Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost za škodu ve VS K. Frumarová. Odpovědnost za škodu ve VS •1) odpovědnost dle zákona č.82/1998 Sb. •2) odpovědnost dle zvl.pr.předpisů •3) náhrada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost za škodu ve VS K. Frumarová. Odpovědnost za škodu ve VS •1) odpovědnost dle zákona č.82/1998 Sb. •2) odpovědnost dle zvl.pr.předpisů •3) náhrada."— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost za škodu ve VS K. Frumarová

2 Odpovědnost za škodu ve VS •1) odpovědnost dle zákona č.82/1998 Sb. •2) odpovědnost dle zvl.pr.předpisů •3) náhrada škody či újmy vyvolané zákonným postupem VS •4) náhrada škody vzniklé při výkonu veřejné funkce, při poskytnutí osobní pomoci a při plnění osobní povinnosti

3 Odpovědnost za škodu - historie •Zhruba od 19.st. – se začíná uznávat, že stát by měl v nějaké podobě odpovídat (ovšem různé důvody a různé teorie – soukromoprávní a státoprávní) •Rakousko- Uhersko – koncepce osobní odpovědnosti úředníka •Ústava z roku 1920 – odklon ke koncepci odpovědnosti státu, zvl.zákon nebyl vydán •Další ústavy (1948,1960) – neřešily, občanské zákoníky (1950, 1964)- odkaz na zvl.zákon – tím se stal z.č.58/1969 Sb.

4 Odpovědnost za škodu – současná právní úprava •LZPS – čl.36 odst.3 – „každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného stát.orgánu či orgánu VS nebo nesprávným úředním postupem“ •LZPS – čl.36 odst.4 – podmínky a podrobnosti stanoví zákon •Zákon č.82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem •Podpůrně pak občanský zákoník

5 Odpovědnost dle z.č.82/1998 Sb. •Tento zákon stanoví podmínky a podrobnosti uplatnění tohoto ústavně zaručeného práva •Právo na náhradu škody/újmy nelze přiznat přímo na základě čl.36 LZPS (R NS sp.zn.31 Cdo 3916/2008) – výjimka – čl.5 odst.5 Úmluvy •Soud nemůže konstituovat jiné nároky než ty upravené zákonem č.82/1998 Sb.

6 Odpovědnost dle z.č.82/1998 Sb. •Jde o absolutní objektivní odpovědnost •Objektivní – nevyžaduje se zavinění •Absolutní – odpovědnosti se nelze zprostit •Subjekty: stát a ÚSC •Stát odpovídá za škodu způsobenou: státními orgány; tzv. úředními osobami; orgány ÚSC při výkonu přenesené působnosti •ÚSC – za škodu způsobenou při výkonu samostatné působnosti

7 Odpovědnost dle z.č.82/1998 Sb. •Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci •2 odpovědnostní kategorie:odpovědnost za nezákonné rozhodnutí a odpovědnost za nesprávný úřední postup. •Ke vzniku odpovědnosti – kumulativní naplnění předpokladů: •A) nez.rozhodnutí/nesprávný úř.postup •B) vznik škody/nemajetkové újmy •C) příčinná souvislost

8 Odpovědnost za nezákonné rozhodnutí •Nezákonné rozhodnutí + škoda/újma + příčinná souvislost •Stát – odpovídá za nez.rozhodnutí vydané v obč.soudním řízení, ve správním řízení, v řízení dle s.ř.s. a v trestním řízení •ÚSC – za rozhodnutí ve spr.řízení, popř. vydané postupem neupraveným předpisy o spr.řízení

9 Odpovědnost za nezákonné rozhodnutí •Povinnost využít všech proces.prostředků k ochraně práva + pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno či změněno •Předběžně vykonatelné rozhodnutí – zrušeno či změněno na základě řádného opr.prostředku •Právo na náhradu mají účastníci daného řízení + tzv. opomenutý účastník

10 Odpovědnost za nesprávný úřední postup •Pouze částečná legální definice – „také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené, popř. přiměřené lhůtě •Postup – činnost, i nečinnost •Nesprávný – ve smyslu protiprávnosti •Úřední – spojen s realizací určité veřejnoprávní působnosti autoritativní povahy •Právní názor – nelze považovat za nesprávný úřední postup (nález ÚS sp.zn.II.ÚS 9/97)

11 Odpovědnost za nesprávný úřední postup •Stát odpovídá za nespr.úř.postup kteréhokoli státního orgánu, ale normotvorná činnost/nečinnost není za nespr.úř.postup považována (R NS sp.zn.25 Cdo1124/2005) •Zákon nestanoví žádné zvl.podmínky pro uplatnění nároku •Nárok mají ti, jimž byla nespr.úř.postupem způsobena škoda/újma

12 Uplatnění nároku na náhradu škody/újmy •Odpovědnost státu – povinnost tzv.předběžného projednání •U příslušného ministerstva či jiného ústř.spr.úřadu •Nezbytné pro následné uplatnění nároku u soudu •Má neformální povahu, nevydává se rozhodnutí, lhůta 6 měsíců pro vyřízení – dokument Veřejného ochránce práv – Desatero dobré praxe pro vyřízení žádosti o odškodnění •Odpovědnost ÚSC – není podmínka předběžného projednání •Následně uplatnění u soudu – jde o spor v soukromoprávní věci – tedy rozhodují soudy v občanském soudním řízení (okresní soudy) – Usnesení NSS sp.zn.Na 12/2005-8

13 Způsob a rozsah náhrady škody/újmy •Nutno vycházet z OZ •Škoda – újma, jež nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem (penězi) – hradí se skutečná škoda a ušlý zisk •Přiměřené zadostiučinění za nemajtkovou újmu – až novelou č.160/2006 Sb. – tlak ESLP (např. rozsudek ve věci Hartman proti ČR z roku 2003), je typickým důsledkem zejm. nečinno¨sti a průtahů orgánů VS i soudů

14 Způsob a rozsah náhrady škody/újmy •Škoda a nemajetková újma - na sobě nezávislé instituty •Skutečná škoda a ušlý zisk – náhrada peněžitá, příp. je-li to možné uvedení do předešlého stavu •Nemajetková újma: konstatování porušení práva (výjimečné, ve výroku rozhodnutí), jiná forma náhrady (zejm v trestních věcech – zmírnění trestu), typicky pak peněžitá náhrada.

15 Způsob a rozsah náhrady škody/újmy •Výše peněžité kompenzace – kritéria - §31a •Obecně – přihlédne se k závažnosti vzniklé újmy + okolnostem, za nichž k ní došlo •V případě průtahů – další kritéria: celková délka řízení, složitost řízení, jednání poškozeného, jednání orgánu, význam předmětu řízení pro poškozeného •Výčet demonstrativní, obdobně i ESLP (např. věc Apicella proti Itálii – 2006)

16 Regresní úhrady •Jde o právo, nikoli povinnost oprávněného subjektu •Stát – vůči úředním osobám a ÚSC v přenes.působnosti (ti pak následně vůči svým zaměstnancům) •ÚSC – vůči těm, kteří se na postupu či rozhodnutí podíleli •Soudce, státní zástupce – vina zjištěna v kárném či trestním řízení •Osoba v pracovním, služebním poměru – omezena výše -§257 zákoníku práce – neplatí, pokud zde byl úmysl •Musí jít o zaviněné porušení právní povinnosti •Soud disponuje moderačním právem, důkazní břemeno leží na žalobci

17 Odpovědnost dle zvl.pr.předpisů •Např. zákon o Policii ČR, zákon o obecní policii, zákon celní a další – velmi stručné formulace, zřejmě nutno použít subsidiárně zákon č.82/1998 Sb. •Státní kontrola •Puncovnictví

18 Náhrada škody/újmy vyvolané zákonným postupem VS •A) náhrada u vyvlastnění/omezení vlastnického práva •- LZPS – jen za náhradu •Další případy – pov. něco konat či strpět, náhrada řešena nejednotně, někdy soudy, někdy SO – př. zákon č.200/1990 Sb., o zeměměřičství

19 Náhrada škody/újmy vyvolané zákonným postupem VS •B) náhrada za věcnou pomoc - §128 OZ •- př. zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně •C) náhrada v rámci provádění opatření při mimořádných událostech – zákon č.240/2000 Sb., krizový zákon

20 Náhrada škody při výkonu veřejné funkce, osobní pomoci…. •A) výkon veřejné funkce – zákoník práce (poslanec, zastupitel…) – odpovědnost dle §425 a násl. OZ – široce koncipovaná odpovědnost – poskytuje se i např. členům dobr.pož.sborů, báňských záchr.sborů… •B) osobní pomoc – dle zvl.zákonů (např. pomoc na výzvu policistovi) - odpovídá stát •C) plnění osobní povinnosti (např. školní docházka) – opět koncepce široké odpovědnosti §426a OZ


Stáhnout ppt "Odpovědnost za škodu ve VS K. Frumarová. Odpovědnost za škodu ve VS •1) odpovědnost dle zákona č.82/1998 Sb. •2) odpovědnost dle zvl.pr.předpisů •3) náhrada."

Podobné prezentace


Reklamy Google