Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Radek Jurčík

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Radek Jurčík"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Radek Jurčík
Veřejně soukromá partnerství a zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Radek Jurčík

2 Partnerství veřejného a soukromého sektoru Public Private Partnerships – PPP
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES; a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Technická novela stávajícího ZVZ

3 Partnerství veřejného a soukromého sektoru Public Private Partnerships – PPP
Spolupráce veřejné správy s podnikatelským sektorem na projektové přípravě, financování, výstavbě, rekonstrukci nebo modernizaci, údržbě, správě a zajišťování provozu konkrétních akcí veřejné infrastruktury nebo poskytování služeb veřejnosti V posledních letech se rozšiřuje tato spolupráce ve státech EU a také ve světě vedle klasických a doposud známých veřejných zakázek

4 Základní znaky a výhody PPP
Dlouhodobost této spolupráce (cca 5 až 25 let, někdy i více) Rozložení plateb veřejného sektoru (lepší alokace veřejných financí, ne však jednoznačně úspora) Spolufinancování projektů veřejné infrastruktury ze soukromých zdrojů (náklady mohou být částečně financovány i přímo od uživatelů služeb) Vyšší hodnota za veřejné peníze ( vyšší užitek k vynaloženým prostředkům, celkově zlepšení infrastruktury veřejných služeb v ČR) Využití know-how podnikatelských subjektů Využití špičkových postupů při realizaci PPP i při dalším poskytování veřejných služeb občanům Přenos některých rizik z veřejnoprávního partnera na podnikatelský subjekt (např. zajištění koordinace financování konkrétní akce, odpovědnost za ekonomické využití stavby, za její udržování a zajištění oprav) Efektivní způsob výstavby, využití staveb a realizace veřejných služeb (uplatnění podnikatelského myšlení, podnikatel nese část rizik za efektivní fungování PPP) Smluvní vztahy v PPP– smluvní disciplína soukromého partnera Role ekonomického provozovatele veřejného sektoru (kontrola standardů služeb, cen)

5 Standardní fáze PPP Příprava a zpracování projektu PPP zadavatelem
Sondování zájmu soukromých subjektů o realizaci PPP Výběrové řízení na soukromého partnera – smlouva Realizace PPP + zadavatel v postavení ekonomického provozovatele

6 Vybraná rizika PPP v ČR Závazky přes několik volebních a rozpočtových období Český právní řád nezná PPP – analýzy v resortech PPP je nová věc – nedůvěra nebo přehnané naděje Podmínkou dobré realizace dlouhodobá a důkladná příprava PPP Chybí metodika, zkušenosti, odborníci, poradci Právní, věcná a administrativní náročnost přípravy smlouvy o PPP a její realizace Kombinované financování Veřejný sektor musí zvládnout postavení ekonomického provozovatele Ne zcela dobrá smluvní disciplína soukromých subjektů v ČR – PPP=smluvní vztahy

7 Různorodost obsahových forem PPP
1) Různé kombinace smluvních vztahů při výstavbě ve formě PPP např. - BOT (postav, provozuj, převeď) - DBFO (navrhni, postav, financuj, provozuj) - DBFOT (navrhni, postav, financuj, provozuj, převeď) (např. dálnice, silnice, mosty, justiční paláce, věznice, stravovny, ubytovny, skládky odpadů) 2) Pronájmy (např. Eltodo – veřejné osvětlení, provoz vodovodů a kanalizací) 3) Smlouvy o provozu a řízení (např. IT sítě + řízení IT včetně lidí, účetní služby) 4) Smlouvy o poskytování služeb (např. ostraha, občerstvení) 5) Klasický outsouscing (vyčlenění určitých činností mimo a jejich zajišťování soukromým dodavatelem)

8 Příprava nové legislativy o PPP - zahraniční prameny
Směrnice EP a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby Interpretační sdělení Komise o koncesích podle práva společenství (2000/C 121/02) Zelená kniha o PPP (vypracovala ) Vzorová legislativa o soukromě financovaných infrastrukturálních projektech – UNCITRAL (vypracovala Komise pro mezinárodní obchodní právo OSN) Koncesní zákony a zákony o PPP Španělsko, Francie, Itálie, Polsko, Irsko

9 Současná právní úprava koncesních smluv v českém právu
Rámcová úprava v zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (směrnicová úprava pouze pro koncese na nadlimitní stavební práce-nepostačuje jako právní rámec pro realizaci PPP v ČR ) Speciální právní úprava v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnic

10 Co bylo cílem předkladatele koncesního zákona?
Připravit v českém právním řádu obecné podmínky pro realizaci PPP projektů v ČR KZ nedefinuje koncesi

11 Nová legislativa o PPP v ČR - základní pojmy
Veřejná zakázka (dodávky, stavby, služby) finanční úplata zadavatele v penězích v plné výši dodavatel nenese žádná rizika (mimo obvyklá – vady, nedodělky, záruka) předmět veřejné zakázky dodavatele dále smluvně nevyužívá, ekonomicky na něm není závislý Koncesní smlouva (stavby, služby) není finanční úplata zadavatele v penězích nebo jen zčásti místo finanční úhrady zadavatel poskytne zadavatel koncesionáři právo užívat předmět plnění smlouvy - úplata závislá ne ekonomických ukazatelích (pravidelná údržba, dohodnuté opravy, ukazatele využití atd.) smlouva písemná, na dobu určitou koncesionář nese podstatnou část rizik spojených s plněním smlouvy koncesionář může vybírat poplatky přímo od uživatelů služby

12 Nová legislativa o PPP v ČR - právní regulace ve dvou oblastech
Právní regulace PPP v ČR bude ve dvou liniích: 1) Nadlimitní veřejné zakázky splňující navíc od klasických veřejných zakázek následující náležitosti: - smlouva bude uzavřena na dobu určitou, minimálně na 5 let, - dodavatel ponese částečně ekonomická rizika spojená s realizací a využíváním předmětu zakázky za zadavatele nad rámec rizik obvyklých u klasických veřejných zakázek (odpovědnost za vady a nedodělky, záruka) (znaky klasických veřejných zakázek viz předchozí snímek) 2) Koncesní smlouvy (znaky viz předchozí snímek)

13 Nová legislativa o PPP v ČR - první oblast právní regulace
1) Nadlimitní veřejné zakázky splňující navíc od klasických zakázek následující náležitosti: - smlouva bude uzavřena na dobu určitou, minimálně na 5 let, - dodavatel ponese částečně ekonomická rizika spojená s realizací a využíváním předmětu zakázky za zadavatele nad rámec rizik obvyklých u klasických veřejných zakázek (odpovědnost za vady a nedodělky, záruka) Vztahuje se na ně plně zákon o veřejných zakázkách + vybraná ustanovení koncesního zákona (o náležitostech koncesních smluv, zpracovávání projektů pro významné koncesní smlouvy, schvalování významných koncesních smluv a o rozpočtovém dozoru nad zadavateli – samosprávnými celky)

14 Nová legislativa o PPP v ČR - druhá oblast právní regulace
2) Koncesní smlouvy (obdoba koncesí v pojetí evropské směrnice 2004/18/ES) Vztahuje se na ně pouze koncesní zákon v plném rozsahu /koncesní zákon upravuje koncesní řízení (výběr koncesionáře), náležitosti koncesních smluv, dohled nad dodržováním zákona, přípravu koncesních projektů pro významné koncesní smlouvy, schvalování významných koncesních smluv, rozpočtový dozor nad zadavateli – samosprávnými celky, uveřejňování výzev a koncesních smluv/

15 Obecné výjimky z koncesního zákona
Koncesní zákon se nevztahuje na smluvní vztahy: obsahující utajované skutečnosti spojené s bezpečností státu řídící se podle mezinárodních smluv jejichž předmětem je vyhotovení telekomunikační sítě

16 Veřejný zadavatel v koncesním zákoně
Zadavatel ve smyslu koncesního zákona je shodný s veřejným zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách ČR, státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, jiné právnické osoby za určitých podmínek Možnost sdružení zadavatelů s právní subjektivitou nebo bez právní subjektivity (vždy jeden ze sdružení musí být veřejným zadavatelem)

17 Koncesní řízení Obdoba zadávacího řízení pro veřejné zakázky
Koncesní zákon je speciálním zákonem k zákonu o veřejných zakázkách v části koncesního řízení Koncesní zákon upravuje pouze to, co v čem se koncesní řízení liší od zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách Koncesní zákon odkazuje ne na jednotlivé paragrafy zákona o veřejných zakázkách, ale na konkrétní části zákona upravující ucelené oblasti vztahů Pro koncesní řízení platí ze zákona o veřejných zakázkách především ustanovení o zrušení koncesního řízení, elektronické komunikaci, posuzování kvalifikace dodavatelů a jejich vylučování, koncesní dokumentaci, o zadávacích lhůtách, technických podmínkách, klasifikaci předmětu plnění smlouvy, poskytování koncesní dokumentace dodavatelům, poskytování dodatečných informací dodavatelům, prohlídce místa plnění, dalším jednání o podaných nabídkách pokud se zadavatele rozhodne o nich dále jednat, jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním, o úpravě návrhu smlouvy, otevírání obálek s nabídkami a jednání hodnotící komise, posuzování a hodnocení nabídek

18 Koncesní řízení – koncesní dialog
Koncesní dialog může být u složitějších koncesních projektů součástí koncesního řízení (je to obdoba soutěžního dialogu u veřejných zakázek) Koncesním dialogem chce zadavatel v podstatě zjistit, jakým způsobem může realizovat své konečné požadavky (zadavatel neví jakým způsobem chce dosáhnout svých cílů, neumí dát zadání pro koncesní smlouvu, chce nejdříve jednat s potencionálními dodavateli) Pro postup v koncesním dialogu a jeho ukončení platí obecně zákon o veřejných zakázkách Po ukončení koncesního dialogu zadavatel vyzve všechny jednající dodavatele k podání nabídek (ve výzvě uvede dílčí kritéria pro hodnocení nabídek a jejich váhu)

19 Koncesní řízení – výběr koncesionáře
Zadavatel vybere pro uzavření koncesní koncesionáře, jehož nabídka je ekonomicky nejvýhodnější Do 5 dnů zadavatel odešle své rozhodnutí o výběru koncesionáře všem dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni z koncesního řízení Pro uzavření koncesní smlouvy, pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru koncesionáře a pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v koncesním řízení platí zákon o veřejných zakázkách

20 Výběr koncesionáře ve zvláštním případě
Zadavatel může uzavřít koncesní smlouvy s osobou, která se koncesního řízení nezúčastnila („projektová organizace“) pokud: tuto možnost vybraný dodavatel uvedl v nabídce, vybraný dodavatel nebo případně zadavatel tuto projektovou organizaci přímo nebo nepřímo ovládá, předmětem její činnosti je předmět koncesní smlouvy, projektová organizace splňuje základní kvalifikační předpoklady. Takováto osoba se nepovažuje za rozdílnou osobu od vybraného koncesionáře.

21 Koncesní smlouva Na dobu určitou v písemné formě
Povinnými náležitostmi: - ustanovení o rozdělení rizik mezi zadavatele a koncesionáře - vymezení právních vztahů k majetku, který je předmětem koncesní smlouvy - důvody předčasného ukončení smlouvy včetně pravidel pro vypořádání mezi zadavatelem a koncesionářem Připravena, schválena a uveřejněna způsobem podle koncesního zákona (mimo to platí obchodní zákoník)

22 Dělení koncesních smluv
Významné koncesní smlouvy Hledisko významnosti netvoří finanční limity dané EU ale jsou stanoveny přímo v koncesním zákoně podle kategorie zadavatele (viz další snímek) Povinně se zpracovává koncesní projekt (technický a ekonomický záměr včetně posouzení výhodnosti uzavření koncesní smlouvy) Povinné schvalování koncesního projektu a koncesní smlouvy podle koncesního zákona (schválení koncesní smlouvy podmínkou její platnosti) Zpracování projektu a schválení smlouvy se vztahuje i na dlouhodobé nadlimitní veřejné zakázky (PPP) s přenesenými riziky na dodavatele) Ostatní koncesní smlouvy Všechny koncesní smlouvy, které nejsou významnými podle předpokládané hodnoty příjmu koncesionáře (viz další snímek) Není povinné zpracování koncesního projektu Není povinné schvalování koncesní smlouvy dle koncesního zákona

23 Významné koncesní smlouvy
Koncesní smlouvy s předpokládaným příjmem koncesionáře po celou dobu trvání smlouvy nejméně: v případě, že zadavatel je ČR nebo státních příspěvková organizace 500 mil. Kč – koncesní smlouvu schvaluje vláda u krajů a Prahy 250 mil. Kč – koncesní smlouvu schvaluje zastupitelstvo dále u obcí podle počtu obyvatel až do 50 mil. Kč – koncesní smlouvu schvaluje zastupitelstvo obce povinné schválení změny koncesní smlouvy i při zvýšení předpokládaného příjmu koncesionáře o více než 50% - opětovné schválení změny koncesní smlouvy

24 Zvláštní ustanovení o subdodávkách stavebních prací pro koncesionáře
V případě nadlimitních koncesních smluv na stavby zadavatel může na koncesionáři požadovat aby: minimálně 30% subdodávek stavebních prací zadal třetím osobám v nabídce uvedl předpokládaný procentní podíl z celkové předpokládané hodnoty stavebních prací, který má v úmyslu zadat třetím osobám

25 Rozpočtový dozor Ministerstva financí
Veřejní zadavatelé uveřejňují KS v rejstříku koncesních smluv Ministerstvo financí sleduje celkovou zadluženost veřejných rozpočtů v ČR

26 Dohled nad dodržováním koncesního zákona
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: posuzuje, zda zadavatel postupoval podle zákona ukládá nápravná opatření ukládá pokuty (až 20 milionů, případně 10% z předpokládané hodnoty plnění koncesní smlouvy)

27 Uveřejňování oznámení o zahájení koncesního řízení
Nadlimitní koncesní smlouvy na stavby v informačním systému ČR a v Úředním věstníku EU (Nadlimitní veřejné zakázky s přenesenými riziky na dodavatele-PPP budou při zahájení výběrového řízení uveřejňovány v části veřejných zakázek-odlišeny od klasických veřejných zakázek) Podlimitní koncesní smlouvy pouze v informačním systému ČR

28 Rejstřík koncesních smluv
Vede Ministerstvo pro místní rozvoj v informačním systému Údaje identifikující koncesní smlouvu Veřejně přístupný Dlouhodobé nadlimitní smlouvy o veřejných zakázkách na stavby nebo na služby s riziky přesunutými ze zadavatele na dodavatele (PPP) budou evidovány v informačním systému Ministerstva pro místní rozvoj v části veřejných zakázek s tím, že budou odlišeny od klasických veřejných zakázek

29 Prováděcí předpisy ke koncesnímu zákonu
Stanoví Podrobnosti výpočtu předpokládané hodnoty plnění koncesní smlouvy a předpokládaného příjmu koncesionáře po celou dobu trvání koncesní smlouvy Podrobnosti obsahu koncesního projektu, uveřejňování koncesních smluv a podrobnosti o podávání žádostí územními samosprávnými celky o souhlas s uzavřením koncesní smlouvy v rámci rozpočtového dozoru

30 Realizace PPP v ČR v praxi
Vláda projednala a schválila Celou řadu projektů PPP v jednotlivých resortech (železniční tratě, justiční paláce, věznice, ubytovny, dálnice) Zatím se jedná o PPP formou dlouhodobých nadlimitních veřejných zakázek s nadstandardními riziky (ne přímo koncesní smlouvy – zde bude třeba delší příprava) Metodická pomoc Centrum PPP, a. s. (akcionářem MF ) - zrušeno Asociace PPP (sdružení subjektů pro podporu PPP projektů) – přeměněna na ARI

31 Obecné shrnutí V současné době vláda schválila pilotní projekty PPP
Konkrétní resorty ve spolupráci s PPP centrem pracují na jejich přípravě Nový zákon o veřejných zakázkách spolu s koncesním zákonem vytvoří v ČR právní základ pro realizaci PPP Veřejní zadavatelé mohou začít dlouhodobě připravovat projekty PPP jako: - dlouhodobé nadlimitní veřejné zakázky s riziky přenesenými na dodavatele nebo - koncesní smlouvy PPP není laciný všelék, je to pouze jedna z cest, jak efektivně využít veřejné prostředky. Vyžaduje však dlouhodobou, důkladnou přípravu.

32 Nashledanou Přeji mnoho úspěchů při přípravě a realizaci konkrétní projektů veřejně soukromých partnerství v praxi Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Radek Jurčík"

Podobné prezentace


Reklamy Google