Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zodpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné správy Rigorózní práce BPPX117206/R Mgr. Karin Plincnerová Bratislava 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zodpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné správy Rigorózní práce BPPX117206/R Mgr. Karin Plincnerová Bratislava 2013."— Transkript prezentace:

1 Zodpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné správy Rigorózní práce BPPX117206/R Mgr. Karin Plincnerová Bratislava 2013

2 Veřejná moc • Autoritativní rozhodování o právech a povinnostech subjektů • Nerovné postavení • Moc státní, výkonná a soudní + ostatní (samospráva) • Vymezené případy, kdy stát vystupuje jako soukromoprávní subjekt

3 Právní akty veřejné správy Abstraktní správní akty • Jedním z typů právních úkonů, s nimiž správní právo spojuje právní důsledky • Normativní správní akt = obecně platný právní předpis vydaný zmocněným orgánem nebo správním úřadem k provedení zákona • Znaky: podzákonnost, obecnost, jednostrannost, abstraktnost • Náležitosti: pravomoc, zákonnost, vykonatelnost, vynutitelnost, publikace

4 Právní akty veřejné správy Konkrétní správní akty • Jednostranný správní úkon (správní rozhodnutí), kterým správní úřad v konkrétním případě řeší právní poměry jmenovitě určených osob • Náležitosti: kompetence, obsahové (výrok, odůvodnění, poučení), formální, vedlejší • Vlastnosti: platnost, účinnost, právní moc (vykonatelnost, vynutitelnost)

5 Konkrétní správní akty Vady • Způsobující nezákonnost – Vady způsobující nezákonnost jsou vadami náležitostí kompetenčních, obsahových, formálních či procedurálních – Porušení hmotněprávní nebo procesně právní normy – Ochrana dobré víry • Způsobující věcnou nesprávnost – Chybné využití správního uvážení

6 Konkrétní správní akty Vady • Formálně vadné akty – Administrativní chyby – psaní, počty … • Akty nicotné – Vydané věcně nepříslušným SprO – Právně nebo fakticky neuskutečnitelné, nesplnitelné, vnitřně rozporné, nebo trpí takovými vadami, že akt není možné považovat za rozhodnutí

7 Nezákonné rozhodnutí • Apelační princip – přezkum po stránce skutkové i právní • Kasační princip – přezkum po stránce právní – mimořádný opravný prostředek • Revizní princip – 2. stupeň řízení – pouze právní stránka • Nezákonnost musí vést ke zrušení rozhodnutí

8 Nesprávný úřední postup • Nesprávný úřední postup se neodrazí v obsahu rozhodnutí a nevede k němu – Tj. pochybení v činnostech před vydáním rozhodnutí, na jejichž základě je rozhodnutí vydáno, nejsou nesprávným úředním postupem, ale nezákonným rozhodnutím • SprO musí vystupovat ve vrchnostenské pozici vůči subjektu o jehož právech či povinnostech rozhoduje • Porušení procesních postupů stanovených normou, které je schopno způsobit újmu

9 Odpovědnost • Za porušení primární povinnosti vzniká na základě odpovědnosti sekundární povinnost s cílem reparace. • Subjektivní – Vyžaduje zavinění ve formě úmysl / nedbalost – Formální typové znaky skutkové podstaty – objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka • Objektivní – Bez ohledu na zavinění – Může vzniknout i bez porušení primární povinnosti – Výjimečně se lze liberovat

10 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu • Podmínky musí být splněny kumulativně! – Porušení právní povinnosti – Vzniklá škoda – Kauzální nexus • Promlčení – neuplatní-li poškozený své právo v zákonem stanovené lhůtě, je jeho právo na náhradu značně omezeno – Obecná subjektivní lhůta – 2 roky – Obecná objektivní lhůta – 3 roky (10 let škoda na zdraví)

11 Odpovědnost státu za škodu • Právní úprava - z. č. 82/1998 Sb. • Výkon státní správy – Státní orgány zřízené k plnění funkcí státu – FO a PO pověřené výkonem státní správy – ÚSC – výkon státní správy v přenesené působnosti • Objektivní odpovědnost bez možnosti liberace • Stát odpovídá za škodu – o.s.ř., Sprř, s.ř.s., t. ř. + notář, exekutor – při současném splnění 3 podmínek – existence rozhodnutí zrušeného pro nezákonnost / nesprávný úřední postup +vzniklá škoda + kauzální nexus • Důkazní břemeno leží na poškozeném

12 Typy škod • Škoda na věci – Náklady na uvedení věci do původního stavu nebo pořízení obdobné věci • Jiná škoda – Projevuje se v majetkové sféře poškozeného (nezvětšení majetku, snížení majetku) • Nemajetková újma – Zásah do práv na ochranu osobnosti u FO, porušení práva na ochranu dobrého jména u PO • Újma za porušení práva na osobní svobodu – Neoprávněná vazba, výkon trestu nad rámec rozsudku

13 Příslušný orgán k řešení náhrady škody • Ministerstvo spravedlnosti – o.s.ř., t.ř., nezákonné rozhodnutí vydané soudem ve správ. soudnictví, notář, soud.exekutor • ministerstva a jiné ÚSÚ – v oblasti své věcné působnosti + nezákonné rozhodnutí vydané soudem ve správ.soudnictví • Ministerstvo financí – pokud není možné určit příslušný orgán • Česká národní banka – věcná působnost ČNB + orgán dohledu nad finančními trhy • Nejvyšší kontrolní úřad – nezákonné rozhodnutí / nesprávný úřední postup NKÚ • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – dohodnuté jednání § 6 z. č. 201/2002 Sb.

14 Odpovědnost ÚSC za škodu • Analogicky s odpovědností státu za škodu – Kumulativní podmínky pro vznik odpovědnosti • Při výkonu samostatné působnosti – Nezákonné rozhodnutí • dle SprŘ – nárok na náhradu škody má účastník • Mimo SprŘ – nárok na náhradu škody má ten, komu vznikla škoda – Nesprávný úřední postup • Není povinnost předběžného projednání

15 Předběžné projednání •.. –.. •.. –.. •..

16 Odpovědnost státu za škodu - oblast řízení bezpečnosti • Z. č. 239/2000 Sb. + 240/2000 Sb. – škoda vznikla PO a FO v příčinné souvislosti se ZaLP nebo cvičeními, resp. s krizovými opatřeními – 1 liberační důvod – poškozený způsobil škodu sám nebo ji zapříčinil – Náhradu škody při MU poskytuje stát prostřednictvím Krajského úřadu – subjektivní lhůta 6 měsíců, objektivní lhůta 5 let • V případě škody při ZaLP v zahraničí poskytuje náhradu MV ČR – Náhradu škody při KS poskytuje orgán KŘ

17 Odpovědnost státu za škodu – oblast výkonu státní správy nestátními subjekty • PO a pFO – svěřen výkon státní správy -> úřední osoby – Stráže – vodní, lesní, rybářská apod. – Škoda musí vzniknout v souvislosti s plněním úkolu stráže, tj. nepostrádá místní, časový a věcný vztah k této činnosti

18 Odpovědnost státu za škodu – SR • Z. č. 514/2003 Z.z., o zodpovednosti za škodu sposobenú při výkone verejnej moci • Blíže specifikuje pojmy veřejná moc a orgán veřejné moci

19 Základní pojmy • Výkon veřejné moci je rozhodování a úřední postup orgánů veřejné moci o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech FO a PO • Orgán veřejné moci je státní orgán, orgán ÚSC, veřejnoprávní instituce, orgán zájmové samosprávy, FO a PO, který byl svěřen výkon veřejné moci • Stát zodpovídá za škodu vzniklou – nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatčením, zadržení nebo zbavením osobní svobody, rozhodnutím o trestu, ochranném opatření nebo rozhodnutím o vazbě, nesprávným úředním postupem • objektivní odpovědnost bez možnosti liberace

20 Příslušný orgán k řešení náhrady škod • Ministerstvo spravedlnosti – o.s.ř., t.ř., škoda notáře a exekutora + není-li možné určit příslušný orgán • Ministerstvo vnitra – t.ř. – způsobil vyšetřovatel nebo policie • Ministerstvo financí – t.ř. – způsobil vyšetřovatel celní správy • Ministerstva nebo jiné ÚSO st.spr. – škoda ve věcné příslušnosti nebo nesprávnou implementací normy EU • Generální prokuratura – o.s.ř., t.ř. nebo s.ř. + způsobil ji Úřad speciální prokuratury, krajská nebo okresní prokuratura • NKÚ, Národní banka Slovenska, PO, kterým byl svěřen výkon • Národní rada SR • Soudní rada SR • Soud po předběžném projednání – je vázán rozhodnutím SprO o zrušení nebo změně pro nezákonnost / nespr. úř. postup

21 Nezákonné rozhodnutí • Právo na náhradu škody má - účastník řízení, ten, se kterým mělo být jednáno jako s účastníkem, ten, komu vznikla škoda • Rozhodnutí musí být pravomocné a pro nezákonnost změněno nebo zrušeno a zároveň byl proti němu podán řádný opravný prostředek • Výjimku z podmínky pravomocného rozhodnutí je předběžně vykonatelné rozhodnutí (př. předběžně vykonatelného rozhodnutí – povinnost vydat věc)

22 Nesprávný úřední postup • Porušení povinnosti orgánu učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě • Nečinnost orgánu • Průtahy v řízení • Jiný nezákonný zásah do práv a právem chráněných zájmů FO a PO

23 Předběžné projednání, náhrada škody • Povinnost předběžného projednání na základě písemné žádosti poškozeného u příslušného orgánu • Pokud příslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody do 6 měsíců ode dne přijetí žádosti, může se poškozený obrátit na soud Náhrada škody • Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk + penězi vyjádřená nemajetková újma • Hradí se náklady řízení z řízení, ve kterém bylo vydáno nezákonné rozhodnutí, nebo ve kterém došlo k nesprávnému úřednímu postupu + náklady právního zastoupení • Součástí nejsou náklady na předběžné projednání

24 Lhůty • Subjektivní lhůta – promlčení za 3 roky ode dne, kdy – se poškozený dozvěděl o škodě, kdy bylo nezákonné rozhodnutí oznámeno (doručeno) • Objektivní lhůta – promlčení za 10 let ode dne, kdy – bylo nezákonné rozhodnutí oznámeno (doručeno); neplatí pro škodu na zdraví, škodu způsobenou rozhodnutím o zatčení, zadržení nebo jiným zbavením osobní svobody, škodu způsobenou rozhodnutím o trestu, ochranném opatření nebo rozhodnutím o vazbě • Během předběžného projednání se lhůta staví, max na 6 měsíců • Právo na regresní úhradu po škůdci se promlčí za 1 rok ode dne úhrady celé náhrady škody, nabytí právní moci trestního rozsudku nebo disciplinárního opatření proti osobě, která škodu způsobila

25 Regresní náhrada • povinnost požadovat náhradu po škůdci v plné výši poskytnutého plnění • V případě škody způsobené soudcem – po disciplinárním řízení • nárok státu na regres není: – nezákonné rozhodnutí územní samosprávy v oblasti přenesené státní správy bylo vydáno proto, že se územní samospráva řídila nesprávným právním názorem příslušného orgánu státní správy • nárok na regres vylučuje nárok na náhradu škody podle zvláštních předpisů

26 Ústřední evidence • vede Ministerstvo financí • obsahuje: – orgán jednající jménem státu, – způsob, jakým vznikla škoda – uplatněný nárok na náhradu – uspokojení nároku na náhradu • příslušný orgán do 15 dnů oznámí Ministerstvu financí podání žádosti o předběžné projednání

27 Zodpovědnost ÚSC za škodu • Analogicky jako odpovědnost státu za škodu • Škoda vznikla při výkonu samosprávy Nezákonné rozhodnutí • Řeší starosta obce nebo předseda samosprávného kraje • Právo na náhradu škody má účastník řízení, ten, s kým mělo být jednáno jako s účastníkem, ten, komu vznikla škoda

28 Procesní aktivita poškozeného - SR • V případě rozhodnutí SprO- odvolání/rozklad § 53 a násl. z. 71/1967 Zb. – Nelze použít stížnost (§4 odst. 1 písm. d) z. 9/2010 Z.z.) – Podmínka pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody • V případě rozhodnutí SprO - přezkum dle § 65 z. 71/1967 Zb. – Není podmínkou pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody • V případě nečinnosti SprO – stížnost (§3 odst. 1 písm. a) z. 9/2010 Z.z.) -> upozornění prokurátora (§28 z. 153/2001 Z.z.)-> žaloba (§250t – 250u z. 99/1963 Zb.)

29 Procesní aktivita poškozeného - SR • V případě nečinnosti soudu – Stížnost (§ 62 an. Z. 757/2004 Z.z., o súdoch) – Podnět veřejnému ochránci práv (Z. 564/2001 Z.z., o verejnom ochrancovi práv) – Ústavní stížnost (§49 an. Z. 38/1993 Zb., o organizácii Ústavného súdu) • V případě nezákonného uložení trestu, ochranného opatření, vazby – stížnosti proti každému úkonu (obvinění, vazby …) • Stížnost k ESL – Povinnost vyčerpat zákonné vnitrostátní opravné prostředky – 6 měsíců ode dne konečného rozhodnutí ve věci

30 Předběžné projednání, náhrada škody - SR • Žadatel/poškozený podá písemnou žádost u příslušného SprO – Náležitosti žádosti => úkon směřující vůči SprO, posuzuje se podle obsahu ne podle označení • Kdo, co navrhuje, čeho se domáhá (petit) včetně vyčíslené škody, kterému SprO je určena, označení účastníků, podpis – Výše náhrady škody za nemajetkovou újmu = min. 1/30 průměrné nominální měsíční mzdy za předcházející rok za každý i započatý den (cca 26 E) – Skutečná škoda – Ušlý zisk

31 Procesní aktivita poškozeného - ČR • V případě rozhodnutí SprO – – odvolání/rozklad § 81 a násl SprŘ+ přezkum § 94 - § 95 z. SprŘ – obnova řízení - § 100 SprŘ • V případě nečinnosti SprO - – Podnět nadřízenému SprO; žaloba pro nečinnosti SprO § 79 a násl. s.ř.s. – nevydání meritorního rozhodnutí, osvědčení • V případě nečinnosti soudu – Stížnost § 171 a násl. Zákona o soudech a soudcích; žaloba proti nečinnosti soudu § 79 a násl. s.ř.s.

32 Procesní aktivita poškozeného - ČR • V případě nezákonného rozhodnutí o vazbě, trestu, ochranném opatření – Dovolání § 265b - § 265s k Nejvyššímu soudu – Podává nejvyšší státní zástupce nebo obhájce • V občanském soudním řízení – dovolání § 236 – 243d -Rozhoduje Nejvyšší soud ČR – žaloba pro zmatečnost § 228 a násl. o.s.ř. • V trestním řízení – Dovolání § 265a a násl. trestního řádu – Stížnost pro porušení zákona – ministr spravedlnosti - § 266 a násl. tr.ř.

33 Procesní aktivita poškozeného - ČR • V trestním řízení – Obnova řízení - § 277 a násl. Tr.ř. • Ve správním řízení – Přezkum § 94 a násl. SprŘ – Obnova řízení - § 100 a násl. SprŘ • V soudním řízení správním – Žaloba proti rozhodnutí SprO § 65 s.ř.s. – Kasační stížnost § 102 a násl. – proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve spr. Ř. – řeší Nejvyšší správní soud

34 Předběžné projednání, náhrada škody - ČR • Žadatel/poškozený podá písemnou žádost u příslušného SprO – Náležitosti žádosti => úkon směřující vůči SprO, posuzuje se podle obsahu ne podle označení • Kdo, co navrhuje, čeho se domáhá (petit) včetně vyčíslené škody, kterému SprO je určena, označení účastníků, podpis – Výše náhrady škody za nemajetkovou újmu = • Za první dva roky 15000 Kč, další rok po 15 tis Kč – V případě, že SprO neuhradí škodu, resp. uhradí částečně -> soud


Stáhnout ppt "Zodpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné správy Rigorózní práce BPPX117206/R Mgr. Karin Plincnerová Bratislava 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google