Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODRÁ ŠANCE pro korupci Výsledky plnění programu vlády Mirka Topolánka v oblasti boje s korupcí Zdroj: Materiál Topolánkovy vlády „Zpráva o plnění úkolů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODRÁ ŠANCE pro korupci Výsledky plnění programu vlády Mirka Topolánka v oblasti boje s korupcí Zdroj: Materiál Topolánkovy vlády „Zpráva o plnění úkolů."— Transkript prezentace:

1 MODRÁ ŠANCE pro korupci Výsledky plnění programu vlády Mirka Topolánka v oblasti boje s korupcí Zdroj: Materiál Topolánkovy vlády „Zpráva o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2006 až 2007“

2 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY Volební Program ODS  Omezení prostoru pro korupci menším vlivem státu na život občanů.  Specializovaný Zvláštní soudní tribunál proti korupci.  Přísnější tresty za korupční jednání v trestním zákoně.  Vyšší průhlednost nakládání s veřejnými prostředky.  Protikorupční audity na všech úrovních státní správy při účasti renomovaných nezávislých organizací a firem. Zdroj: www.ods.cz

3 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY Programové prohlášení vlády Mirka Topolánka: „ Efektivní boj proti korupci vychází ze strategie vlády v boji proti korupci na období 2006-2011, která bude důsledně realizována. Vláda připraví právní opatření regulující lobbing včetně transparentnějšího systému registrace lobbistů. „

4 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – REALITA Materiál Topolánkovy vlády „Zpráva o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2006 až 2007“: „S odkazem na hodnocení korupčního prostředí v České republice lze konstatovat, že přes doposud přijatá opatření k zamezení korupčního jednání se situace nijak výrazně nezlepšila. Mezi hlavní příčiny korupce v České republice lze zařadit neodpovídající sílu práva a úroveň jeho vymahatelnosti, nízkou operativnost institucí činných na úseku potírání korupce, nedostatečnou otevřenost procesů, jejich kontrolovatelnost a mzdové podmínky zaměstnanců, neefektivnost a netransparentnost veřejné správy, časté střety zájmů, nízká vynutitelnost zákonů a neexistence účinných protikorupčních opatření.“(str. 3 „Zprávy“)

5 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – REALITA Materiál Topolánkovy vlády „Zpráva o plnění úkolů Strategie vlády v boji proti korupci za období let 2006 až 2007“ – stanovisko BIS: „Hlavním závěrem vyplývajícím ze získaných poznatků je, že právní prostředí v ČR doposud umožňuje účelové vyhlášení konkursů, nařízení exekucí na majetek a zneužití podvodných znaleckých posudků a dalších forem ovlivňování soudních řízení. Tato situace dovoluje některým skupinkám spřízněných expertů dobře obeznámených s možnostmi, které poskytuje zákon, neoprávněně se obohacovat na úkor svých klientů. V souvislosti s tím BIS již loni upozorňovala, že trvalým problémem při zabezpečování informací o případech korupčního jednání v prostředí orgánů justice, policie a veřejné správy jsou vysoká latence korupčního jednání, používání nepřímých forem korupce, klientelismus ad.“

6 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – REALITA Vyhodnocení výsledků antikorupční „trojice Ivana Langera“(PREVENCE, PRŮHLEDNOST, POSTIH) podle Zprávy vlády Mirka Topolánka:  místo PREVENCE panuje v roce 2008 „neodpovídající síla práva a úroveň jeho vymahatelnosti… neexistence účinných protikorupčních opatření“(str. 3 „Zprávy“)  místo PRŮHLEDNOSTI panuje v roce 2008 „nedostatečnost otevřenosti procesů, jejich kontrolovatelnost… netransparentnost veřejné správy, časté střety zájmů“(str. 3 „Zprávy“)  místo POSTIHU panuje v roce 2008 „nízká operativnost institucí činných na úseku potírání korupce… nízká vynutitelnost zákonů“(str. 3 „Zprávy“)

7 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA Oblast PREVENCE SLIB: „ Předložit vládě do 31. března 2007 návrh na změnu zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze tak, aby obsahoval zpřesnění podmínek pro právní úkony při nakládání s majetkem a finančními prostředky kraje nebo obce, jejich organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi a právnickými osobami jimi jinak ovládanými ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku“ (Aktualizovaná Strategie Topolánkovy vlády v boji proti korupci) REALITA: „ Z výsledků projednání připravené novely v meziresortním připomínkovém řízení s kraji, Asociací krajů a Svazem měst a obcí však vyplynulo, že změna právní úpravy nakládání s majetkem územních samosprávných celků, má-li být dosaženo skutečně efektivních změn, které posílí transparentnost a veřejnou kontrolu a sníží riziko korupce, si vyžaduje provedení dalších a podrobnějších diskusí i právních analýz.“ Přeloženo do srozumitelného jazyka, vzhledem k tomu, že většina starostů a hejtmanů je z ODS, je tento ambiciózní cíl, který měl podporu i ČSSD, poslán k ledu. (O důvodech viz HN, 7.3. 2008 „Zákon proti korupci radních bude mírnější“)

8 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA Oblast PREVENCE SLIB: „Připravit návrh na změnu Jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Jednacího řádu Senátu Parlamentu ČR s cílem upravit proces uplatňování pozměňovacích návrhů.“.“(Aktualizovaná Strategie Topolánkovy vlády v boji proti korupci) REALITA: „Úkol zrušen usnesením vlády ze dne 25. července 2007 č. 853.“

9 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA Oblast PREVENCE SLIB: „Vytvořit do 31. prosince 2006 podmínky pro personální a technické posílení specializovaných útvarů Policie ČR odpovědných za boj proti korupci.“.“(Aktualizovaná Strategie Topolánkovy vlády v boji proti korupci) REALITA:  Od 1.1. 2007 přestal existovat Útvar finanční kriminality ÚSKPV. Objem zabaveného majetku pocházejícího z trestné činnosti v důsledku toho klesl na desetinu původního objemu.  Organizační články útvaru pro boj s korupcí byly v roce 2007 postiženy odchody policistů. Celkem jich z útvaru odešlo v loňském roce 70, přijato bylo oproti tomu pouze 21 policistů.

10 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA Oblast PREVENCE Korupční kauza vicepremiéra Jiřího Čunka Kauza vicepremiéra a předsedy KDU Jiřího Čunka je mementem právního státu za vlády ODS: - Ovlivňování trestního řízení v zájmu udržení Topolánkovy vlády -Ovlivňování státních zástupců v zájmu udržení Topolánkovy vlády -Angažmá vrcholných představitelů justice v řešení kauzy Jiřího Čunka -Porušení základního principu demokratického právního státu – rovnosti před zákonem

11 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA Oblast PRŮHLEDNOST SLIB:  „Vypracovat návrh věcného záměru úpravy tzv. legitimního lobbingu“. (Aktualizovaná Strategie Topolánkovy vlády v boji proti korupci) REALITA: „Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády požádali předsedu vlády o zrušení tohoto úkolu, neboť vypracování věcného záměru zákona o tzv. legitimním lobbingu se v současné době jeví neefektivním krokem.“ Vláda úkol zrušila na návrh předsedy legislativní Rady vlády usnesením vlády ze dne 27.června 2007 č. 715 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. května do 31. května 2007.

12 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA Oblast POSTIHU SLIB: „Předložit vládě do 31. května 2007 návrh věcného záměru právní úpravy na zvýšení hmotné odpovědnosti zaměstnanců a veřejných funkcionářů.“(Aktualizovaná Strategie Topolánkovy vlády v boji proti korupci) REALITA: Úkol byl zrušen usnesením vlády ze dne 27. června 2007 č. 715.

13 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA Oblast POSTIHU SLIB: „Vytvoření specializovaného senátu u vyššího soudu a na vytvoření zvláštního útvaru působícího při vrchním státním zastupitelství, do jejichž působnosti bude náležet stíhání korupce veřejných činitelů a korupce při veřejných zakázkách, veřejných soutěžích a dražbách a dalších významných činnostech obecného zájmu.“(Aktualizovaná Strategie Topolánkovy vlády v boji proti korupci) REALITA: Projednáno vládou a pro neúčelnost a neúměrné finanční zatížení byl úkol zrušen usnesením vlády ze dne 24. září 2007 č. 1081.

14 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA Oblast POSTIHU SLIB: „Návrh na zpřísnění trestů za korupci spáchanou veřejným činitelem, včetně návrhu zákonné úpravy povinného ukládání trestu zákazu činnosti osobám odsouzeným za korupční jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami, veřejnými soutěžemi a dražbami, případně dalšími významnými činnostmi obecného zájmu, a to zejména při nakládání s majetkem a finančními prostředky státu, kraje nebo obce, jejich organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi a právnickými osobami jimi jinak ovládanými ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku.“. (Aktualizovaná Strategie Topolánkovy vlády v boji proti korupci) REALITA: Vláda Mirka Topolánka vypracovala návrh nového trestního řádu, kde ministerstvo spravedlnosti navrhuje neomezenou mimosoudní dohodu mezi žalobcem a obhájcem o výši trestu.

15 Programové cíle ODS a Topolánkovy vlády v boji s korupcí – SLIBY versus REALITA „Bylo naopak chybou, že jsme se nechali dotlačit k tomu, abychom veřejně prezentovali naše akademické formulky a abstraktní čísla jako hotová řešení reálných problémů. Ještě větší chybou by bylo na nich trvat nyní.“ „Nepochybně bylo naší velkou výhodou, že jsme byli velice dobře programově a personálně připraveni na převzetí vládní odpovědnosti. K ní jsme přidali další výhodu - i když ji možná někteří za tak velkou výhodu nepovažují. Přidali jsme pružnost. „ Mirek Topolánek (Ideová konference ODS, 26.4. 2008)

16 MODRÁ ŠANCE ODS pro korupci


Stáhnout ppt "MODRÁ ŠANCE pro korupci Výsledky plnění programu vlády Mirka Topolánka v oblasti boje s korupcí Zdroj: Materiál Topolánkovy vlády „Zpráva o plnění úkolů."

Podobné prezentace


Reklamy Google