Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Právní rámec PPP a koncesí v ČR •Srovnání legislativy v ČR a EU •Koncesní zákon a koncesní smlouva •Rozdíly mezi veřejnou zakázkou, tzv. kvazikoncesí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Právní rámec PPP a koncesí v ČR •Srovnání legislativy v ČR a EU •Koncesní zákon a koncesní smlouva •Rozdíly mezi veřejnou zakázkou, tzv. kvazikoncesí."— Transkript prezentace:

1 1 Právní rámec PPP a koncesí v ČR •Srovnání legislativy v ČR a EU •Koncesní zákon a koncesní smlouva •Rozdíly mezi veřejnou zakázkou, tzv. kvazikoncesí a koncesí •Úloha MMR (Rejstřík koncesních smluv, Portál, e-learning aj.)

2 2 Pojetí a typy PPP Veřejně soukromá partnerství (Public Private Partnership) v širším smyslu Právní (smluvní) typy PPPOstatní typy PPP Veřejné obstarávání (Public Procurement) Institucionální PPP Strukturální fondy Veřejné zakázky (Public Contracts) Koncese (Concessions) PPP v užším smyslu

3 3 PPP a legislativa Struktura právního rámce veřejných zakázek a koncesí: 1.Primární právo – smlouvy členských států o zřízení a dalším fungování ES/EU (koncese na služby čl. 43 a 49 Smlouvy) 2.Sekundární právo – Směrnice 2004/17/ES, Směrnice 2004/18/ES(pouze koncese na stavební práce) 3.Rozsudky Evropského soudního dvora 4.Koncepční a výkladové dokumenty - příklady tzv. soft law  Zelená kniha o PPP (2004)  Interpretační sdělení Komise o koncesích podle práva Společenství (2000)  Best Practice

4 4 Vztah zákona o VZ a koncesního zákona  Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  věcně univerzální  může být používán samostatně jak hmotněprávně, tak i procesně právně  Koncesní zákon č. 139/2006 Sb.  není věcně univerzální (chybí např. koncese),  komplementární úprava k zákonu o VZ především procesně právní  speciální právní úprava má přednost před tímto zákonem

5 5 Základní pojmy koncesního zákona  veřejný zadavatel (koncedent) – Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek, jím zřízená příspěvková organizace a jiná právnická osoba splňující koncesním zákonem stanovené podmínky  koncesní řízení – postup, v němž koncedent vybere koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy  koncesní smlouva – smlouva, kterou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a koncedent se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla v penězích  koncesionář – dodavatel, jehož nabídka byla v koncesním řízení koncedentem vyhodnocena jako nejlepší pro uzavření koncesní smlouvy a byla s ním tato smlouva uzavřena

6 6 Veřejná zakázka versus koncese  Veřejná zakázka  zakázka, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací  může být zadána pouze podle zákona o VZ a realizována pouze na základě písemné smlouvy  koncese (různé definice v právu ES)  realizace veřejných investic nebo zabezpečení veřejných služeb prvotně financované soukromým subjektem, zpravidla na 20-30 let  povolení jednostranným aktem nebo koncesní smlouvou brát za to užitky (protiplnění) od třetích stran, spojené někdy s částečnými platbami od koncedenta  přenos rizik zcela nebo z podstatné části na koncesionáře  tzv. kvazikoncese (§ 156 ZVZ, § 1 odst. 2 a 3 KZ)  nadlimitní veřejné zakázky, nejméně na dobu 5 let  přenos některých ekonomických rizik na dodavatele

7 7  Novela koncesního zákona  A – potřeba reagovat na vývoj v EU • v listopadu 2007 oznámí EK svým sdělením nové limity pro veřejné zakázky a koncese, •na podzim 2007 má EK publikovat nové sdělení o institucionálních PPP, • v příštím roce by měla být vydána nová samostatná směrnice o koncesích,  B – potřeba reagovat na vývoj v ČR •úkol podle usnesení vlády č.536/2007 analyzovat KZ a ZVZ do 31.12.2007, navrhnout případně jejich novely a předložit je vládě,

8 8 Působnost MMR podle právních předpisů  Podle kompetenčního zákona č.2/1969 Sb. MMR  je ústředním orgánem státní správy pro „investiční politiku“ (§14)  informačně a metodicky pomáhá VÚSC, městům a obcím (§ 14)  plní úkoly uložené právními předpisy (§ 20)  připravuje návrhy právních předpisů (§ 24)  Podle koncesního zákona č. 139/2006 Sb. MMR  vede Rejstřík koncesních smluv (§ 32)  vydává prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu (§ 34) Poznámka: „kompetence“ podle usnesení vlády

9 9 Působnost MMR podle vlastní činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj:  připravuje koncepce a metodiky zejména pro kraje, města a obce  připravuje návrhy právních předpisů pro koncese/PPP  poskytuje konzultace a stanoviska v ČR/EU  vytváří a spravuje Portál o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz www.portal-vz.cz  zabezpečuje vzdělávání veřejného sektoru (semináře, školení, e- learning)  vede Rejstřík koncesních smluv  pečuje o terminologii, včetně překladů právních předpisů Poznámka: na MMR toto zabezpečuje odbor veřejného investování (oddělení koncesí a veřejně-soukromých partnerství)

10 10 E-learning pro veřejné zakázky a koncese Charakteristika:  bezplatný studijní program o znalostech právních předpisů  metodický návod k zadání veřejné zakázky či uzavření koncesní smlouvy, proto se člení podle jednotlivých úkonů veřejného zadavatele či udělitele koncese (koncedenta)  součástí každého modulu i celého studijního programu je soubor testových otázek  možnost praktického vyzkoušení zadání veřejné zakázky prostřednictvím statických a dynamických demonstrátorů  hypertextové odkazy na právní předpisy jsou provázány přímo do dalších webů

11 11 Portál o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz  spuštěn 30.června 2006  přístup k národním a evropským předpisům o veřejných zakázkách a koncesích  přístup k metodikám a a formulářům  přístup k Informačnímu systému o veřejných zakázkách –ISVZ  uveřejňovací subsystém IS VZ US  seznam kvalifikovaných a certifikovaných dodavatelů  statistiky veřejných zakázek  klasifikace a číselníky  Rejstřík koncesních smluv  informace o vzdělávání  bezplatný přístup k e-learningu s interaktivními prvky  Info-forum: možnost výměny názorů

12 12 Rejstřík koncesních smluv Jak se do rejstříku koncesních smluv dostat? www.portal-vz.cz 1.Informační systém o veřejných zakázkách 2.Rejstřík koncesních smluv (je zde také Metodický postup pro Rejstřík koncesních smluv a formulář pro zápis) 3.Vstup do IS VZ – Rejstřík koncesních smluv Poznámka: možný také přístup přes www.isvz.cz

13 13 Důležité odkazy www.portal-vz.cz www.mmr.cz www.mfcr.cz www.compet.cz www.isvz.cs www.asociaceppp.cz www.pppcentrum.cz ted.europa.eu http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ppp_en.htm httpeuropa.eu.int/eur-lex/en/index.html

14 14 Kontakty Děkuji za pozornost! •Ministerstvo pro místní rozvoj •Jméno: JUDr. Jaroslav Král, CSc. •Ředitel odboru veřejného investování •Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 •Tel.: 234 154 204 •E-mail: jaroslav.kral@mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Právní rámec PPP a koncesí v ČR •Srovnání legislativy v ČR a EU •Koncesní zákon a koncesní smlouva •Rozdíly mezi veřejnou zakázkou, tzv. kvazikoncesí."

Podobné prezentace


Reklamy Google