Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transparentnost při zpeněžování obecního majetku část 1. Josef Šinágl č len představenstva CLANROY a.s. Konference M unicipalit y 2011 8.9.2011, H otel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transparentnost při zpeněžování obecního majetku část 1. Josef Šinágl č len představenstva CLANROY a.s. Konference M unicipalit y 2011 8.9.2011, H otel."— Transkript prezentace:

1 Transparentnost při zpeněžování obecního majetku část 1. Josef Šinágl č len představenstva CLANROY a.s. Konference M unicipalit y 2011 8.9.2011, H otel CLARION, Praha 9

2 Standardně výběrová řízení Vysoká administrativní náročnost Finanční ztráty Nejisté výsledky Neprůhlednost Obavy z manipulací Zdlouhavý schvalovací proces Napadání ze strany účastníků Více obálek od jednoho účastníka Zpeněžování majetku ve státní správě v současnosti

3 • Jaké jsou hlavní důvody prodeje obecního a státního majetku • Kdo rozhoduje o prodeji obecního a státního majetku • Jakým způsobem se určuje nabídková prodejní cena obecního a státního majetku • Jaké jsou možné způsoby prodeje obecního majetku Základní parametry Z hlediska platné legislativy zákona o obcích a souvisejících předpisů jde o toto: je nutno zachovat ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích o zveřejnění záměru zpeněžit konkrétní majetek (nemovitost). Rozhodnutí zastupitelstva o zpeněžení nemovitosti obce v dobrovolné veřejné dražbě lze také chápat jako jednu z posledních možností občanů obce ovlivnit další „osud“ této složky obecního majetku. Z těchto důvodů by záměr obce rozhodnout o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dobrovolné dražbě či elektronické aukci měl být zveřejněn zásadně před rozhodnutím zastupitelstva obce o zpeněžení nemovitosti, a to 15 dní před projednáním v orgánech obce. Po uplynutí této doby může zastupitelstvo rozhodnout o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dražbě.

4 •S naha o větší využití všech dotačních zdrojů – peníze nad rámec rozpočtu obce = navýšení a podpora rozpočtu obce nebo resortu v jehož vlastnictví je zbytný majetek • Vysoké náklady na provoz a údržbu majetku určeného k prodeji • Nízká efektivita provozu v závislosti na výnosu z majetku určeného k prodeji • Problémoví uživatelé – nájemci majetku určeného k prodeji, kde se jedná zejména o nájemce, kteří neplní podmínky nájemní smlouvy (hlavně tzv. neplatiči) Důvody pro prodej

5 • Státní majetek v resortu ministerstva – rozhodující pravomoc ministr, schválení Ministerstvem f inancí V těchto případech postupují dané resorty v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /*, vyhláškou MF č. 62/2001 Sb. a ostatními souvisejícími zákony (zejména zákonem č. 513/1991 Sb.  Majetek ve vlastnictví státních podniků - rozhodnutí dozorčí rady jako nejvyššího dozorčího orgánu, ale i v těchto případech může mít rozhodující slovo Ministerstvo financí Pro prodeje tohoto majetku jinému právnickému nebo fyzickému subjektu je, až na specifické výjimky, rozhodující zákon č.77/2002 ve znění pozdějších předpisů.  Majetek ve vlastnictví obce – schválení záměru prodeje zastupitelstvem Prodej bytového fondu je řešen v souladu se zákonem o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., v platném znění), v případě prodeje celých domů nebo jiného majetku volí obce způsob prodeje některou z forem výběrového řízení. Prodej nesmí být v budoucnosti napadnutelný (transparentnost) Rozhodující orgány

6 Určení nabídkové ceny Ve většině prodejů tzv. zbytného (nepotřebného) majetku je jako cena nabídková určována cena tržní - zjištěná na základě znaleckého posudku vypracovaného akreditovaným odborným znalcem. Stanovení nabídkové ceny však často komplikuje zohledňování tzv. zůstatkové účetní ceny ze strany prodávajícího. Prodávající v této ceně často poukazuje na zohlednění investic provedených na prodávaném majetku za určité uplynulé období, a to i bez ohledu na skutečnost, že tyto investice jsou již zohledněny ve znaleckém posudku určujícím aktuální tržní hodnotu prodávaného majetku. Nutnost zohlednění aktuálních podmínek na trhu Prodejnost = správně stanovená prodejní cena je základem pro úspěšnou transakci

7 Jako nejčastěji používané metody prodeje zbytného (nepotřebného) majetku ve vlastnictví státu nebo obcí jsou následující tři způsoby: 1)Výběrové řízení tzv. obálková metoda 2)Dražba dobrovolná veřejná prováděná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. v platném znění, o veřejných dražbách 3)Elektronická aukce on-line výběrové řízení Způsoby zpeněžení majetku

8 Efektivní nástroje zpeněžování obecného majetku část 2. Ing. Dana Hunčovská ředitelka CLANROY a.s. Konference M unicipalit y 2011 8.9.2011, Hotel CLARION, Praha

9 Nutnost zpeněžování zbytného majetku = nutnost využití moderních a transparentních nástrojů pro zpeněžování. Nutnost zpeněžování zbytného majetku = nutnost využití moderních a transparentních nástrojů pro zpeněžování. Výběrové řízení •Administrativně náročný pro zadavatele •Vyšší finanční náklady •Absence psychologického faktoru viditelné soutěže •Nejistý výsledek •Nulové daňové zvýhodnění •Nebezpečí zpochybňování ze strany účastníků či ze strany médií •Nebezpečí zpochybnění ze strany účastníků Dražba •Nejprůhlednější forma prodeje •Vše pod Zák. 26/2000 Sb. •Kontrola MMR •Výhoda osobní soutěže •V případě správně připravené transakce výrazné navýšení ceny oproti VŘ •Téměř nulová administrativa na straně zadavatele (v případě zajištění externím dražebníkem) •Daňové zvýhodnění (daň z převodu hradí vydražitel) •Přechod vlastnictví (žádné kupní smlouvy, žádné změny) •Eliminace rizika neúspěšného prodeje •Rychlá transakce (výnos pro navrhovatele max. do 3 měsíců od dražby) •Kompletní servis dražebníka Elektronické aukce • Unikátní SW nástroj pro zpeněžování prostřednictvím internetu • Výhoda osobního pohodlí všech zúčastněných stran • Účast možná odkudkoli na světě s připojením k internetu •Maximální technické zabezpečení softwaru • Psychologický faktor soutěže •Nižší náročnost na administrativu než výběrové řízení •On-line výsledky •Eliminace otevření 10.nabídky od stejného účastníka

10 • Optimální prodej majetku s co nejvyšším výnosem přináší nové zisky pro municipality i subjekty hospodařící s majetkem státu • Správně připravenému obchodnímu případu musí předcházet dokonalá pasportizace majetku s identifikací zbytnosti a eliminací právních vad Dokonalá příprava majetku Pasportizace/ majetkoprávní analýza Rozhodnutí o prodeji Schvalovací proces Prodej / způsob prodeje

11 • V roce 2009 zrealizována objemná zakázka pasportizace nemovitého majetku pro Lesy ČR s.p. • Bylo zdokumentováno 5128 nemovitostí rozčleněných dle jednotlivých k rajských ředitelství, lesních správ a lesních závodů. Bylo pořízeno 60 290 fotografií. Celková doba plnění byla 147 dní. Byla definována zbytnost nemovitého majetku pro následující prodej • Pasportizace prováděna pomocí vlastně vyvinutého databázové ho SW jako nástavba pro MS Acces s možností příloh dokumentace a strukturovaných výstupů Pasportizace nemovitého majetku

12 Ukázka pasportu nemovitosti

13 Nezpochybnitelné jednání, kontrola veřejnosti Vyšší výnos pro municipality Elektronická aukce Veřejná dražba dobrovolná Řešení = transparentnost a průhlednost = transparentní nástroje při prodeji majetku

14 Stanovisko MMR: „Dražba je jeden z nejtransparentnějších způsobů zpeněžení majetku, který je ze stran obcí dosud málo využíván, a kterým je možné v mnoha případech docílit vyšší „kupní“ ceny“. Eliminace podezření ze spekulativního prodeje! Proč dražit? Obecní majetek je v mnoha případech výhodnější zpeněžovat dobrovolnou dražbou než prodejem ve výběrovém řízení. Dražba je pro obce nevýhodná pouze tehdy, když obec chce v obecním majetku nebo v jeho části zachovat stávající způsob využití (obchod, zdravotní zařízení apod.).

15  P ři přítomnosti několika účastníků dražby se vytvoří v dražební síni žádané soutěžní prostředí a tím je možno dosáhnout zajímavé ceny dosažené vydražením  P odstatou dražby není úplatný převod vlastnictví k určité věci realizovaný na základě právních úkonů, ale přechod vlastnictví vztažený k příklepu  P řechod vlastnictví znamená, že vydražitel nemůže v dalším jednat podle občanského zákoníku, tj. po zaplacení uplatňovat vady draženého předmětu, odstoupit od smlouvy z těch či oněch příčin nebo žádat dodatečně slevu z ceny. Udělení příklepu při dražbě znamená, že vydražitel „kupuje“ předmět dražby jak stojí a leží  Z hledisky zpeněžení obecného majetku je navíc zpeněžení dražbou proces transparentní a při zachování všech ustanovení zák. č. 26/200 Sb. v platném znění (zák. o veř. dražbách) je není možné zmanipulovat  Daň z převodu předmětu dražby přechází na vydražitele Základní výhody dražby

16 • V roce 2010 byla zahájena veřejná zakázka dosud nerealizovaného objemu, a to zpeněžení více než 615 souborů nemovitostí pro Lesy ČR s.p. veřejnou dražbou dobrovolnou rozmístěných po celé České republice • Výsledky této zakázky jsou následující: Celkový počet dražeb včetně opakovaných 970 Vydraženo 389 Objem dosažený vydražením cca 535 000 000 Kč Ú spěšnost vydraženícca 63% Průměrné fin. n avýšení nad nejnižší podání (vydraženo nad NP) Průměrné finanční navýšení nad nejnižší podání u všech vydražených Celkové finanční navýšení nad NP u navýšených dražeb Max. hodnota navýšení nad NP u jedné dražby 29%/630 00020%/527 00082 000 000 Kč258% /4,5 mil. Dražba je věc veřejná

17 • Vydražit lze nemovitý i movitý majetek, podnik nebo organizační složku, majetková práva či pohledávky • Komplexní profesionální servis • Zajištění dražby od prověření majetkoprávního stavu předmětu dražby až po předání vydražiteli • Razantní snížení administrativních nároků a finančních nákladů pro navrhovatele • Prokazatelné navýšení výnosu pro navrhovatele • Garance platby kupní cen y a řádného přechodu vlastnického práva v KN • Časové úspory pro navrhovatele • Daňové zvýhodnění (daň z převodu hradí vydražitel) Realizace dražby

18

19 • Technologie pro maximalizaci transparentnosti Vašich prodejů Aukce je specializovaný SW systém vyvinutý dlouhodobou intenzivní spoluprací mezi CLANROY a.s a NAR Marketing jako zcela nový funkční nástroj pro on-line elektronické aukce, kdy nabídka je podávána (na základě ověřené registrace) přes internet Aukční systém pro elektronické aukce

20 • Dosud zrealizovány od roku 2008 elektronické aukce pro různé navrhovatele ve finančním objemu přes 600 mil. Kč • Klienty Ministerstvo vnitra, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká televize, Hypoteční banka….. • Eliminace nákladů pro prodávajícího (nižší administrativní náklady, většina procesů se odehrává na internetu a prostřednictví e-mailové korespondence • Používán zcela nový aukční systém postavený na využití dlouhodobě osvědčeného SW Proe.biz se stejným zabezpečením jaký dnes používají bankovní systémy • CLANROY dosahuje nejvyššího navýšení oproti vyvolávací ceně v uplynulých 3 letech v České republice Elektronické aukce ELEKTRONICKÉ AUKCE JAKO! 1. Online nadstavba pro výběrová řízení dle zákona 173/2006 Sb. o veřejných zakázkách 2. Zpeněžení práva na uzavření kupní smlouvy dle metodiky zpracované společností CLANROY v souladu s ISO a obchodním zákoníkem

21

22

23

24

25 Obrazovka účastníka

26 Schéma elektronické aukce

27  Jednoduchost – umožňují jednoduchým způsobem realizovat prodej majetku jak pro zadavatele tak pro účastníky. Veškeré smluvní vztahy kromě ceny jsou předem definovány  Transparentnost – maximálně transparentní prostředí pro zadavatele i všechny účastníky, kteří se on – line účastní nebo si on- line kontrolují vlastní aukci s možností okamžitě zvážit či přehodnotit podanou nabídku s partnery či vedením společnosti – AUKČNÍ SÍŇ UMOŽŇUJE I NÁHLED VEŘEJNOSTI V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZADAVATELE  On – line výstupy - okamžitě po aukci jsou k dispozici výsledky jak pro zadavatele, tak i pro účastníky. Současně je vytvořen archiv,který je trvale přístupný  Bezpečnost – stejné zabezpečení software jako bankovní systémy včetně náhradního páteřového serveru  Úspora – jak času tak i nákladů díky jednoduchému přístupu po internetu bez nutnosti fyzické účasti na aukci Proč elektronické aukce

28 Vyhodnocení výsledků • Dle zadávacích podmínek • Výběr vítěze • Uzavření smlouvy s vítězem Jsou vyhotoveny tyto protokoly z elektronické aukce • Protokoly účastníků • Otisk aukční síně • Kompletní historie událostí z průběhu elektronické aukce • Záznam textové komunikace Proč použít elektronické aukce Protože kvůli aukci nemusíte opouštět svůj byt nebo kancelář, máte v každém okamžiku kontrolu nad tím co se právě děje s Vaším obchodním případem, vše proběhne jednoduše, rychle,a spolehlivě v ověřeném a transparentním prostředí

29 Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme při osobní schůzce, případně na tel. čísle 800 372 929 (800 DRAZBY) Děkuji Vám za pozornost Ing. Dana Hunčovská CLANROY a.s. Václavské nám. 56 110 00 Praha 1 www.clanroy.cz dražby nás baví…


Stáhnout ppt "Transparentnost při zpeněžování obecního majetku část 1. Josef Šinágl č len představenstva CLANROY a.s. Konference M unicipalit y 2011 8.9.2011, H otel."

Podobné prezentace


Reklamy Google