněžování. Výběrové řízení •Administrativně náročný pro zadavatele •Vyšší finanční náklady •Absence psychologického faktoru viditelné soutěže •Nejistý výsledek •Nulové daňové zvýhodnění •Nebezpečí zpochybňování ze strany účastníků či ze strany médií •Nebezpečí zpochybnění ze strany účastníků Dražba •Nejprůhlednější forma prodeje •Vše pod Zák. 26/2000 Sb. •Kontrola MMR •Výhoda osobní soutěže •V případě správně připravené transakce výrazné navýšení ceny oproti VŘ •Téměř nulová administrativa na straně zadavatele (v případě zajištění externím dražebníkem) •Daňové zvýhodnění (daň z převodu hradí vydražitel) •Přechod vlastnictví (žádné kupní smlouvy, žádné změny) •Eliminace rizika neúspěšného prodeje •Rychlá transakce (výnos pro navrhovatele max. do 3 měsíců od dražby) •Kompletní servis dražebníka Elektronické aukce • Unikátní SW nástroj pro zpeněžování prostřednictvím internetu • Výhoda osobního pohodlí všech zúčastněných stran • Účast možná odkudkoli na světě s připojením k internetu •Maximální technické zabezpečení softwaru • Psychologický faktor soutěže •Nižší náročnost na administrativu než výběrové řízení •On-line výsledky •Eliminace otevření 10.nabídky od stejného účastníka

28 Stanovisko MMR: „Dražba je jeden z nejtransparentnějších způsobů zpeněžení majetku, který je ze stran obcí dosud málo využíván, a kterým je možné v mnoha případech docílit vyšší „kupní“ ceny“. Eliminace podezření ze spekulativního prodeje! Proč dražit? Obecní majetek je v mnoha případech výhodnější zpeněžovat dobrovolnou dražbou než prodejem ve výběrovém řízení. Dražba je pro obce nevýhodná pouze tehdy, když obec chce v obecním majetku nebo v jeho části zachovat stávající způsob využití (obchod, zdravotní zařízení apod.). Elektronická aukce však tento problém řeší.

29

30 Elektronická aukce = Technologie pro maximalizaci transparentnosti Vašich prodejů Aukce je specializovaný SW systém vyvinutý dlouhodobou intenzivní spoluprací mezi CLANROY a.s a NAR Marketing jako zcela unikátní nástroj pro on-line elektronické aukce, kdy nabídka je podávána (na základě ověřené registrace) přes internet. Systém je založen na SW ProE.biz, na kterém je postaven princip nákupních elektronických aukcí, který je dnes běžně užíván v rámci potřebných úspor dodavatelských vztahů (elektronická tržiště, nákup materiálu a služeb, zdravotnictví..viz nedávné usnesení vlády o využívání elektroniky při nákupu výpočetní techniky…) Aukční systém pro elektronické aukce

31 • Dosud zrealizovány od roku 2008 elektronické aukce pro různé navrhovatele ve finančním objemu přes 600 mil. Kč • Klienty Ministerstvo vnitra, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká televize, Hypoteční banka….. • Eliminace nákladů pro prodávajícího (nižší administrativní náklady, většina procesů se odehrává na internetu a prostřednictví e- mailové korespondence • Používán zcela nový aukční systém postavený na využití dlouhodobě osvědčeného SW Proe.biz se stejným zabezpečením jaký dnes používají bankovní systémy • CLANROY dosahuje nejvyššího navýšení oproti vyvolávací ceně v uplynulých 3 letech v České republice Elektronické aukce 1. 1. Online nadstavba pro výběrová řízení dle zákona 173/2006 Sb. o veřejných zakázkách 2. Zpeněžení práva na uzavření kupní smlouvy dle metodiky zpracované společností CLANROY v souladu s ISO a obchodním zákoníkem

32

33

34

35 Obrazovka účastníka

36 Schéma elektronické aukce

37  Jednoduchost – umožňují jednoduchým způsobem realizovat prodej majetku jak pro zadavatele tak pro účastníky. Veškeré smluvní vztahy kromě ceny jsou předem definovány  Transparentnost – maximálně transparentní prostředí pro zadavatele i všechny účastníky, kteří se on – line účastní nebo si on- line kontrolují vlastní aukci s možností okamžitě zvážit či přehodnotit podanou nabídku s partnery či vedením společnosti – AUKČNÍ SÍŇ UMOŽŇUJE I NÁHLED VEŘEJNOSTI V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZADAVATELE  On – line výstupy - okamžitě po aukci jsou k dispozici výsledky jak pro zadavatele, tak i pro účastníky. Současně je vytvořen archiv,který je trvale přístupný  Bezpečnost – stejné zabezpečení software jako bankovní systémy včetně náhradního páteřového serveru  Úspora – jak času tak i nákladů díky jednoduchému přístupu po internetu bez nutnosti fyzické účasti na aukci Proč elektronické aukce

38 Protože kvůli aukci nemusíte opouštět svůj byt nebo kancelář, máte v každém okamžiku kontrolu nad tím co se právě děje s Vaším obchodním případem, vše proběhne jednoduše, rychle,a spolehlivě v ověřeném a transparentním prostředí a dosáhneme maximálních výsledků. Proč elektronické aukce

39 Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme při osobní schůzce, případně na tel. čísle 800 372 929 (800 DRAZBY) Děkuji Vám za pozornost Ing. Dana Hunčovská CLANROY a.s. www.clanroy.cz

40 Spolupráce na tvorbě Regionálních inovačních strategií Podpora konkurenceschopnosti krajů Ing. Robert Bártů ředitel Odboru regionálních kanceláří

41 Naše zkušenosti s regionálními projekty -- Spolupráce na 27 rozvojových projektech regionálních partnerů (kraje, města, …) -- Celorepubliková i mezinárodní působnost a zkušenosti -- Podpora inovací a konkurenceschopnosti ČR -- Spolupráce s podnikateli, municipalitami, VaV

42 Zdroje informací pro podporu regionů -- Evropská legislativa a směrnice -- Analýza konkurenceschopnosti ČR (MPO, 2011) -- Rámec strategie konkurenceschopnosti (NERV, 2011) -- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (MPO, 2011) -- Závěrečná zpráva (z projektu EF-TRANS, Technologické centrum AV ČR, 2010) -- Exportní strategie České republiky 2012-2020 (MPO, 2011) -- Národní inovační ekosystém (MPO, 2011) -- Nová koncepce MSP 2014-2020 (MPO, 2012) -- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020 -- Regionální inovační strategie jednotlivých krajů

43 Co nabízíme pro zlepšení konkurenceschopnosti krajů -- Metodická spolupráce na tvorbě Regionálních inovačních strategií a Strategií konkurenceschopnosti -- Jednotná struktura strategických dokumentů a podpora Benchmarkingu krajů -- Regionální, nad-regionální, mezinárodní zkušenosti -- Naše služby jsou zdarma

44 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky Děkuji za pozornost… Ing. Robert Bártů robert.bartu@czechinvest.org +420/724-938-969

45 Optimalizace nakládání s nemovitým majetkem Pavlína Hajnová, Centers DATA

46 Optimalizace nakládání s nemovitým majetkem • Provoz (centrální X lokální, garance) • Efektivní využití (výnosy z pronájmů) • Investice (racionalizace) Spolupráce více odborů úřadu

47

48 Urbanismus

49 Představení projektu Spokojená obec


Stáhnout ppt "Centers Dating 2012 Moderátor: Sylvie Kalinová. Dotace pro obce a města Ing. Miroslav Kšír (KPW Project, s.r.o.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google